Jørgen Reinholt Petersens aner


Billede

1. generation  Næste1. Jørgen Reinholt Petersen

Jørgen blev gift med Grethe Westfall Andersen, datter af Knud Børge Westfall Andersen og Asta Jensen.

Deres børn:

          i.  Anders Westfall Reinholt Petersen

         ii.  Morten Westfall Reinholt Petersen


Billede

forrige  2. generation  Næste


2. Arne Reinholt Petersen, søn af Laurids Marinus Petersen og Karen Marie Kristensen Pedersen, blev født den 6 Feb. 1923 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt, blev døbt den 4 Apr. 1937 i Elsted Kirke, døde den 19 Jul. 2004 i Ilshøj (Randers sygehus) i en alder af 81 år, og blev begravet den 23 Jul. 2004 på Øster Tørslev Kirkegaard. Andre navne for Arne var Arne R. Pedersen, Arne Rejnhaalt Pedersen, og Arne Reinholdt Petersen.

Dåbsnotater: NB. Navngiven uden Daab af Forældrene 6/3 1924. Forældre: Kurvemager Laurits Marinus Petersen f. 1. 1. 73 og Hustru Karen Marie f. Pedersen 7. 12. 80, Elev Mose. Faddere: Daabsvidner: Moderen. Lærer Christensen, Elsted. Anmærkninger: Se fødte Kvindekøn 1923. Døbt if. Tilladelse af 19/3 1937 af Stiftets Biskop.

Begravelsesnotater: Arne Reinholt Petersen -

Notater: Arne er Navngiven uden Daab af Forældrene 6/3 1924.
Arne bliver først døbt da han egentlig skulle konfirmeres.

Om Arne:

• Beskæftigelse: Tjenestekarl, arbejdsmand og skovarbejder.

Arne blev gift med Ruth Emilie Sørensen.

Deres børn:

          i.  Torben Petersen

1        ii.  Jørgen Reinholt Petersen

        iii.  Tove Reinholt Petersen

         iv.  Dreng blev født den 1 Jul. 1961 i Ilshøj, Øster Tørslev Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt, døde den 6 Jul. 1961 i Ilshøj, og blev begravet den 7 Jul. 1961 på Øster Tørslev Kirkegaard.

          v.  Lene Reinholt Petersen


3. Ruth Emilie Sørensen

Ruth blev gift med Arne Reinholt Petersen. Arne blev født den 6 Feb. 1923 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt, blev døbt den 4 Apr. 1937 i Elsted Kirke, døde den 19 Jul. 2004 i Ilshøj (Randers sygehus) i en alder af 81 år, og blev begravet den 23 Jul. 2004 på Øster Tørslev Kirkegaard. Andre navne for Arne var Arne R. Pedersen, Arne Rejnhaalt Pedersen, og Arne Reinholdt Petersen.
Billede

forrige  3. generation  Næste


4. Laurids Marinus Petersen, søn af Jens Christian Petersen og Ane Sophie Berg, blev født den 1 Jan. 1873 i Vejlby, Vejlby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 8 Feb. 1875 i Hjemmet, døde den 28 Nov. 1937 i Elev Mose i en alder af 64 år, og blev begravet den 5 Dec. 1937 på Elev Kirkegaard. Årsagen til hans død var Død af kræft. Var kronisk syg af ”maveonde”. Andre navne for Laurids var L. M. Pedersen, Lauris M. Pedersen, Lauris Marinus Pedersen, Laurits Pedersen, Laurits Marinus Pedersen, Laurids Marius Petersen, Lauris Marinus Petersen, Laurits M. Petersen, Laurits Marinus Petersen, Laurits Peter Petersen, og Lauritz Marinus Petersen.

Dåbsnotater: Laurids står i 2 kirkebøger:
Vejlby Kirkebog
Hjemmedøbt i Aarhus den 8 Februar 1875 ifølge Skrivelse fra Pastor Seidelin af 3/4 1880. Daaben er publiceret i Aarhus i Domkirke den 4de April 1880. Forældre: Maskinmester Jens Christian Petersen og Hustru Ane Sophie Berg, 40 Aar i Vejlby. Faddere: -.

Aarhus Domsogns Kirkebog
Hjemmedøbt 8 Februar 1875 af Pastor Hansen. Publ. 4 April 1880. Forældre: Maskinmester Jens Christian Pedersen og Hustru Ane Sofie Berg. Nu Sandgraven 12. Faddere: Gartner Mundts Hustru. Pige Ane Caroline Pedersen. Smeddesvend Christensen. Korporal Nielsen. Maler Fr. Mundt.

Begravelsesnotater: Laurids Marinus Petersen - Stilling: Kurvemager i Elev Mose, Elev Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt, f. 1. Jan. 1873 i Vejlby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt. Søn af Maskinmester Jens Christian Petersen og Hustru Ane Sophie Berg af Vejlby. Gift i første Ægteskab med Karen Marie Christensen Petersen født Pedersen. Sidste fælles Bopæl: Elev Mose. Alder: 1873, 1. Jan. Anmærkninger: Ning og Hasle m. fl. Herreders Skifteret d. 29/11 1937.

Notater: Jeg tror ikke at Laurids er blevet konfirmeret.

Om Laurids:

• Beskæftigelse: Kurvemager, kurvemagermester, drejer

• Dåbs-fremstilling: 4 Apr. 1880, Aarhus Domkirke.

• Justistssag: 18 Aug. 1888, Aarhus.
Ar 1888 den 18. August blev i Justistssag No. 59/1888.
Aktor, Overretssagfører Høegh Guldberg
ktr.
Arrestanten, Laurits Marinus
Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende ifølge Aarhus Amts Ordre af 13 ds. anlagte Sag tiltales Arrestanten Laurits Marinus Petersen for Tyveri, og er han ved egen Tilstaaelse og det i øvrigt oplyste overbevist om at have gjort sig skyldig i følgende Forhold:
1) Kort efter at Arrestanten i den første Halvdel af Juli Maaned d.a. havde forladt sin Tjeneste og var kommen her til Byen, hvor han, der ikke turde komme hjem til sine herboende Forældre, ikke havde noget fast Tilholdssted, overtalte han sin den Gang under kriminel Lavalder værende Broder Sofus, hvem han traf paa Gaden, til at tage en Nøgle, som Arrestanten vidste hang i deres Broder, Opvarter Petersens Kjøkken og henhørte til Laasen i Broderens Logerende Snedker Bøeghs Dør. Efter at have modtaget Nøglen gik Arrestanten den næste Dags Morgen, da han vidste, at Broderens Familie sov, og at Bøegh var bortrejst, op i Huset og lukkede Døren til Bøeghs Værelse op med Nøglen, hvorefter han fra et uaflaaset Klædeskab tilvendte sig en Bøegh tilhørende Livkjole, - som han samme Dag pantsatte for 2 Kr., som han forbrugte til sit Underhold. - Kjolen der er vurderet til 5 Kr., er tilbageleveret Bestjaalne.
2) Vistnok Dagen før ovenomtalte Tyveri overtalte Arrestanten sin Broder til at tilvende sig en førnævnte, Opvarter Petersen tilhørende Sølvbroche, der henlaa i et Sovekammervindue, hvorefter Arrestanten pantsatte den for 1 Kr., som han forbrugte i Forening med Broderen. Brochen, der vurderet til 10 Kr., er tilbageleveret Bestjaalne.
3 - 4) Omtrent paa samme Tid tilvendte Arrestanten og hans Broder sig i Forening paa 2 forskjellige Gange 2 deres Fader tilhørende Høvle, der laa i en Kasse i Kjøkkenet, og hvoraf Broderen solgte den ene til en Marskandiser for 2 Kr., som Arrestanten har forbrugt dels til sit Underhold, dels til at kjøbe et Par Piber, en Fingerring og Tobak for, medens de forgjæves søgte at afhænde den anden. Høvlene der ere vurderede til henholdsvis 5 og 2 Kr., ere tilbageleverede Faderen.
5) Den 12 eller 13. f. M. tilvendte Arrestanten sig fra en i Herloffs Hotel staaende Vogn et Par sorte Drengebenklæder, som han iførte sig, hvorefter han pantsatte sine egne for 50 Øre. Bukserne der ere vurderede til 1 Kr. ere udleverede Bestjaalne.
6) Den 22. f. M. stjal Arrestanten fra et uaflaaset Lysthus paa Galgebakken 2 Børneforklæder, et Haandklæde og en Trøje, som han solgte til en Marskandiser for 1 Kr. - De stjaalne Gjenstande, der ere vurderede til i alt 2 Kr. og 50 Øre, ere udleverede Bestjaalne.
7 - 8) Har Arrestanten 2 Gange i Slutningen af forrige Maaned tilvendt sig henholdsvis 90 Øre og 1 Kr. og 15 Øre af en paa en Hylde staaende Kasse i en Ølkjælder paa Tangen, hvilket Beløb han har forbrugt til sit Underhold.
9) Har Arrestanten i April Maaned d.a. i Forening med sin Broder tilvendt sig en Paraply, der stod paa en Trappegang i Løveapotekets Gaard, og pantsat den for 3 Kr., som de delte og brugte og 10) den 27 f. M., da han trængte til Penge til Fødevarer, alene tilvendt sig en Bomuldskjole, der hang til Tørring paa et Loft i en Ejendom i Guldbergsgade. Kosterne der ere vurderede til henholdsvis 4 og 5 Kr., ere udleverede de Bestjaalne.
11) Samme Dag som det under No. 4 omtalte Tyveri blev begaaet, tilvendte Arrestanten sig fra en Kasse i sin Faders Sovekammer en Del gammelt Kobber, som Broderen samme Dag solgte til en Kobbersmed for 10 Øre, som de forbrugte i Fællesskab.
12) Endelig har Arrestanten den 12 eller 13 f. M. tilvendt sig et graat Hvergarnsskjørt, der hang under en Trappe i en Ejendom paa Aagade, og som han derefter solgte til en Marskandiser for 50 Øre og 13) fra en Gang i en Ejendom paa Volden et graat uldent Tørklæde, som han ligeledes solgte til en Marskandiser for dets Vurderingssum 50 Øre som han forbrugte til sit Underhold. Tørklædet er udleveret til Bestjaalne.
Ingen af de Bestjaalne har nedlagt Erstatningspaastand under Sagen.
For sit anførte Forhold vil Arrestanten, der er født i Vejlby den 1. januar 1873 og ikke funden tidligere tiltalt eller straffet, nu være at anse efter Straffelovens §§ 228 og 229, 4 Mbr. jfr. §§ 37 og 21 efter Omstændighederne med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 dage, hvorhos han vil have at udrede alle Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Høegh Guldberg, 15 Kr. og Defensor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr.
Det bemærkes at Aktor i sin Fremstilling af Sagens Fakta har udeladt det under No. 11 omtalte Tyveri og ej heller paastaaet Straf efter § 229, forøvrigt har Sagførelsen været lovlig.
Thi kendes for Ret:
Arrestanten Laurits Marinus Petersen bør hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage og udrede alle Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Høegh Guldberg 15 Kr. og Defensor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr.
At efterkomme under Adfærd efter Loven.

• Justistssag: 4 Dec. 1889, Aarhus.
Aar 1889 den 4. December blev i Justistssag No. 82/1889.
Aktor, Kammerraad Esmann
ktr.
Arrestanten Laurids Marinus
Petersen og Frederik Sofus Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende ifølge Aarhus Amts Ordre af 27. f. M. anlagte Sag tiltales Arrestanten Drengen, Laurids Marinus Petersen og Drengen, Frederik Sofus Petersen for Tyveri og Falsk og ere sagens Omstændigheder efter Arrestantens og Tiltaltes egen Tilstaaelse og det i øvrigt oplyste følgende:
Den 6. f. M., da Arrestanten og Tiltalte sammen drev om i Byen, tilvendte Tiltalte sig efter Arrestantens Oplysning et Par nyforsaalede Halvstøvler, der var udhængt som et Skilt udenfor Marskandiser Jensens Butik paa Badstuegade. Arrestanten trak Støvlerne paa og gik noget omkring med dem for at give det Udseende af, at de var brugte og forsøgte derpaa at afhænde dem. ---- Efter at han først havde henvendt sig et Par Steder forgæves, blev der hos Marskandiser Lyneborg budt ham 3 Kr. for dem, dog paa Betingelse af, at han skaffede en Seddel fra sin Fader, om at han maatte sælge dem. Efter at have faaet denne Besked blev Arrestanten ogTtiltalte - der havde ventet udenfor Butikken - enige om at Arrestanten skulde skrive en saadan Seddel i Faderens navn. De gik derfor hjem og Arrestanten skrev i Tiltaltes overværelse en Seddel indeholdende Tilladelsen og underskrev den Faderens Navn, hvorefter de atter fulgtes ad til Lyneborgs Butik, hvor Arrestanten alene gik ind og mod Forevisning af Sedlen afhændede Støvlerne for de aftalte 3 Kr. Pengene brugte Arrestanten og Tiltalte i forening til Slikkerier og en Sejltur.
Støvlerne ere bragte til Stede under Sagen, vurderede til 5 Kr. og udleverede Bestjaalne, der har frafaldet uden yderligere Erstatning.
Arrestanten er født i Vejlby den 1. Januar 1873 og ved nærværende Rets Dom af 18. August 1888 for Tyveri anset med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage, medens Tiltalte er født i Aarhus den 21. Juli 1878 og ikke tidligere er straffet, men han har været medskyldig i en Del af de Tyverier for hvilke Arrestanten ved nysnævnte Dom er straffet. For deres anførte Forhold vil Arrestanten og Tiltalte være at anse.
Arrestanten efter Straffelovens § 228 og 270, jfr. § 37 og 21 efter Omstændighederne med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 30 Dage, og Tiltalte efter Straffelovens § 233 og § 270, jfr. § 47 sidstnævnte §§ sammenholdt med § 36 og § 21 efter Omstændighederne med 15 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte ville derfor have in solidum at udrede Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Kammerraad Esmann, 12 Kr. og til defensor, Prokurator Winge, 10 Kr.
Sagsførelsen har været lovlig.
Thi kendes for ret:
Arrestanten Laurids Marinus Petersen bør hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 30 Dage og Tiltalte Frederik Sofus Petersen bør straffes med 15 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte udreder en for begge og begge for en samtlige af Aktionen flydende Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Kammerraad Esmann, 12 Kr. og til Defensor, Prokurator Winge, 10 Kr.
At efterkomme under adfærd efter loven.

• Justistssag: 1 Mar. 1890, Aarhus.
Aar 1890 den 1. Marts blev i Justitssag No. 16/1890.
Aktor, Prokurator Winge
ktr.
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen
og Tiltalte Frederik Sofus Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende efter Aarhus Amts Ordre af 23 f. M. anlagte Sag tiltales Arrestanten Lauritz Marinus Petersen, født i Vejlby den 1. Januar 1873 og Tiltalte Frederik Sofus Petersen, født i Aarhus den 21. Juli 1878, for Tyveri og ere Sagens Omstændigheder efter Arrestantens og Tiltaltes egen Tilstaaelse i Forbindelse med det i øvrigt oplyste følgende:
Den 18. d. M. om Eftermiddagen, da Arrestanten og Tiltalte samlede Ben paa Vorregaards Mark, besluttede de at gaa op til gaarden - der efter enden overgaaet Brand staar fuldstændig ubeboet - for at se Lejlighed til at stjæle et eller andet. Efter at være kommet derop foreslog Arrestanten Tiltalte, at de skulde skaffe sig adgang til af Udhusene gjennem Muren paa et Sted, hvor Stenene i denne sad løse. Arrestanten udtog derefter Stenene og krøb ind i Huset efterfulgt af Tiltalte. Inde i Huset fik Arrestanten Øje paa en paa et Søm i en Loftbjælke hængende Overfrakke som de efter hans Forslag tilvendte sig, hvorefter de forlod Udhuset ad samme vej, de være komne, tilstoppede Hullet igjen og skjulte foreløbig Overfrakken i et til Gaarden tilhørende Skur. De hentede derpaa i deres Hjem paa Reginehøj en Sæk, hvori de bragte Overfrakken ind til Byen, hvor Arrestanten, mens Tiltalte ventede udenfor, for 5 Kr. afhændede den til en Marskandiser under Foregivende af, at han var sendt af sin Fader for at sælge den. Af det indvundne Beløb har Arrestanten forbrugt 40 Øre til Kager, som han og Tiltalte har fortæret i Forening, og foræret sin Moder 60 Øre under Paaskud af at have tjent dem ved Arbejde. Resten fandtes ved Anholdelsen i hans Besiddelse.
Overfrakken er bragt til Stede under Sagen, vurderet til 15 Kr., og udleveret til Bestjaalne, der har frafaldet videre Erstatning. De i behold værende 4 Kr., er udleverede Marskandiseren.
Arrestanten har tidligere været straffet efter nærværende Rets Dom af 18. August 1888 for Tyveri - tildels grovt - med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage og efter samme Rets Dom af 4. December s. A. for Tyveri og Falsk med lige Fængsel i 30 Dage. Tiltalte efter nærværende Rets Dom af 4. December s. A. for Tyveri og Meddelagtighed i Falsk med 15 Slag Ris.
For det nu begaaede Forhold vil Arrestanten være at anse efter Straffelovens § 229, 4 St. jfr. §§ 37 og 21 21 efter Omstændighederne med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage, Tiltalte efter Straffelovens §§ 233 efter Omstændighederne med 25 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte ville derhos have i solidum at udrede Aktionens Omkostninger, derunder Salærer til Aktor, Prokurator Winge, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Kjer, 10 Kr.
Sagsførelsen har været lovlig.
Thi kendes for ret:
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen bør hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage og Tiltalte Frederik Sofus Petersen bør straffes med 25 Slag Ris. Arrestanten og Tiltalte udreder en for begge og begge for en samtlige af Aktionens flydende Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Prokurator Winge, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Kjer, 10 Kr.
At efterkomme under adfærd efter loven.

• Justistssag: Foto fra Århus politihistoriske Samlings "forbryder-album", Jun. 1891.
Fotografi af Laurids Marinus Petersen fra "forbryderalbummet" på Århus politistations gamle arkiv.
Billedet er taget i forbindelse med hans sidste retssag, hvor han fik en dom der lød på 1 års forbedringshus.
Billeder til dette "forbryderalbum" blev taget hos en lokal fotograf.
Under billledet står der:
Lauritz Martinus Pedersen |: Pukkeldonner :| Juni 1891, 1 Aars Forbedringshus.

Ordet "pukkeldonner" skal være brugt om en meget særpræget mandsperson \endash ofte en, der altid var vranten og sur.
Nogle steder bruges ordet om en drukkenbolt, og efter gammelt dansk skal "pukkeldonner" betyde en pukkelrygget person.

• Justistssag: 24 Jun. 1891, Aarhus.
Aar 1891 den 24. Juni blev i Justitssag nr. 36/1891.
Aktor, Overretssagfører Kjer
ktr.
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen
afsagt saalydende.
DOM:
Under nærværende efter Aarhus Amts Ordre af 13. ds. anlagte Sag tiltales Arrestanten Lauritz Marinus Petersen for Tyveri og ere Sagens Omstændigheder i Følge Arrestantens egen Tilstaaelse og det i øvrigt oplyste følgende.
Natten mellem den 8. og 9. ds.e. Kl. 3 forsøgte Arrestanten, der var løbet af sin Tjeneste og i nogle Dage havde drevet arbejdsløs om, i den Hensigt at bryde ind i det af Detaillist Andersen m. fl. beboede Sted, Randers Landevej 30 - hvilken Plan, han alt flere Dage forud havde fattet - med et dertil medbragt Stemmejern at frabryde det nederste Hængsel paa en ud mod Landevejen anbragt Kjælderlem, da dette imidlertid ikke lykkedes ham, rev han med Magt de indvendige Kroge paa Llemmen løse og steg igjennem denne ned i Kjælderen. Den paagjældende Aabning er ikke bestemt til Indgang, men benyttes til derigjennem at aflæsse Kul eller andet. I Kjælderen drak Arrestanten noget Fløde af 2 paa Gulvet staaende Fade og gik dernæst ad en Trappe gjennem en uaflaaset Lem op i Stuebutikken, hvor han fra den ligeledes uaflaasede Pengeskuffe tilvendte sig hele dens Indhold, 2 Kr. og 6 Øre, samt en gul Læderportemonnaie, og fra Hylden bag ved Pengeskuffen 1/2 flaske portvin til 1 Kr., 1/2 flaske svensk Banco til 65 Øre, 2/2 pund Chocolade til 1 Kr., et Stykke Pladesukker til 25 Øre, en Kardus Shagtobak til 10 Øre og en gammel Lommekniv.
Efter at have kastet Pengeskuffen fra sig i Kjælderen, forlod han Huset ad samme Vej. Spise- og Drikkevarerne har Arrestanten med undtagelse af de ved Anholdelsen i hans Besiddelse fundne Rester fortæret, ligesom han ogsaa paa de i hans Besiddelse fundne 1 Kr. 13 Øre nær har forbrugt Pengene, medens de øvrige Koster endnu fandtes i hans Besiddelse undtagen de 2 Flasker, som han efter at de vare tømte, kastede i Stranden.
De i Forvaring tagne 1 Kr. 13 Øre og de i behold værende Koster, hvoraf Portemonnaien vurderedes til 50 Øre og Lommekniven til 25 Øre, er udleverede Bestjaalne, der ikke har nedlagt Erstatningspaastand.
For det anførte Forhold vil Arrestanten, der er født i Vejlby den 1. januar 1873 og tidligere ved Aarhus Kjøbstads Extraretsdomme af 18. August 1888, 4. december 1889 og 1. Marts 1890 har været anset for henholdsvis Tyveri - til Dels grovt - Tyveri og Falsk samt grovt Tyveri med henholdsvis Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage, 30 Dage og 80 Dage, være at anse efter Straffelovens § 228 efter Omstændighederne med Forbedringshusarbejde i 1 Aar, hvorhos han vil have at udrede Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Høegh Guldberg, 10 Kr.
Sagførelsen har været lovlig.
Thi kendes for ret:
Arrestanten Lauritz Marinus Petersen bør straffes med Forbedringshusarbejde i 1 Aar og udrede samtlige Aktionens Omkostninger, derunder Salær til Aktor, Overretssagfører Kjer, 12 Kr. og til Defensor, Overretssagfører Høegh Guldberg, 10 Kr.
At efterkomme under adfærd efter Loven.

Laurids blev gift med Karen Marie Kristensen Pedersen den 25 Aug. 1897 i Aarhus Domkirke. Karen blev født den 7 Dec. 1880 i Hasle, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 17 Jan. 1881 i Hjemmet, døde den 26 Mar. 1939 i Elev Mose i en alder af 58 år, og blev begravet den 2 Apr. 1939 på Elev Kirkegaard. Årsagen til hendes død var Lungebetændelse. Andre navne for Karen var Karen Marie Pedersen, Karen Marie Christensen Pedersen, Karen Marinus Christensen Pedersen, Marie Pedersen, og Karen Marie Christensen Petersen.

Parnotater: Gom: Ungkarl, Kurvemagersvend Laurids Marinus Petersen, født i Vejlby v Aarhus 1 Jan. 1873 af Forældre: Maskinm. Jens Chr. Petersen og Hstr. Ane Sophie Berg. Reginehøj, Rand. Landevej 116. 24 Aar. Brud: Pige Karen Marie Christensen Pedersen, født i Hasle v Aarhus 7. Decbr. 1880 af Forældre: Smed Christen Pedersen og Hstr. Johanne Marie Bertha Petrea Rasmussen. Randers Landevej 116. 16 Aar. Forlovere: Møllebygger J. C. Pedersen og Smed C. Pedersen. Tillysning: d. 17. Jul 1897. Till. d. 18., 25. s. M. samt 1. Aug. s A.

Om Laurids og Karen:

• FT 1901, 1. Februar: Aarhus, Hasle m.fl., Elsted, Lystrup By.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flytteår - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Laurits Marinus Pedersen - M - 1/1 1873 - G - Vejlby S., Aarhus A. - 1900 - Aarhus - Husfader - Drejer - 2 - 1
Karen Marie Pedersen, f. Petersen - K - 7/12 1880 - do - Hasle S., Aarhus A. - do - do - Husmoder
Dagmar Sofie Pedersen - K - 6/8 1898 - . - Aarhus Domsogn - Barn
Pige - K - 22/1 1901 - . - Elsted S., Aarhus A. - Barn

• FT 1906, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr. No. 11b.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
L. M. Pedersen - M - 1/1-73 - g - Husfader - Kurvemager
Karen Marie Kristine Pedersen - K - 7/12-80 - g - Husmoder

Dagmar Sofie Pedersen - K - 6/9-98 - u - Barn
Betty Magr. Pedersen - K - 22/1-91 - u - do
Mary Gudrun Pedersen - K - 18/4-93 - u - do
Lilli Magarith Pedersen - K - 23/2-05 - u - do

• FT 1911, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Familien - Erhverv
Pedersen, Laurits - M - 1. Januar 1873 - g - Vejlby Sogn, Aarhus Amt - 1907 - Skejby - Husfader - Kurvemager
Pedersen, Marie - K - 1. December 1880 - g - Hasle Sogn, Aarhus Amt - 1907 - Skejby - Husmoder

Pedersen, Dagmar - K - 6. August 1898 - u - Aarhus - 1907 - do - Barn
Pedersen, Betty - K - 22. Januar 1901 - u - Elsted Sogn, Aarhus Amt - 1907 - do - Barn
Pedersen, Marry - K - 18. April 1903 - u - Elev Sogn, Aarhus Amt - 1907 - do - Barn
Pedersen, Lilly - K - 23. Februar 1905 - u - Elev Sogn, Aarhus Amt - . - do - Barn
Pedersen, Elvin - M - 18. December 1906 - u - Skejby Sogn, Aarhus Amt - 1907 - do - Barn
Pedersen, Edvin - M - 6. September 1908 - u - Elev Sogn, Aarhus Amt - . - . - Barn

• FT 1916, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Mosehus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Forringet arbejdsevne - Aarsag - Stilling i Familien - Erhverv - Indkomst - Formue - Skat
Lauris Marinus Petersen - M - 1/1 1873 - G - Ja - Maveonde - Husfader - Kurvemager
Karen Marie Peetsen - K - 1/12 1880 - G - N - - Husmoder

Betty Magrete Petersen - K - 22/1 1901 - - - - Barn
Mary Gudrun Petersen - K - 18/4 1903 - - - - Barn
Lilli Margarette Petersen - K - 23/2 1905 - - - - Barn
Elvin Ejner Petersen - K - 18/12 1906 - - - - Barn
Evin Holger Petersen - K - 5/8 1908 - - . - . - Barn
Villy Karles Petersen - K - 29/3 1911 - - - - Barn
Egil Ragnar Petersen - K - 8/11 1913 - - - - Barn
Ragnar Gunner Petersen - K - 3/6 1915 - - - - Barn

• FT 1921, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv
Laurits M. Petersen - m - 1/1 1892 - g - Vejlby, Aarhus A. - 1907 - Hasle-Skejby-Lisbjerg-Aarhus - Husfader - Kurvemager
Karen Marie Petersen - k - 7/12 1880 - g - Hasle, Aarhus A. - 1907 - - Husmoder - Husgerning

Betty Margrete Petersen - k - 22/1 1900 - u - Elsted, Aarhus A. - 1920 - Lisbjerg, Aa. - Barn - Husgerning
Mary G. Petersen - k - 18/4 1903 - u - Elev, Aarhus A. - 1920 - Barn - Husgerning
Elvin Petersen - m - 18/12 1906 - u - Hasle m.m., Aarhus A. - 1907 - Hasle, Skejby, Lisbjerg, Aarhus - udøbt - Barn
Evin Petersen - m - 5/9 1908 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Villy Petersen - m - 29/3 1911 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Egil Petersen - m - 8/11 1913 - u - Elev, Aarhus A. - - - - Barn
Ragner Petersen - m - 5/6 1915 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Tage Petersen - m - 17/12 1912 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Børge Petersen - m - 22/2 1920 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barn
Barn - k - 28/1 1921 - u - Elev, Aarhus A. - - - udøbt - Barnebarn

• Sølvbryllupsbillede:
På dette tidspunkt er Karen gravid i 3. måned med Arne

• FT 1925, 5. November: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr. Nr. 11a.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Pedersen, Lauris M. - M - 1/1 1873 - Vejlby - G - Husfader - Kurvemager
Pedersen, Karen Marie - K - 7/12 1880 - Hasle - G - Husmoder
Pedersen, Bety Magrethe - K - 22/1 1901 - Lystrup - - Barn
Pedersen, Lily M. - K - 23/2 1905 - Elev - - Barn
Pedersen, Elvind - M - 18/12 1907 - Skejby -. - Barn - Landmand
Pedersen, Evin Holger - M - 5/9 1909 - Elev - - Barn - Kurvemager Lærling
Pedersen, Villy Karlo - M - 29/3 1910 - Elev - - Barn
Pedersen, Egil Ragner - M - 8/11 1913 - Elev - - Barn
Pedersen, Ragner Guner - M - 3/6 1915 - Elev - - Barn
Pedersen, Tage Vilfred - M - 17/12 1917 - Elev - - Barn
Pedersen, Børge Georg - M - 23/2 1920 - Elev - - Barn
Pedersen, Frode Johanes - M - 1/7 1921 - Elev - - Barn
Pedersen, Arne R. - M - 6/2 1923 - Elev - - Barn
Pedersen, Marie Sofie - K - 28/1 1921 - Elev - - Barn
Jensen, Karen Marie - K - 10/7 1925 - Brabran - - Barn

