pil pil pil pil
Jens Petersen
(1806-1869)
Ane Larsdatter
(1806-Efter 1880)
Carl Fridrich Berg
(1797-1866)
Anne Hansdatter
(1799-1849)
Jens Christian Petersen
(1833-1909)
Ane Sophie Berg
(1832-1897)

Laurids Marinus Petersen
(1873-1937)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Marie Kristensen Pedersen

Laurids Marinus Petersen

  • Født: 1 Jan. 1873, Vejlby, Vejlby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt
  • Dåb: 8 Feb. 1875, I Hjemmet
  • Ægteskab (1): Karen Marie Kristensen Pedersen den 25 Aug. 1897 i Aarhus Domkirke
  • Død: 28 Nov. 1937, Elev Mose i en alder af 64 år
  • Begravet: 5 Dec. 1937, Elev Kirkegaard

punkttegn   Dødsårsag: Død af kræft. Var kronisk syg af ”maveonde”.

punkttegn   Andre navne for Laurids var L. M. Pedersen, Lauris M. Pedersen, Lauris Marinus Pedersen, Laurits Pedersen, Laurits Marinus Pedersen, Laurids Marius Petersen, Lauris Marinus Petersen, Laurits M. Petersen, Laurits Marinus Petersen, Laurits Peter Petersen og Lauritz Marinus Petersen.

Billede

punkttegn  Notater:

Jeg tror ikke at Laurids er blevet konfirmeret.

punkttegn  Dåbsnotater:

Laurids står i 2 kirkebøger:
Vejlby Kirkebog
Hjemmedøbt i Aarhus den 8 Februar 1875 ifølge Skrivelse fra Pastor Seidelin af 3/4 1880. Daaben er publiceret i Aarhus i Domkirke den 4de April 1880. Forældre: Maskinmester Jens Christian Petersen og Hustru Ane Sophie Berg, 40 Aar i Vejlby. Faddere: -.

Aarhus Domsogns Kirkebog
Hjemmedøbt 8 Februar 1875 af Pastor Hansen. Publ. 4 April 1880. Forældre: Maskinmester Jens Christian Pedersen og Hustru Ane Sofie Berg. Nu Sandgraven 12. Faddere: Gartner Mundts Hustru. Pige Ane Caroline Pedersen. Smeddesvend Christensen. Korporal Nielsen. Maler Fr. Mundt.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Laurids Marinus Petersen - Stilling: Kurvemager i Elev Mose, Elev Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt, f. 1. Jan. 1873 i Vejlby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt. Søn af Maskinmester Jens Christian Petersen og Hustru Ane Sophie Berg af Vejlby. Gift i første Ægteskab med Karen Marie Christensen Petersen født Pedersen. Sidste fælles Bopæl: Elev Mose. Alder: 1873, 1. Jan. Anmærkninger: Ning og Hasle m. fl. Herreders Skifteret d. 29/11 1937.

Billede

punkttegn  Om Laurids:

• Beskæftigelse. Kurvemager, kurvemagermester, drejer

• Dåbs-fremstilling, 4 Apr. 1880, Aarhus Domkirke.• Justistssag, 18 Aug. 1888, Aarhus.
Ar 1888 den 18. August blev i Justistssag No. 59/1888.
Aktor, Overretssagfører Høegh Guldberg
ktr.
Arrestanten, Laurits Marinus
Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende ifølge Aarhus Amts Ordre af 13 ds. anlagte Sag tiltales Arrestanten Laurits Marinus Petersen for Tyveri, og er han ved egen Tilstaaelse og det i øvrigt oplyste overbevist om at have gjort sig skyldig i følgende Forhold:
1) Kort efter at Arrestanten i den første Halvdel af Juli Maaned d.a. havde forladt sin Tjeneste og var kommen her til Byen, hvor han, der ikke turde komme hjem til sine herboende Forældre, ikke havde noget fast Tilholdssted, overtalte han sin den Gang under kriminel Lavalder værende Broder Sofus, hvem han traf paa Gaden, til at tage en Nøgle, som Arrestanten vidste hang i deres Broder, Opvarter Petersens Kjøkken og henhørte til Laasen i Broderens Logerende Snedker Bøeghs Dør. Efter at have modtaget Nøglen gik Arrestanten den næste Dags Morgen, da han vidste, at Broderens Familie sov, og at Bøegh var bortrejst, op i Huset og lukkede Døren til Bøeghs Værelse op med Nøglen, hvorefter han fra et uaflaaset Klædeskab tilvendte sig en Bøegh tilhørende Livkjole, - som han samme Dag pantsatte for 2 Kr., som han forbrugte til sit Underhold. - Kjolen der er vurderet til 5 Kr., er tilbageleveret Bestjaalne.
2) Vistnok Dagen før ovenomtalte Tyveri overtalte Arrestanten sin Broder til at tilvende sig en førnævnte, Opvarter Petersen tilhørende Sølvbroche, der henlaa i et Sovekammervindue, hvorefter Arrestanten pantsatte den for 1 Kr., som han forbrugte i Forening med Broderen. Brochen, der vurderet til 10 Kr., er tilbageleveret Bestjaalne.
3 - 4) Omtrent paa samme Tid tilvendte Arrestanten og hans Broder sig i Forening paa 2 forskjellige Gange 2 deres Fader tilhørende Høvle, der laa i en Kasse i Kjøkkenet, og hvoraf Broderen solgte den ene til en Marskandiser for 2 Kr., som Arrestanten har forbrugt dels til sit Underhold, dels til at kjøbe et Par Piber, en Fingerring og Tobak for, medens de forgjæves søgte at afhænde den anden. Høvlene der ere vurderede til henholdsvis 5 og 2 Kr., ere tilbageleverede Faderen.
5) Den 12 eller 13. f. M. tilvendte Arrestanten sig fra en i Herloffs Hotel staaende Vogn et Par sorte Drengebenklæder, som han iførte sig, hvorefter han pantsatte sine egne for 50 Øre. Bukserne der ere vurderede til 1 Kr. ere udleverede Bestjaalne.
6) Den 22. f. M. stjal Arrestanten fra et uaflaaset Lysthus paa Galgebakken 2 Børneforklæder, et Haandklæde og en Trøje, som han solgte til en Marskandiser for 1 Kr. - De stjaalne Gjenstande, der ere vurderede til i alt 2 Kr. og 50 Øre, ere udleverede Bestjaalne.
7 - 8) Har Arrestanten 2 Gange i Slutningen af forrige Maaned tilvendt sig henholdsvis 90 Øre og 1 Kr. og 15 Øre af en paa en Hylde staaende Kasse i en Ølkjælder paa Tangen, hvilket Beløb han har forbrugt til sit Underhold.
9) Har Arrestanten i April Maaned d.a. i Forening med sin Broder tilvendt sig en Paraply, der stod paa en Trappegang i Løveapotekets Gaard, og pantsat den for 3 Kr., som de delte og brugte og 10) den 27 f. M., da han trængte til Penge til Fødevarer, alene tilvendt sig en Bomuldskjole, der hang til Tørring paa et Loft i en Ejendom i Guldbergsgade. Kosterne der ere vurderede til henholdsvis 4 og 5 Kr., ere udleverede de Bestjaalne.
11) Samme Dag som det under No. 4 omtalte Tyveri blev begaaet, tilvendte Arrestanten sig fra en Kasse i sin Faders Sovekammer en Del gammelt Kobber, som Broderen samme Dag solgte til en Kobbersmed for 10 Øre, som de forbrugte i Fællesskab.
12) Endelig har Arrestanten den 12 eller 13 f. M. tilvendt sig et graat Hvergarnsskjørt, der hang under en Trappe i en Ejendom paa Aagade, og som han derefter solgte til en Marskandiser for 50 Øre og 13) fra en Gang i en Ejendom paa Volden et graat uldent Tørklæde, som han ligeledes solgte til en Marskandiser for dets Vurderingssum 50 Øre som han forbrugte til sit Underhold. Tørklædet er udleveret til Bestjaalne.