• FT 1930, 5. November: Aarhus, Vester Lisbjerg, Elev, Matr. 11a.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Pedersen, Lauris Marinus - M - 1-1 1873 - Vejlby, Aar. Am. - Husfader - Kurvemager - 12 - 3
Pedersen, Karen Marie - K - 7-12 1880 - Hasle, Aar. Am. - Husmoder
Pedersen, Evin Haalger - M - 5-9 1908 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Egil Ragner - M - 8-11 1913 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Ragner Guner - M - 3-6 1915 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Tage Vilfred - M - 17-1 1916 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Børge Georg - M - 23-2 1920 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Frode Johannes - M - 1-7 1921 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Arne Rejnhaalt - M - 6-2 1923 - Elev, Aar. Am. - Barn
Pedersen, Betty Margaritha - K - 22-1 1901 - Lystrup, Aar. A. - Barn
Pedersen, Marie Sofie - K - 28-1 1921 - Elev, Aar. Am. - Barn

Deres børn:

          i.  Dagmar Sofie Petersen blev født den 6 Aug. 1898 i Aarhus, Randers Landevej 118, Aarhus Domsogn, Hasle Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Nov. 1898 i Aarhus Domkirke. Andre navne for Dagmar var Dagmar Sofie Andersen, Dagmar Pedersen, og Dagmar Sofie Pedersen.

         ii.  Ejnar Petersen blev født den 5 Jul. 1899 i Aarhus, Randers Landevej 118, Aarhus Domsogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 5 Jul. 1899 i Hjemmet, døde den 17 Feb. 1900 i Aarhus, Godthaabsgade 39, og blev begravet den 24 Feb. 1900 på Nordre Kirkegaard, Aarhus.

        iii.  Betty Margrethe Petersen blev født den 22 Jan. 1901 i Lystrup By, Elsted Sogn, Aarhus Amt, blev døbt den 16 Nov. 1902 i Egaa Kirke, døde den 7 Nov. 1967 i Lisbjerg i en alder af 66 år, og blev begravet den 11 Nov. 1967 på Lisbjerg Kirkegaard. Andre navne for Betty var Betty Pedersen, Betty Margaritha Pedersen, Betty Margrethe Pedersen, Bety Magrethe Pedersen, og Betty Magrete Petersen.

         iv.  Mary Gudrun Petersen blev født den 18 Apr. 1903 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 12 Nov. 1905 i Elev Kirke. Andre navne for Mary var Mary Gudrun Nielsen, Marry Pedersen, og Mary Gudrun Pedersen.

          v.  Lili Margaritha Petersen blev født den 23 Feb. 1905 i Elev Mark, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 12 Nov. 1905 i Elev Kirke. Andre navne for Lili var Lilli Magarith Pedersen, Lilly Pedersen, Lily M. Pedersen, Lili Margretha Petersen, og Lilli Margarette Petersen.

         vi.  Elwin Ejnar Petersen blev født den 18 Dec. 1906 i Skejby, Skejby Sogn, Aarhus Amt, blev døbt i Skejby Kirke, døde den 6 Feb. 1930 i Aarhus (Amtssygehuset) i en alder af 23 år, og blev begravet den 13 Feb. 1930 på Elev Kirkegaard. Andre navne for Elwin var Elvin Pedersen, Elvind Pedersen, Elvin Petersen, og Elwin Ejner Petersen.

        vii.  Edwin Holger Petersen blev født den 5 Sep. 1908 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 1 Okt. 1922 i Elev Kirke. Andre navne for Edwin var Edvin Pedersen, Evin Holger Pedersen, Evin Haalger Pedersen, og Evin Petersen.

       viii.  Villy Charles Petersen blev født den 29 Mar. 1911 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 22 Mar. 1925 i Elev Kirke. Andre navne for Villy var Villy Karlo Pedersen, Villy Petersen, og Villy Karles Petersen.

         ix.  Egil Ragner Petersen blev født den 8 Nov. 1913 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt, blev døbt den 24 Aug. 1914 i Hjemmet, og blev begravet på Esbønderup Kirkegaard. Andre navne for Egil var Jyden, Egil Ragnar Pedersen, Egil Petersen, og Egil Ragnar Petersen.

          x.  Ragner Egil Petersen blev født den 8 Nov. 1913 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt, blev døbt den 24 Aug. 1914 i Hjemmet, døde den 25 Aug. 1914 i Elev Mose, og blev begravet den 30 Aug. 1914 på Elev Kirkegaard.

         xi.  Ragner Gunnar Petersen blev født den 3 Jun. 1915 i Elev By, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 6 Okt. 1929 i Elev Kirke. Andre navne for Ragner var Ragner Guner Pedersen, Ragnar Gunner Petersen, og Ragner Petersen.

        xii.  Tage Vilfred Petersen blev født den 14 Dec. 1916 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 12 Apr. 1931 i Elsted Kirke. Andre navne for Tage var Tage Vilfred Pedersen og Tage Petersen.

       xiii.  Børge Georg Petersen blev født den 23 Feb. 1920 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 8 Apr. 1934 i Elsted Kirke. Andre navne for Børge var Børge Georg Pedersen og Børge Petersen.

        xiv.  Frode Johannes Petersen blev født den 1 Jul. 1921 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 6 Okt. 1935 i Elev Kirke. Et andet navn for Frode var Frode Johannes Pedersen.

2        xv.  Arne Reinholt Petersen (født den 6 Feb. 1923 i Elev Mose, Elev Sogn, Aarhus Amt - døde den 19 Jul. 2004 i Ilshøj (Randers sygehus))
5. Karen Marie Kristensen Pedersen, datter af Christen Pedersen og Johanne Marie Birthe Pethrea Rasmussen, blev født den 7 Dec. 1880 i Hasle, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 17 Jan. 1881 i Hjemmet, døde den 26 Mar. 1939 i Elev Mose i en alder af 58 år, og blev begravet den 2 Apr. 1939 på Elev Kirkegaard. Årsagen til hendes død var Lungebetændelse. Andre navne for Karen var Karen Marie Pedersen, Karen Marie Christensen Pedersen, Karen Marinus Christensen Pedersen, Marie Pedersen, og Karen Marie Christensen Petersen.

Dåbsnotater: Hjemmedøbt den 17de Januar 1881. Fremstillet i Kirken 1ste Pinsedag 5te Juni. Forældre: Smedesvend Kresten Pedersen og Hustru Johanne Berta Petrea Rasmussen i Hasle, Moderen 22 5/6 Aar. Faddere: Smed Niels Pedersens Hustru. Slagter Madsens Hustru fra Hasle. Slagter Overgaard fra Hammel. Arbejdsmand Rasmus Hansen fra Ølsted. Smedelærling Peder Pedersen fra Hasle Mark.

Begravelsesnotater: Karen Marie Christensen Petersen, født Pedersen - Stilling: Enke, levede af Udbyttet af et mindre Landbrug i Elev (Sogn) Mose, Elev Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt, født 7. Dec. 1880 i Hasle Sogn, Aarhus Amt. Datter af Smed Christen Pedersen og Hustru Johanne Marie Bertha Petrea Rasmussen af Hasle. Enke efter Kurvemager Laurids Marinus Petersen. Sidste fælles Bopæl: Elev Mose. Alder: 1880, 7. Dec. Anmærkninger: Ning og Hasle m.fl. Herreders Skifteret 27/3 1939.

Notater: Det må formodes at Karen var gravid da hun bliver gift som 16-årig. Men at hun har aborteret, da det første barn bliver født 1 år efter brylluppet.

Om Karen:

• Dåbs-fremstilling: 5 Jun. 1881, Hasle Kirke.

• Konfirmation: 21 Apr. 1895, Skejby Kirke. Konfirmand: Karen Marie Kristensen Pedersen, Reginehøj. Forældre: Smed Kristen Pedersen og Hustru Johanne Marie Bertha Petrea Rasmussen, Reginehøj. Dom: Kundskab - mg, Forhold - mg.

Karen blev gift med Laurids Marinus Petersen den 25 Aug. 1897 i Aarhus Domkirke. Laurids blev født den 1 Jan. 1873 i Vejlby, Vejlby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 8 Feb. 1875 i Hjemmet, døde den 28 Nov. 1937 i Elev Mose i en alder af 64 år, og blev begravet den 5 Dec. 1937 på Elev Kirkegaard. Årsagen til hans død var Død af kræft. Var kronisk syg af ”maveonde”. Andre navne for Laurids var L. M. Pedersen, Lauris M. Pedersen, Lauris Marinus Pedersen, Laurits Pedersen, Laurits Marinus Pedersen, Laurids Marius Petersen, Lauris Marinus Petersen, Laurits M. Petersen, Laurits Marinus Petersen, Laurits Peter Petersen, og Lauritz Marinus Petersen.


6. Martin Johan Sørensen, søn af Christian Sørensen og Ane Marie Hillebrænner, blev født den 7 Aug. 1898 i Udby By, Udby Sogn, Randers Amt, blev døbt den 25 Sep. 1898 i Udby Kirke, døde den 24 Feb. 1978 i Vorup, Mosevej 10 i en alder af 79 år, og blev bisat den 28 Feb. 1978 på Vorup Kirkegaard. Et andet navn for Martin var Martin Sørensen.

Dåbsnotater: Forældre: Husmand Christian Sørensen og Hustru Ane Marie Hildebrænder i Udby, 30 Aar gammel. Faddere: Gaardmand Jens Mortensens Hustru paa Udby Mark bærer. Pigen Ane Katrine Hansen af Udby. Gaardmand Jens Mortensen af Udby Mark. Husmand Christen Jensen af Udby. Husmand Henrik Hildebrænder af Store Sjørup.

Begravelsesnotater: Martin Johan Sørensen - Begravelsessted: 28. februar 1978, jordpåkastelse på Vorup kapel. 3. marts 1978, Ligbrænding i Randers. 18. marts 1978, Urne nedsat på Vorup Kirkegård. Stilling: -. Alder: -.

Om Martin:

• Beskæftigelse: Tjenestekarl, arbejdsmand, husmand, statshusmand

• Konfirmation: 6 Okt. 1912, Ørsted Kirke. Konfirmand: Martin Johan Sørensen, Bode. Forældre: Husmand Christian Sørensen og Hustru Ane Marie Hillebrenner af Udby. Tjener hos Gaardejer Søren Madsen Pedersen, Bode.

• Konfirmationsbillede:

• Martins gård: 1945, Tammestrup Mark. Statshusmand Martin Sørensen overtog sin Ejendom paa Tammestrup Mark pr. Volk Mølle i 1945 efter Ingeman Jensen, der havde ejet den i 2 Aar. Denne havde overtaget den efter Chresten Jensen, der opførte Ejendommen i 1923. Den er udstykket fra >Tammestrupgaard< i 1923. Jordtilliggendet er paa 15 Tdr. Land, bestaaende af 12 Tdr. Land Mark og 3 Tdr, Land. Eng. Marken er drænet og merglet, hvor det har været nødvendigt. Der holdes en Besætning paa 2 lette Heste, 5-6 Køer og 5-6 Ungkreaturer af R. d. M. samt 5-6 Svin. Gaarden drives som almindeligt Landbrug i 8 Marksdrift. Stuehus og Avlsbygninger, der opførtes i 1923, er, i god og velholdt Stand. De er tækket med Straa. Martin Sørensen er født 7/8 1898 i Udby i Rougsø Herred og er Søn af Ane Marie og fhv. Arbejdsmand Christian Sørensen. Hustruen, Magda Sørensen, er født 21/7 1904 i Gjesing Sogn og er Datter af Kristine og fhv. Forpagter Magnus Christensen. Ægteparret har fem Børn, Ruth, f. 16/12 1925 (Husassistent), Christian, f. 19/2 1927 (Landmand), Else, f. 2/9 1928 (Husassistent), Knud, f. 15/4 1930 (Gartner), og Inge, f. 17/5 1943. Matr. Nr. 2 o. Ejendomsskyld: 12.500.

Martin blev gift med Magda Elisa Kristensen den 16 Nov. 1924 i Øster Alling Kirke. Magda blev født den 21 Jul. 1904 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Randers Amt, blev døbt den 21 Aug. 1904 i Gjesing Kirke, døde den 5 Apr. 1969 i Øster Tørslev (Randers sygehus) i en alder af 64 år, og blev begravet den 9 Apr. 1969 på Vorup Kirkegaard. Andre navne for Magda var Magda Krestensen, Magda Elisa Sørensen, og Magda Elise Sørensen.

Parnotater: Gom: Ungkarl, Tjenestekarl Martin Johan Sørensen, født 7. August 1898 i Udby, Holbæk Sogn. Søn af Husmand Christian Sørensen og Hustru Ane Marie Hildebrænner. Brud: Pige, Tjenestepige Magda Elisa Kristensen, født den 21. Juli 1904 i Gjesing By og Sogn. Datter af Arbejdsmand Kristian Magnus Ægidius Kristensen og Hustru Kristine Kristensen. Forlovere: Gaardmand Johannes Pagter, Fausing og Kristian Sørensen, Fausing. Tillysning: 1. November 1924, 2. November 1924. Anmærkninger: Behørige Attester fra Sognefogeden i Øster Alling.

Om Martin og Magda:

• FT 1921, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Nørre Gjesing By, Matr. 5.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv
Krestensen, Kristian - M - 17/6-1877 - G - Gjesing - . - . - Husfader - Gaardejer
Krestensen, Magrethe - Kv - 6/9-1881 - G - Nørager - . - . - Husmoder
Krestensen, Magda - Kv - 21/7-1904 - U - Gjesing - . - . - Tyende - Husasistent
Krestensen, Amalie - Kv - 2/12-1901 - U - Gjesing - . - . - dito - dito
Sørensen, Martin - M - 26/8-1898 - U - Udby - 1919 - Fausing - dito - Arbejdskarl

Det var på denne gård at Martin og Magda mødtes.

• FT 1925, 5. November: Randers, Sønderhald, Fausing, Fausing.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv - Bopæl
Sørensen, Martin Johan - M - 8/8 1898 - Ørsted, Randers - G - Husfader - Landarbejder
Sørensen, Magda Elisa - K - 21/7 1904 - Gjesing, Randers - G - Husfader

På dette tidspunkt er Magda gravid med Ruth.

• FT 1930, 5. November: Randers, Sønderhald, Essenbæk, Drastrup, Matr.
Navn - Bopæl - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Familien - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Sørensen, Martin Johan - M - 7/8 1898 - Udby, Randers - G - Hf. - Stahshmd. - 4 - .
Sørensen, Magda Elise - K - 21/7 1904 - Gjesing, Randers - G - Hm.
Sørensen, Ruth Emilie - K - 16/12 1925 - Fausing, Randers - U - B.
Sørensen, Kristian Ægidius - M - 19/2 1927 - Essenbæk, Randers - U - B.
Sørensen, Else Kristine - K - 2/9 1928 - Essenbæk, Randers - U - B.
Sørensen, Knud Erik - M - 15/4 1930 - Essenbæk, Randers - U - B.

Deres børn:

3         i.  Ruth Emilie Sørensen

         ii.  Christian Ægidius Sørensen blev født den 19 Feb. 1927 i Tammestrup Mark, Essenbæk Sogn, Randers Amt, blev døbt den 3 Apr. 1927 i Fausing Kirke, døde den 13 Aug. 2002 i Haslund (Randers Sygehus) i en alder af 75 år, og blev begravet den 16 Aug. 2002 på Vorup Kirkegaard.

        iii.  Else Kristine Sørensen blev født den 2 Sep. 1928 i Tammestrup Mark, Essenbæk Sogn, Randers Amt, blev døbt den 30 Sep. 1928 i Essenbæk Kirke, døde den 3 Apr. 2003 i Esløv, Sverige i en alder af 74 år, og blev begravet den 16 Apr. 2003 på V. Sallerup Kirkegaard, Sverige. Et andet navn for Else var Else Kristine Mogensen.

         iv.  Knud Erik Sørensen blev født den 15 Apr. 1930 i Tammestrup Mark, Essenbæk Sogn, Randers Amt, blev døbt den 4 Maj 1930 i Virring Kirke, døde den 23 Dec. 2007 i Tebbestrup Kær (Randers sygehus) i en alder af 77 år, og blev begravet den 29 Dec. 2007 på Vorup Kirkegaard.

          v.  Dreng blev født den 30 Aug. 1931 i Randers, (Amtssygehuset), Sct. Peders Sogn, Støvring Herred, Randers Amt, døde den 30 Aug. 1931 i Randers, (Amtssygehuset), og blev begravet den 2 Sep. 1931 på Essenbæk Kirkegaard.

         vi.  Inge Margrethe Sørensen
7. Magda Elisa Kristensen, datter af Kristian Magnus Ægidius Kristensen og Christine Christensen, blev født den 21 Jul. 1904 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Randers Amt, blev døbt den 21 Aug. 1904 i Gjesing Kirke, døde den 5 Apr. 1969 i Øster Tørslev (Randers sygehus) i en alder af 64 år, og blev begravet den 9 Apr. 1969 på Vorup Kirkegaard. Andre navne for Magda var Magda Krestensen, Magda Elisa Sørensen, og Magda Elise Sørensen.

Dåbsnotater: Forældre: Arbejdsmand Kristian Magnus Ægidius Kristensen, Georgsminde Mark og Hustru Kristine Kristensen, 37 Aar. Faddere: Arbejdsmand Lars Kristensen og Hustru i Sønder Gjesing. Arbejdsmand Frands Thomsen Brask, Georgsminde Mark. Barnets Forældre.

Begravelsesnotater: Magda Elisa Sørensen, f. Kristensen - Stilling: Tørslev sogn, Gerlev Herred, Randers amt. Gift med fhv. Boelsmand Martin Johan Sørensen. Forældre: arbejdsmand Kristian Magnus Ægidius Sørensen og hustru Kristine Kristensen. Født i Gjesing sogn. Alder: 1904. 21. juli. Anmærkninger: Rds. sktr 8/4. d. att. 5/4.

Om Magda:

• Konfirmation: 6 Okt. 1918, Gjesing Kirke. Konfirmand: Magda Elisa Kristensen, hjemme. Forældre: Forpagter Kristian Magnus Ægidius Kristensen og afdøde Hustru Kristine Kristensen, Østenfjeld.

Magda blev gift med Martin Johan Sørensen den 16 Nov. 1924 i Øster Alling Kirke. Martin blev født den 7 Aug. 1898 i Udby By, Udby Sogn, Randers Amt, blev døbt den 25 Sep. 1898 i Udby Kirke, døde den 24 Feb. 1978 i Vorup, Mosevej 10 i en alder af 79 år, og blev bisat den 28 Feb. 1978 på Vorup Kirkegaard. Et andet navn for Martin var Martin Sørensen.
Billede

forrige  4. generation  Næste
8. Jens Christian Petersen, søn af Jens Petersen og Ane Larsdatter, blev født den 17 Apr. 1833 i Steensby Mølle, Kalvehave Sogn, Præstø Amt, blev døbt den 18 Jun. 1833 i Kalvehave Kirke, døde den 23 Maj 1909 i Aarhus på Fattiggaarden i en alder af 76 år, og blev begravet den 28 Maj 1909 på Nordre Kirkegaard, Aarhus. Andre navne for Jens var Jens Christian Jensen Jensen, Chr. Pedersen, og Christian Petersen.

Dåbsnotater: Forældre: Jens Pedersen, Anne Larsd. boende i Steensby Mølle, Hjulmand. Faddere: Moderen selv. Husmand Jens Nielsen. Christian Andersen. Jens Kristiansen alle af Stensby Mølle.

Begravelsesnotater: Jens Christian Petersen - Stilling: fhv. Møllebygger - Enkemand. Født paa Steensby Mark, Kallehave Sogn, 17 April 1833. Søn af Hjulmand Jens Petersen og Anne Larsdatter, Steensby Mølle. Alder: 76 Aar.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Møllebygger, værkfører, maskinbygger, maskinarbejder

• Konfirmation: 11 Apr. 1847, Sct. Nikolaj Kirke, Køge. Konfirmand: Jens Christian Petersen, hjemme. Forældre: Møllebygger Jens Petersen og Hst. Ane LarsD. Dom: Kundskab - mg, Opførsel - god.

Jens blev gift med Ane Sophie Berg den 19 Sep. 1856 i Nørup Kirke. Ane blev født den 4 Sep. 1832 i Daldover, Randbøl Sogn, Vejle Amt, blev døbt den 4 Sep. 1832 i Hjemmet, døde den 29 Apr. 1897 i Aarhus på Fattiggaarden i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Maj 1897 på Aarhus Domkirkegaard. Andre navne for Ane var Ane Sofie Berg, Ane Sofie Berg, Anne Sophie Berg, Marie Sophie Berg, Sophie Berg, Sophie Pedersen, Ane Sofie Petersen, og Anne Sofie Petersen.

Parnotater: Gom: Ungkarl Møllebyggersvend Jens Christian Pedersen paa Engelsholm Sømfabrik, 23 Aar gl. Brud: Pige Ane Sophie Berg paa Lihme Mark, 24 Aar gl. Forlovere: Møllebygger J. Petersen og Gmd. Niels Christensen begge paa Engelsholm Mark.

Om Jens og Ane:

• FT 1870, 1. Februar: Aarhus, Aarhus Købstad, Grønnegade 24.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Sophie Pedersen - K - 37 - G - Wiborg Amt, Randbøl Sogn - Husmoder
Ane Jensine Pedersen - K - 11 - U - Wiborg Amt. Nørup Sogn - Barn
Jens Peter Pedersen - M - 7 - U - Aarhus - Barn
Ane Caroline Pedersen - K - 5 - U - Aarhus - Barn
Carl Frederik Pedersen - M - 3 - U - Aarhus - Barn

• FT 1880, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Sandgraven 12, Kjelder.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Christian Petersen - Mand - 47 - Gift - Aarhus - Arbeism. hos Lisbjerg
Ana Sofie Berg - Kv - 47 - dito - Aarhus - hans Kone
Karl Frederik Pedersen - M - 13 - u - Aarhus - deres Barn
Kristian Pedersen - M - 9 - u - Aarhus - deres Barn
Laurits Marinus Pedersen - M - 7 - u - Aarhus - deres Barn
Drengebarn Udøbt - M - 1 - u - Aarhus - deres Barn

• FT 1890, 1. Februar: Aarhus Købstad, Randersvej nr. 36, Baghuus, Matr. Nr.99q.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Christian Petersen - M - 56 - Gift - fød i Stensby Mølle - Husfader - Selvst. Møllebøgene - Aarhus - faar Fattighjælp
Hustru Anne Sofie Petersen - Kv - 57 - Gift - fød i Daldover Weile - Husmoder
Lauris Marinus Petersen - M - 17 - u - fød i Weilby i Aarhus - Barn
Frederik Sofus Petersen - M - 11 - u - fød i Weilby i Aarhus - Barn

• FT 1901, 1. Februar: Aarhus Købstad, Vesteralle, Fattiggaarden.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flyttet til Sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
----------------------------------------
Jens Christian Petersen - M - 1833 17. April - E - Kallehave, Præstø Amt - 1899 - Grenaa - fhv. Møllebygger, Fattighj. - 6 - 3
----------------------------------------

• FT 1906, 1. Februar: Aarhus Købstad, Vesteralle, Fattiggaarden, Matr. Nr. 1292.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
----------------------------------------
Jens Christian Petersen - M - 1833 17/4 - E - Møllebygger - Fattighjælp
----------------------------------------

• Flytning: 3 Okt. 1873.
Jens Christian Petersen med Hustru og 6 Børn. Flytter fra Vejlby til Århus.

Deres børn:

          i.  Carl Christian Petersen blev født den 24 Okt. 1856 i Nørup By, Nørup Sogn, Vejle Amt, blev døbt den 24 Okt. 1856 i Hjemmet, døde den 31 Okt. 1856 i Nørup, og blev begravet den 5 Nov. 1856 på Nørup Kirkegaard.

         ii.  Ane Jensine Petersen blev født den 29 Maj 1858 i Nørup By, Nørup Sogn, Vejle Amt og blev døbt den 4 Jul. 1858 i Nørup Kirke.

        iii.  Jens Peter Petersen blev født den 4 Apr. 1862 i Aarhus, Fiskersgade 572, Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 21 Mar. 1864 i Hjemmet, døde den 4 Okt. 1914 i Aarhus, Hjelmensgade 4 (Kommunehospitalet) i en alder af 52 år, og blev begravet den 9 Okt. 1914 på Nordre Kirkegaard, Aarhus.

         iv.  Anne Caroline Petersen blev født den 18 Mar. 1864 i Aarhus, Fiskersgade 542, Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 22 Maj 1870 i Vor Frue Kirke, Aarhus.

          v.  Carl Frederik Petersen blev født den 12 Sep. 1866 i Aarhus, Gl. Friskole, Vor Frue Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 22 Maj 1870 i Vor Frue Kirke, Aarhus.

         vi.  Christian Petersen blev født den 15 Mar. 1870 i Aarhus, Gl. Friskole, Vor Frue Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 22 Maj 1870 i Vor Frue Kirke, Aarhus.

4       vii.  Laurids Marinus Petersen (født den 1 Jan. 1873 i Vejlby, Vejlby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt - døde den 28 Nov. 1937 i Elev Mose)

       viii.  Frederik Sofus Pedersen blev født den 21 Jul. 1878 i Aarhus, Studsgade 46, Aarhus Domsogn, Aarhus Amt og blev døbt den 4 Apr. 1880 i Aarhus Domkirke.


9. Ane Sophie Berg, datter af Carl Fridrich Berg og Anne Hansdatter, blev født den 4 Sep. 1832 i Daldover, Randbøl Sogn, Vejle Amt, blev døbt den 4 Sep. 1832 i Hjemmet, døde den 29 Apr. 1897 i Aarhus på Fattiggaarden i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Maj 1897 på Aarhus Domkirkegaard. Andre navne for Ane var Ane Sofie Berg, Ane Sofie Berg, Anne Sophie Berg, Marie Sophie Berg, Sophie Berg, Sophie Pedersen, Ane Sofie Petersen, og Anne Sofie Petersen.

Dåbsnotater: Hjemmedøbt 4 Sept. I Kirke med Moderen 28de Octbr. Forældre: Papirmagersvend Christian Frederik Berg og Kone Ane Hansdatter i Daldover. Faddere: Lise Støye af Daldover. Henning Günther og Andreas Waage begge af Engelsholm Papirmølle.

Begravelsesnotater: Ane Sofie Petersen, f. Berg - Stilling: Lem på fattiggården, gift med Møllebygger Jens Christian Petersen, født i Randbøl 1832. Alder: 64 Aar.

Om Ane:

• Dåbs-fremstilling: 28 Okt. 1832, Randbøl Kirke.

• Konfirmation: 11 Apr. 1847, Nørup Kirke. Konfirmand: Ane Sophie Berg, /: hjemme :/. Forældre: Papirmagersvend Christian Frederik Berg og Hustru Ane Hansdatter i Daldover. Dom: Kundskab - god, Opførsel - sædelig.

Ane blev gift med Jens Christian Petersen den 19 Sep. 1856 i Nørup Kirke. Jens blev født den 17 Apr. 1833 i Steensby Mølle, Kalvehave Sogn, Præstø Amt, blev døbt den 18 Jun. 1833 i Kalvehave Kirke, døde den 23 Maj 1909 i Aarhus på Fattiggaarden i en alder af 76 år, og blev begravet den 28 Maj 1909 på Nordre Kirkegaard, Aarhus. Andre navne for Jens var Jens Christian Jensen Jensen, Chr. Pedersen, og Christian Petersen.

10. Christen Pedersen, søn af Niels Pedersen og Karen Marie Christensdatter, blev født den 7 Feb. 1859 i Slet, Tranbjerg Sogn, Aarhus Amt, blev døbt den 3 Apr. 1859 i Tranbjerg Kirke, døde den 24 Aug. 1930 i Segalt i en alder af 71 år, og blev begravet den 31 Aug. 1930 på Skødstrup Kirkegaard. Andre navne for Christen var Kristen Pedersen og Christen Petersen.

Dåbsnotater: Forældre: Indsidder, Smed Niels Pedersen og Kone Karen Marie Christensdatter, 24 Aar i Sleth. Faddere: Faderne ware Smeden Christen Hansen i Sleth. Husmand og Væver Jens Peder Pedersen i Bering. Ungkarl og Væver i Wibye Rasmus Pedersen. Smed Christen Hansens Datter Ane Marie i Sleth og Husmand og Væver Peder Pedersen Hustru på Kolt Mark. Anmærkning: Den 27de Marts holdt Moderen sin Kirkegang.

Begravelsesnotater: Christen Pedersen - Stilling: Arbejdsmand, Segalt, Skødstrup Sogn, Ø. Lisbjerg Herred. Fødested: Tranbjerg Sogn, Ning Herred. Forældre: Smed Niels Pedersen og Hustru Karen Marie Christensdatter, Tranbjerg Sogn. Efterlevende Hustru: Mette Kirstine Kathrine f. Sørensen. Sidste fælles Bopæl: som ovenfor. Alder: f. 3. April 1859. Anmærkninger: Skifteretsattest af Hornslet 25/8 1930. E.O, K.Høy Ass.

Om Christen:

• Beskæftigelse: Smed

• Konfirmation: 20 Apr. 1873, Hasle Kirke. Konfirmand: Kristen Pedersen, h. Gaardejer Søren Pedersen i Hasle. Forældre: Smed Niels Pedersen og Hustru Karen Marie Kristensd. i Slet, Tranberg Sogn. Dom: Kundskab - mg, Opførsel - mg.

Christen blev gift med Johanne Marie Birthe Pethrea Rasmussen den 23 Nov. 1880 i Ølsted Kirke. Johanne blev født den 5 Feb. 1858 i Ramten, Ørum Sogn, Randers Amt, blev døbt den 4 Apr. 1858 i Ørum Kirke, døde den 19 Mar. 1913 i Aarhus på Fattiggaarden, Møllestien 59 i en alder af 55 år, og blev begravet den 27 Mar. 1913 på Nordre Kirkegaard, Aarhus. Et andet navn for Johanne var Johanne Marie Birte Petrea Pedersen.

Parnotater: Gom: Christen Pedersen, Ungkarl, f. 7/2 59 i Tranbjerg Sogn, hos sin Fader Smed Niels Pedersen af Hasle. Brud: Johanne Marie Birthe Petrea Rasmussen født i Ørum Sogn 5/2-58, hos sin Fader Hmd. Rasmus Hansen af Ølsted. Forlovere: Niels Pedersen Smed af Hasle og Rasmus Hansen Hmd. af Ølsted. Anmærkning: Begge vaccinerede - Begjært Tillysning 3die Nov 1880.

Om Christen og Johanne:

• FT 1890, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Aabye, Hus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christen Pedersen - M - 30 - G - Tranbjerg S., Aarhus A. - Husfader - Grovsmed
Johanne Marie Berte Petrea Rasmussen - K - 31 - G - Ørum S., Randers A. - Husmoder
Karen Marie Pedersen - K - 9 - U - Hasle Sogn, Aarhus A. - Barn
Nikoline Rasmine Pedersen - K - 2 - U - Aaby S., Aarhus A. - Barn
Carl August Valdemar Nielsen - M - 15 - U - Brabrand S., Aarhus A. - Grovsmedlærling

• FT 1906, 1. Februar: Aarhus Købstad, Niels Ebbesensvej 102, Baghuset stuen.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kristen Pedersen - M - 7/2-59 - G - Husfader - Smed
Johanne Marie Birte Petrea Pedersen - K - 5/2-58 - G - Husmoder
Nielsine Pedersen - K - 10/4-91 - U - Datter
Niels Pedersen - M - 25/5-92 - U - Søn

• FT 1911, 1. Februar: Aarhus, Vor Frue, Østre Møllesti 59.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Familien - Erhverv
Laurentine Frederikke Bøhling f.Langhoff - 26/4-79 Aarhus - Husmoder - Arbejderske
Ludvig Valdemar Bøhling - K - 26/1-1900 - Aalborg
Emmy Frieda Bøhling - M - 30/11-1905 - Hamborg
Edith Lilly Bøhling - K - 22/8-1908 - København
Kristen Petersen - M - 7/2-1859 - Slet
Johane Rasmussen - K - 5/2-1858 - Ramten


• FT 1921, 1. Februar: Randers, Øster Lisbjerg, Skødstrup, Segalt, Matr. Nr. 3i.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv
-----------------------------------------
Christen Petersen - M - 7/2 1859 - . - Slet, Tranbjerg - . - . - Logerende -
-----------------------------------------

Deres børn:

5         i.  Karen Marie Kristensen Pedersen (født den 7 Dec. 1880 i Hasle, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt - døde den 26 Mar. 1939 i Elev Mose)

         ii.  Rasmine Kirstine Pedersen blev født den 20 Feb. 1885 i Aaby, Aaby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 26 Feb. 1885 i Hjemmet, døde den 9 Maj 1885 i Aaby, og blev begravet den 14 Maj 1885 på Aaby Kirkegaard.

        iii.  Nikoline Rasmine Pedersen blev født den 26 Nov. 1887 i Aaby, Aaby Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 7 Jan. 1888 i Hjemmet.

         iv.  Nielsine Pedersen blev født den 10 Apr. 1891 i Brendstrup, Tilst Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Sep. 1891 i Tilst Kirke.

          v.  Niels Pedersen blev født den 25 Maj 1892 i Brendstrup, Tilst Sogn, Aarhus Amt og blev døbt den 4 Dec. 1892 i Tilst Kirke.

Christen blev derefter gift med Mette Kirstine Kathrine Sørensen den 18 Maj 1926 i Skødstrup Kirke. Mette blev født den 10 Jun. 1897 i Hornslet, Fattiggard, Hornslet Sogn, Randers Amt, blev døbt den 20 Aug. 1897 i Hornslet Kirke, døde i 1980 i en alder af 83 år, og blev begravet i 1980 på Skødstrup Kirkegaard. Et andet navn for Mette var Mette Sørensen.

Parnotater: Gom: Enkemand Christen Pedersen. Fødested: Slet, Tranbjerg Sogn, Aarhus Amt. Fødselsdag: 1859, 7. Februar. Stilling og Oph: Arbejdsmand, Segalt, Skødstrup Sogn. Forældre: Smed Niels Pedersen og Hustru Karen Marie f. Christensdatter, Tranbjerg Sogn. Afdøde Hustru: Johanne Marie Birthe Petrea Petersen f. Rasmussen, Død 19. Marts 1913 i Aarhus, Frue Sogn. Brud: Pige Mette Kirstine Kathrine Sørensen. Fødested: Fattiggaarden i Honslet. Fødselsdag: 1897, 10, Juni. Stilling og Oph: Tjenestepige i Segalt, Skødstrup Sogn. Forældre: Arbejdsmand Søren Sørensen Lægaard og Hustru Mette Kirstine Mogensen. (Viet 20. August 1907 i Hornslet Kirke). Hornslet. Forlovere: Vidner til Vielsen: Arbejdsmand Søren Legaard, Segalt og Kurvemagermester Laurids Marinus Pedersen, Lystrup. Tillysning: 29. April 1926 og 2. Maj 1926. Attest om Lysningen tilstillet Sognefogeden inden 2. Maj 1926. Anmærkninger: Attest om at fornødne Beviligheder er i Orden.S. Simonsen, Sognefoged, Vorre, 29/4 1926.

Om Christen og Mette:

• FT 1925, 5. November: Randers, Øster Lisbjerg, Skødstrup, Segalt, Matr. Nr. 17c.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Pedersen, Kresten - M - 7/2 1859 - Tranbjerg Sogn - U - Husfader - Arbejsmand
Sørensen, Mette - K - 10/6 1898 - Hornslet Sogn - U - Husjomfru
Sørensen, Børge - M - 28/8 1924 - Aarhus Sogn - . - Barn

Dåbsnotater: Mette Kirstine står i 2 kirkebøger:
Hornslet Kirkebog
Forældre:
Ugift Mette Kirstine Mogensen, Fattiglem paa Hornslet Fattiggaard. Datter af Arbejdsmand Mogens Pedersen (Kolind), er født i Rodskov 20. Juli 1867. Udlagt Barnefader Ungkarl Søren Sørensen (Lægar) af Skødstrup. Moderen 29 Aar. Faddere: Husmand af Rodskov Anders Jensens Hustru Karen Nielsdatter bar Barnet. Moderen, Gaardmand af Rodskov Peder Hansen (kaldet Holk), Husmand af Rodskov Anders Jensen. Anmærkninger: Forældrene ægteviede 20. August 1897. Indført i Skjødstrup Sogns Kirkebog 12. Juli 1897. Moderen opholdt sig Timånedersdagen før Fødslen i Vorre, Skjødstrup Sogn.

Skødstrup Kirkebog
Uægte. Forældre: Ugift Mette Kirstine Mogensen, Fattiglem på Hornslet Fattiggård, Datter af Arbejdsmand Mogens Pedersen (Kolind) er født i Rodskov 20. Juli 1867. Udlagt Barnefader Ungkarl Søren Sørensen (Læger) tjenende hos Proprietær Hørning i Vorre, Skødstrup Sogn. Moderen 29 Aar. Faddere: Husmand af Rodskov Anders Jensens Hustru Karen Nielsdatter og Barnets Moder. Gårdmand Peder Hansen (kaldet Holk) og Husmand Anders Jensen begge af Rodskov. Anmærkninger: Moderen tjente 10 Maanedersdagen før fødselen fast hos Gaardejer Peder Martin Jensen Horup i Worre. Barnets Forældre ægteviedes ___, d 20de August 1897 i Hornslet Kirke af Sognepræst Vilhelm Gregersen i Hornslet.

Notater: Mette Kirstine Kathrine Sørensens forældre er Søren Sørensen (Lægar) og Mette Kirstine Mogensen blev gift 20. August 1897.
Mette blev gift igen den 27. Maj 1936 hos sognefogeden i Hjelmager med Peter August Sørensen. 1909-1988
De fik 1 barn: Tove Elisabeth Sørensen, født 18. marts 1943 i Astrup, døbt den 26. april 1943 i Skødstrup.

Deres børn:

          i.  Niels Christian Pedersen

         ii.  Søren Pedersen


11. Johanne Marie Birthe Pethrea Rasmussen, datter af Rasmus Hansen og Marie Hansdatter, blev født den 5 Feb. 1858 i Ramten, Ørum Sogn, Randers Amt, blev døbt den 4 Apr. 1858 i Ørum Kirke, døde den 19 Mar. 1913 i Aarhus på Fattiggaarden, Møllestien 59 i en alder af 55 år, og blev begravet den 27 Mar. 1913 på Nordre Kirkegaard, Aarhus. Et andet navn for Johanne var Johanne Marie Birte Petrea Pedersen.

Dåbsnotater: Forældre: Huusmand Rasmus Hansen og Kone Marie Hansen, 28 år af Ramten Mark. Faddere: Baaren af Hmd. Niels Pedersen Gravers Kone, Ane Marie Pedersen, fulgt af Hmd. Simon Pedersen Sjørups Kone, Maren Christensen. Faddere: Huusmændene Niels Pedersen Graver. Thomas Nielsen og Simon Pedersen Sjørup. Alle af Ramten Hede. Moderen introduceret samme dag.

Begravelsesnotater: 1Johanne 3Birthe 2Marie 4Petrea Pedersen f. Rasmussen - Stilling: Gift med Christen Pedersen, f. i Ramten, Ørum Sogn 5. Februar 1858. Datter af Husmand Rasmus Hansen og Hustru Marie Hansen. Alder: 55 Aar.

Om Johanne:

• Konfirmation: 1 Apr. 1872, Ølsted Kirke. Konfirmand: Johanne Marie Birthe Petrea Rasmussen. Forældre: Huusmd. Rasmus Hansen i Ramten, Ørum Sogn og Hustru Marie Hansen. Dom: Kundskab - mg?, Opførsel - mg.

Johanne blev gift med Christen Pedersen den 23 Nov. 1880 i Ølsted Kirke. Christen blev født den 7 Feb. 1859 i Slet, Tranbjerg Sogn, Aarhus Amt, blev døbt den 3 Apr. 1859 i Tranbjerg Kirke, døde den 24 Aug. 1930 i Segalt i en alder af 71 år, og blev begravet den 31 Aug. 1930 på Skødstrup Kirkegaard. Andre navne for Christen var Kristen Pedersen og Christen Petersen.

12. Christian Sørensen, søn af Søren Nielsen og Bodil Kirstine Jensdatter, blev født den 26 Aug. 1862 i Voer By, Voer Sogn, Randers Amt, blev døbt den 26 Aug. 1862 i Hjemmet, døde den 2 Jun. 1940 i Holbæk i en alder af 77 år, og blev begravet den 6 Jun. 1940 på Fausing Kirkegaard. Et andet navn for Christian var Kristian Sørensen.

Dåbsnotater: Hjemmedøbt 26de Aug. Moderen indledt. d. 28de Sept. Daaben stadfæstet i Kirken 5te Octbr. Forældre: Huusmand og Rokkedreier Søren Nielsen og Hustru Bodil Kirstine Jensdatter / 39 Aar af Voer. Faddere: Pigen Mette Sophie Frandsen af Fausing. Gaardmd. Peder Axelsens Kone. Gaardmden. Christen Hevring. Peder Axelsen og Thomas Poulsen alle af Voer. Anmærkning: Tvilling.

Begravelsesnotater: Christian står i 2 kirkebøger:
Fausing Kirkebog
Christian Sørensen - Stillling: Enkemand efter Anne Marie Hillebrenner, sidste fælles Bopæl: Fausing Sogn. Født i Voer Sogn, Rougsø Herred, som Søn af Rokkedrejer Søren Nielsen og Hustru Bodil Kirstine Nielsen. Arbejdsmand i Fausing. Alder: 78 Aar, født 28. Juni 1862. Anmærkning: Rougsø 4/6 1940.

Holbæk Kirkebog
Christian Sørensen - Stillling: Aldersrentenyder fhv. Arbejdsmand af Fausing By og Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Født i Voer By og Sogn, den 26. August 1862. Søn af Rokkedrejer Søren Nielsen og Hustru Bodil Kirstine Nielsen, Voer. Afdøde var Enkemand efter Anna Marie Hillebrenner. Sidste fælles Bopæl i Fausing. Alder: 77 Aar, f. 26/8 1862. Anmærkning: Attest af 4/6 - 1940 fra Rougsø og Hørhald m.fl. Herreders Skifteret i Randers. Meddelelse om Jordpaakastelsen fra Sognepræsten i Fausing d. 12/6 - 40.

Notater: Bor hos datteren Sofie den sidste tid, på grund af en hjerneblødning.

Om Christian:

• Beskæftigelse: Husmand, boelsmand, arbejdsmand

• Dåbs-fremstilling: 5 Okt. 1862, Voer Kirke.

• Konfirmation: 8 Apr. 1877, Voer Kirke. Konfirmand: Christen Sørensen, boende hos sine hernævnte Forældre. Tvillingebroder til N 2. Forældre: Husmand og Rokkedrejer Søren Nielsen og Hustru Bodil Kirstine Jensdatter i Voer. Dom: Kundskab - gd, Opførsel - mg.

Christian blev gift med Ane Marie Hillebrænner den 15 Nov. 1890 i Holbæk Kirke. Ane blev født den 9 Dec. 1867 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Dec. 1867 i Hjemmet, døde den 22 Nov. 1921 i Fausing (Ørsted Sygehus) i en alder af 53 år, og blev begravet den 27 Nov. 1921 på Fausing Kirkegaard. Andre navne for Ane var Ane Marie Hildebrænder, Ane Marie Hildebrænner, Ane Marie Hillebrandsen, Ane Marie Hillebrenner, Ane Marie Hillebrænner, og Ane Marie Sørensen.

Parnotater: Gom: Christian Sørensen, Ungkarl, tjenende i Udby, født i Voer 26/8 62, 28 Aar gl. Brud: Ane Marie Hillebrenner, Pige, tjenende paa Ingerslevgaard, født i Storsjørup 9/12 67, 23 Aar gl. Forlovere: Henrik Hillebrenner og Laurs Rasmussen.

Om Christian og Ane:

• FT 1901, 1. Februar: Randers, Rougsø, Udby, Matr. Nr. 31a.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flyttet til Sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L Børn - D. Børn
Christian Sørensen - M - 1862-26 Aug. - G - Voer, Randers - 1879 - Ørsted - Husfader - Husejer, Daglejer ved Agerbrug - 5 - 1
Ane Marie Hildebrænder - K - 1867-8 Decbr. - G - Estruplund, Randers - 1891 - Estruplund - Husmoder - Husgerning

Bodil Kirstine Sørensen - K - 1890-7 April - U - Estruplund, Randers - 1891 - Estruplund - Barn - intet
Kirsten Marie Sørensen - K - 1891-23 Maj - U - Udby, Randers - 1891 - Estruplund - Barn - do
Sofie Henriette Sørensen - K - 1894-21 Maj - U - Udby, Randers - 1891 - Estruplund - Barn - do
Martin Johan Sørensen - M - 1898-7 Aug. - U - Udby, Randers - 1891 - Estruplund - Barn - do
Anton Sørensen - M - 1900-16 Juli - U - Udby, Randers - 1891 - Estruplund - Barn - do

• FT 1906, 1. Februar: Randers, Rougsø, Ørsted, Bode, Matr. Nr. 8d.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kristian Sørensen - M - 26-8 1862 - G - Husfader - Daglejer ved Agerbrug
Ane Marie Sørensen - K - 8-12 1867 - G - Husmoder

Kjerstine M. Sørensen - K - 23-5 1891 - U - Tjenestepige - ved Landbrug
Sofie H. Sørensen - K - 11-5 1894 - U - Barn
Martin J. Sørensen - M - 7-8 1998 - U - do
Anton Sørensen - M - 16-7 1900 - U - do
Mette Sofie Andersen - K - 9-6 1905 - U - Plejebarn

• Andet: FT 1906. Viser at Mette (0784), er kommet til som plejebarn - Mette er datter af Ugift Helga Nielsen, Auning, 18 år.
FT 1916. Viser at Søren (0785) (barnebarn, søn af deres afdøde datter Kirsten Marie) og Astrid (0786) er kommet til som hhv. som plejebarn og adoptivbarn. Der er også en dreng uden navn. (barnebarn, Kristian (1095) søn af deres afdøde datter Kirsten Marie. Han dør 11. April 1916, 5 Mdr. gl.).

• FT 1911, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Vejlby, Allingaabro.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Familien - Erhverv
Kristian Sørensen - 26/8 1862 - G - Estruplund - 1910 - Ørsted - Husfader - Landbrug
Ane Marie Sørensen - 8/12 1867 - G - Estruplund - do - do - Husmoder

Martin Johan Sørensen - 7/8 1898 - . - Holbæk - do - . - Barn
Anton Sørensen - 16/7 1900 - . - do - . - . - do
Astrid Jørgensen - 31/1 1910 - . - Vides ikke - . - . - Plejebarn
Mette Sofie Amalie Andersen - 9/6 1905 - . - Auning - . - . - Plejebarn

• FT 1916, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Vejlby, Allingaabro.
Navn - Køn - Alder: Ægteskabelig stilling - Forringet arbejdsevne - Aarsag - Stilling i Familien - Erhverv - Indkomst - Formue - Skat
Christian Sørensen - M - 26/8 1862 - G - nej - . - Husfader - Arbejdsmand - Fabrik P. Olsen - 200,00 - 0,00 - 6,80
Ane Marie Sørensen - K - 9/12 1867 - G - nej - . - Husmoder
Mette Sofie Amalie Andersen - K - 9/6 1905 - U - . - . - Plejebarn
Astrid Sørensen - K - 30/8 1911 - U - . - . - Adoptivbarn
Gerda Augusta Sørensen - K - 18/6 1912 - U - . - . - Barn
Søren Henry Sørensen - M - 2/3 1913 - U - . - . - Plejebarn
Dreng - M - 6/11 1915 - U - . -

• FT 1921, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Fausing, Fausing, Matr. Nr. 33a.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kristian Sørensen - M - 26/8 1862 - G - Voer, Randers - 1918 - Vejlby - Husfader - Landarbejder
Ane Marie Sørensen - K - 8/12 1867 - G - Estruplund, Randers - 1918 - Vejlby - Husmoder

Astrid Sørensen - K - 31/8 1910 - U - Ørsted, Randers - 1918 - Vejlby - Barn
Gerda Augusta Sørensen - K - 18/6 1912 - U - Vejlby, Randers - 1918 - Vejlby - Barn
Søren Henry Sørensen - M -2/3 1903 - U - Vejlby, Randers - 1918 - Vejlby - Barn

• FT 1925, 5. November: Randers, Sønderhald, Fausing, Fausing.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv - Bopæl
Sørensen, Christian - M - 26/8 1862 - Voer, Randers - E - Husfader - Arbejdsmand
Sørensen, Gerda Augusta - K - 18/7 1912 - Vejlby, Randers - U - Datter

• FT 1930, 5. November: Randers, Sønderhald, Fausing.
Navn - Bopæl - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Familien - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Sørensen, Kristian - . - . - . - Voer, Estruplund - E - . - Arbejdsmand

Deres børn:

          i.  Bodil Kirstine Sørensen blev født den 7 Apr. 1890 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 2 Maj 1890 i Estruplund Kirke.

         ii.  Kirsten Marie Sørensen blev født den 23 Maj 1891 i Udby By, Udby Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 27 Maj 1891 i Hjemmet, døde den 27 Dec. 1918 i Fausing (Ørsted Sygehus) i en alder af 27 år, og blev begravet den 2 Jan. 1919 på Fausing Kirkegaard.

        iii.  Søren Henrik Sørensen blev født den 16 Sep. 1892 i Udby By, Udby Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 30 Okt. 1892 i Udby Kirke, døde den 5 Apr. 1893 i Udby By, og blev begravet den 12 Apr. 1893 på Udby Kirkegaard.

         iv.  Sofie Henriette Sørensen blev født den 21 Maj 1894 i Udby By, Udby Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 15 Jul. 1894 i Udby Kirke, døde den 16 Dec. 1966 i Allingåbro, Plejehjem i en alder af 72 år, og blev begravet den 21 Dec. 1966 på Ørsted Kirkegaard.

6         v.  Martin Johan Sørensen (født den 7 Aug. 1898 i Udby By, Udby Sogn, Randers Amt - døde den 24 Feb. 1978 i Vorup, Mosevej 10)

         vi.  Anton Sørensen blev født den 16 Jul. 1900 i Udby By, Udby Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 16 Sep. 1900 i Udby Kirke.

        vii.  Henry Sørensen blev født den 24 Okt. 1901 i Udby By, Udby Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 31 Okt. 1901 i Hjemmet, døde den 2 Nov. 1901 i Udby By, og blev begravet den 8 Nov. 1901 på Udby Kirkegaard.

       viii.  Mette Sofie Amalie Andersen blev født den 9 Jun. 1905 i Auning Mark, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 18 Jun. 1905 i Hjemmet.

         ix.  Astrid Sørensen blev født den 30 Aug. 1910 i Amtssygehuset, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 31 Okt. 1910 i Hjemmet.

          x.  Gerda Augusta Sørensen blev født den 18 Jun. 1912 i Vejlby Mark, Vejlby Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 22 Sep. 1912 i Vejlby Kirke, Sønderhald.
13. Ane Marie Hillebrænner, datter af Heinrich Wilhelm Anton Hillebrænner og Kersti Christensen, blev født den 9 Dec. 1867 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Dec. 1867 i Hjemmet, døde den 22 Nov. 1921 i Fausing (Ørsted Sygehus) i en alder af 53 år, og blev begravet den 27 Nov. 1921 på Fausing Kirkegaard. Andre navne for Ane var Ane Marie Hildebrænder, Ane Marie Hildebrænner, Ane Marie Hillebrandsen, Ane Marie Hillebrenner, Ane Marie Hillebrænner, og Ane Marie Sørensen.

Dåbsnotater: Hjemmedøbt 25de Decbr. Moderen indledt 6te Marti 1868. Daaben Stadfæstet i Kirken 13 April 1868. Forældre: Boelsmand Heinrik Hillebrenner og Hustru Kirsti Christensdatter, 28 Aar. Faddere: Pigen Inger Jørgensen af Estruplund. Do. Ane Sørensen af Do. Ungkl. Peder Christian Sørensen. Do. Peder Okkerholm og Do. Jens Nielsen, alle af Voer.

Begravelsesnotater: Ane Marie står i 2 kirkebøger:
Fausing Kirkebog
Ane Marie Sørensen, f. Hillebrenner - Stilling: Gift med Husejer Christian Sørensen, Fausing By og Sogn, Sønderhald Herred, Datter af Boelsmand Heinrich Hillebrenner og Hustru Kirsti Christensdatter, Store Sjørup, Estruplund Sogn. Sidste fælles Bopæl, Fausing By. Alder: Født 1867, 9. December.

Ørsted Kirkebog
Ane Marie Sørensen, født Hillebrænner - Stilling: Gift med efterlevende Husejer Christian Sørensen, Fausing. Datter af Boelsmand Heinrich Hillebrænner og Hustru Kristi født Kristensdatter, Store Sjørup, Estruplund Sogn, fød sammesteds den 9. December 1867. Sidste fælles Bopæl i Fausing. Alder: 53 Aar.

Om Ane:

• Dåbs-stadsfæstelse: 13 Apr. 1868, Estruplund Kirke.

• Konfirmation: 16 Apr. 1882, Estruplund Kirke. Konfirmand: Ane Marie Hillebrænner, hjemme. Forældre: Husmand i Store Sjørup Heinrich Hillebrænner og Hustru Kirsti Christensdatter. Konfimeret i Estruplund Kirke, Søndag efter Paaske. 16 April. Dom: Kundskab - tg, Opførsel - ttg.

Ane blev gift med Christian Sørensen den 15 Nov. 1890 i Holbæk Kirke. Christian blev født den 26 Aug. 1862 i Voer By, Voer Sogn, Randers Amt, blev døbt den 26 Aug. 1862 i Hjemmet, døde den 2 Jun. 1940 i Holbæk i en alder af 77 år, og blev begravet den 6 Jun. 1940 på Fausing Kirkegaard. Et andet navn for Christian var Kristian Sørensen.


14. Kristian Magnus Ægidius Kristensen, søn af Christen Christiansen og Nicoline Christine Pedersdatter, blev født den 1 Sep. 1866 i Lendum By, Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 7 Apr. 1867 i Lendum Kirke, døde den 5 Dec. 1948 i Auning i en alder af 82 år, og blev begravet den 9 Dec. 1948 på Auning Kirkegaard. Andre navne for Kristian var Christian Magnus Egidius Christensen, Christian Magnus Ægidius Christensen, Magnus Christensen, Magnus Ægidius Christian Christensen, Christian Magnus E. Kristensen, Kristian Magnus Kristensen, Kristian Magnus Ægidius Kristensen, Kristjan Magnus Ægidius Kristensen, og Magnus Kristensen.

Dåbsnotater: Forældre: Hmd. Kristen Kristjansen og Hst. Kristine Nikoline Pedersdatter, 28 Aar af Medens Huus. Faddere: Hsk. Helene Pedersen Grydsberg. Hmd. Jens Kristensen Quisel. Ungkl. Kristjan Jensen Krasdal.

Begravelsesnotater: Kristian står i 2 Kirkebøger:
Auning Kirkebog
Magnus Ægidius Christian Christensen - Stilling: Enkemand efter 1) Dorthea Petersen og 2) Cathrine Mogensen; sidste fælles bopæl: Vestergade 22, Auning, som var afdødes bopæl, født i Lendum sogn, Hjørring amt, 1. September 1866 som søn af husmand Christen Christensen og hustru Christine Pedersdatter. Alder: 82. Anmærkning: Rougsø 6/12 48.

Gjesing Kirkebog
Christian Magnus Ægidius Christensen - Stilling: Enkemand, aldersrentenyder af Vestergade 22, Auning by og sogn, Sønderhald herred, Randers amt; født i Lendum sogn, Hjørring amt, den 1. september 1866. Søn af husmand Christen Christensen og hustru Christine Nikoline Pedersdatter. Afdødes I. hustru Kristine Kristensen - død 29-12-1910 - II. hustru Ane Cathrine Mogensen - død 19-3-1932 . Sidste fælles bopæl Vestergade 22, Auning. Alder: 82 år, 1866 1. september. Anmærkning: Attest fra Rougsø m. fl. herreders skifteret af 7. december 1948. Begravelsen meddelt dødsstedet den 10. december 1948.

Om Kristian:

• Beskæftigelse: Arbejdsmand, tjenestekarl, husmand, forpagter

• Konfirmation: 3 Okt. 1880, Aasted Kirke. Konfirmand: Christian Magnus Ægidius Christensen, Tjener i Fuglsang Mølle. Forældre: Søn af Indsidder Christen Christensen og Hustru Christine Nicoline Pedersdatter i Øster Mejlinggaard. Dom: Kundskab - g, Opførsel - mg.

• Skudsmålsbog: Christians Skudsmålsbog.

Skudsmaalsbog for Christian Magnus Ægidius Christensen i Fuglsang Mølle, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt.
Aasted præstegaard, den 10. Mai 1881
F.Vincens Gad, Sognepræst

Christian Magnus Ægidius Christensen, født den 1. Septbr. 1866 i M___hus i Lendum Sogn og døbt den 7. April 1867, blev umder sin tjeneste i Fuglsang Mølle i Aasted Sogn ud___ af Ribberholt ___ ___ og paa 19. Sønd. efter Trin. den 3. October 1880 Confirmeret i Skjærum ___kirke.
Aasted Præstegd. den 10. Mai 1881

Meldt afgang fra Aasted til Tolne Sogn d. 3. Juni 1883
Thomas Chr. Christensen, Sognefoged

Tilgang i Tolne 5. Juni 1883
Jacob Pedersen

Christen Magnus Ægidius Christensen er festet Til Vester___ paa Skaarupgaard for Løn 130 fra første November 1883 til første Novbr. 1884 og en 3die Del for Vinteren
A.C.Pedersen, Bestyrer

Chr. Magnus Christensen har tjent paa Skaarupgaard til dato
Skaarupgaard den 1/11 85
A.C.Pedersen

Afgang fra Tolne til Aasted Sogn 1. Novbr. 1885
Jacob Pedersen

Tilgang til Aasted fra Tolne Sogn 3 November 1885
Thomas Chr. Christensen

Boghaveren festet hertil som Røgte fra 1. Novbr. d. A. til 1. April 1887, for Løn 65 Kr. hvorved bemærkes, at såfremt han skulde blive indkaldt som Soldat før nærmeste t. d. udbetales kun 10 Kr. pr. Maaned
Lindet 10/10 - 86
C. Petersen

Har tjent et Aar til dato
Skjortholt den 1. Novbr. 1886
S. Sev. Jensen

Har tjent her paa Gaarden fra 1. November 1886 til 21/3 1887
Lindet, 29. Marts 1887
I. Holck, Forvalter

Meldt afgang fra Aasted til Frederikshavn d. 4/8 87
J.C. Thomsen

Boghaveren har arbeidet ved Va___elsen af ___ Havn fra 26/7 87 til dato. Afgaar til Aasted. Frederikshavn 29/10 87
___ ___elsen, Betjent

(Løbe No 204)
Meldt Tilgang til Aasted fra Frederikshavn d. 4/11 87
Jakob C.Thomsen

(Løbe Nor 28)
Meldt afgang fra Aasted til Randers d. 7/5 88
J.C.Thomsen

Fæstet til Hrr. Greve Ahlefeldt til Hovedgaarden Ulstrup, som Arbejdskarl fra 11. Mai til 1. Novb. d. A. for Løn 110 Kroner
Rasnders Fæstecenter d. 9. Mai 1888
C. Kjærgaard

Meldt Til og Afgang til Ulstrup d. 9-5-88
___

Boghaveren tjent her paa Ulstrup fra 11 mai 1888 til dato
Ulstrup den 23 Juli 1888
C.C.Petersen, ___

Fæstet til Herr. forpagter Ba___ Vengegaarden som Arbeidskarl fra 1/11-88 1/11 89 for Løn 130 Kr. 1/4 Vinter og Resten for Sommer. t. 10 kr. i Vilkaar
Randers Fæstekontor den 2/11-89
C. Kjærgaard, ___

Meldt Afgang fra Ulstrup til Vengegaaarden den 5/11 88
C.L.Højlund

Boghaverne kom ikke til at tjene paa Vingegaard, men fik den 8 Novbr. tjeneste paa Georgsminde Gjesing Sogn hvor han har meldt Tilgangen
Gjesing d. 13 Marti 1889
A.Christensen

Boghaveren er Fæstet her til Gaarden fra 8. ovember 1888 til første November 1889 for Løn 130 kr. der af 1/5 del for Vinteren
Georgsminde
R. Møller, Bestyrer

Boghaveren er Fæstet her til Gaarden fra 1. November 1889 til første November 1890 for Løn 135 Kr. deraf 1/5 del for Vinteren
Georgsminde
R. Møller, Bestyrer

Boghaveren er Fæstet til Gaarden som Forkarl fra 1. November 1890 til 1. November 1891 for Løn 180 Kr. deraf 1/5 del for Vinteren
Georgsminde
R. Møller, Bestyrer

• Andet: Han blev kun kaldt Magnus. - Ved sin død fortalte han, at han havde et barn mere, men han sagde ikke hvor eller hvornår. Muligvis i Holland, fra da han var ude at sejle. Kristian var tællingskommisær ved FT 1921. Han har bl.a. skrevet det skema hvor han og hans familie er med.