Ingen af de Bestjaalne har nedlagt Erstatningspaastand under Sagen.
For sit anførte Forhold vil Arrestanten, der er født i Vejlby den 1. januar 1873 og ikke funden tidligere tiltalt eller straffet, nu være at anse efter Straffelovens §§ 228 og 229, 4 Mbr. jfr. §§ 37 og 21 efter Omstændighederne med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 dage, hvorhos han vil have at udrede alle Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Høegh Guldberg, 15 Kr. og Defensor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr.
Det bemærkes at Aktor i sin Fremstilling af Sagens Fakta har udeladt det under No. 11 omtalte Tyveri og ej heller paastaaet Straf efter § 229, forøvrigt har Sagførelsen været lovlig.
Thi kendes for Ret:
Arrestanten Laurits Marinus Petersen bør hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage og udrede alle Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Høegh Guldberg 15 Kr. og Defensor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr.
At efterkomme under Adfærd efter Loven.• Justistssag, 4 Dec. 1889, Aarhus.
Aar 1889 den 4. December blev i Justistssag No. 82/1889.
Aktor, Kammerraad Esmann
ktr.
Arrestanten Laurids Marinus
Petersen og Frederik Sofus Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende ifølge Aarhus Amts Ordre af 27. f. M. anlagte Sag tiltales Arrestanten Drengen, Laurids Marinus Petersen og Drengen, Frederik Sofus Petersen for Tyveri og Falsk og ere sagens Omstændigheder efter Arrestantens og Tiltaltes egen Tilstaaelse og det i øvrigt oplyste følgende:
Den 6. f. M., da Arrestanten og Tiltalte sammen drev om i Byen, tilvendte Tiltalte sig efter Arrestantens Oplysning et Par nyforsaalede Halvstøvler, der var udhængt som et Skilt udenfor Marskandiser Jensens Butik paa Badstuegade. Arrestanten trak Støvlerne paa og gik noget omkring med dem for at give det Udseende af, at de var brugte og forsøgte derpaa at afhænde dem. ---- Efter at han først havde henvendt sig et Par Steder forgæves, blev der hos Marskandiser Lyneborg budt ham 3 Kr. for dem, dog paa Betingelse af, at han skaffede en Seddel fra sin Fader, om at han maatte sælge dem. Efter at have faaet denne Besked blev Arrestanten ogTtiltalte - der havde ventet udenfor Butikken - enige om at Arrestanten skulde skrive en saadan Seddel i Faderens navn. De gik derfor hjem og Arrestanten skrev i Tiltaltes overværelse en Seddel indeholdende Tilladelsen og underskrev den Faderens Navn, hvorefter de atter fulgtes ad til Lyneborgs Butik, hvor Arrestanten alene gik ind og mod Forevisning af Sedlen afhændede Støvlerne for de aftalte 3 Kr. Pengene brugte Arrestanten og Tiltalte i forening til Slikkerier og en Sejltur.
Støvlerne ere bragte til Stede under Sagen, vurderede til 5 Kr. og udleverede Bestjaalne, der har frafaldet uden yderligere Erstatning.
Arrestanten er født i Vejlby den 1. Januar 1873 og ved nærværende Rets Dom af 18. August 1888 for Tyveri anset med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage, medens Tiltalte er født i Aarhus den 21. Juli 1878 og ikke tidligere er straffet, men han har været medskyldig i en Del af de Tyverier for hvilke Arrestanten ved nysnævnte Dom er straffet. For deres anførte Forhold vil Arrestanten og Tiltalte være at anse.
Arrestanten efter Straffelovens § 228 og 270, jfr. § 37 og 21 efter Omstændighederne med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 30 Dage, og Tiltalte efter Straffelovens § 233 og § 270, jfr. § 47 sidstnævnte §§ sammenholdt med § 36 og § 21 efter Omstændighederne med 15 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte ville derfor have in solidum at udrede Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Kammerraad Esmann, 12 Kr. og til defensor, Prokurator Winge, 10 Kr.
Sagsførelsen har været lovlig.
Thi kendes for ret:
Arrestanten Laurids Marinus Petersen bør hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 30 Dage og Tiltalte Frederik Sofus Petersen bør straffes med 15 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte udreder en for begge og begge for en samtlige af Aktionen flydende Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Kammerraad Esmann, 12 Kr. og til Defensor, Prokurator Winge, 10 Kr.