Kristian blev gift med Christine Christensen den 25 Feb. 1893 i Gjesing Kirke. Christine blev født den 23 Sep. 1867 i Marie Magdalene By, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 27 Okt. 1867 i Marie Magdalene Kirke, døde den 29 Dec. 1910 i Østenfjeld, Gjesing i en alder af 43 år, og blev begravet den 4 Jan. 1911 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Christine var Christine Christensen og Kristine Kristensen.

Parnotater: Gom: Ungkarl, Tjenestekarl paa Georgsminde, Kristian Magnus Ægidius Kristensen, født i Lendum Sogn 1 September 1866, Søn af Kristen Kristensen og Hustru Nikoline Kristine Kristensen. 26 Aar. Brud: Pigen Kristine Kristensen, født i Stadsevasehuset 23 September 1867, Datter af Husmand Lars Kristensen og Hustru Dorthea Petersen i Nymarkshuset, 25 Aar. Forlovere: Husmand Lars Kristensen, Nymarkshuset og Bestyrer Rasmus Jørgensen (Møller) Georgsminde. Tillysning: 28 Januar 1893. 29 Januar, 5 Februar, 12 Februar 1893.

Om Kristian og Christine:

• FT 1890, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing By, Georgsminde.
Navn - Køn: Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
----------------------------------------
Christine Christensen - K - 22 - U - Maria Magdalene S., Randers A. - Tjenestetyende - Enepige
Christian Magnus Ægidius Christensen - 23 - U - Aasred Sogn, Hjørring A. - Tjenestetyende - Arbejdskarl ved Landb.
----------------------------------------
Det var på denne gård at Christian og Christine mødtes

• FT 1901, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, under Løvenholm.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flyttet til Sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L Børn - D. Børn
Christian Magnus E. Kristensen - M - 1866 1/9 - G - Lendum S., Hjørring Amt - 1893 - . - Husfader - Daglejer og Jordbruger - 3 - 2
Kristine Kristensen - K - 1867 23/9 - G - Gjesing S., Randers Amt - 1893 - . - Husmoder

Lars Kristian Kristensen - M - 1894 28/10 - U - Gjesing S., Randers Amt - . - . - Barn
Dorthea K. Kristensen - M - 1896 20/8 - U - Gjesing S., Randers Amt - . - . - Barn
Alfred Nikolai Kristensen - M - 1899 7/3 - U - Gjesing S., Randers Amt - . - . - Barn

• FT 1906, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing Mark m.m., Under Georgsminde.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Magnus Kristensen - M - 1/9 1866 - G - Husfader - Daglejer ved Landbrug
Kristine Kristensen - K - 23/9 1867 - G - Husmoder
Kristian Kristensen - M - 28/10 1894 - U - Barn
Dorthea Kristensen - K - 20/8 1896 - U - Barn
Alfred Kristensen - M - 7/3 1899 - U - Barn
Amalia Kristensen - K - 2/12 1901 - U - Barn
Magda Kristensen - K - 21/7 1804 - U - Barn

• FT 1911, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Steenborgholt, Østenfjeld.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Familien - Erhverv
Christian Magnus Ægidius Christensen - M - 1/9 1866 - Enkemd. - Lendum S., Hjørring Amt - 1893 - . - Husfader - Landbrug
Lars Christian Christensen - M - 28/10 1894 - U - Gjesing S., Randers Amt - Barn - . - . - Landbrugsmedhjælper
Dorthea Christine Christensen - K - 20/8 1896 - U - Gjesing S., Randers Amt - Barn - . - . - Huslig Gerning
Amalie Juliane Christensen - K - 2/12 1901 - U - Gjesing S., Randers Amt - Barn - . -
Magda Elise Christensen - K - 21/7 1904 - U - Gjesing S., Randers Amt - Barn - . -
Ludvig Ægidius Christensen - M - 18/12 1906 - U - Gjesing S., Randers Amt - Barn - . -

• FT 1916, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Østenfjeld.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Forringet arbejdsevne - Aarsag - Stilling i Familien - Erhverv - Indkomst - Formue - Skat
Magnus Kristensen - M - 1/9 1866 - E - Husfader - Jordbruger - 800,00 - 3500,00 - 20,16
Amalia Kristensen - K - 2/12 1901 - U - Barn
Magda Kristensen - K - 21/7 1904 - U - Barn
Ludvig Kristensen - M - 18/12 1906 - U - Barn
Rikke Pedersen - K - 15/8 1866 - U - Husholderske

Deres børn:

          i.  Dorthea Kristine Kristensen blev født den 10 Apr. 1893 i Nymarkshuset, Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 11 Maj 1893 i Gjesing Kirke, døde den 4 Jul. 1893 i Nymarkshuset, Georgsminde Mark, og blev begravet den 9 Jul. 1893 på Gjesing Kirkegaard.

         ii.  Lars Kristian Kristensen blev født den 28 Okt. 1894 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 9 Dec. 1894 i Gjesing Kirke, døde den 21 Sep. 1973 i Fredericia (Sygehuset) i en alder af 78 år, og blev begravet den 26 Sep. 1973 på Sct. Michaelis Kirkegaard, Fredericia.

        iii.  Dorthea Kristine Kristensen blev født den 20 Aug. 1896 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 27 Sep. 1896 i Gjesing Kirke. Et andet navn for Dorthea var Thea.

         iv.  Alfred Nikolaj Kristensen blev født den 7 Mar. 1899 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 16 Apr. 1899 i Gjesing Kirke.

          v.  Amalie Juliane Kristensen blev født den 4 Dec. 1900 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 7 Jan. 1901 i Hjemmet, døde den 8 Jan. 1901 i Georgsminde Mark, og blev begravet den 13 Jan. 1901 på Gjesing Kirkegaard.

         vi.  Amalie Juliane Kristensen blev født den 2 Dec. 1901 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 12 Jan. 1902 i Gjesing Kirke, døde den 30 Maj 1991 i en alder af 89 år, og blev begravet i 1991 på Vejlby Kirkegaard, Sønderhald. Et andet navn for Amalie var Amalie Petersen.

7       vii.  Magda Elisa Kristensen (født den 21 Jul. 1904 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Randers Amt - døde den 5 Apr. 1969 i Øster Tørslev (Randers sygehus))

       viii.  Ludvig Ægidius Kristensen blev født den 18 Dec. 1906 i Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 10 Feb. 1907 i Gjesing Kirke, døde den 11 Feb. 1924 i Auning i en alder af 17 år, og blev begravet den 17 Feb. 1924 på Gjesing Kirkegaard.

         ix.  Nina Hedvig Kristensen blev født den 2 Sep. 1908 i Østenfjeld, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 11 Okt. 1908 i Gjesing Kirke, døde den 19 Mar. 1909 i Østenfjeld, og blev begravet den 25 Mar. 1909 på Gjesing Kirkegaard.

Kristian blev derefter gift med Ane Cathrine Mogensen den 4 Apr. 1916 i Sevel Kirke. Ane blev født den 17 Maj 1876 i Blakskær, Sevel Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, blev døbt den 25 Maj 1876 i Sevel Kirke, døde den 19 Mar. 1932 i Ørsted (sygehuset) i en alder af 55 år, og blev begravet den 26 Mar. 1932 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Ane var Kathrine Christensen og Ane Kathrine Kristensen.

Parnotater: Gom: Enkemand efter 1. Ægteskab Christian Magnus Ægidius Christensen, Forpagter paa Østenfjeld, Gjesing Sogn. Født 1 Septetmber 1866 i Lendum Sogn. Søn af Husmand Christen Christensen og Hustru Christine Nikoline Pedersdatter af Medenshus, Lendum Sogn. Afdøde Ægtefælle Kristine Christensen, født Christensen, død pa Østenfjeld 24 December 1910. Brud: Pige Ane Cathrine Mogensen, Hjemme i Blagskær. Født i Blagskær 17 Maj 1876. Datter af Gaardmand Ole Erik Mogensen og Hustru Johanne Marie Nielsen, Blagskær. Forlovere: Anders Bech Christensen, Gaardejer i Blagskær. Martin Jacobsen, Smed i Nøddelund, Bjerringbro. Tillysning: 10 Marts 1916, 12, 19, 26 Marts 1916.

Om Kristian og Ane:

• FT 1921, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Østenfjeld.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv
Magnus Christensen - M - 1/9 1866 - G - Lendum, Hjørring - 1988 - Hjørring - Husfader - Forpagter
Kathrine Christensen - K - 17/4 1876 - G - Sevel, Ringkøbing - 1913 - Sevel - Husmoder
Alfred Christensen - M - 7/3 1899 - U - Gjesing, Randers - Barn - Skovarbejder
Ludvig Christensen - M -18/2 1906 - U - Gjesing, Randers - Barn

• FT 1925, 5. November: Randers, Sønderhald, Auning, Auning, Matr. Nr. 10aa.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv - Bopæl
Kristensen, Kristian Magnus - M - 1/9 1866 - Lendum - G - Husfader - Arbejdsmand
Kristensen, Kathrine - K - 17/5 1876 - Sevel - G - Husmoder

• FT 1930, 5. November: Randers, Sønderhald, Auning, Auning.
Navn - Bopæl - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Familien - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Kristian Magnus Kristensen - Auning - M - 1/9 1866 - Lendum, Hjørring - G - Husfader - Arbejdsmand
Ane Kathrine Kristensen - Auning - K - 17/5 1876 - Sevel, Ringkøbing - G - Husmoder
Peter Petersen - Auning - M -18/8 1922 - Sangstrup, Randers - U - Logerende - Snekkersvend

Dåbsnotater: Forældre: Ole Erik Mogensen og Hustru Johanne Marie Nielsen, Gaardfæster i Blagskjær. Faddere: Gaardmand Laust Sørensen i Blagskjær, Baadsmand Laust Peter Larsen Svendshede, Ungkarl Lars Peter Larsen Kokborg, Pigen Dorthe Laursen i Blagskjær frembar Barnet og Pigen Birthe K. Mogensen der stod hos.

Begravelsesnotater: Ludvig Ægidius står opført i 2 kirkebøger:
Ørsted Kirkebog
Ane Kathrine Christensen født Mogensen - Stilling: Partikulær Hustru Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, født Sevel Sogn d. 12. Maj 1876 af Forældrene Gaardmand Ole Erik Mogensen og Hustru Johanne Marie Nielsen. Gift med Partikulær Christian Magnus Ægidius Christensen. sidste fælles bopæl: Auning. Alder: 55 Aar, født 12-5-1876.

Gjesing Kirkebog
Ane Cathrine Kristensen, f. Mogensen - Stilling: Husmoder, gift med Arbejdsmand Christian Magnus Ægidius Christensen af Auning By og Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Født i Blakskær, Sevel Sogn, den 17. Maj 1876 af Forældrene Gaardmand Ole Erik Mogensen og Hustru Johanne Marie Nielsen af Blakskær. Sidste fælles Bopæl: Auning By. Alder: 55 Aar, f. 1876 d. 17. Maj. Anmærkninger: Rougsø Skifteret den 22/3 1932. Begravelsen tilmeldt Dødsstedets Kirkebog den 5/4 1932.

Om Ane:

• Konfirmation: 5 Okt. 1890, Sevel Kirke. Konfirmand: Ane Cathrine Mogensen hjemme i Blakskær. Forældre: Ole Erik Mogensen og Hustru Johanne Marie Nielsen, Gaardfæster i Blagskær. Dom: Kundskab - g+, Opførsel - mg.

Deres barn:

          i.  Dreng blev født den 1 Jan. 1917 i Østenfjeld, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døde den 1 Jan. 1917 i Østenfjeld, og blev begravet den 6 Jan. 1917 på Gjesing Kirkegaard.


15. Christine Christensen, datter af Lars Christensson og Dorthea Petersen, blev født den 23 Sep. 1867 i Marie Magdalene By, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 27 Okt. 1867 i Marie Magdalene Kirke, døde den 29 Dec. 1910 i Østenfjeld, Gjesing i en alder af 43 år, og blev begravet den 4 Jan. 1911 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Christine var Christine Christensen og Kristine Kristensen.

Dåbsnotater: Forældre: Indsidder Lars Christensen, Hustru Dorthea Petersen, Stadsevasehuus. Faddere: Tjenestepige Ane Jensen i Tjerild. Hd. Rasmus Bøje af Stadsevasehus. Ungkarl Ras. Pedersen af Frederikslund. Ungkarl Christ. Pedersen Stadsvasehuus. Barnets Moder indledt samme Dag.

Begravelsesnotater: Kristine Kristensen - Stilling: Forpagter Kristian Magnus Ægidius Kristensens Hustru, Østenfjeld. Datter af Husmand Lars Kristensen og afd. Hustru Dortea Pedersen, Sønder Gjesing; født i Stadsvasehuset, Marie Magdalene Sogn 23 September 1867. Alder: 43 Aar.

Om Christine:

• Konfirmation: 2 Okt. 1881, Nørager Kirke. Konfirmand: Kristine Kristensen. Forældre: Indsidder Lars Frederiksen og Hustru Dorthea Pedersen, Stadsevasehuset. Dom: Kundskab - mg, Opførsel - mg.

• Skudsmålsbog: Christines Skudsmålsbog.

Skudsmålsbog for Christine Christensen

Christine Christensen, Datter af Indsidder Lars Christensen og HustruDorthea Petersen af Stadsevasehuset er født 23. September 1867 (Atten Hundrede Tres og Syv), døbt 27. October s. A., Konfirmeret 2. October 1881 i Nørager Kirke.
Gjesing 15. October 1881
Christian Fenger, Sognepræst

Pigen Christine Christensen har tjent mig fra 1. November 1881 til den 20. Marti 1883 og i den tid har ud___ sit arbeide til vor tilfredshed
Nyborghuset den 20 Marti
Niels Thomsen

Hermed overgiver jeg denne Bog til Eieren som Tak til hende for alt hvad som hun har været for mig og midt Hus i disse 4 Aar Hun Tjente mig. ___ ___ ___. ___ i S. ___ Sogn
Brænderigaarden den 1/111 87
Christian Andersen

Christine blev gift med Kristian Magnus Ægidius Kristensen den 25 Feb. 1893 i Gjesing Kirke. Kristian blev født den 1 Sep. 1866 i Lendum By, Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 7 Apr. 1867 i Lendum Kirke, døde den 5 Dec. 1948 i Auning i en alder af 82 år, og blev begravet den 9 Dec. 1948 på Auning Kirkegaard. Andre navne for Kristian var Christian Magnus Egidius Christensen, Christian Magnus Ægidius Christensen, Magnus Christensen, Magnus Ægidius Christian Christensen, Christian Magnus E. Kristensen, Kristian Magnus Kristensen, Kristian Magnus Ægidius Kristensen, Kristjan Magnus Ægidius Kristensen, og Magnus Kristensen.
Billede

forrige  5. generation  Næste
16. Jens Petersen, søn af Udlagt bf. NN og Ellen Jensdatter, blev født den 19 Jan. 1806 i Syvendekøb, Skamstrup Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 26 Jan. 1806 i Frydendal Kirke, døde den 10 Apr. 1869 i Gjødding i en alder af 63 år, og blev begravet den 18 Apr. 1869 på Nørup Kirkegaard. Et andet navn for Jens var Jens Pedersen.

Dåbsnotater: Jens står i 2 kirkebøger:
Fydendal Kirkebog, 1771-1814
Dom: III p. Epiph: lod Gaardmand Peder Svendsen i Friderichsdal ved Syvendekiøb døbe sin Kones Søster Ellen JensDatters Uægte Søn født den 19 Januar. Barnet blev kaldet Jens, Fester Peder Svendsens Datter Anne, Jens Jensen i Bennebo, Niels Pedersens Datter Inger, Hans Jensen, Jens Sørensen. Til Barnefader blev udlagt en Person som var i Frydendal Skov paa Confirmations Søndagen forrige Aar, og lovede hende Ægteskab, men hun kender ham ikke.

Fydendal Kirkebog, 1775-1814
Døbt uægte Drengebarn. 3 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Pigen Ellen JensDatter fra Frederiksdahl, som sidste Paaske stod til Confirmation, hendes uægte Drengebarn døbt og kaldt Jens, frembaaret til Daab af Peder Svendsens Datter Anne JensD. Tjenestekarl Jens Jensen i Bennbo, Fadderene ware: Niels Jensen, Søren Jensen og Niels Pedersen.

Begravelsesnotater: Jens Petersen - Stilling: Møllebygger boende i Gjødding, fød i Sjelland, Fader Peder Svendsen. Alder: 62.
----------------------------------------
Faderen er ikke Peder Svendsen, men derimod en ukendt person. Moderen er Peder Svendsens kones søster Ellen Jensdatter. Se dåbsnotater.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Møllebygger, hjulmand, husmand, forpagter

• Konfirmation: 9 Apr. 1820, Reerslev Kirke. Konfirmand: Jens Pedersen i Reerslev. Forældre: Opholder sig hos Hmd. og Hjulmd. Peder Svendsen i Reerslev. Uægte Barn døbt i Skamstrup Pastorat 2den Januar 1806. Dom: Meget gode forhold, antagelige Kundskaber.

Jens blev gift med Ane Larsdatter den 1 Feb. 1827 i Reerslev Kirke. Ane blev født den 29 Maj 1806 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Jul. 1806 i Søndersted Kirke, og døde efter 1880. Et andet navn for Ane var Ane Larsen.

Parnotater: Indskreven til Ægteskab 4de Mai 1827. Gom: Ungk. Jens Petersen paa Charlottendahl ved Slagelse, 21 Aar gl. Brud: Pigen Ane Larsd. af Reerslev, 24 Aar. Forlovere: Bmd. Lars Larsen og Hmd. Jørgen Pedersen af Reerslev.

Om Jens og Ane:

• Tilgang: 18 Apr. 1833, Kalvehave.
Navn: Jens Pedersen og Hustru Ane Larsd. Alder: 27 og 27 Aar. Haandtering: Hjulmand og Bonde i Steensby Mølle. Hvorfra ankommen: Reerslev eller ___ Vedby.

• FT 1834, 18. Februar: Præstø, Baarse, Kalvehave, Stensby, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Ane Larsdatter - 28 - gift - hendes Mand arbeider paa Lolland som Møllebygger
Peder Jensen - 7 - ug - deres Børn
Ane Marie Jensd. - 6 - ug - deres Børn
Christiane Jensd. - 4 - ug - deres Børn
Jens Christian Jensen - 1 - ug - deres Børn
Lars Larsen - 70 - Enkemand - hendes Fader

• Afgang: 26 Apr. 1834, Kalvehave.
Navn: Jens Pedersen d. 26de April. Alder: 28. Haandtering: Har været Møllebygger ved Steensby Mølle. Hvorhen bortrejst: Sakskøbing.

• FT 1840, 1. Februar: Maribo, Musse, Sakskøbing Landsogn, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Jens Petersen - 34 - gift - Huusmand og Møllebygger
Ane Larsdatter - 32 - gft - hans Kone

Peter Jensen Petersen - 13 - ugift - deres Børn
Ane Marie Petersen - 12 - ugift - deres Børn
Jens Christian Petersen - 7 - ugift - deres Børn
Christian Petersen - 4 - ugift - deres Børn
Lars Petersen - 2 - ugift - deres Børn

• Afgang: 10 Okt. 1840, Sakskøbing.
Navn: Jens Pedersen med Hustru og 5 Børn. Alder: 34. Haandtering: Huusmand og Mællebygger med fam. Hvorhen bortrejst: Kjøge.

• FT 1845, 1. Februar: Køge Købstad, Westergade, Sønder side No. 25.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Petersen - 46 - givt - Holbæk - Møllebykker
Ane Larsen - 46 - givt - Holbæk - hans Kone
Ane Marie Petersen - 18 - ugivt - Reerslev Sogn - deres Datter
Jens Christian Petersen - 13 - ugivt - Steensby, Præstø Amt - Møllebykkerens Børn
Christiane Petersen - 9 - ugivt - Guldborg paa Lolland - Møllebykkerens Børn
Lars Petersen - 7 - ugivt - Guldborg paa Lolland - Møllebykkerens Børn

• FT 1850, 1. Februar: Kiøge Købstad, Westergade, Sønder side No. 25, 1 Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Petersen - 45 - gift - Holbek Amt - Møllebygmester og Huusfader
Ane Larsdatter - 44 - ligl. - Søndersted Sogn - hans Kone og Huusmoder
Lars Petersen - 12 - ugift - Saxkiøbing - deres Søn
Marie Petersen - 22 - ligl. - Reersløv Sogn - deres Datter - lever af Skrædersyning
Christiane Petersen - 14 - ligl. - Saxkiøbing - deres Datter

• Tilgang: 26 Apr. 1852, Nørup.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvorfra ankommen:
Jens Pedersen - 46 - Møllebygger, forpagter af Engelsholms Sømfabrik - Kjøge 20/4-52
Ane Larsdatter - ej anført - forriges Hustru - Do
Jens Christian Pedersen - ej anført - forriges confirmerede Børn - Do
Christian Pedersen - ej anført - forriges confirmerede Børn - Do

• FT 1855, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Nørup, Engelsholm Sømfabrik.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Petersen - 48 - gift - Syvendekjøbing, Holbæk Amt - Forpagter af Fabrikken - Møllebygger
Ane Larsen - 48 - do - Søndersted, Holbæk Amt - hans Kone

Ane Marie Petersen - 26 - gift - Reerslev, Holbæk Amt - deres Børn, Syerske
Christiane Petersen - 18 - ugift - Rørbæk, Saxkjøbing - deres Børn - do
Jens Christian Petersen - 22 - do - Steensby, Præstø Amt - deres Børn - Møllebyggersvend
Lars Petersen - 33 - Ugift - 17 - do - Rørbæk, Saxkjøbing - deres Børn

• FT 1860, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Nørup, 1 Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Jens Petersen - 53 - gift - Skamstrup S, Holbæk Amt - Møllebygger
Ane Larsen - 53 - do - Undløse S., Holbæk Amt - hans Kone
Claus Jakob Ditlef Fanck - 27 - do - Moldorf i Ditmarsken - Muurmester
Ane Marie Petersen - 31 - do - Reerslev S., Holbæk Amt - hans Kone
Ane Katrine Franck - 1 - ugift - her i Sognet - deres Datter
Lars Petersen - 22 - ugift - Rørbæk paa Lolland - Møllebygger

• FT 1870, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Nørup, Gjøding Bye, 1 Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Ane Larsdatter - K - 65 - E - Undløse Sogn, Holbæk Amt - Huusmoder

• FT 1880, 1. Februar: Skanderborg, Nim, Hvirring, Hus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Lars Petersen - M - 40 - Gift - Sakskjøbing - Husfader - Møllebygger
Ane Mette Sørensen - Kv - 33 - Dito - A__ Sogn, Veile Amt - hans Hustru
Jens Peter Petersen - M - 7 - Ugift - Nørup Sogn, Veile Amt - deres Børn
Ane Katrine Larsine Petersen - Kv - 1 - Ugift - Bredballe, Veile Amt - deres Børn
Ane Larsdatter - Kv - 77 - Enke - Søndersted, Holbech Amt - forsørges af Husfaderen

Deres børn:

          i.  Peder Jensen blev født den 16 Jul. 1827 i Reerslev By, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 16 Jul. 1827 i Hjemmet.

         ii.  Ane Marie Jensdatter blev født den 8 Dec. 1828 i Reerslev By, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 1 Feb. 1829 i Reerslev Kirke. Et andet navn for Ane var Ane Marie Petersen.

        iii.  Kristiane Jensdatter blev født den 23 Nov. 1830 i Vedby, Ruds Vedby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 2 Jan. 1831 i Ruds Vedby Kirke, døde den 24 Aug. 1835 i Rørbæk i en alder af 4 år, og blev begravet den 29 Aug. 1835 på Sakskøbing Kirkegaard. Et andet navn for Kristiane var Christiane Petersen.

8        iv.  Jens Christian Petersen (født den 17 Apr. 1833 i Steensby Mølle, Kalvehave Sogn, Præstø Amt - døde den 23 Maj 1909 i Aarhus på Fattiggaarden)

          v.  Christiane Petersen blev født den 10 Mar. 1836 i Rørbæk, Sakskøbing Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, blev døbt den 19 Jun. 1836 i Sakskøbing Kirke, døde den 31 Dec. 1872 i Lille Lihme Mark i en alder af 36 år, og blev begravet den 5 Jan. 1873 på Nørup Kirkegaard. Et andet navn for Christiane var Christiane Hübner.

         vi.  Lars Pedersen blev født den 22 Jun. 1838 i Rørbæk, Sakskøbing Sogn, Musse Herred, Maribo Amt og blev døbt den 18 Nov. 1838 i Sakskøbing Kirke.


17. Ane Larsdatter, datter af Lars Larsen og Anna Christophersdatter, blev født den 29 Maj 1806 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Jul. 1806 i Søndersted Kirke, og døde efter 1880. Et andet navn for Ane var Ane Larsen.

Dåbsnotater: Dom: 7 p. Trin. Lod Gdmd Lars Larsen af Sændersted sin af 29de Maj hjemmedøbt Datter der i Daaben var kaldet Ane. Frembaaren til sin Daabs Confirmation af Fadderene vare: Hans Nielsen. Daniel Svendsen. Christen Jensen. Peder Jeppesen og Christen Olsen Grdmd i Søndersted.

Ane blev gift med Jens Petersen den 1 Feb. 1827 i Reerslev Kirke. Jens blev født den 19 Jan. 1806 i Syvendekøb, Skamstrup Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 26 Jan. 1806 i Frydendal Kirke, døde den 10 Apr. 1869 i Gjødding i en alder af 63 år, og blev begravet den 18 Apr. 1869 på Nørup Kirkegaard. Et andet navn for Jens var Jens Pedersen.

18. Carl Fridrich Berg, søn af Jeppe Maansen Berg og Ingrid Bolla Grønberg, blev født den 7 Dec. 1797 i Sct. Petri sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, blev døbt den 17 Dec. 1797 i Sct. Petri Kirke, København, døde den 10 Jan. 1866 i Daldover i en alder af 68 år, og blev begravet den 17 Jan. 1866 på Randbøl Kirkegaard. Andre navne for Carl var Carl Frederik Berg, Carl Friedrich Berg, og Christian Frederik Berg.

Dåbsnotater: den 17 Dec. war ___ P. Mant__ getauft. Carl Fridrich, gebr. d. 7de ej. Vater: Jeppe Maansen Berg, Maurergeselle. Mutter: Inger Bole Grønbech. ___ 1. Frau ___ : Sohestler, 2. ___. Anna Berg, 3. L. Werner, ___, 4. Aastrup, Huu___meister, 5. L. Bentzen, Maurermeister.

Begravelsesnotater: Carl Frederik Berg - Stilling: Almisselem i Daldover, født i Kjøbenhavn. Alder: 69 1/2 år.

Om Carl:

• Beskæftigelse: Papirmagersvend.

• Konfirmation: 1813, Garnisions Kirken, København. Carl Friderich Berg

Carl blev gift med Anne Hansdatter den 11 Dec. 1830 i Nørup Kirke. Anne blev født den 2 Okt. 1799 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 2 Okt. 1799 i Hjemmet, døde den 1 Jan. 1849 i Daldover i en alder af 49 år, og blev begravet den 7 Jan. 1849 på Randbøl Kirkegaard. Andre navne for Anne var Ane Hansdatter og Ane Hansen.

Parnotater: Gom: Ungkarl Carl Frederik Berg - Papirmagersvend fra Papirmøllen. Brud: Pige Ane Hansdatter - 27 1/2 Aar - Bondepige paa Lihme Mark. Forlovere: Papirmagersvende August Walther og L. Steineke fra Papirmøllen.

Om Carl og Anne:

• FT 1834, 18. Februar: Vejle, Tørrild, Randbøl, Daldover Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Carl Frederik Berg - 35 - gift - Indsidder, Papiirmagersvend, lever af sin Profession
Anne Hansdatter - 33 - gift - hans Kone
Anne Johanne Lind - 7 - ugift -uægte Barn, hvortil Berg er Stiffader
Anne Sophie Berg - 2 - ugift - deres Barn

• FT 1840, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Randbøl, Daldover Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Carl Frederik Berg - 45 - gift - Papirmagersvend
Anne Hansdatter - 39 - gift - hans Kone

Anne Sophie Berg - 8 - ugift - deres Børn
Anne Johanne Berg - 5 - ugift - deres Børn
Johan Gottlieb Berg - 2 - ugift - deres Børn
Mette Hansdatter - 43 - gift - Manden tjener konen ernærer sig hos andre med S___ing
Søren Christensen - 12 - ugift - hendes Børn
Maren Christensen - 6 - ugift - hendes Børn


• FT 1845, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Randbøl, Daldover Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christen Mathiasen - 56 - givt - ___, ___ - Huusmand
Mette Hansdatter - 48 - givt - Nørup S. - hans Kone
Maren Christensen - 11 - do - deres Datter
Carl Frederik Berg - 49 - givt - København - Papirmagersvend
Ane Hansen - 47 - givt - Nørup Sogn - hans Kone
Ane Sophie Berg - 13 - . - her i Sognet - deres Børn
Ane Johanne Berg - 10 - . - her i Sognet - deres Børn
Johan Gotlieb Berg - 7 - . - her i Sognet - deres Børn
Mette Kirstine Berg - 3 - . - her i Sognet - deres Børn

• FT 1850, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Randbøl, Daldover Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Carl Frederik Berg - 54 - Enkemand - Kjøbenhavn - Fabriksarbejder ___
Ane Johanne Berg - 15 - ugivt - her i S. - hans Børn
Johan Gottlieb Berg - 12 - do - do - hans Børn

• FT 1855, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Randbøl, Daldover Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Birthe Jacobsdatter - 80 - ugift - her i Sognet - Almisselem
Maren Rasmusdatter - 57 - Enke - Glud S., Vejle - Indsidder - ___
Carl Friedrich Berg - 59 - Enkemand - Kjøbenhavn - ___arbejder ___ hos ___
Marie Sophie Berg - 23 - ugift - her i Sognet - hans Datter
Ane Johanne Berg - 20 - do - do - hans Datter

• FT 1860, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Randbøl, Daldover Bye, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Carl Frederik Berg - 65 - Enkemand - Kjøbenhavn - Dagleier
Maren Rasmusdatter - 58 - Enke - Glud Sogn, Veile Amt - hans Huusholderske

Deres børn:

          i.  Ane Johanne Hansdatter blev født den 1 Nov. 1827 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 2 Nov. 1827 i Hjemmet, døde den 30 Sep. 1834 i Daldover i en alder af 6 år, og blev begravet den 5 Okt. 1834 på Randbøl Kirkegaard. Et andet navn for Ane var Ane Johanne Lind.

9        ii.  Ane Sophie Berg (født den 4 Sep. 1832 i Daldover, Randbøl Sogn, Vejle Amt - døde den 29 Apr. 1897 i Aarhus på Fattiggaarden)

        iii.  Ane Johanne Berg blev født den 10 Maj 1835 i Daldover, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 11 Maj 1835 i Hjemmet, døde den 11 Sep. 1905 i Løsning i en alder af 70 år, og blev begravet den 16 Sep. 1905 på Løsning Kirkegaard.

         iv.  Johan Gottlieb Berg blev født den 18 Jan. 1839 i Daldover, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt og blev døbt den 8 Feb. 1839 i Hjemmet.

          v.  Mette Kirstine Berg blev født den 18 Aug. 1842 i Daldover, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 18 Aug. 1842 i Hjemmet, døde den 14 Okt. 1863 i Daldover i en alder af 21 år, og blev begravet den 25 Okt. 1863 på Randbøl Kirkegaard.


19. Anne Hansdatter, datter af Hans Johansen Baade og Anne Johanne Hansdatter, blev født den 2 Okt. 1799 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 2 Okt. 1799 i Hjemmet, døde den 1 Jan. 1849 i Daldover i en alder af 49 år, og blev begravet den 7 Jan. 1849 på Randbøl Kirkegaard. Andre navne for Anne var Ane Hansdatter og Ane Hansen.

Dåbsnotater: Den 1te Decbr. Dom. 1. Advent: Hans Johansen Baade og Hustru Anna Johanna Hansdatters, Anne stillet offentlig for Daaben, som forhen den den 2den Octobr. ware Hjemmedøbt.

Begravelsesnotater: Ane Hansdatter - Stand: Papirmagersvend, Fattiglem Carl Frederik Bergs Hustru i Daldover, Fød i Førsteballe. Faderen. Hans Baade. Alder: 49 Aar. Anmærkning: Dødsaarsag: Unavngiven Sygdom.

Om Anne:

• Dåbs-fremstilling: 1 Dec. 1799, Nørup Kirke.

• Konfirmation: 1815, Nørup Kirke. Konfirmand: Ane Hansdatter fra Førstballe. Forældre: Husmand Hans Baade og Ane Johanne Hansdatter fra Førstballe. Dom: Kundskab - maadelig, Opførsel - maadelig.

Anne havde et forhold til Udlagt bf. Hans Christian Lind.

Deres barn:

          i.  Ane Johanne Hansdatter blev født den 1 Nov. 1827 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 2 Nov. 1827 i Hjemmet, døde den 30 Sep. 1834 i Daldover i en alder af 6 år, og blev begravet den 5 Okt. 1834 på Randbøl Kirkegaard. Et andet navn for Ane var Ane Johanne Lind.

Anne blev gift med Carl Fridrich Berg den 11 Dec. 1830 i Nørup Kirke. Carl blev født den 7 Dec. 1797 i Sct. Petri sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, blev døbt den 17 Dec. 1797 i Sct. Petri Kirke, København, døde den 10 Jan. 1866 i Daldover i en alder af 68 år, og blev begravet den 17 Jan. 1866 på Randbøl Kirkegaard. Andre navne for Carl var Carl Frederik Berg, Carl Friedrich Berg, og Christian Frederik Berg.

20. Niels Pedersen, søn af Peder Pedersen og Sidsel Clemensdatter, blev født den 22 Aug. 1833 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 29 Sep. 1833 i Kolt Kirke, døde den 20 Dec. 1908 i Hasle i en alder af 75 år, og blev begravet den 24 Dec. 1908 på Hasle Kirkegaard.

Dåbsnotater: Forældre: Huusm. Peder Pedersen, Moderen Sidsel Clemensdatter paa Kattrup Mark. Faddere: Gmd. Jens Pedersens Datter, Mette Marie Jensd. i Edslev. Huusm. Søren Rasmussens Kone, Kirsten Marie Nielsd. paa Kattrup Mark. Boem. Jens Pedersen i Edslev. Huusmd. Hans Kristensen i Koldt. Do. Anders Clemensen i Stautrup.

Begravelsesnotater: Niels Pedersen - Stilling: Husmand i Hasle, født i Kattrup, Koldt Sogn d. 22 Aug. 1833 af Forældrene Peder Pedersen og Hustru Sidsel Klemensdatter. Alder: 75 Aar.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Smed og husmand.

Niels blev gift med Karen Marie Christensdatter den 22 Jan. 1857 i Tranbjerg Kirke. Karen blev født den 17 Feb. 1835 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 28 Feb. 1835 i Hjemmet, døde den 22 Dec. 1907 i Hasle i en alder af 72 år, og blev begravet den 30 Dec. 1907 på Hasle Kirkegaard. Andre navne for Karen var Karen Marie Christensen, Karen Marie Kristensen, Karen Marie Pedersen, og Karen Marie Kristensdatter Petersen.

Parnotater: Gom: Ungkarl Niels Pedersen, 24 Aar gl. i Aarhus. Brud: Pigen Karen Marie Christensdatter, Sleth, hjemme hos Forældrene, 22 Aar. Forlovere: Christen Hansen i Sleth og Clemens Pedersen af Jesgstrup m.f.P.

Om Niels og Karen:

• FT 1860, 1. Februar: Aarhus, Ning, Viby, Viby, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Niels Pedersen - 27 - Gift - Koldt Sogn, Aarh. Amt - Inderste, Smed
Karen Marie Christensen - 25 - do - Tranbjerg Sogn, Aarhus Amt - hans Kone
Christen Pedersen - 1 - ugift - do - deres Søn

• FT 1870, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Hasle, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen - Mandkjøn - 36 - Gift - Koldt Sogn, Aarhus Amt - Huusfader - Smed
Karen Marie Christensen - Kvindkjøn - 34 - Gift - Tranbjerg Sogn, Aarhus Amt - Huusmoder
Christen Pedersen - Mandkjøn - 11 - Ugift - ligesaa - deres Søn
Peder Pedersen - Mandkjøn - 6 - Ugift - Hasle Sogn, Aarhus Amt - deres Søn
Jakop Andreas Pedersen - Mandkjøn - 4 - Ugift - ligesaa - deres Søn
Pederthrea Pedersen - Kvindkjøn - 8 - Ugift - Tiset Sogn, Aarhus Amt - deres Datter
Else Marie Pedersen - K - under 1 Aar - ugift - Hasle Sogn, Aarhus Amt - deres Datter

• FT 1880, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Hasle, Hasle, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen - M - 46 - G - Koldt S. Aarhus Amt - Huusfader - Smed
Karen Marie Christensen - Kv. - 44 - G - Tranbjerg Sogn, do - Hans Kone
Peder Pedersen - M - 16 - U - Hasle Sogn, do - Søn
Else Marie Pedersen - Kv. - U - ugift - Hasle Sogn, do - Datter

• FT 1890, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Hasle, Hasle, Hus i Hasle By.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen - M - 56 - G - Koldt S., Aarhus A. - Husfader - Husmand og Jordbruger - Beboelsen
Karen Marie Kristensen - Kv - 54 - G - Tranbjerg S., Aarhus A. - Husmoder

Else Marie Pedersen - Kv - 21 - U - Hasle S., Aarhus A. - Barn

• FT 1901, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Hasle, Hasle, Hus Matr. Nr. 29.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flyttet til Sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L Børn - D. Børn
Niels Pedersen - M - 22/8 33 - g - Kattrup, A. Amt - 1862 - Ingerslev - Husfader - Smed og Jordbruger - 1858 - 5 - 2
Karen Marie Pedersen - K - 17/2 35 - g - Slet, Aarhus Amt - 1862 - Ingerslev - Husmoder

Else Marie Pedersen - K - 41/5 69 - u - Hasle - . - . - Datter

• FT 1906, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Hasle, Hasle, Hus Matr. Nr. 29a.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Petersen - M - 28/8 1833 - G - Husfader - Forpagter og Smed
Karen Marie Kristensdatter Petersen - K - 17/2 1836 - G - Husmoder

Else Marie Petersen - K - 4/5 1869 - U - Barn

Deres børn:

10        i.  Christen Pedersen (født den 7 Feb. 1859 i Slet, Tranbjerg Sogn, Aarhus Amt - døde den 24 Aug. 1930 i Segalt)

         ii.  Petrea Pedersen blev født den 23 Jun. 1861 i Ingerslev, Tiset Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 13 Okt. 1861 i Tiset Kirke.

        iii.  Peder Pedersen blev født den 11 Jul. 1863 i Hasle Mark, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 2 Okt. 1863 i Hasle Kirke, døde den 21 Maj 1916 i Aarhus på Amtssygehuset i en alder af 52 år, og blev begravet den 27 Maj 1916 på Framlev Kirkegaard.

         iv.  Jacob Andreas Pedersen blev født den 14 Okt. 1865 i Hasle Mark, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 6 Apr. 1866 i Hasle Kirke.

          v.  Pige blev født den 25 Mar. 1868 i Hasle Mark, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, døde den 25 Mar. 1868 i Hasle Mark, og blev begravet den 31 Mar. 1868 på Hasle Kirkegaard.

         vi.  Else Marie Pedersen blev født den 4 Maj 1869 i Hasle Mark, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 6 Jul. 1869 i Hasle Kirke.

        vii.  Pige blev født den 24 Apr. 1872 i Hasle Mark, Hasle Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, døde den 24 Apr. 1872 i Hasle Mark, og blev begravet i Apr. 1872 på Hasle Kirkegaard.


21. Karen Marie Christensdatter, datter af Christen Hansen og Else Marie Jensdatter, blev født den 17 Feb. 1835 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 28 Feb. 1835 i Hjemmet, døde den 22 Dec. 1907 i Hasle i en alder af 72 år, og blev begravet den 30 Dec. 1907 på Hasle Kirkegaard. Andre navne for Karen var Karen Marie Christensen, Karen Marie Kristensen, Karen Marie Pedersen, og Karen Marie Kristensdatter Petersen.

Dåbsnotater: Forældre: Smeden Christen Hansen og Hustru Else Marie Jensdatter i Sleth. Faddere: Fadderne ware Huusmand Poul Jespersens Datter, Karen som bar Barnet og Gaardmand Michel Sørensens Kone, begge i Sleth. Huusmand Poul Jespersen. Gaardmand Søren Hansen og Ungkarl Jens Sørensen alle af Sleth. Anmærkninger: Hjemmedøbt d. 28de Februarie af Skolelærer The__sen.

Begravelsesnotater: Karen Marie Christensdatter - Stilling: Smed Niels Pedersens Hustru i Hasle, født d. 17. Februar 1835 af Forældrene Smed Christen Hansen og Hustru Else Marie Jensdatter i Sleth. Alder: 72 Aar.

Om Karen:

• Dåbs-fremstilling: 20 Apr. 1835, Tranbjerg Kirke.

• Konfirmation: 1849, Tranbjerg Kirke. Konfirmand: Karen Marie Christensen i Sleth. Forældre: Faderen Smed Christen Hansen oh Hustru Else Marie Jensdatter i Sleth. Dom: Mg for Kundskab, ligeledes for Opførsel.

Karen blev gift med Niels Pedersen den 22 Jan. 1857 i Tranbjerg Kirke. Niels blev født den 22 Aug. 1833 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 29 Sep. 1833 i Kolt Kirke, døde den 20 Dec. 1908 i Hasle i en alder af 75 år, og blev begravet den 24 Dec. 1908 på Hasle Kirkegaard.

22. Rasmus Hansen, søn af Hans Rasmussen og Ellen Olesdatter, blev født den 6 Nov. 1818 i Raklev By, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 6 Nov. 1818 i Hjemmet, døde den 14 Aug. 1885 i Ølsted i en alder af 66 år, og blev begravet den 23 Aug. 1885 på Ølsted Kirkegaard.

Dåbsnotater: Hjemmed. 6te Novbr., Kirke 26de Decbr. Forældre: Hmd. Hans Rasmussen og Hustr. Ellen OlesD. af Rachløv. Faddere: Gmd. ___ Olsens Hustru af Nyerup. Gmd. Jens Nielsen ibdm. og Ungk. Hans Olsen af Rachløv.

Begravelsesnotater: Rasmus Hansen - Stand: Indsidder og Arbejdsmand i Ølsted, gift. Alder: 66 Aar. Anmærkning: Astama og Svækkeliv.

Om Rasmus:

• Beskæftigelse: Husmand, arbejdsmand, stenslager, hjulmand

• Dåbs-fremstilling: 26 Dec. 1818, Raklev Kirke.

• Konfirmation: 1832, Raklev Kirke. Konfirmand: Rasmus Hansen i Raclev. Forældre: Afg. Hmd. Hans Rasmussen og H. Elllen Olesdatter, Raclev. Dom: God Kundskab og Opførsel.

Rasmus blev gift med Marie Hansdatter den 7 Dec. 1848 i Tømmerup Kirke. Marie blev født den 31 Jan. 1830 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 7 Mar. 1830 i Tømmerup Kirke. Et andet navn for Marie var Marie Hansen.

Parnotater: Gom: Ungkarl Rasmus Hansen i Kallundborg, 30 Aar. Vaccin. 1 Juli 1820 af Distrikslæge Voigt. Brud: Pigen Marie Hansdatter i Kattrup, 18 Aar gl. Vaccin. 14 August 1830 af Voigt. Forlovere: Christen Christensen Gaardmd. i Kaastrup og Jens Jensen Gaardmd. i Rynkevang.

Om Rasmus og Marie:

• FT 1850, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Johanne Larsdatter - 56 - Enke - Jorløse S., Holbæk A. - Husmoder - l. af sin Jordl.
Rasmus Hansen - 38 - gift - Rachløv S., Holbæk Amt - Indsidder
Marie Hansdatter - 21 - gift - her i S. - hans Kone

Lars Andersen - 60 - ugift - Jorløse S., Holbæk Amt - Kleinsmed

• FT 1855, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Rasmus Hansen - 37 - gift - Rachlev S., Holb. Amt - Hmd. - Huusfader
Marie Hansen - 26 - gift - h. i S. - hans Kone

Ellen Kirstine Rasmussen - 4 - ugift - h. i S. - deres Børn
Hans Rasmussen - 2 - ugift - h. i S.- deres Børn
Johanne Larsen - 61 - Enke - Jordløse S, Holb. Amt - Konens Moder som nyder Aftægt

• Afgang: 31 Mar. 1856, Tømmmerup.
Navn: - Alder: - Haandtering: - hvorhen bortrejst: -
Rasmus Hansen - 38 - Huusmand - Ørum Sogn, Nørre Herred pr Grenaa
Marie Hansdatter - 26 - dennes Kone - sammesteds

• Tilgang: 31 Mar. 1856, Ørum.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvorfra ankommet:
Rasmus Hansen og Kone Marie Hansdatter - 28-26 - Huusfolk til Ramten ___ - Tømmerup ved Callundborg ___ 31 Marts.

• FT 1860, 1. Februar: Randers, Djurs Nørre, Ørum (Djurs), Ramten Udflyttere, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Rasmus Hansen - 46 - gift - Holbek, Kallundborg Amt - Husfader - Hjulmand
Marie Hansen - 31 - gift - dito - hans kone
Eline Rasmussen - 9 - ugift - dito - hans datter
Hans Rasmussen - 7 - ugift - dito - hans søn
Hanne Rasmussen - 2 - ugift - her i Sognet - hans datter

• Afgang: 16 Apr. 1861, Ørum.
Navn: - Alder: - Haandtering: - hvorhen bortrejst: -
Rasmus Hansen - 42 - Huusmand - til Glesborg
Marie Hansdatter - 31 - hans Hustru -

• Tilgang: 1 Maj 1861, Glæsborg.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvorfra ankommet:
Rasmus Hansen - 48 Aar - Indsidder til et Huus i ___ - ___ med ___ fra ___ i Ørum af 1 Mai 1861
Mette Hansdatter - 32 Aar - Foran___ Hustru - Ligesaa

• Tilgang: 5 Maj 1862, Trige.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvorfra ankommet:
Ras. Hansen - 43 - Huusmand - Fjellerup
Marie Hansd. - 32 - hans Kone -
Eline Kirstine Rasmussen - 11 - deres Børn
Hans Rasmussen - 8 - deres Børn
Johanne Marie Rasmussen -4 - deres Børn

• FT 1870, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Trige, Trige By, et Hus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Rasmus Hansen - m - 51 - g - Rachlev Sogn, Holbæk Amt - Husfader - Arbeidsmand
Marie Hansdatter - k - 40 - g - Tømmerup Sogn, Holbæk Amt - Husmoder

Johanne Marie Birthe Petrea Rasmusdatter - k - 11 - u - Ramten, Ørum Sogn, Randers Amt - Datter
Laurs Christian Rasmussen - m - 5 - u - Trige Sogn, Aarhuus Amt - Søn
Chresten Rasmussen - m - 1 - u - Trige Sogn, Aarhuus Amt - Søn

• FT 1880, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Ølsted, Ølsted By, et Hus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Rasmus Hansen - M - 61 - G - Rachlev - Husfader - Indsidder, Stenslager
Marie Hansen - K - 50 - G - Kaastrup - hans Kone


• FT 1890, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Ølsted, Ølsted By, Vennelyst.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
----------------------------------------
Marie Hansen - Kv - 60 - E - Kaastrup, Sjelland - Husmoder
Jens Sine - Kv - 3 - . - Trige - Barn
Thora Alexandra Jenny Martine Henriette Kristine ___ Jensen - Kv - 1 - . - Søften - Barn

• FT 1901, 1. Februar: Aarhus, Vester Lisbjerg, Ølsted, Ølsted By.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flyttet til Sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Marie Hansen - K - 31/1 30 - E - Kaastrup, Sjælland - 1860 - Trige, Aarhus - Husmoder - Legat. Alderdomsunderstøttelse - 3 - 2
Jensine Jensen - Kv - 2/2 87 - . - Trige - 1887 - Plejebarn

Deres børn:

          i.  Ellen Kirstine Rasmussen blev født den 23 Mar. 1851 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 6 Jul. 1851 i Tømmerup Kirke.

         ii.  Hans Rasmussen blev født den 5 Okt. 1853 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 20 Nov. 1853 i Tømmerup Kirke.

11      iii.  Johanne Marie Birthe Pethrea Rasmussen (født den 5 Feb. 1858 i Ramten, Ørum Sogn, Randers Amt - døde den 19 Mar. 1913 i Aarhus på Fattiggaarden, Møllestien 59)

         iv.  Laurs Christian Rasmussen blev født den 25 Nov. 1864 i Bærmosen, Trige Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 5 Jun. 1865 i Trige Kirke.

          v.  Christen Rasmussen blev født den 16 Maj 1868 i Bærmosen, Trige Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 19 Jul. 1868 i Trige Kirke, døde den 25 Aug. 1870 i Bærmosen, Trige i en alder af 2 år, og blev begravet den 30 Aug. 1870 på Trige Kirkegaard.


23. Marie Hansdatter, datter af Hans Sørensen og Johanne Larsdatter, blev født den 31 Jan. 1830 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 7 Mar. 1830 i Tømmerup Kirke. Et andet navn for Marie var Marie Hansen.

Dåbsnotater: Forældre: Hsmd. Hans Sørensen og Kone Johanne Larsdatter af Kaastrup. Faddere: Baaren af Grdmd. Christen Jensens Kone Ingeborg Matthiasdatter af Kaastrup. Faddere: ovennævnte Grdmd. samt ditto Peder Madsen og Hsmd. Hans Andersen, alle af Kaastrup.

Om Marie:

• Konfirmation: 14 Apr. 1844, Tømmerup Kirke. Konfirmand: Marie Hansdatter i Kaastrup. Forældre: Huusmand Hans Sørensen og Hst. Johanne Larsdatter af Kaastrup. Dom: Opførsel - m.g, Kundskab - g.

Marie blev gift med Rasmus Hansen den 7 Dec. 1848 i Tømmerup Kirke. Rasmus blev født den 6 Nov. 1818 i Raklev By, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 6 Nov. 1818 i Hjemmet, døde den 14 Aug. 1885 i Ølsted i en alder af 66 år, og blev begravet den 23 Aug. 1885 på Ølsted Kirkegaard.

24. Søren Nielsen, søn af Niels Frederichsen og Karen Sørensdatter, blev født den 11 Apr. 1816 i Liltved, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 10 Maj 1816 i Fausing Kirke, døde den 1 Dec. 1883 i Voer i en alder af 67 år, og blev begravet den 7 Dec. 1883 på Voer Kirkegaard. Andre navne for Søren var Søren Dreier og Søren Sørensen.

Dåbsnotater: Forældre: Niels Frederichsen Tudsk og Hstr. Karen Sørensdatter, Indsiddere i Liltved. Faddere: Thomas Sørensen Indsidder i Auning. Niels Olesen Tjenestekarl paa Estrup. Lars Madsen Tjenestekarl i Liltved og Pigen Maren Mogensd. ibid.

Begravelsesnotater: Søren Nielsen - Stand: Husmand og Drejer i Voer. Alder: 67. Anmærkning: Skifteretsattest af 2 December, Dødsattest af 6 December.

Om Søren:

• Beskæftigelse: Drejer, rokkedrejer, hjulmand, husmand, karetmager

• Konfirmation: 1830, Fausing Kirke. Konfirmand: Søren Nielsen, Fausing. Huusbond: Tjener Rasmus Andersen, Fausing. Dom: Meget gode Kundskaber og Opførsel.

Søren blev gift med Bodil Kirstine Jensdatter den 12 Jun. 1842 i Voer Kirke. Bodil blev født den 12 Apr. 1823 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 12 Apr. 1823 i Hjemmet, døde den 6 Okt. 1894 i Voer i en alder af 71 år, og blev begravet den 11 Okt. 1894 på Voer Kirkegaard. Andre navne for Bodil var Bodil Kjerstine Jensdatter, Bodil Kirstine Jensen, Bodil Kjerstine Jensen, og Bodil Kristine Sørensdatter.

Parnotater: Gom: Ungkarl , 26 Aar, Dreier af Profession og for Tiden i Vesteralling. Brud: Pigen af Voer, 19 Aar. Forlovere: Gaardmand Mads Olesen i Voer og Grdm. Søren Jensen Bech, Bode. Anmeldt d. 5te Marts og ægteviet 12te Juni.

Om Søren og Bodil:

• FT 1845, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, 1 Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kirsten Christensdatter - 60 - Enke - Her i Sognet - Lever af sin jordlod og noget Almisse
Søren Nielsen - 29 - givt - Fausing Sogn, Randers Amt - Dreier
Bodil Kirstine Jensdatter - 22 - do - Her i Sognet - hans Kone
Jens Christian - 2 - . - do - deres Børn
Niels Sørensen - 1 - . - do - deres Børn
Birte Jensd. - 20 - ugivt - do - Enkens Datter

• FT 1850, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kirsten Christensdatter - 66 - Enke - her i Sognet - Bedstemoder - faar Almisse
Søren Nielsen - 34 - givt - Østeralling Sogn - Dreier
Bodil Kierstine Jensdatter - 27 - do - her i Sognet - hans kone
Jens Chr. Sørensen - 7 - . - do - deres Børn
Niels Sørensen - 5 - . - do - deres Børn
Karen Sørensen - 4 - . - do - deres Børn
Ane Marie Sørensen - 2 - . - do - deres Børn

• FT 1855, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Nielsen - 39 - gift - Øster Alling - Dreier og Hjulmand
Bodil Kirstine Jensdatter 32 - do - her i Sognet - hans kone

Niels Sørensen - 11 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Karen Sørensen - 9 - do - do - deres Børn
Ane Marie Sørensen - 7 - do - do - deres Børn
Maren Sørensen - 5 - do - do - deres Børn
Kirsten Sørensen - 3 - do - do - deres Børn
Jens Chr. Sørensen - 1 - do - do - deres Børn
Knud Hansen - 24 - do - Holbæk Sogn - Dreierlærling

• FT 1860, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Søren Nielsen - 44 - gift - Fausing Sogn, her i Amtet - Huusmand - Dreier - Huusfader
Bodil Kirstine Jensdatter - 37 - do - her i Sognet - hans Kone
Ane Marie Sørensen - 12 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Kirsten Sørensen - 8 - do - do - deres Børn
Chr. Sørensen - 4 - do - do - deres Børn
Maren Sørensen - 2 - do - do - deres Børn
Niels Frederiksen - 77 - Enkemand - Auning Sogn, her i Amtet - forsørges af Fattigvæsenet i Vesteralling

• FT 1870, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, 2. Distrikt, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Nielsen - M - 53 - G - Fausing Sogn, Randers Amt - Rokdreier, Huusmand
Bodil Kirstine Jensen - K - 46 - G - Voer Sogn, Randers Amt - Huusmoder - hans Kone
Kirsten Sørensen - K - 17 - U - do - Datter
Christian Sørensen - M - 7 - U - do - Søn
Jens Sørensen - M - 7 - U - do - Søn

• FT 1880, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Nielsen - M - 63 - G - Øster Alling - Dreier og Husfader
Bodil Kjerstine Jensdatter - Kv. - 56 - G - Woer - hans Hustrue

Jens Sørensen - M - 17 - U - Woer - deres Søn - Dreier

• FT 1890, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Bodil Kjerstine Jensen - K - 64 - E - Voer Sogn, Randers Amt - Indsidder
Niels Kristian Jensen - M - 42 - G - Aarslev Sogn, Randers Amt - Husfader - Arbeidsmand
Ane Hansen - K - 41 - G - Estruplund Sogn, Randers Amt - Huusmoder
Magrete Jensen - K - 15 - U - Gjesing Sogn, Randers Amt - Barn

Deres børn:

          i.  Jens Christian Sørensen blev født den 17 Jan. 1843 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 12 Mar. 1843 i Voer Kirke, døde den 18 Apr. 1853 i Voer i en alder af 10 år, og blev begravet den 24 Apr. 1853 på Voer Kirkegaard.

         ii.  Niels Sørensen blev født den 26 Okt. 1844 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 31 Okt. 1844 i Hjemmet, døde den 17 Maj 1925 i Ørsted i en alder af 80 år, og blev begravet den 22 Maj 1925 på Ørsted Kirkegaard.

        iii.  Karen Sørensen blev født den 31 Okt. 1846 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 3 Jan. 1847 i Voer Kirke.

         iv.  Ane Marie Sørensen blev født den 26 Aug. 1848 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 8 Okt. 1848 i Voer Kirke.

          v.  Maren Sørensen blev født den 10 Aug. 1850 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 25 Aug. 1850 i Hjemmet, døde den 5 Jun. 1856 i Voer i en alder af 5 år, og blev begravet den 10 Jun. 1856 på Voer Kirkegaard.

         vi.  Kirsten Sørensen blev født den 19 Apr. 1852 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 24 Apr. 1852 i Hjemmet.

        vii.  Jens Christian Sørensen blev født den 13 Jun. 1854 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 26 Jun. 1854 i Hjemmet, døde den 17 Jun. 1856 i Voer i en alder af 2 år, og blev begravet den 22 Jun. 1856 på Voer Kirkegaard.

       viii.  Christen Sørensen blev født den 27 Feb. 1856 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 2 Mar. 1856 i Hjemmet, døde den 8 Jul. 1923 i Ørsted (sygehuset) i en alder af 67 år, og blev begravet den 15 Jul. 1923 på Ørsted Kirkegaard.

         ix.  Maren Sørensen blev født den 27 Mar. 1858 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 4 Jul. 1858 i Voer Kirke, døde den 18 Jul. 1935 i Ørsted (sygehuset) i en alder af 77 år, og blev begravet den 23 Jul. 1935 på Ørsted Kirkegaard.

          x.  Jens Sørensen blev født den 11 Okt. 1860 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Okt. 1860 i Hjemmet, døde den 8 Jan. 1862 i Voer i en alder af 1 år, og blev begravet den 12 Jan. 1862 på Voer Kirkegaard.

         xi.  Jens Sørensen blev født den 26 Aug. 1862 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 26 Aug. 1862 i Hjemmet, døde den 5 Feb. 1930 i Voer i en alder af 67 år, og blev begravet den 11 Feb. 1930 på Voer Kirkegaard.