At efterkomme under adfærd efter loven.• Justistssag, 1 Mar. 1890, Aarhus.
Aar 1890 den 1. Marts blev i Justitssag No. 16/1890.
Aktor, Prokurator Winge
ktr.
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen
og Tiltalte Frederik Sofus Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende efter Aarhus Amts Ordre af 23 f. M. anlagte Sag tiltales Arrestanten Lauritz Marinus Petersen, født i Vejlby den 1. Januar 1873 og Tiltalte Frederik Sofus Petersen, født i Aarhus den 21. Juli 1878, for Tyveri og ere Sagens Omstændigheder efter Arrestantens og Tiltaltes egen Tilstaaelse i Forbindelse med det i øvrigt oplyste følgende:
Den 18. d. M. om Eftermiddagen, da Arrestanten og Tiltalte samlede Ben paa Vorregaards Mark, besluttede de at gaa op til gaarden - der efter enden overgaaet Brand staar fuldstændig ubeboet - for at se Lejlighed til at stjæle et eller andet. Efter at være kommet derop foreslog Arrestanten Tiltalte, at de skulde skaffe sig adgang til af Udhusene gjennem Muren paa et Sted, hvor Stenene i denne sad løse. Arrestanten udtog derefter Stenene og krøb ind i Huset efterfulgt af Tiltalte. Inde i Huset fik Arrestanten Øje paa en paa et Søm i en Loftbjælke hængende Overfrakke som de efter hans Forslag tilvendte sig, hvorefter de forlod Udhuset ad samme vej, de være komne, tilstoppede Hullet igjen og skjulte foreløbig Overfrakken i et til Gaarden tilhørende Skur. De hentede derpaa i deres Hjem paa Reginehøj en Sæk, hvori de bragte Overfrakken ind til Byen, hvor Arrestanten, mens Tiltalte ventede udenfor, for 5 Kr. afhændede den til en Marskandiser under Foregivende af, at han var sendt af sin Fader for at sælge den. Af det indvundne Beløb har Arrestanten forbrugt 40 Øre til Kager, som han og Tiltalte har fortæret i Forening, og foræret sin Moder 60 Øre under Paaskud af at have tjent dem ved Arbejde. Resten fandtes ved Anholdelsen i hans Besiddelse.
Overfrakken er bragt til Stede under Sagen, vurderet til 15 Kr., og udleveret til Bestjaalne, der har frafaldet videre Erstatning. De i behold værende 4 Kr., er udleverede Marskandiseren.
Arrestanten har tidligere været straffet efter nærværende Rets Dom af 18. August 1888 for Tyveri - tildels grovt - med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage og efter samme Rets Dom af 4. December s. A. for Tyveri og Falsk med lige Fængsel i 30 Dage. Tiltalte efter nærværende Rets Dom af 4. December s. A. for Tyveri og Meddelagtighed i Falsk med 15 Slag Ris.
For det nu begaaede Forhold vil Arrestanten være at anse efter Straffelovens § 229, 4 St. jfr. §§ 37 og 21 21 efter Omstændighederne med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage, Tiltalte efter Straffelovens §§ 233 efter Omstændighederne med 25 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte ville derhos have i solidum at udrede Aktionens Omkostninger, derunder Salærer til Aktor, Prokurator Winge, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Kjer, 10 Kr.
Sagsførelsen har været lovlig.
Thi kendes for ret:
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen bør hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage og Tiltalte Frederik Sofus Petersen bør straffes med 25 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte udreder en for begge og begge for en samtlige af Aktionens flydende Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Prokurator Winge, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Kjer, 10 Kr.
At efterkomme under adfærd efter loven.• Justistssag: Foto fra Århus politihistoriske Samlings "forbryder-album", Jun. 1891.
Fotografi af Laurids Marinus Petersen fra "forbryderalbummet" på Århus politistations gamle arkiv.
Billedet er taget i forbindelse med hans sidste retssag, hvor han fik en dom der lød på 1 års forbedringshus.
Billeder til dette "forbryderalbum" blev taget hos en lokal fotograf.
Under billledet står der:
Lauritz Martinus Pedersen |: Pukkeldonner :| Juni 1891, 1 Aars Forbedringshus.