12      xii.  Christian Sørensen (født den 26 Aug. 1862 i Voer By, Voer Sogn, Randers Amt - døde den 2 Jun. 1940 i Holbæk)


25. Bodil Kirstine Jensdatter, datter af Jens Nielsen Markussen og Kirsten Christensdatter, blev født den 12 Apr. 1823 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 12 Apr. 1823 i Hjemmet, døde den 6 Okt. 1894 i Voer i en alder af 71 år, og blev begravet den 11 Okt. 1894 på Voer Kirkegaard. Andre navne for Bodil var Bodil Kjerstine Jensdatter, Bodil Kirstine Jensen, Bodil Kjerstine Jensen, og Bodil Kristine Sørensdatter.

Dåbsnotater: Forældre: Huusmand Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter i Voer. Faddere: Johanne SvendsDatter i Hollensberg frembar Barnet. Inds. Søren Andersens Hustru og Gaardmand Mads Olesen i Voer. Gaardmand Knud Jensen Boelsmand i Hevring.

Begravelsesnotater: Bodil Kirstine Jensdatter - Stilling: Enke efter afdøde Drejer i Voer Søren Nielsen, Aftægtskone. Alder: 71 Aar.

Om Bodil:

• Dåbs-fremstilling: 15 Jun. 1823, Voer Kirke.

• Konfirmation: 1837, Voer Kirke. Konfirmand: Bodil Kirstine Jensdatter. Forældre: Huusfader Jens Marcussen - død - og Hustru Kirsten Christensdatter i Voer. Dom: God i begge kundskaber.

Bodil blev gift med Søren Nielsen den 12 Jun. 1842 i Voer Kirke. Søren blev født den 11 Apr. 1816 i Liltved, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 10 Maj 1816 i Fausing Kirke, døde den 1 Dec. 1883 i Voer i en alder af 67 år, og blev begravet den 7 Dec. 1883 på Voer Kirkegaard. Andre navne for Søren var Søren Dreier og Søren Sørensen.

26. Heinrich Wilhelm Anton Hillebrænner blev født den 12 Apr. 1827 i Skoline, Bredsten, Westfalen, Tyskland, døde den 11 Feb. 1909 i Bode i en alder af 81 år, og blev begravet den 18 Feb. 1909 på Estruplund Kirkegaard. Andre navne for Heinrich var Henrich Hillebrander, Henrik Hillebrandner, Henrik Vilhelm Anthon Hillebrender, Heinrich Hillebrenner, Heinrik Hillebrenner, Heinrik Vilhelm Anton Hillebrenner, Henrik Hillebrenner, Henrik V. A. Hillebrenner, Henrik Vilhelm Anton Hillebrenner, Heinrich Hillebrænner, og Henrik Vilhelm Anton Hillebrænner.

Begravelsesnotater: Heinrich står i 2 kirkebøger:
Estruplund Kirkebog
Henrik Vilhelm Anton Hillebrænner - Stilling: Aftægtsmand i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Enkemand, født i Tyskland i Byen Skoline, tidl. Gift med Kjersti Kristensen født i Hoby i Sverrig. Alder: 81 Aar gl.

Ørsted Kirkebog
Henrik Vilhelm Anton Hillebrænner - Stilling: Aftægtsmand, Enkemand efter Kjersten Christensdatter i St. Sjørup, født i Hannover. Sidste fælles Bopæl: St. Sjørup. Alder: 81 Aar.

Om Heinrich:

• Beskæftigelse: Teglbrænder, husmand, boelsmand

• Underskrift: Heinrich Wilhelm Anton Hillebrænners underskrift

• Indvandring: 3 Maj 1857, Estruplund.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvorfra ankommet
Henrik Hillebrænder - 30 - Teglbrænderbonde - Tyskland, Detmol Sogn, Breden

Heinrich blev gift med Kersti Christensen den 30 Apr. 1865 i Estruplund Kirke. Kersti blev født i 1839 i Hoby, Sverige, døde den 11 Maj 1886 i Store Sjørup i en alder af 47 år, og blev begravet den 16 Maj 1886 på Estruplund Kirkegaard. Andre navne for Kersti var Kirsti Christensdatter, Kjersten Christensdatter, Kirsti Christensen, Kirstine Christensen, Kjersten Christensen, Kristine Christensen, Kirsten Kristensen, Kjersti Kristensen, og Kjerstine Kristensen.

Parnotater: Gom: Ungkarl, Teglbrænder Heinrich Wilhelm Anton Hillebrænner, 37 Aar af Ingerslev. Till. beg. 26 Marts. Brud: Pigen Kersti Christensen, 25 Aar tjenende i Ingerslev, Estruplund Sogn. Forlovere: Bøgeschou, Gaardeier i Ingerslev og Anders Jensen Gaardeier i Ingerslev.

Om Heinrich og Kersti:

• FT 1870, 1. Februar: Randers, Rougsø, Estruplund, Store Sjørup By, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Henrich Hillebrander - Mandkjøn - 42 - Gift - Tyskland - Huusfader - Arbeismand
Kjersten Christense - Kvindkjøn - 31 - Gift - Sverrig - Huusmoder - Arbeismands Kone
Christine Hillebrænner - Kvindkjøn - 5 - U - Estruplund Sogn, R. A. - Barn
Anton Hillebrenner - Mandkjøn - 4 - ugift - Estruplund Sogn, R. A. - Barn
Ane Marie Hillebranner - Kvindkjøn - 2 - ugift - Estruplund Sogn, R. A. - Barn
et Udøbt Pigebarn - Kvindkjøn - . - . - Estruplund Sogn, R. A. - Barn

• FT 1880, 1. Februar: Randers, Rougsø, Estruplund, Store Sjørup By, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Henrik Hillebrandner - M - 52 - g - Tyskland - Husfader - Husejer
Kjerstine Kristensen - Kv - 40 - g - Sverrig - hans Kone
Ane Marie Hillebrandner - Kv - 12 - uguift - her i Sognet - deres Børn
Kirsten Marie Hillebrandner - Kv - 10 - u - dito - deres Børn
Berthe Mine Hillebrandner - Kv - 6 - u - dito - deres Børn
Henrik Hillebrandner - M - 3 - u - dito - deres Børn
Kristian Vilhelm Hillebr - M - 1 - u - dito - deres Børn

• FT 1890, 1. Februar: Randers, Rougsø, Estruplund, St. Sjørup, Hus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Henrik Hillebrenner - M - 62 - E - Bredsten, Westfalen, Tyskland - Husfader - Husmand
Henrik Hillebrenner - M - 13 - U - Estruplund - Søn
Kristian Hillebrenner - M - 11 - U - dito - Søn
Kristine Hillebrenner - K - 25 - E - dito - Datter - Medhjælper
Kristiane Jakobsen - K - 4 - U - dito - Datter
Kristen Jakobsen - K - 2 - U - dito - Søn
Marine Jakobsen - K - under 1 År - U - dito - Datter

• FT 1901, 1. Februar: Randers, Rougsø, Estruplund, St. Sjørup, Matr. Nr. 19b.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flyttet til Sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Jens Martinussen - M - 25/9 1869 - G - Veilby Sogn - 1899 - Ørsted - Husfader - Arbeide ved Landbruget - 1896 - 1 - 0
Bengta Mine Hillebrenner - K - 17/1 1874 - dito - Estruplund - 1899 - Ørsted - Husmoder - Husgerning - 1896 - 1 - 0
Anna Kjerstine Martinussen - K - 13/8 1897 - U - Ørsted Sogn - 1899 - Ørsted - Barn
Henrik Vilhelm Anton Hillebrenner - M - 12/4 1827 - E - Tydskland - 1857 - ? - Aftægtsmand - Aftægt - 1868 - 7 - 3

• FT 1906, 1. Februar: Randers, Rougsø, Estruplund, St. Sjørup, Matr. Nr. 19b.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Martinussen - M - 23/9-69 - G - Husfader - Boelsmand
Bengta Mine Martinussen - K - 17/2-74 - G - Husmoder
Anna Kjerstiine Martinussen - K - 13/8-98 - U - Barn
Henriette Martinussen - K - 23/3-03 - U - Barn
Henrik Hillebrenner - M - 12/4-27 - E - Slægtning - Aftægtsmand

Deres børn:

          i.  Vilhelm Christian Henriksen blev født den 8 Apr. 1863 i Ingerslev, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 17 Maj 1863 i Estruplund Kirke, døde den 15 Apr. 1864 i Ingerslev i en alder af 1 år, og blev begravet den 22 Apr. 1864 på Estruplund Kirkegaard.

         ii.  Kristine Hillebrænner blev født den 10 Jul. 1864 i Ingerslev, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 23 Okt. 1864 i Estruplund Kirke.

        iii.  Anton Hillebrænner blev født den 28 Dec. 1865 i Ingerslev, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 25 Feb. 1866 i Estruplund Kirke, døde den 23 Apr. 1899 i Holbæk (Ørsted Sygehus) i en alder af 33 år, og blev begravet den 29 Apr. 1899 på Estruplund Kirkegaard.

13       iv.  Ane Marie Hillebrænner (født den 9 Dec. 1867 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde den 22 Nov. 1921 i Fausing (Ørsted Sygehus))

          v.  Kirsten Marie Hillebrænner blev født den 30 Jan. 1870 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Apr. 1870 i Estruplund Kirke, døde den 21 Jul. 1943 i Holbæk i en alder af 73 år, og blev begravet den 25 Jul. 1943 på Holbæk Kirkegaard.

         vi.  Benta Vilhelmine Hillebrænner blev født den 2 Jul. 1872 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 15 Sep. 1872 i Estruplund Kirke, døde den 18 Feb. 1873 i Store Sjørup, og blev begravet den 23 Feb. 1873 på Estruplund Kirkegaard.

        vii.  Bengta Mine Hillebrænner blev født den 17 Jan. 1874 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 26 Apr. 1874 i Estruplund Kirke, døde den 29 Jun. 1957 i Ørsted, på Alderdomshjemmet i en alder af 83 år, og blev begravet den 3 Jul. 1957 på Ørsted Kirkegaard.

       viii.  Henrik Hillebrænner blev født den 8 Jun. 1876 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 3 Sep. 1876 i Estruplund Kirke.

         ix.  Christian Vilhelm Hillebrænner blev født den 1 Okt. 1878 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Okt. 1878 i Hjemmet.

          x.  Hanne Hillebrænner blev født den 20 Sep. 1881 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 22 Okt. 1881 i Hjemmet, døde den 23 Okt. 1881 i Store Sjørup, og blev begravet den 30 Okt. 1881 på Estruplund Kirkegaard.


27. Kersti Christensen blev født i 1839 i Hoby, Sverige, døde den 11 Maj 1886 i Store Sjørup i en alder af 47 år, og blev begravet den 16 Maj 1886 på Estruplund Kirkegaard. Andre navne for Kersti var Kirsti Christensdatter, Kjersten Christensdatter, Kirsti Christensen, Kirstine Christensen, Kjersten Christensen, Kristine Christensen, Kirsten Kristensen, Kjersti Kristensen, og Kjerstine Kristensen.

Begravelsesnotater: Kersti Christensen - Stand: Gift med Husmand i St. Sjørup Henrik Vilhelm Anton Hillebrenner. Alder: 47 Aar.

Om Kersti:

• Afgang: 8 Nov. 1857, Holbæk.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvortil bortrejst
Kjersti Christensdatter - 18 3/4 - Tjenestepige - Ingerslef, Estruplund

• Tilgang: 11 Nov. 1857, Estruplund.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvorfra ankommet
Kjersti Christensd. - 18 - Tjenestetyende - Vivild

Kersti havde et forhold til Udlagt bf. Christoph Heinrik Hillebrænner.

Deres børn:

          i.  Vilhelm Christian Henriksen blev født den 8 Apr. 1863 i Ingerslev, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 17 Maj 1863 i Estruplund Kirke, døde den 15 Apr. 1864 i Ingerslev i en alder af 1 år, og blev begravet den 22 Apr. 1864 på Estruplund Kirkegaard.

         ii.  Kristine Hillebrænner blev født den 10 Jul. 1864 i Ingerslev, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 23 Okt. 1864 i Estruplund Kirke.

Kersti blev gift med Heinrich Wilhelm Anton Hillebrænner den 30 Apr. 1865 i Estruplund Kirke. Heinrich blev født den 12 Apr. 1827 i Skoline, Bredsten, Westfalen, Tyskland, døde den 11 Feb. 1909 i Bode i en alder af 81 år, og blev begravet den 18 Feb. 1909 på Estruplund Kirkegaard. Andre navne for Heinrich var Henrich Hillebrander, Henrik Hillebrandner, Henrik Vilhelm Anthon Hillebrender, Heinrich Hillebrenner, Heinrik Hillebrenner, Heinrik Vilhelm Anton Hillebrenner, Henrik Hillebrenner, Henrik V. A. Hillebrenner, Henrik Vilhelm Anton Hillebrenner, Heinrich Hillebrænner, og Henrik Vilhelm Anton Hillebrænner.

28. Christen Christiansen, søn af Christian Thomsen og Anna Thomasdatter, blev født den 26 Maj 1826 i Mejling, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 28 Maj 1826 i Aasted Kirke, døde den 8 Mar. 1915 i Krasdalhus i en alder af 88 år, og blev begravet den 16 Mar. 1915 på Skærum Kirkegaard. Andre navne for Christen var Christen Christensen, Chr. Christiansen, Christen Christjansen, Kristen Kristensen, Kristen Kristiansen, og Kristen Kristjansen.

Dåbsnotater: Forældre: Humd. Christian Thomsen og Hustru Anna Thomasd. af Meiling. Faddere: Sidsel Maja Kristjansdatter af Østergaard i Meiling. Karen Kristiansdatter. Christen Pedersen. Søren Sørensen alle af Meiling. Jens Pedersen af Meiling.

Begravelsesnotater: Christen står i 2 kirkebøger:
Lendum Kirkebog
Christen Christiansen - Stilling: Alderdomsunderstøttet, Krasdal Hus, Lendum Sogn, Horns Herred. Enkemand efter Nikoline Kristine Pedersen, Skærum (sidste fælles bopæl), født i Aasted Sogn 26 Maj 1826 og Søn af Husmand Christian Thomsen og Hustru Anna Thomasdatter. Alder: 88 Aar.

Skærum Kirkebog
Christen Christiansen - Stilling: Enkemand, Alderdomsunderstøttet - af Lendum, Lendum Sogn, Dronninglund H - født 1826 den 26. Maj i Mejling Aasted Sogn, Horns Herred - Søn af Husmand Christian Thomsen og Hustru Anne Thomasdatter af Mejling. Gift med afdøde Nikoline Kristine Pedersen af Houbækhus i Skærum Sogn, Horns Herred. Alder: 88 Aar.

Om Christen:

• Beskæftigelse: Husmand, daglejer i agerbruget

• Konfirmation: 1842, Aasted Kirke. Konfirmand: Christen Christiansen. Forældre: Skrædder Christian Knurren i Qvissel. Dom: Kundskab - maadg, Opførsel - g.

Christen blev gift med Nicoline Christine Pedersdatter den 7 Maj 1855 i Aasted Kirke. Nicoline blev født den 25 Jun. 1831 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 10 Jul. 1831 i Aasted Kirke, døde den 5 Dec. 1893 i Houbekhus i en alder af 62 år, og blev begravet den 17 Dec. 1893 på Skærum Kirkegaard. Andre navne for Nicoline var Christine Nicoline Pedersdatter, Kristine Nikoline Pedersdatter, Nicoline Pedersdatter, Nicoline Kirstine Pedersdatter, Nikoline Kristine Pedersdatter, Christine Nikoline Pedersen, Kirstine Pedersen, Kristine Nikoline Pedersen, Nicoline Christ. Pedersen, Nikoline Kierstine Pedersen, og Nikoline Kristine Pedersen.

Parnotater: Gom: Ungkarl Christen Christiansen, 28 Aar gammel, tjeneste hos Gammelgaard i Dvergtved, Tolne Sogn. Brud: Pigen Nikoline Kristine Pedersdatter, 24 Aar gl, Gaardmand Peder Nielsens Datter af Qvessel, hos hvem hun opholder sig. Forlovere: Aftægtsmand, Enkemand Niels Pedersen af Qvessel og Gaardmand Andreas Andersen af Krogen i Aasted. Anmærkninger: Efter foregaaende Tillysing fra Prædikestolen.

Om Christen og Nicoline:

• FT 1860, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Chr. Christiansen - 34 - gift - her i Sognet - Hmd. - Daglejer
Nicoline Christ. Pedersen - 29 - do - do - hans Kone

Martin Christiansen - 5 - ugift - do - deres Børn
Maren Christiansen - 1 - do - do - deres Børn

• FT 1870, 1. Februar: Hjørring, Horns, Lendum, Huus, Buusholdt Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Nikoline Kierstine Pedersen - K - 39 - G - Aasted S. - Husmoder - Husflid
Maren Kristensen - K - 10 - U - Aasted S. - Barn
Kristian Magnus Ægidius Kristensen - M - 3 - U - Lendum - Barn
Jens Sine Settea Kristensen - K - Under 1 Aar - U - Lendum - Barn

Optegnelse paa de af stedernes Beboere, der for kortere eller længere tid ere fraværende og opholde sig udenfor Sognet
Kristen Kristiansen - M - 46 - G - Aasted, H. Amt - Huusfader - Daglejer - Skjærum i 14 Dage


• FT 1880, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Mejling, Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kristen Kristjansen - M - 53 - G - Åsted - Husfader - Daglejer hos ___
Kirstine Pedersen - Kv - 49 - G - do - Husmoder
Kristen Kristensen - M - 17 - U - Lendum - Barn
Jensine Kristensen - Kv - 10 - U - do - Barn

• FT 1890, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Mejling, Godthåb Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Nikoline Kristine Pedersen - K - 58 - U - Aasted Sogn - Husmoder - Indsidderkone
Kirstine Petrine Marine Kristensen - K - 9 - U - Aasted sogn - Barn

Tillægsliste B for de af Sognets Bebooere, for de af stedets Beboere, der Midlertidigt ere fraværende fra Sognet
Kristen Kristensen - M - 64 - G - Aasted Sogn - Huusfader - Daglejer - Godthaab

Deres børn:

          i.  Marthin Christian Christensen blev født den 29 Sep. 1855 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 21 Okt. 1855 i Aasted Kirke, døde den 17 Feb. 1940 i Skiveren i en alder af 84 år, og blev begravet den 25 Feb. 1940 på Taars Kirkegaard.

         ii.  Maren Christiansen blev født den 6 Mar. 1859 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 10 Apr. 1859 i Aasted Kirke, døde den 13 Feb. 1927 i Skovlund i en alder af 67 år, og blev begravet den 21 Feb. 1927 på Lendum Kirkegaard.

        iii.  Peter Christian Amagnus Christensen blev født den 11 Mar. 1863 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 14 Maj 1863 i Aasted Kirke, døde den 20 Jun. 1866 i Lendum i en alder af 3 år, og blev begravet den 28 Jun. 1866 på Lendum Kirkegaard.

14       iv.  Kristian Magnus Ægidius Kristensen (født den 1 Sep. 1866 i Lendum By, Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 5 Dec. 1948 i Auning)

          v.  Jensine Settea Kristensen blev født den 20 Okt. 1869 i Medens Huus, Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 28 Nov. 1869 i Lendum Kirke, døde den 30 Maj 1929 i Lendum i en alder af 59 år, og blev begravet den 6 Jun. 1929 på Lendum Kirkegaard.


29. Nicoline Christine Pedersdatter, datter af Peder Christian Nielsen Bjørn og Maren Christiansdatter, blev født den 25 Jun. 1831 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 10 Jul. 1831 i Aasted Kirke, døde den 5 Dec. 1893 i Houbekhus i en alder af 62 år, og blev begravet den 17 Dec. 1893 på Skærum Kirkegaard. Andre navne for Nicoline var Christine Nicoline Pedersdatter, Kristine Nikoline Pedersdatter, Nicoline Pedersdatter, Nicoline Kirstine Pedersdatter, Nikoline Kristine Pedersdatter, Christine Nikoline Pedersen, Kirstine Pedersen, Kristine Nikoline Pedersen, Nicoline Christ. Pedersen, Nikoline Kierstine Pedersen, og Nikoline Kristine Pedersen.

Dåbsnotater: Forældre: Ungkarl Peder Kristjan Nielsen Biørn med Ugift Maren Christiansdatter af Quissel. Faddere: Maren Thomsdatter. Jensine Maria Madsdatter. Niels Pedersen Bjørn og Christian Michelsen alle af Quissel. Christen Hansen, Bratten. Anmærkning: Uægte.

Begravelsesnotater: Nikoline Kristine Pedersen - Stilling: Indsidderkone, gift med Indsidder Christen Christiansen af Houbekhus. Alder: 62 1/2. Anmærkning: d 12/12 - S. 6/12.

Om Nicoline:

• Konfirmation: 1846, Skærum Kirke. Konfirmand: Nicoline Christine Pedersdr. Forældre: Gaardmand Peder Christian Nielsen af Qvissel, Aasted. Dom: Kundskab - ret god, Opførsel - god.

Nicoline blev gift med Christen Christiansen den 7 Maj 1855 i Aasted Kirke. Christen blev født den 26 Maj 1826 i Mejling, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 28 Maj 1826 i Aasted Kirke, døde den 8 Mar. 1915 i Krasdalhus i en alder af 88 år, og blev begravet den 16 Mar. 1915 på Skærum Kirkegaard. Andre navne for Christen var Christen Christensen, Chr. Christiansen, Christen Christjansen, Kristen Kristensen, Kristen Kristiansen, og Kristen Kristjansen.


30. Lars Christensson, søn af Christen Larsson og Pernilla Christensdatter, blev født den 21 Apr. 1838 i Mellan, Grevie, Sverige, blev døbt den 22 Apr. 1838 i Mellan, Grevie, Sverige, døde den 29 Jul. 1929 i Fjerupgaarde i en alder af 91 år, og blev begravet den 3 Aug. 1929 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Lars var Lars Christensen, Lars Christensson, Lars Frederiksen, og Lars Kristensen.

Dåbsnotater: Forældre: Husm. Christen Larsson, Hs. Pernilla Kristensdotter.

Begravelsesnotater: Lars Christensson - Stilling: Fhv Forpagter, Aldersrentenyder, født den 21. April 1838 i Sverige, Søn af Husmand Christen Larsson og Hustru Pernilla Christensdatter af Mellan Grefvie. Enkemand, gift med Dorthea Petersen (død den 26/5 1905). Sidste fælles Bopæl: Sdr. Gjesing Mark. Opholdt sig hos sin Datter I. P. Baks Enke, Fjerupgaarde. Alder: 91 Aar, 1838, 21. April. Anmærkning: Rougsø - Sønderhalds Herreders Skifteret d. 31/7 29.

Om Lars:

• Beskæftigelse: Arbejdsmand, husmand, heinsmand, forpagter

• Udvandring: 1856, Hammarlöv, M. Grefvie.
Lars Christensson - 38-21/3 - M. Grefvie - M. Grefvie - 54 - Udland.

• Indvandring: 17 Mar. 1856, Nimtofte.
Navn: - Alder: - Haandtering. - Hvorfra ankommet:
Lars Christenson, en Søn af Huusmd. Christen Larsson af Sverig - 18 Aar - Hos Clausen i Kolstrup - Fra Hammerløf i Sverig. ___ 17 Marts 1856.

• FT 1860, 1. Februar: Randers, Djurs Nørre, Ørum, Nimtofte, Battrupholt.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Christian Sørensen Haugaard - 37 - givt - Ørsted S. - Gaardeier, Husfader
Severine Frandsdatter - 31 - givt - Essenbæk S. - hans Kone
Sørensine Christensen - 3 - ugivt - Heri Sognet - deres Barn
Lars Christensen - 22 - ugivt - Sverig - Tjenestefolk
Mette Marie Jensen - 17 - ugivt - Heri Sognet - Tjenestefolk

• Afgang: 11 Nov. 1864, Gjesing.
Navn: - Alder: - Haandtering: - Hvortil bortrejst
Lars Christensen ___ - 26 Aar - Tj paa Løvenholm 1 aar - til Marimalene.

• Tilgang: 12 Nov. 1864, Marie Magdalene.
Navn; - Alder: - Haandtering: - Hvorfra ankommet:
Lars Christensen - 26 - Tjenestetyende - Gjesing Sogn.

Lars blev gift med Dorthea Petersen den 25 Maj 1867 i Marie Magdalene Kirke. Dorthea blev født den 7 Feb. 1848 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Maj 1848 i Marie Magdalene Kirke, døde den 26 Maj 1905 i Sønder Gjesing i en alder af 57 år, og blev begravet den 31 Maj 1905 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Dorthea var Dorothea Christensen, Dorthea Christensen, Dorthea Kristensen, og Dorthea Pedersen.

Parnotater: Gom: Ungkarl Lars Christensen, 29 Aar, i Gammel Telghus i Koed Sogn. Brud: Pigen Dorthea Pedersen, 19 Aar af Stadsevasehuus i Marie Magdalene Sogn. Forlovere: Gmd. Peder Andreasen af Stadsvasehuus og Hmd. Rasmus Sørensen Bøje. Anmærkninger: Tillysning begyndt d. 7 april.