Ordet "pukkeldonner" skal være brugt om en meget særpræget mandsperson \endash ofte en, der altid var vranten og sur.
Nogle steder bruges ordet om en drukkenbolt, og efter gammelt dansk skal "pukkeldonner" betyde en pukkelrygget person.• Justistssag, 24 Jun. 1891, Aarhus.
Aar 1891 den 24. Juni blev i Justitssag nr. 36/1891.
Aktor, Overretssagfører Kjer
ktr.
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende efter Aarhus Amts Ordre af 13. ds. anlagte Sag tiltales Arrestanten Lauritz Marinus Petersen for Tyveri og ere Sagens Omstændigheder i Følge Arrestantens egen Tilstaaelse og det i øvrigt oplyste følgende.
Natten mellem den 8. og 9. ds.e. Kl. 3 forsøgte Arrestanten, der var løbet af sin Tjeneste og i nogle Dage havde drevet arbejdsløs om, i den Hensigt at bryde ind i det af Detaillist Andersen m. fl. beboede Sted, Randers Landevej 30 - hvilken Plan, han alt flere Dage forud havde fattet - med et dertil medbragt Stemmejern at frabryde det nederste Hængsel paa en ud mod Landevejen anbragt Kjælderlem, da dette imidlertid ikke lykkedes ham, rev han med Magt de indvendige Kroge paa Llemmen løse og steg igjennem denne ned i Kjælderen. Den paagjældende Aabning er ikke bestemt til Indgang, men benyttes til derigjennem at aflæsse Kul eller andet. I Kjælderen drak Arrestanten noget Fløde af 2 paa Gulvet staaende Fade og gik dernæst ad en Trappe gjennem en uaflaaset Lem op i Stuebutikken, hvor han fra den ligeledes uaflaasede Pengeskuffe tilvendte sig hele dens Indhold, 2 Kr. og 6 Øre, samt en gul Læderportemonnaie, og fra Hylden bag ved Pengeskuffen 1/2 flaske portvin til 1 Kr., 1/2 flaske svensk Banco til 65 Øre, 2/2 pund Chocolade til 1 Kr., et Stykke Pladesukker til 25 Øre, en Kardus Shagtobak til 10 Øre og en gammel Lommekniv.
Efter at have kastet Pengeskuffen fra sig i Kjælderen, forlod han Huset ad samme Vej. Spise- og Drikkevarerne har Arrestanten med undtagelse af de ved Anholdelsen i hans Besiddelse fundne Rester fortæret, ligesom han ogsaa paa de i hans Besiddelse fundne 1 Kr. 13 Øre nær har forbrugt Pengene, medens de øvrige Koster endnu fandtes i hans Besiddelse undtagen de 2 Flasker, som han efter at de vare tømte, kastede i Stranden.
De i Forvaring tagne 1 Kr. 13 Øre og de i behold værende Koster, hvoraf Portemonnaien vurderedes til 50 Øre og Lommekniven til 25 Øre, er udleverede Bestjaalne, der ikke har nedlagt Erstatningspaastand.
For det anførte Forhold vil Arrestanten, der er født i Vejlby den 1. januar 1873 og tidligere ved Aarhus Kjøbstads Extraretsdomme af 18. August 1888, 4. december 1889 og 1. Marts 1890 har været anset for henholdsvis Tyveri - til Dels grovt - Tyveri og Falsk samt grovt Tyveri med henholdsvis Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage, 30 Dage og 80 Dage, være at anse efter Straffelovens § 228 efter Omstændighederne med Forbedringshusarbejde i 1 Aar, hvorhos han vil have at udrede Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Høegh Guldberg, 10 Kr.
Sagførelsen har været lovlig.
Thi kendes for ret:
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen bør straffes med Forbedringshusarbejde i 1 Aar og udrede samtlige Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Høegh Guldberg, 10 Kr.
At efterkomme under adfærd efter Loven.