Om Lars og Dorthea:

• FT 1870, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Stenbergholt.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Lars Christensen - M - 31 - G - Sverrig - Husfader - E___, Dagleier
Dortea Petersen - K - 22 - G - Randers Amt, Stadsevasehuset - Husmoder

Christine Christensen - K -2 - U - do - Datter

• FT 1880, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing Sogn, Stenbergholt, Hus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Lars Kristensen - M - 41 - G - Sverige - Husfader - Arbeidsmand
Dorthea Kristensen født Pedersen - Kv - 31 - G - Marie Magdalene Sogn - Hans Hustru
Kristine Kristensen - Kv - 12 - U - do - deres Børn
Peder Kristensen - M - 9 - U - I Sognet - deres Børn
Karoline Kristensen - Kv - 8 - U - do - deres Børn
Hans Peder Kristensen - M - 5 - U - do - deres Børn
Ane Petrea Kristensen - Kv - 3 - U - do - deres Børn
Petrea Kristensen - Kv - under 1 Aar - U - do - deres Børn

• FT 1890, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Huus i Gjesing.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Lars Kristensen - M - 51 - G - Sverrig - Husfader - Forpagter, Landmand
Dorthea Petersen - M - 41 - G - Maria Magdalene - Husmoder
Ane Petrea Kristensen - Kv - 13 - U - Gjesing - Barn
Petrea Magrethe Kristensen - Kv - 8 - U - do - Barn
Theodor Kristian Kristensen - M - 5 - U - do - Barn
Laurits Kristian Kristensen - M - 3 - U - Gjesing - Barn
Oline Katrine Kristensen - Kv - 1 - U - do - Barn

• FT 1901, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Nyborghuset.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Flyttet til Sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv - L. Børn - D. Børn
Lars Christensen - M - 21/4 1838 - G - Sverrig - 1867 - Marie Magdalene - Husfader - Arbejdsmand ved Landbrug - 1867 - 9 - 1
Dorthea Christensen - K - 23/2 1848 - G - Marie Magdalene - 1867 - Marie Magdalene - Husmoder

Oline Christensen - K -29/2 1888 - U - Gjesing - 1867 - Marie Magdalene - Datter

• FT 1906, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing, Matr. Nr. 17.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Lars Kristensen - M - 21/4 1838 - E - Husfader - Arbejder ved Landbruget, faar privat Understøttelse
Petrea Magrete Kristensen - K - 13/7 1882 - U - Barn
Karla Magrete Hansen - K - 9/6 1900 - U - Barnebarn
Dorthe Magrete Kristensen - K -22/11 1909 - U - Barnebarn

• FT 1911, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Sd. Gjesing, Matr. Nr. 17a.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Familien - Erhverv
Lars Kristensen - M - 21/4 1838 - E - Sverrig - 1856 - . - Husfader - Daglejer ved Havebrug
Petrea Kristensen - K - 13/7 1881 - U - Gjesing Sogn, Randers Amt - . - . - Husbestyrerinde
Karla Hansen - K - 9/6 1903 - . - Gjesing Sogn, Randers Amt - . - . - Barn
Dorthea Kristensen - K - 22/11 1905 - . - Gjesing Sogn, Randers Amt - . - . - Barn

• FT 1916, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Georgsminde Mark.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Forringet arbejdsevne - Aarsag - Stilling i Familien - Erhverv - Indkomst - Formue - Skat
Søren Peder Sørensen Bak - M - 16/4 1870 - G - Nej - . - Husfader - Landbruger - 1200,00 - 8000,00 - 32,66
Karoline Bak - K - 13/5 1872 - G - Nej - . - Husmoder
Birthe Kristine Bak - K - 31/5 1900 - . - Nej - . - Barn - 420,00
Laura Dorthea Bak - K - 19/7 1902 - . - Nej - . - Barn
Marius Kristjan Bak - M - 7/4 1906 - . - Nej - . - Barn
Oskar Peter Bak - M - 11/11 1910 - . - Nej - . - Barn
Agnes Sørsine Bak - K - 24/11 1911 - . - Nej - . - Barn
Ellen Kathrine Bak - K - 15/12 1914 - . - Nej - . - Barn
Lars Kristensen - M - 21/4 1838 - Enkem - Nej - . - Slægtning - Alderdomsunderstøttelse - . - . - 1,00

• FT 1921, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Fjerupgaarde.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Bopæl i sognet - Fra Sogn - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren P. Bak - M - 16/1 1870 - G - Vivild, Randers - 1897 - Vivild - Husfader - Forpagter
Karoline Bak - K - 13/5 1872 - G - Gjesing, Randers - . - . - Husmoder
Theodor Pedersen - M - 27/11 1888 - U - Gjesing, Randers - . - . - Barn
Laura Bak - K - 19/7 1902 - U - Gjesing, Randers - . - . - Barn
Kristian Bak - M - 7/4 1906 - U - Gjesing, Randers - . - . - Barn
Oskar Bak - M - 11/11 1908 - U - Gjesing, Randers - . - . - Barn
Agnes Bak - K - 24// 1911 - U - Gjesing, Randers - . - . - Barn
Ellen Bak - K - 15/12 1915 - U - Gjesing, Randers - . - . - Barn
Lars Christensen - M - 21/4 1838 - E - Sverig - 1863 - Nimtofte - Logerende - Alderdomsunderstøttelse

• FT 1925, 5. November: Randers, Sønderhald, Gjesing, Fjerupgaarde.
Navn - Køn - Fødselsdag - Fødested - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Bak, Karoline - K - 13/5 1872 - Gjesing Sogn - E - Husmoder
Petersen, Theodor - M - 27/11 1888 - Gjesing Sogn - U - Bestyrer
Bak, Laura - K - 19/7 1902 - Gjesing Sogn - U - Husassistent
Bak, Oskar - M - 11/11 1908 - Gjesing Sogn - U - Barn
Bak, Agnes - K - 24// 1911 - Gjesing Sogn - U - Barn
Bak, Ellen - K - 15/12 1915 - Gjesing Sogn - U - Barn
Christensen, Lars - M- 21/4 1838 - Mellemgreve Sogn - Sverige - E - Aldersrente

Deres børn:

15        i.  Christine Christensen (født den 23 Sep. 1867 i Marie Magdalene By, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 29 Dec. 1910 i Østenfjeld, Gjesing)

         ii.  Peder Kristensen blev født den 17 Jul. 1870 i Stenbergholt, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 4 Sep. 1870 i Gjesing Kirke.

        iii.  Karoline Kristensen blev født den 13 Maj 1872 i Stenbergholt, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 30 Jun. 1872 i Gjesing Kirke, døde den 11 Maj 1955 i Stenbergholt i en alder af 82 år, og blev begravet den 15 Maj 1955 på Nørager Kirkegaard.

         iv.  Hans Peter Kristensen blev født den 26 Jun. 1874 i Stenbergholt, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 23 Aug. 1874 i Gjesing Kirke.

          v.  Ane Petrea Kristensen blev født den 25 Dec. 1876 i Stenbergholt, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 4 Mar. 1877 i Gjesing Kirke.

         vi.  Petrea Kristensen blev født den 9 Aug. 1879 i Nyborghus Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Sep. 1879 i Gjesing Kirke, døde den 20 Maj 1880 i Nyborghus Mark, og blev begravet den 27 Maj 1880 på Gjesing Kirkegaard.

        vii.  Petrea Margrete Kristensen blev født den 13 Jul. 1881 i Nyborghus Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 4 Sep. 1881 i Gjesing Kirke.

       viii.  Teodor Kristian Kristensen blev født den 2 Feb. 1884 i Løvenholms Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 30 Mar. 1884 i Gjesing Kirke.

         ix.  Laurits Christian Christensen blev født den 20 Mar. 1886 i Nymarkshuset, Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 22 Apr. 1886 i Gjesing Kirke, døde den 8 Okt. 1962 i Skive sygehus i en alder af 76 år, og blev begravet den 12 Okt. 1962 på Bjerringbro Kirkegaard.

          x.  Oline Kathrine Kristensen blev født den 29 Feb. 1888 i Nymarkshuset, Georgsminde Mark, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 29 Apr. 1888 i Gjesing Kirke.


31. Dorthea Petersen, datter af Peter Andreassen og Hansine Sørensdatter, blev født den 7 Feb. 1848 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Maj 1848 i Marie Magdalene Kirke, døde den 26 Maj 1905 i Sønder Gjesing i en alder af 57 år, og blev begravet den 31 Maj 1905 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Dorthea var Dorothea Christensen, Dorthea Christensen, Dorthea Kristensen, og Dorthea Pedersen.

Dåbsnotater: Forældre: Peter Andreassen Smed i Stadsevasehuus og Hustru Hansine Sørensdatter. Faddere: Maren Meiersdatter, Enke efter Rasmus Hjulmand i Lystrup. Hans Bøie i Steenbergholdt. Søren Jensen __teglhuus og Huusmand Hans Sørensen i Gjesing.

Begravelsesnotater: Dorthea Pedersen - Stilling: Arbejdsmand Lars Kristensens Hustru, Sønder Gjesing, Datter af afdøde Smed og Gaardmand Peder Andreasen og Hustru Hansine Sørensdatter, Stadsevasehuset, Maria Magdalene Sogn, født den 7. Februar 1848. Alder: 57 Aar.

Om Dorthea:

• Konfirmation: 1862, Marie Magdalene Kirke. Konfirmand: Dorthea Petersen i Stadsevasehuset. Forældre: Peter Andreasen, Smed og Hustru Hansine Sørensdatter i Stadsevasehuset. Dom: Kundskab - mg?, Opførsel - mg.

Dorthea blev gift med Lars Christensson den 25 Maj 1867 i Marie Magdalene Kirke. Lars blev født den 21 Apr. 1838 i Mellan, Grevie, Sverige, blev døbt den 22 Apr. 1838 i Mellan, Grevie, Sverige, døde den 29 Jul. 1929 i Fjerupgaarde i en alder af 91 år, og blev begravet den 3 Aug. 1929 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Lars var Lars Christensen, Lars Christensson, Lars Frederiksen, og Lars Kristensen.
Billede

forrige  6. generation  Næste
32. Udlagt bf. NN .

NN havde et forhold til Ellen Jensdatter. Ellen blev født i 1786 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 23 Jul. 1786 i Ugerløse Kirke.

Deres barn:

16        i.  Jens Petersen (født den 19 Jan. 1806 i Syvendekøb, Skamstrup Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt - døde den 10 Apr. 1869 i Gjødding)


33. Ellen Jensdatter, datter af Jens Jensen og Anne Lisbeth Jacobsdatter, blev født i 1786 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 23 Jul. 1786 i Ugerløse Kirke.

Dåbsnotater: Ellen står i 2 kirkebøger:
Ugerløse Kirkebog 1763-1803
6 Søndag efter Trin. Jens Jensens Datter Ellen af Uggerløse, baaren af Jacob Benches Kone ibid. Faddere vare Anders Nielsen, Lars Marcussen. David Person. Lars Hansens Koun og Søren Hansens Koun alle af Uggerløse.

Ugerløse Kirkebog 1765-1800
Dom 6 p Trin. Jens Jensens Datter Ellen af Ugerløse, baaren af Jacob Benches Koun ibid, faddere var Anders Nielsen. Lars Marcussen. David Person. Lars Hansens Koun og Søren Hansens Koun alle af Uggerl.

Om Ellen:

• Konfirmation: 1805, Frydendal Kirke. 15. Ellen Jensdatter, afg. Gaardmd. i Uggerløse Jens Jensens Datter døbt i Uggerløse 1786, Dom. Exaudi ___ sin Søsters Mand Gaardmd. i Syvendekiøb Peder Svendsen.
15.
Nr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 fortrinlig gode, 4 ret god, 5, 6, 8, 13 og 14 temmelig gode. 7, 15 og 16 h___maadelige, men da No. 7 har ___ tilfælde af H___, som af frygt for at blive afvist 2den gang ___ gang i Vintder og 15 og 16 ere ganske forledte Børn, ___ ___ sig af___ den 2den ___ Børn blev afviste.

Ellen havde et forhold til Udlagt bf. NN.

34. Lars Larsen, søn af Lars Pedersen og Giertrud Larsdatter, blev født i 1768 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 10 Apr. 1768 i Soderup Kirke.

Dåbsnotater: Don in Albis Døbt unge Lars Pedersens Søn, Lars af Bucherup. Susep. Madame Vognsen af S. Jernløse. Fest. Jeppe Hansen. Hans Andersen. Søren Nielsens Søn Peder. Christen Ebbesens Hustr. alle af Bucherup.

Om Lars:

• Konfirmation: 18 Apr. 1784, Soderup Kirke. Lars Larsen, Lars Pedersens Søn - 16 Aar Bukkerup.

Lars blev gift med Anna Christophersdatter den 2 Okt. 1795 i Søndersted Kirke. Anna blev født i 1777 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 19 Okt. 1777 i Søndersted Kirke.

Parnotater: Fredag d. 7de Aug 1795: Blev Ungkarl Lars Larsen fra Bucherup i Soderup Sogn, og Pigen Ane Christophersdatter fra Søndersted, ___ Jens ___ ___ Jens Jensen ___ undertegnende ___ og ___ vil holde Præsten fri og ansvarsløs som ___ givet ___ despenderes. NB: Copuleret d 2den Octob.
Lars ___ Persen ___ i Bucherup og Brudgommens ____. Peder ___ olsen ____ i Hellestrup og Brudens ___ ___.

Om Lars og Anna:

• FT 1801, 1. Februar: Holbæk, Merløse, Søndersted, Søndersted Sogn og Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Lars Larsen - Husbond - 33 - Begge i første Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Ane Christophersdatter - hans Koun - 24 - Begge i første Ægteskab
Dorthea Larsdatter - deres Barn - 5 - ug
Christopher Larsen - deres Barn - 1 - ug
Frederiche Nielsdatter - Tjenestefolk - 19 - ugivt
Ditlef Jacobsen - Tjenestefolk - 13 - ugivt

• FT 1834, 18. Februar: Præstø, Baarse, Kalvehave, Stensby, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Ane Larsdatter - 28 - gift - hendes Mand arbeider paa Lolland som Møllebygger
Peder Jensen - 7 - ug - deres Børn
Ane Marie Jensd. - 6 - ug - deres Børn
Christiane Jensd. - 4 - ug - deres Børn
Jens Christian Jensen - 1 - ug - deres Børn
Lars Larsen - 70 - Enkemand - hendes Fader

Deres børn:

          i.  Dorthe Larsdatter blev født den 4 Maj 1796 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 5 Jun. 1796 i Søndersted Kirke, døde i 1796 i Søndersted, og blev begravet den 3 Jul. 1796 på Søndersted Kirkegaard.

         ii.  Dorthe Larsdatter blev født den 29 Jul. 1797 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 17 Sep. 1797 i Søndersted Kirke.

        iii.  Christopher Larsen blev født den 24 Sep. 1800 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 2 Nov. 1800 i Søndersted Kirke.

         iv.  Lars Larsen blev født den 12 Feb. 1803 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 1 Maj 1803 i Søndersted Kirke, døde i 1806 i Søndersted i en alder af 3 år, og blev begravet den 27 Apr. 1806 på Søndersted Kirkegaard.

17        v.  Ane Larsdatter (født den 29 Maj 1806 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt - døde efter 1880)

         vi.  Peder Larsen blev født den 19 Maj 1808 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 21 Maj 1808 i Hjemmet.

        vii.  Lars Larsen blev født den 17 Jan. 1811 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 3 Mar. 1811 i Søndersted Kirke.

       viii.  Jens Larsen blev født den 11 Feb. 1813 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 15 Apr. 1813 i Søndersted Kirke.

         ix.  Jens Larsen blev født den 20 Mar. 1814 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 23 Mar. 1814 i Hjemmet, døde den 8 Apr. 1814 i Søndersted, og blev begravet den 13 Apr. 1814 på Søndersted Kirkegaard.


35. Anna Christophersdatter, datter af Christopher Andersen og Inger Rasmusdatter, blev født i 1777 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 19 Okt. 1777 i Søndersted Kirke.

Dåbsnotater: Dom 21 p. Trinit blev Christofer Andersens Datter af Søndersted døbt Anna. Niels Christensens Hustru i ___ bar Barnet. ___ Olsen. Niels Christian Pedersen. Niels Andersen __.

Om Anna:

• Konfirmation: 15 Apr. 1792, Undløse Kirke. Ane ChristophersD fra Sønd. 15 Aar ___ ___ K. Ss. 19: D: Ss: 7:

Anna blev gift med Lars Larsen den 2 Okt. 1795 i Søndersted Kirke. Lars blev født i 1768 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 10 Apr. 1768 i Soderup Kirke.

36. Jeppe Maansen Berg, søn af Inger, blev født i 1777. Et andet navn for Jeppe var Jeppe Madsen Berg.

Om Jeppe:

• Beskæftigelse: Murersvend

Jeppe blev gift med Ingrid Bolla Grønberg den 22 Sep. 1797 i Sct. Petri Kirke, København. Ingrid blev født i 1771. Et andet navn for Ingrid var Inga Bule Grønbeck.

Parnotater: den 22. Sept. var ___. P. Man___ in der Kirken copuliret: der Junggefatter Jeppe Maansen Berg, M___, mit der ___: Ingrid Bolla Grønberg, aus S___ gebur___
___: Vor der ___: J. J. Lund, S___ og Vor der ___: P. Bohm, Maur___.

Om Jeppe og Ingrid:

• FT 1801, 1. Februar: København, Rosenborg Kvarter, 2.afd., Springgade 41.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Jeppe Madsen Berg - Husbond - 26 - 1te Ægteskab - Muursvend
Inger Bule Grønbek - Kone - 30 - 1te Ægteskab
Carl Frederich - Søn - 3 - ugivt
Hans Peter - Søn - 1 - ditto
Peter Rosenlund - - 30 - ditto - Log. Muursvend
Frederich - - 18 - ditto - Log. Tiener

Deres børn:

18        i.  Carl Fridrich Berg (født den 7 Dec. 1797 i Sct. Petri sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt - døde den 10 Jan. 1866 i Daldover)

         ii.  Hans Peter Berg blev født den 17 Apr. 1800 i Sct. Petri sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, blev døbt den 4 Maj 1800 i Sct. Petri Kirke, København, døde den 23 Jun. 1801 i København i en alder af 1 år, og blev begravet den 25 Jun. 1801 på Sct. Petri Kirkegaard.

        iii.  Sophie Frederike Berg blev født den 1 Jul. 1802 i Sct. Petri sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og blev døbt den 18 Jul. 1802 i Sct. Petri Kirke, København.

         iv.  Hans Peter Berg blev født den 8 Jul. 1803 i Sct. Petri sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og blev døbt den 24 Jul. 1803 i Sct. Petri Kirke, København.


37. Ingrid Bolla Grønberg blev født i 1771. Et andet navn for Ingrid var Inga Bule Grønbeck.

Ingrid blev gift med Jeppe Maansen Berg den 22 Sep. 1797 i Sct. Petri Kirke, København. Jeppe blev født i 1777. Et andet navn for Jeppe var Jeppe Madsen Berg.

38. Hans Johansen Baade, søn af Johan Hansen Baade og Mette Pedersdatter, blev født i 1759 i Søskov, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 29 Jul. 1759 i Bredsten Kirke, døde den 29 Mar. 1831 i Førstballe i en alder af 72 år, og blev begravet den 4 Apr. 1831 på Nørup Kirkegaard. Andre navne for Hans var Hans Baade, Johan Baade, Johan Hansen, og Hans Johansen.

Dåbsnotater: Dom. 7 post Trin: blev Johan Baades Barn af Søeschou døbt og kaldet, Hans.

Begravelsesnotater: Hans Johansen Baade - Stand: Aftægtsmand i Førstballe. Alder: 72.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Bonde, gaardbeboer, husmand

Hans blev gift med Anne Johanne Hansdatter den 9 Maj 1790 i Bredsten Kirke. Anne blev født i 1767 i Ravning, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 14 Jun. 1767 i Bredsten Kirke, døde den 28 Mar. 1842 i Givskud i en alder af 75 år, og blev begravet den 8 Apr. 1842 på Givskud Kirkegaard. Andre navne for Anne var Ane Johanne Hansdatter, Anna Johanna Hansdatter, og Anna Johanne Hansdatter.

Parnotater: Dom. 9de Maÿ copuleret Ungkarl og Landfolk Hans Johannsen Baade og Pigen Anna Johanne Hansdatter, begge af Rauning. Trolovet 15de April 1790.

Om Hans og Anne:

• FT 1801, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Nørup, Førstballe Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Hans Johansen - Huusbonde - 42 - Begge i 1. Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Ane Johanne Hansdatter - Bondekone - 35 - Begge i 1. Ægteskab
Johan Hansen - deres børn - 10 - Ugivt
Ane Mette Hansdatter - deres børn - 12 - Ugivt
Maren Hansdatter - deres børn - 1 - Ugivt
Mette Hansdatter - deres børn - 4 - Ugivt
Ane Hansdatter - deres børn - 2 - Ugivt

• FT 1834, 18. Februar: Vejle, Tørrild, Nørup, Førstballe Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Johan Hansen - 43 - Gift - Huusmand - lever af sin Jordlod
Else Kirstine Sørensdatter - 34 - Gift - hans Kone
Søren Johansen - 11 - Ugift - deres Børn
Hans Johansen - 1 - Ugift - deres Børn
Ane Johanne Johannesdatter - 9 - Ugift - deres Børn
Mette Kathrine Johansdatter - 6 - Ugift - deres Børn
Ane Johanne Hansdatter 67 - Enke - Aftægtskone

• FT 1840, 1. Februar: Vejle, Nørvang, Givskud, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Paul Sørensen - 34 - gift - Huusmand
Kirsten Hansdatter - 30 - Do - Hans Hustru
Kirsten Marie Paulsdatter - 5 - ugift - Deres Børn
Ane Johanne Paulsdatter - 2 - Do - Deres Børn
Ane Johanne Hansdatter - 73 - Enke - Aftægts___. Hendes Moder

Deres børn:

          i.  Ane Mette Hansdatter blev født i 1789 i Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt og blev døbt den 20 Sep. 1789 i Bredsten Kirke.

         ii.  Johan Hansen Baade blev født i 1791 i Ravning, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt i 1791 i Hjemmet, døde den 6 Jul. 1847 i Førstballe i en alder af 56 år, og blev begravet den 11 Jul. 1847 på Nørup Kirkegaard. Årsagen til hans død var Brystsyg.

        iii.  Maren Hansdatter blev født i 1794 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 23 Apr. 1794 i Hjemmet, døde den 10 Nov. 1885 i Uhre Mark i en alder af 91 år, og blev begravet den 15 Nov. 1885 på Hover Kirkegaard.

         iv.  Mette Hansdatter blev født i 1797 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 23 Mar. 1797 i Hjemmet, døde den 7 Jan. 1862 i Daldover i en alder af 65 år, og blev begravet den 10 Jan. 1862 på Randbøl Kirkegaard.

19        v.  Anne Hansdatter (født den 2 Okt. 1799 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt - døde den 1 Jan. 1849 i Daldover)

         vi.  Ane Kirstine Hansdatter blev født den 19 Maj 1803 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 19 Maj 1803 i Hjemmet, døde den 10 Aug. 1893 i N. Vilstrup Skov i en alder af 90 år, og blev begravet den 16 Aug. 1893 på Skibet Kirkegaard.

        vii.  Hans Hansen blev født i 1807 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt og blev døbt den 29 Jan. 1807 i Randbøl Kirke.

       viii.  Kirsten Hansdatter blev født i 1810 i Førstballe, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 13 Jun. 1810 i Nørup Kirke, døde den 13 Nov. 1860 i Givskud Mark i en alder af 50 år, og blev begravet den 21 Nov. 1860 på Givskud Kirkegaard.


39. Anne Johanne Hansdatter, datter af Hans Thomsen og Ane Andersdatter, blev født i 1767 i Ravning, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 14 Jun. 1767 i Bredsten Kirke, døde den 28 Mar. 1842 i Givskud i en alder af 75 år, og blev begravet den 8 Apr. 1842 på Givskud Kirkegaard. Andre navne for Anne var Ane Johanne Hansdatter, Anna Johanna Hansdatter, og Anna Johanne Hansdatter.

Dåbsnotater: Den 14de Junii Hans Thomsens Datter Anne Johanne af Rauning døbt.

Begravelsesnotater: Ane Johanne Hansdatter - Stand: Aftægtsenke efter Hans Johansen Førstballe født i Ravning, F. Hans Thomsen Hun opholdt sig hos Svigersønnen Paul Sørensen paa Gievskud. Alder: 74 Aar.

Om Anne:

• Konfirmation: 1781, Bredsten Kirke. Anne Johanne Hansdatter, Hans Thomsens Datter af Rauning.

Anne havde et forhold til Udlagt bf. Johan Christian Pedersen Mylius Heilborg.

Deres barn:

          i.  Ane Mette Hansdatter blev født i 1789 i Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt og blev døbt den 20 Sep. 1789 i Bredsten Kirke.

Anne blev gift med Hans Johansen Baade den 9 Maj 1790 i Bredsten Kirke. Hans blev født i 1759 i Søskov, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 29 Jul. 1759 i Bredsten Kirke, døde den 29 Mar. 1831 i Førstballe i en alder af 72 år, og blev begravet den 4 Apr. 1831 på Nørup Kirkegaard. Andre navne for Hans var Hans Baade, Johan Baade, Johan Hansen, og Hans Johansen.

40. Peder Pedersen, søn af Peder Rasmussen Møller og Anne Kirstine Pedersdatter, blev født i 1787 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 1 Apr. 1787 i Kolt Kirke, døde den 27 Maj 1856 i Kattrup Mark i en alder af 69 år, og blev begravet den 2 Jun. 1856 på Kolt Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom. Palm.d. 1te April Døbt Peder Rasmussen Møllers Barn af Edslev, Peder, Kirstine Rasmusdatter fra Høver bar Barnet. Faderne vare Peder Knudsen Edslev. Møller Anders Rasmussen. Jens Jensen. Jens Pedersen og Peder Olesens Hustru alle af Edslev.

Begravelsesnotater: Peder Pedersen - Stand: Husmand og Væver af Kattrup Mark. Alder: 69 Aar. Anmærkninger: Kræft.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Husmand, væver

• Konfirmation: 17 Apr. 1803, Ormslev Kirke. Peder Pedersen i Edslev.

Peder blev gift med Sidsel Clemensdatter den 14 Nov. 1820 i Kolt Kirke. Sidsel blev født den 21 Dec. 1793 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 21 Dec. 1793 i Hjemmet, døde den 9 Jun. 1870 i Kattrup Mark i en alder af 76 år, og blev begravet den 15 Jun. 1870 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Sidsel var Sidsel Klemensdatter, Sidsel Klemmensdatter, Sidsel Klemmensen, og Sidsel Rasmusdatter.

Parnotater: Gom: Ungkarl Peder Pedersen, gl. 33 Aar - tjener Grdm. Søren Madsen i Koldt. Brud: Pigen Sidsel Clemensdatter gl. 27 Aar. Hjemme hos Clemen Madsens Datter i Koldt. Trolovet: 15 Juli 1820. Forlovere: Gmd. Søren Madsen af Koldt og Boelsmd. Laurs Andersen ibedem.

Om Peder og Sidsel:

• FT 1834, 18. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Kattrup, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Pedersen - 47 - gift - Huusfader - Væver
Sidsel Clemensdatter - 44 - gift - hans Kone

Peder Pedersen - 8 - ugift - deres Børn
Clemen Pedersen - 6 - ugift - deres Børn
Jens Peder Pedersen - 4 - ugift - deres Børn
Niels Pedersen - 1 - ugift - deres Børn
Ane Kirstine Pedersdatter - 14 - ugift - deres Børn
Ane Marie Clemensdatter - 31 - ugift - Skrædersker
Ane Marie Nielsdatter - 18 - ugift - Skrædersker

• FT 1840, 1. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Kattrup, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Peder Pedersen - 53 - gift - Husmand og Væver
Sidsel Rasmusdatter - 47 - gift - hans Kone

Clemen Pedersen - 12 - ugift - deres Barn
Jens Peter Pedersen - 10 - ugift - deres Barn
Niels Pedersen - 7 - ugift - deres Barn
Rasmus Pedersen - 5 - ugift - deres Barn
Anders Pedersen - 2 - ugift - deres Barn
Ane Kirstine Pedersdatter - 20 - ugift - deres Barn - Skrædderske
Ane Pedersdatter - 16 - ugift - deres Barn

• FT 1845, 1. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Kattrup, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Pedersen - 58 - gift - her i Sognet - Huusmand, Væver
Sidsel Clemensdatter - 52 - gift - do. - hans Kone

Peder Pedersen - 19 - ugift - do. - deres Børn - ___
Jens Peder Pedersen - 15 - ugift - do.- deres Børn
Niels Pedersen - 12 - ugift - do. - deres Børn
Rasmus Pedersen - 10 - ugift - do.- deres Børn
Anders Pedersen - 7 - ugift - do.- deres Børn
Ane Pedersdatter - 21 - ugift - do.- deres Børn
Karen Marie Rasmusdatter - 20 - ugift - do.- Tjenestepige

• FT 1850, 1. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Kattrup By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Pedersen - 63 - gift - Koldt Sogn, Aarhus Amt - Væver og Huusfader
Sidsel Clemensdatter - 57 - gift - Dito - hans Kone

Clemen Pedersen - 22 - ugift - Dito - Væver
Jens Peder Pedersen - 20 - ugift - Dito - Væver
Anders Pedersen - 12 - ugift - Dito - deres Børn
Peder Pedersen - 24 - ugift - Dito - Indkaldt til Krigstjeneste
Karen Jacobsen - 6 - ugift - Dito - Plejebarn
Ane Marie Pedersdatter - 27 - ugift - Blegind Sogn, Skanderborg Amt - Væverpige

• FT 1855, 1. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Kattrup By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Pedersen - 67 - gift - her i Sognet - Huusfader - Hmd.
Sidsel Clemensdatter - 61 - gift - do. - hans Kone

Karen Jacobsen - 11 - ugift - do. - deres Plejedatter
Clemen Pedersen - 27 - ugift - do. - Væver
Jens Peder Pedersen - 25 - ugift - do. - Væver
Anders Pedersen - 16 - ugift - do. - Væverlærling

• FT 1860, 1. Februar: Aarhus, Ning, Tiset, Jegstrup By, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Clemen Pedersen - 32 - gift - Koldt Sogn, Aarhus Amt - Huusfader - Væver
Kjersten Marie Christensdatter - 32 - dito - i Sognet - hans Kone
Peder Pedersen - 3 - ugift - i Sognet - deres Børn
Christen Pedersen - 2 - dito - ibd. - deres Børn
Sidsel Clemensdatter - 67 - Enke - Koldt Sogn, Aarhus Amt - hans Moder, Opholdskone
Jacob Johansen - 57 - Enkemand - Hørning, Randers Amt - Arbeidsmand

• FT 1870, 1. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Stautrup By, 1 Hus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Nielsen Mandrup - M - 26 - G - her i Sognet - Husfader - Husmand
Karen Jacobsen - K - 25 - G - her i Sognet - Husmoder
Ane Kirstine Pedersen - K - 3 - U - her i Sognet - deres Børn
Nielsine Kirstine Pedersen - K - 1 - U - her i Sognet - deres Børn
Sidsel Klemmensen - K - 76 - E - her i Sognet - Aftægtslem

Deres børn:

          i.  Ane Kirstine Pedersdatter blev født den 20 Dec. 1820 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 11 Feb. 1821 i Kolt Kirke, døde den 29 Jul. 1847 i Kattrup Mark i en alder af 26 år, og blev begravet den 3 Aug. 1847 på Kolt Kirkegaard.

         ii.  Ane Pedersdatter blev født den 5 Nov. 1822 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 26 Dec. 1822 i Kolt Kirke, døde den 4 Aug. 1824 i Kattrup Mark i en alder af 1 år, og blev begravet den 8 Aug. 1824 på Kolt Kirkegaard.

        iii.  Ane Pedersdatter blev født den 8 Sep. 1824 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 24 Okt. 1824 i Kolt Kirke, døde den 23 Mar. 1846 i Kattrup Mark i en alder af 21 år, og blev begravet den 29 Mar. 1846 på Kolt Kirkegaard.

         iv.  Peder Pedersen blev født den 23 Okt. 1826 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 3 Dec. 1826 i Kolt Kirke, døde den 23 Aug. 1901 i Svanlev i en alder af 74 år, og blev begravet den 30 Aug. 1901 på Kolt Kirkegaard.

          v.  Clemen Pedersen blev født den 7 Jan. 1829 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 8 Mar. 1829 i Kolt Kirke, og døde den 23 Mar. 1917 i en alder af 88 år.

         vi.  Jens Peter Pedersen blev født den 7 Jan. 1830 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 27 Jun. 1830 i Kolt Kirke, døde den 24 Sep. 1896 i Bering i en alder af 66 år, og blev begravet den 1 Okt. 1896 på Kolt Kirkegaard.