Billede

Laurids blev gift med Karen Marie Kristensen Pedersen, datter af Christen Pedersen og Johanne Marie Birthe Pethrea Rasmussen, den 25 Aug. 1897 i Aarhus Domkirke. (Karen Marie Kristensen Pedersen blev født den 7 Dec. 1880 i Hasle, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, dåb den 17 Jan. 1881 i Hjemmet, døde den 26 Mar. 1939 i Elev Mose og blev begravet den 2 Apr. 1939 på Elev Kirkegaard.). Årsagen til hendes død var Lungebetændelse.

punkttegn  Om Laurids og Karen:• FT 1901, 1. Februar: Aarhus, Hasle m.fl., Elsted, Lystrup By.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flytteår - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Laurits Marinus Pedersen - M - 1/1 1873 - G - Vejlby S., Aarhus A. - 1900 - Aarhus - Husfader - Drejer - 2 - 1
Karen Marie Pedersen, f. Petersen - K - 7/12 1880 - do - Hasle S., Aarhus A. - do - do - Husmoder
Dagmar Sofie Pedersen - K - 6/8 1898 - . - Aarhus Domsogn - Barn
Pige - K - 22/1 1901 - . - Elsted S., Aarhus A. - Barn• FT 1906, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr. No. 11b.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
L. M. Pedersen - M - 1/1-73 - g - Husfader - Kurvemager
Karen Marie Kristine Pedersen - K - 7/12-80 - g - Husmoder

Dagmar Sofie Pedersen - K - 6/9-98 - u - Barn
Betty Magr. Pedersen - K - 22/1-91 - u - do
Mary Gudrun Pedersen - K - 18/4-93 - u - do
Lilli Magarith Pedersen - K - 23/2-05 - u - do• FT 1911, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Familien - Erhverv
Pedersen, Laurits - M - 1. Januar 1873 - g - Vejlby Sogn, Aarhus Amt - 1907 - Skejby - Husfader - Kurvemager
Pedersen, Marie - K - 1. December 1880 - g - Hasle Sogn, Aarhus Amt - 1907 - Skejby - Husmoder

Pedersen, Dagmar - K - 6. August 1898 - u - Aarhus - 1907 - do - Barn
Pedersen, Betty - K - 22. Januar 1901 - u - Elsted Sogn, Aarhus Amt - 1907 - do - Barn
Pedersen, Marry - K - 18. April 1903 - u - Elev Sogn, Aarhus Amt - 1907 - do - Barn
Pedersen, Lilly - K - 23. Februar 1905 - u - Elev Sogn, Aarhus Amt - . - do - Barn
Pedersen, Elvin - M - 18. December 1906 - u - Skejby Sogn, Aarhus Amt - 1907 - do - Barn
Pedersen, Edvin - M - 6. September 1908 - u - Elev Sogn, Aarhus Amt - . - . - Barn• FT 1916, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Mosehus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Forringet arbejdsevne - Aarsag - Stilling i Familien - Erhverv - Indkomst - Formue - Skat
Lauris Marinus Petersen - M - 1/1 1873 - G - Ja - Maveonde - Husfader - Kurvemager
Karen Marie Peetsen - K - 1/12 1880 - G - N - - Husmoder

Betty Magrete Petersen - K - 22/1 1901 - - - - Barn
Mary Gudrun Petersen - K - 18/4 1903 - - - - Barn
Lilli Margarette Petersen - K - 23/2 1905 - - - - Barn
Elvin Ejner Petersen - K - 18/12 1906 - - - - Barn
Evin Holger Petersen - K - 5/8 1908 - - . - . - Barn
Villy Karles Petersen - K - 29/3 1911 - - - - Barn
Egil Ragnar Petersen - K - 8/11 1913 - - - - Barn
Ragnar Gunner Petersen - K - 3/6 1915 - - - - Barn• FT 1921, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv
Laurits M. Petersen - m - 1/1 1892 - g - Vejlby, Aarhus A. - 1907 - Hasle-Skejby-Lisbjerg-Aarhus - Husfader - Kurvemager
Karen Marie Petersen - k - 7/12 1880 - g - Hasle, Aarhus A. - 1907 - - Husmoder - Husgerning