20      vii.  Niels Pedersen (født den 22 Aug. 1833 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 20 Dec. 1908 i Hasle)

       viii.  Rasmus Pedersen blev født den 22 Dec. 1835 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 29 Feb. 1836 i Hjemmet, døde den 12 Jul. 1907 i Terp i en alder af 71 år, og blev begravet den 18 Jul. 1907 på Viby Kirkegaard.

         ix.  Anders Pedersen blev født den 7 Sep. 1838 i Kattrup Mark, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 7 Okt. 1838 i Kolt Kirke.


41. Sidsel Clemensdatter, datter af Clemen Madsen og Anne Andersdatter, blev født den 21 Dec. 1793 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 21 Dec. 1793 i Hjemmet, døde den 9 Jun. 1870 i Kattrup Mark i en alder af 76 år, og blev begravet den 15 Jun. 1870 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Sidsel var Sidsel Klemensdatter, Sidsel Klemmensdatter, Sidsel Klemmensen, og Sidsel Rasmusdatter.

Dåbsnotater: fra Koldt. Clemen Madsens og Hustru Anne Andersensdatters Barn ved navn Sidsel, fød og døbt d. 21 Decemb. og blev baaret i Kirken d. 26 Decemb. af Clemen Madsens Søster fra Stauning. Fadderne ware Mads Sørensens Hustru af Koldt. Peder Madsen af Lemming. Peder Hansen og Skoleholderen af Koldt.

Begravelsesnotater: Sidsel Klemmensdatter - Stand: Husmand Peder Pedersens Enke af Kattrup. Alder: 76 Aar.

Om Sidsel:

• Dåbs-fremstilling: 26 Dec. 1793, Kolt Kirke.

• Konfirmation: 24 Apr. 1808, Kolt Kirke. Sidsel Clemensdatter, Koldt.

Sidsel blev gift med Peder Pedersen den 14 Nov. 1820 i Kolt Kirke. Peder blev født i 1787 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 1 Apr. 1787 i Kolt Kirke, døde den 27 Maj 1856 i Kattrup Mark i en alder af 69 år, og blev begravet den 2 Jun. 1856 på Kolt Kirkegaard.

42. Christen Hansen, søn af Hans Sørensen og Dorthe Christensdatter, blev født den 6 Aug. 1800 i Brabrand, Brabrand Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt i 1800 i Brabrand Kirke, døde den 19 Apr. 1888 i Viby i en alder af 87 år, og blev begravet den 25 Apr. 1888 på Viby Kirkegaard.

Dåbsnotater: d. 6te Augusti fødte Smeden, Hans Sørensens Hustru Dorthe Christensdatter af Brabrand en Søn, der ved Daaben blev kaldt Christen. Mad. ___ Pige Anne Pedersdatter bar Barnet. Fadderne ware Enevod Jensen. Peder Olesen. Michel Sørensen. Jens Hansen og hans Hustru alle af Brabrand.

Begravelsesnotater: Kristen Hansen - Stand: Aftægtsmand hos Skrædder Søren Kristensen paa Viby Mk. fød Brabrand. 6-8-1800, gift. Alder: 87 8/12 Aar.

Om Christen:

• Beskæftigelse: Smed og husmand

• Konfirmation: 1815, Brabrand Kirke. Konfirmand: Christen Hansen, Brabrand. Forældre: Smeden Hans Sørensen og Dorthe ChristensDatter, Brabrand. Dom: ret gode Kundskaber, antagelig Opførsel.

Christen blev gift med Else Marie Jensdatter den 16 Mar. 1824 i Maarslet Kirke. Else blev født den 6 Nov. 1802 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 21 Nov. 1802 i Tranbjerg Kirke, døde den 1 Dec. 1889 i Slet i en alder af 87 år, og blev begravet den 10 Dec. 1889 på Viby Kirkegaard. Et andet navn for Else var Else Marie Jensen.

Parnotater: Gom: Smedesvend Christen Hansen af Brabrand, 23 Aar. Brud: Bondepige Else Marie Jensdatter af Slet, 21 Aar. Trolovet: 11te Januar 1824. Forlovere: Smd. Marinus Jørgensen paa Wilhelmsborg og Poul Jespersen i Slet.

Om Christen og Else:

• FT 1834, 18. Februar: Aarhus, Ning, Tranbjerg, Sleth, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christen Hansen - 34 - gift - Huusmand og Smed
Else Marie Jensdatter - 32 - gift - hans Kone

Hans Frederik Christensen - 10 - ugift - deres Børn
Dorthe Christensdatter - 8 - ugift - deres Børn
Kjerstine Marie Christensdatter - 6 - ugift - deres Børn
Kjerstine Christensdatter - 2 - ugift - deres Børn

• FT 1840, 1. Februar: Aarhus, Ning, Tranbjerg, Sleth, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Christen Hansen - 40 - gift - Huusmand og Bysmed
Else Marie Jensdatter - 37 - gift - hans Kone

Dorthe Christensdatter - 14 - ugift - deres Børn
Kiersten Marie Christensdatter - 12 - ugift - deres Børn
Karen Marie Christensdatter - 5 - ugift - deres Børn
Søren Christensen - 1 - ugift - deres Børn

• FT 1845, 1. Februar: Aarhus, Ning, Tranbjerg, Sleth, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christen Hansen - 45 - gift - Brabrand Sogn, Aarhuus Amt - Smed
Else Marie Jensdatter - 43 - gift - Her i Sognet - Hans Kone
Hans Frederik Christensen - 21 - ugift - Brabrand Sogn - Væverlærling
Dorthe Christensdatter - 19 - ugift - her i sg. - deres Børn - Væverlærling
Christine Christensdatter - 13 - ugift - Do. - deres Børn
Karen Marie Christensdatter - 10 - ugift - Do. - deres Børn
Søren Christensen - 6 - ugift - Do. - deres Børn
Ane Marie Christensdatter - 4 - ugift - Do. - deres Børn

• FT 1850, 1. Februar: Aarhus, Ning, Tranbjerg, Sleth, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christen Hansen - 50 - gift - Brabrand S., Aarhus Amt - Husfader - Huusfader - Grovsmed
Else Marie Jensdatter - 49 - gift - her i Sognet - hans Kone

Søren Christensen - 11 - ugift - Do. - deres Børn
Ane Marie Christensdatter - 13 - ugift - Do. - deres Børn
Jensine Christensdatter - 5 - ugift - Do. - deres Børn

• FT 1855, 1. Februar: Aarhus, Ning, Tranbjerg, Sleth, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christen Hansen - 55 - gift - Brabrand Sogn - Husfader - Smed
Else Marie Jensdatter - 54 - gift - her i Sognet - hans Kone

Dorthe Christensdatter - 29 - ugift - i Sognet - deres Børn
Karen Marie Christensdatter - 19 - ugift - i Sognet - deres Børn
Ane Marie Christensdatter - 14 - ugift - i Sognet - deres Børn
Jensine Christensdatter - 10 - ugift - i Sognet - deres Børn

• FT 1860, 1. Februar: Aarhus, Ning, Tranbjerg, Sleth, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Christen Hansen - 60 - gift - Brabrand Sogn, Aarhus Amt - Husfader - Smed
Else Marie Jensen - 58 - gift - i Sognet - hans Kone

Søren Christensen - 21 - ugift - i Sognet - deres Søn - Skræder

• FT 1870, 1. Februar: Aarhus, Ning, Viby, Viby.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Christensen - M - 30 - U - Tranbjerg S., Aarhus Amt - Huusfader - Jordbruger
Christen Hansen - M - 69 - G -Brabrand S., Aarhus Amt - Huusfaders Fader - Aftægtsmand
Else Marie Jensen - K - 67 - G - Tranbjerg S., Aarhus Amt - Huusfaders Moder

Marie Christensen - K - 6 - U - Aarhus - Pleiedatter

• FT 1880, 1. Februar: Aarhus, Ning, Viby, Viby, et Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Kristensen M - 40 - Gift - Sleth, Aarhus Amt - Husfader, Skrædder
Anesine Pedersen Møller - Kv. - 33 - Gift - Samsø - Husmoder
Ane Kirstine Kristensen - Kv. - Under 1 Aar - Ugift - Viby - Datter
Johan Nikolaj Lund - M - 6 - Ugift - do - Plejesøn
Kristen Hansen - M - 79 - Gift - Brabrand, Aarhus Amt - Aftægtsfolk
Else Marie Jensdatter - Kv. - 70 - Gift - Sleth, Aarhus Amt - Aftægtsfolk

Deres børn:

          i.  Hans Frederik Christensen blev født den 21 Maj 1824 i Brabrand, Brabrand Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 23 Maj 1824 i Hjemmet, døde den 27 Maj 1891 i Knudrisgade 25, Aarhus i en alder af 67 år, og blev begravet den 1 Jun. 1891 på Nordre Kirkegaard, Aarhus.

         ii.  Dorthe Christensdatter blev født den 26 Okt. 1826 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 27 Okt. 1826 i Hjemmet, og blev begravet den 8 Jul. 1895.

        iii.  Kjersten Marie Christensdatter blev født den 17 Jan. 1829 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 18 Jan. 1829 i Hjemmet, døde den 24 Aug. 1865 i Jegstrup i en alder af 36 år, og blev begravet den 29 Aug. 1865 på Tranbjerg Kirkegaard.

         iv.  Christine Christensdatter blev født den 22 Maj 1832 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 8 Jul. 1832 i Hjemmet.

21        v.  Karen Marie Christensdatter (født den 17 Feb. 1835 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 22 Dec. 1907 i Hasle)

         vi.  Søren Christensen blev født den 16 Maj 1839 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 7 Jul. 1839 i Tranbjerg Kirke, døde den 29 Apr. 1903 i Viby Mark i en alder af 63 år, og blev begravet den 5 Maj 1903 på Viby Kirkegaard.

        vii.  Ane Marie Christensen blev født den 26 Jan. 1842 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 28 Mar. 1842 i Tranbjerg Kirke, døde den 22 Jan. 1930 i Aarhus, De gamles hjem i en alder af 87 år, og blev begravet den 27 Jan. 1930 på Tranbjerg Kirkegaard.

       viii.  Jensine Christensen blev født den 24 Jul. 1845 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 24 Aug. 1845 i Tranbjerg Kirke.


43. Else Marie Jensdatter, datter af Udlagt bf. Jens Hansen Wulff og Kirsten Rasmusdatter, blev født den 6 Nov. 1802 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 21 Nov. 1802 i Tranbjerg Kirke, døde den 1 Dec. 1889 i Slet i en alder af 87 år, og blev begravet den 10 Dec. 1889 på Viby Kirkegaard. Et andet navn for Else var Else Marie Jensen.

Dåbsnotater: Den 21 Nov. d. 23 Søndag efter Trinit havde Rasmus Langballes Datter Kirsten af Slet, 1 Datter uden Ægteskab til Daaben, Kaldt Else Marie, fød d. 6 Novbr. Fadere ware: Christen Jensen ___ af Slet. Rasmus Langballe og Søn Christen. Laurs Rasmussen og Maren Rasmusdatter alle af Slet. Til Barnefader blev udlagt Jens Hansen tjenende hos Hr. Farver Asmusen i Aarhus.

Begravelsesnotater: Else står i 2 kirkebøger:
Tranbjerg Kirkebog
Else Marie Jensdatter - Stand: Aftægtsenke i Slet. Alder: 87 Aar. Anmærkninger: Begravet i Viby.

Viby Kirkebog
Else Marie Jensdatter - Stand: Enke efter Smed Kristen Hansen fra Viby M. Fød i Slet 6te November 1802, hos Datteren i Slet. Alder: 87 Aar.

Om Else:

• Konfirmation: 1817, Tranbjerg Kirke. Konfirmand: Else Marie Jensdatter, Sleth. Forældre: Husbonden Søren Jensen i Sleth. Dom: Maadelig Kundskab, men god Opførsel.

Else blev gift med Christen Hansen den 16 Mar. 1824 i Maarslet Kirke. Christen blev født den 6 Aug. 1800 i Brabrand, Brabrand Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt i 1800 i Brabrand Kirke, døde den 19 Apr. 1888 i Viby i en alder af 87 år, og blev begravet den 25 Apr. 1888 på Viby Kirkegaard.

44. Hans Rasmussen, søn af Rasmus Larsen og Boel Hansdatter, blev født i 1781 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 9 Sep. 1781 i Raklev Kirke, døde den 30 Dec. 1831 i Raklev Mark i en alder af 50 år, og blev begravet den 4 Jan. 1832 på Raklev Kirkegaard.

Dåbsnotater: D. 9de Septbr. Rasmus Larsens Søn Hans af Wollerup. Christen Jørgensens Kone i Gaastoft. Faderne: Ole Larsen. Lars Sørensen. Anders Jensen. Jørgen Pedersen og gl. Ole Christen Jenssens Kone alle af Wollerup.

Begravelsesnotater: Hans Rasmussen - Stand: Huusmand paa Raklev Mark. Alder: 51 Aar.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Husmand

• Konfirmation: 15 Apr. 1798, Raklev Kirke. Hans Rasmussen hos Jens Michelsen i Wollerup - 16.

Hans blev gift med Kirsten Jensdatter den 30 Okt. 1813 i Raklev Kirke. Kirsten blev født i 1786 i Raklev By, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 15 Jan. 1786 i Raklev Kirke, døde den 29 Sep. 1814 i Nyrup i en alder af 28 år, og blev begravet den 2 Okt. 1814 på Raklev Kirkegaard.

Parnotater: Den 27de Maii blev forlangt Ægteskabs Lysning for Art. Hans Rasmussen Døyringe af Danske Artillerie Batallions 6. Comp. og Pigen Kirsten Jens Datter af Nyrup. Som Forlovsmænd efter Loven underskrifter. Peder P:P:S Pedersen Gmd. i Nyrup - Peder P:O:S: Olsen Hmd. i Nyrup. - Viede 30 Oct.

Dåbsnotater: Den 15de Jan. lod Huusmand Jens Pedersen af Kallerup døbe sin Datter, som blev kaldet Kirsten, frembaaren af Husmand Jens Jørgensens Kone ibid. Faderne ware: Søren Jensens Datter. Ole Mathiases Datter ibid. Tjen Fabriciu B___ Pige Mette. ___ Anders Sørenssen og Ole Jensen alle af Rachløv.

Begravelsesnotater: Kirsten Jensdatter - Stand: Inds. Hans Rasmussens Hustru af Nyerup. Alder: 28 Aar.
Kirsten dør formentlig i barselssengen, 9 dage efter at have fået Rasmus.

Deres barn:

          i.  Rasmus Hansen blev født den 20 Sep. 1814 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Sep. 1814 i Hjemmet, døde den 10 Sep. 1815 i Nyrup, og blev begravet den 16 Sep. 1815 på Raklev Kirkegaard.

Hans blev derefter gift med Ellen Olesdatter den 26 Nov. 1814 i Raklev Kirke. Ellen blev født i 1787 i Kallerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 10 Jun. 1787 i Raklev Kirke, døde den 12 Feb. 1832 i Raklev Mark i en alder af 45 år, og blev begravet den 15 Feb. 1832 på Raklev Kirkegaard.

Parnotater: Gom: Enkemand, Huusmand Hans Rasmussen af Nyrup Mark. Brud: Tjenestepigen Ellen Olesdatter af Nyrup. Forlovere: Grdm. Peder Pedersen og Hmd. Ole Hansen bagger af Nyrup. Trolovelse: Indskreven til Ægteskab Torsdagen den 13de October med en Enkemand Hans Rasmussen af Nyrup ___ hans 2den Forlovelse. Gmd. Peder Pedersen og Husm. Ole Hansen begge af Nyrup, og ___ at ville medgøre Ægteskab med Pigen Ellen Olesdatter af bemeldte Nyrup. Efter Attester fra ___ ___mand Stiftsforvalter blev det godtgjort at der hos Stiftets S___ intet war mod dette Ægteskab, hvilket Forlovere ogsaa ___ ___ ___ andre ___. Tillysningen blev forlangt at måtte ___ næstkommende Søndag den 16. October. Peder P:P:S Pedersen - Ole O:H:S Hansen.

Deres børn:

          i.  Kirsten Hansdatter blev født den 2 Sep. 1815 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 2 Sep. 1815 i Hjemmet.

22       ii.  Rasmus Hansen (født den 6 Nov. 1818 i Raklev By, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde den 14 Aug. 1885 i Ølsted)

        iii.  Ane Hansdatter blev født den 3 Apr. 1821 i Raklev By, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 3 Apr. 1821 i Raklev Kirke.


45. Ellen Olesdatter, datter af Ole Hansen og Ane Abrahamsdatter, blev født i 1787 i Kallerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 10 Jun. 1787 i Raklev Kirke, døde den 12 Feb. 1832 i Raklev Mark i en alder af 45 år, og blev begravet den 15 Feb. 1832 på Raklev Kirkegaard.

Dåbsnotater: 1 ma. Post Post Trin: Huusmand Ole Hansens Datter Ellen af Kallerup døbt og frembaaren til Daaben af Huusmand Ole Jensens Hustru Kirsten af Rachløv. Faderne ware: Jens Olesen hos Hans Christensen i Nyerup. Huusmand Jens Jensen ibid. Karen Hansdatter i Rachløv. Jens Hansens Hustru i Ellede.

Begravelsesnotater: Ellen Olesdatter - Stand: Huusmand Hans Rasmussens Enke, Raklev Mark. Alder: 44 Aar.

Om Ellen:

• Konfirmation: 24 Apr. 1803, Raklev Kirke. Ellen Olesdatter hos Hans Christensen i Nyerup - 15.

Ellen blev gift med Hans Rasmussen den 26 Nov. 1814 i Raklev Kirke. Hans blev født i 1781 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 9 Sep. 1781 i Raklev Kirke, døde den 30 Dec. 1831 i Raklev Mark i en alder af 50 år, og blev begravet den 4 Jan. 1832 på Raklev Kirkegaard.

46. Hans Sørensen, søn af Søren Hansen og Kirsten Nielsdatter, blev født i 1765 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 1 Sep. 1765 i Tømmerup Kirke, døde den 15 Maj 1846 i Kaastrup i en alder af 81 år, og blev begravet den 20 Maj 1846 på Tømmerup Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom. 13. p. Trin: Hans, Søren Hansen Huusmands Søn af Kaastrup. Baaret til Daaben af S___ Sellings ___ Pige Bodil Jensd. i Callb. Faddere: Nicolaj Nielsen, Barnets Morbror Gaardm. i Meelbye. Jørgen Nielsen ligesaa. Jens Peder Franzøn i Bastrup. Jens, Niels Jensøns Søn af Kaastrup. Hans Jensens Hustru ibid. Maren Larsdatter ___ Hans Ipsøn Gmd. i Kaastrup.

Begravelsesnotater: Hans Sørensen - Stand: Huusmand i Kaastrup. Alder: 81 Aar. Anmærkninger: af Alderdom.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Husmand

• Konfirmation: 1783, Tømmerup Kirke. Hans. Sørens Hansen Huusmands Søn i Kaastrup, tiener Rasmus Anarsen.

Hans blev gift med Birthe Hansdatter i 1797 i Tømmerup Kirke. Birthe blev født i 1765 i Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 9 Feb. 1765 i Tømmerup Kirke, døde den 29 Okt. 1815 i Kaastrup i en alder af 50 år, og blev begravet den 1 Nov. 1815 på Tømmerup Kirkegaard.

Parnotater: Trolovede: Ungkarl Hans Sørensen og Enken Birte Hansdatter begge i Kaastrup, for dem gi_ i Løfter: Niels Jørgensen og Lars Jacobsen. Ægteviede: - (Vielses dato ikke oplyst).

Om Hans og Birthe:

• FT 1801, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By.
Navn - Stilling i husstanden - Alder - Civilstand - Erhverv - Fødested
Hans Sørensen - Manden - 36 - givt 1te gang - Huusmand med Jord
Birte Hansdatter - hans Kone - 35 - givt 2den gang
Niels Madsen - deres Børn -10 - ugivt
Hans Madsen - deres Børn - 7 - dito
Kirsten Hansdatter - deres Børn - 4 - dito

Dåbsnotater: 9 Februar Birthe, Hans Christensøn Gaardmd. Datter af Uby døbt, baaret til Daabens af Maren Madsdatter Ole Pedersøns Søster af Kaastrup. Faddere: Niels Knudsen Gmd. af Uby. Hans Jørgensen ibid. Peder Iversen samt mand Knud Andersens Hstr. Sidsel Michelsdatter af Uby.

Begravelsesnotater: Birthe HansDatter - Stand: Huusmand Hans Sørensens Kone i Kaastrup. Alder: 49 Aar.

Om Birthe:

• Konfirmation: 1781, Tømmerup Kirke. Birthe Hansd. hos Christen Nielsen.

Deres børn:

          i.  Kirsten Hansdatter blev født i 1798 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 5 Aug. 1798 i Tømmerup Kirke.

         ii.  Søren Hansen blev født i 1801 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 7 Jun. 1801 i Tømmerup Kirke.

        iii.  Ane Hansdatter blev født den 6 Sep. 1804 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 7 Sep. 1804 i Hjemmet, døde den 1 Feb. 1867 i Ubberup i en alder af 62 år, og blev begravet den 6 Feb. 1867 på Tømmerup Kirkegaard.

         iv.  Dorthe Hansdatter blev født den 9 Dec. 1807 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 9 Dec. 1807 i Hjemmet.

Hans blev derefter gift med Johanne Larsdatter den 12 Jan. 1816 i Tømmerup Kirke. Johanne blev født i 1794 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Jul. 1794 i Jorløse Kirke, døde den 3 Jul. 1870 i Kaastrup i en alder af 76 år, og blev begravet den 8 Jul. 1870 på Tømmerup Kirkegaard. Andre navne for Johanne var Johanne Andersdatter og Johanne Larsen.

Parnotater: Gom: Huusmand Hans Sørensen i Kaastrup, 50 Aar. Brud: Pigen Johanne Larsdatter, tjendene Grdmd. Christen Jensen i Kaastrup, 21 Aar. Forlovere: Grdmd. Christen Jensen og Grdmd. Mads Rasmussen begge af Kaastrup.

Om Hans og Johanne:

• FT 1834, 18. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Hans Sørensen - 70 - gift - Huusmand
Johanne Larsdatter - 40 - gift - hans Kone

Lars Hansen - 12 - ugift - deres Børn
Anne Hansdatter - 10 - ugift - deres Børn
Marie Hansdatter - 5 - ugift - deres Børn

• FT 1840, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Hans Sørensen - 76 - gift - Hmd, lever af sin Jordlod
Johanne Larsdatter - 46 - gift - hans Kone

Marie Hansdatter - 11 - ugift - deres Datter

• FT 1845, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Hans Sørensen - 80 - gift - her i S. - Jordbruger
Johanne Larsdatter - 51 - gift - Wersløv Sogn, Holbek Amt - hans Kone

Marie Hansdatter - 16 - ug - her i S. - deres Datter

• FT 1850, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Johanne Larsdatter - 56 - Enke - Wersløv S., Holbæk Amt - Huusmoder, lever af sin Jordl.
Rasmus Hansen - 32 - gift - Rachlev S., Holbæk Amt - Indsidder
Marie Hansdatter - 21 - gift - her i S., - hans Kone
Lars Andersen - 60 - ug - Jordløse S., Holbæk Amt - Kleinsmed

• FT 1855, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Rasmus Hansen - 37 - gift - Rachlev S., Holbæk Amt - Huusfader - Hmd.
Marie Hansen - 26 - gift - h. i S., - hans Kone
Ellen Kirstine Rasmussen - 4 - ugift - h. i S., - deres Børn
Hans Rasmussen - 2 - ugift - h. i S., - deres Børn
Johanne Larsen - 61 - Enke - Jordløse S., Holbæk Amt - hendes Moder som nyder Aftægt

• FT 1860, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Johanne Andersdatter - 65 - Enke - Jordløse S., Holbæk A. - Huusmoder - Huusmandsenke
Ane Hansdatter - 35 - gift - Tømmerup S., Holbæk A. - hendes Datter
Søren Jørgensen - 53 - gift - Værsløv S. Holbæk A. - Arbeidsmand - Datterens Mand
Ole Sørensen - 18 - ugift - Uby S., Holbæk A. - deres Søn
Caroline Andersen - 5 - ugift - Rachlev S., Holbæk A. - Plejebarn

• FT 1870, 1. Februar: Holbæk, Ars, Tømmerup, Kaastrup By, Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Jørgensen - M - 61 - G - Værsløv S. Holbæk A. - Huusfader - Huusmand
Ane HansDatter - K - 46 - G - Tømmerup S., Holbæk A. - Huusmoder - Huuskone
Ole Sørensen - M - 27 - U - Uby S., Holbæk A. - Barn
Johane LarsDatter - K - 75 - E - Jordløse S., Holbæk A. - Kogning

Deres børn:

          i.  Birthe Hansdatter blev født den 7 Okt. 1817 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 7 Okt. 1817 i Hjemmet.

         ii.  Lars Hansen blev født den 2 Dec. 1819 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 2 Dec. 1819 i Hjemmet, døde den 2 Feb. 1822 i Kaastrup i en alder af 2 år, og blev begravet den 6 Feb. 1822 på Tømmerup Kirkegaard.

        iii.  Lars Hansen blev født den 2 Apr. 1822 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 2 Apr. 1822 i Hjemmet.

         iv.  Ane Hansdatter blev født den 22 Jan. 1825 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 22 Jan. 1825 i Hjemmet, døde den 17 Mar. 1897 i Kaastrup i en alder af 72 år, og blev begravet den 25 Mar. 1897 på Tømmerup Kirkegaard.

23        v.  Marie Hansdatter (født den 31 Jan. 1830 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt)


47. Johanne Larsdatter, datter af Lars Sørensen og Kirsten Nielsdatter, blev født i 1794 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Jul. 1794 i Jorløse Kirke, døde den 3 Jul. 1870 i Kaastrup i en alder af 76 år, og blev begravet den 8 Jul. 1870 på Tømmerup Kirkegaard. Andre navne for Johanne var Johanne Andersdatter og Johanne Larsen.

Dåbsnotater: Dom. 5. p. Trinit blev døbt Gaardmanden i Jordløse, Lars Sørensens liden Datter navnlig Johanne, Kirsten Hansdatter fra Ubye bar hende til Daaben. Fadderne ware Christian Christensen. Søren Olsen. Rasmus Larsen og Dorthe ChristophersDatter.

Begravelsesnotater: Johanne Larsdatter - Stand: Enke efter Hmd. Hans Sørensen i Kaastrup. Alder: 76 Aar. Anmærkninger: 4/4 Gyth.

Om Johanne:

• Konfirmation: 1809, Jorløse Kirke. Johanne Larsdatter, Huusmand Lars Sørensens Datter - 15.

Johanne blev gift med Hans Sørensen den 12 Jan. 1816 i Tømmerup Kirke. Hans blev født i 1765 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 1 Sep. 1765 i Tømmerup Kirke, døde den 15 Maj 1846 i Kaastrup i en alder af 81 år, og blev begravet den 20 Maj 1846 på Tømmerup Kirkegaard.

48. Niels Frederichsen, søn af Friderich Johansen Tudsk og Mette Christensdatter, blev født i 1783 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Aug. 1783 i Auning Kirke, døde den 17 Mar. 1864 i Voer i en alder af 81 år, og blev begravet den 25 Mar. 1864 på Voer Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Frederiksen.

Dåbsnotater: Dom: 15 p Trinit. havde Fridrich Johansen Tudsk i Aufning en Søn i Kirken, forhen hjemmedøbt d. 28de August, kaldet Niels, baaren af Niels Præstes Hustru i Brunmosen ___. Christian Jensens Hustru. Anders Møller. Peder Nielsen og Jens H___borg fra Fogstrup.

Begravelsesnotater: Niels Frederiksen - Stand: Almisselem i Voer. Alder: 81 Aar. Anmærkninger: Død af Alderdom.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Tjenestekarl, husforpagter

• Konfirmation: 20 Apr. 1800, Fausing Kirke. Konfirmand: Niels Friderichsen, Fausing

Niels blev gift med Karen Sørensdatter den 12 Nov. 1815 i Fausing Kirke. Karen blev født i 1779 i Drammelstrup, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 21 Feb. 1779 i Hjemmet, døde den 2 Okt. 1852 i Vester Alling i en alder af 73 år, og blev begravet den 8 Okt. 1852 på Vester Alling Kirkegaard.

Parnotater: Gom: Ungkarl Niels Frederichsen, Aar. Tjenestekarl hos Søren Knudsen i Raaballe. Brud: Pigen Karen Sørensdatter, Aar tjenende i Raaballe. Trolovet: 13de August 1815. Forlovere: Thomas Sørensen og Anders Rasmussen af Øster Alling. 12te Novembr. i Fausing Kirke.

Om Niels og Karen:

• FT 1834, 18. Februar: Randers, Sønderhald, Øster Alling.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Mette Laursdatter - 67 - Gift - Bemeldte Niels Christensens Kone
Mattheus Nielsen - 24 - Ugift - hans Søn
Diderich Sørensen - 5 - Ugift - hans Plejesøn
Rasmus Hansen - 16 - Ugift - Tjenestedreng
Ane Olufsdatter - 19 - Ugift - Tjenestepige
Niels Frederichsen - 47 - Gift - Inderste - Tjenestekarl
Karen Sørensdatter - 53 - Gift - hans Kone

Mette Marie Nielsdatter - 14 - Ugift - hans Datter

• FT 1840, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Mygind, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Niels Frederiksen - 58 - Givt - Tjenestetyende


• FT 1840, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Vester Alling, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Rasmus Bergholdt - 48 - gift - Gaardmand
Ane Kirstine Pedersdatter - 43 - gift - hans Kone
Ander Rasmussen - 19 - ugift - deres Børn
Ane