Betty Margrete Petersen - k - 22/1 1900 - u - Elsted, Aarhus A. - 1920 - Lisbjerg, Aa. - Barn - Husgerning
Mary G. Petersen - k - 18/4 1903 - u - Elev, Aarhus A. - 1920 - Barn - Husgerning
Elvin Petersen - m - 18/12 1906 - u - Hasle m.m., Aarhus A. - 1907 - Hasle, Skejby, Lisbjerg, Aarhus - udøbt - Barn
Evin Petersen - m - 5/9 1908 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Villy Petersen - m - 29/3 1911 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Egil Petersen - m - 8/11 1913 - u - Elev, Aarhus A. - - - - Barn
Ragner Petersen - m - 5/6 1915 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Tage Petersen - m - 17/12 1912 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Børge Petersen - m - 22/2 1920 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Barn - k - 28/1 1921 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barnebarn• Sølvbryllupsbillede.
På dette tidspunkt er Karen gravid i 3. måned med Arne• FT 1925, 5. November: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr. Nr. 11a.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Pedersen, Lauris M. - M - 1/1 1873 - Vejlby - G - Husfader - Kurvemager
Pedersen, Karen Marie - K - 7/12 1880 - Hasle - G - Husmoder
Pedersen, Bety Magrethe - K - 22/1 1901 - Lystrup - - Barn
Pedersen, Lily M. - K - 23/2 1905 - Elev - - Barn
Pedersen, Elvind - M - 18/12 1907 - Skejby -. - Barn - Landmand
Pedersen, Evin Holger - M - 5/9 1909 - Elev - - Barn - Kurvemager Lærling
Pedersen, Villy Karlo - M - 29/3 1910 - Elev - - Barn
Pedersen, Egil Ragner - M - 8/11 1913 - Elev - - Barn
Pedersen, Ragner Guner - M - 3/6 1915 - Elev - - Barn
Pedersen, Tage Vilfred - M - 17/12 1917 - Elev - - Barn
Pedersen, Børge Georg - M - 23/2 1920 - Elev - - Barn
Pedersen, Frode Johanes - M - 1/7 1921 - Elev - - Barn
Pedersen, Arne R. - M - 6/2 1923 - Elev - - Barn
Pedersen, Marie Sofie - K - 28/1 1921 - Elev - - Barn
Jensen, Karen Marie - K - 10/7 1925 - Brabran - - Barn• FT 1930, 5. November: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr. 11a.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Pedersen, Lauris Marinus - M - 1-1 1873 - Vejlby, Aar. Am. - Husfader - Kurvemager - 12 - 3
Pedersen, Karen Marie - K - 7-12 1880 - Hasle, Aar. Am. - Husmoder
Pedersen, Evin Haalger - M - 5-9 1908 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Egil Ragner - M - 8-11 1913 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Ragner Guner - M - 3-6 1915 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Tage Vilfred - M - 17-1 1916 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Børge Georg - M - 23-2 1920 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Frode Johannes - M - 1-7 1921 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Arne Rejnhaalt - M - 6-2 1923 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Betty Margaritha - K - 22-1 1901 - Lystrup, Aar. A. - Barn
Pedersen, Marie Sofie - K - 28-1 1921 - Elev, Aar. Am. - Barn


punkttegn  Parnotater:

Gom: Ungkarl, Kurvemagersvend Laurids Marinus Petersen, født i Vejlby v Aarhus 1 Jan. 1873 af Forældre: Maskinm. Jens Chr. Petersen og Hstr. Ane Sophie Berg. Reginehøj, Rand. Landevej 116. 24 Aar. Brud: Pige Karen Marie Christensen Pedersen, født i Hasle v Aarhus 7. Decbr. 1880 af Forældre: Smed Christen Pedersen og Hstr. Johanne Marie Bertha Petrea Rasmussen. Randers Landevej 116. 16 Aar. Forlovere: Møllebygger J. C. Pedersen og Smed C. Pedersen. Tillysning: d. 17. Jul 1897. Till. d. 18., 25. s. M. samt 1. Aug. s A.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Mar. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia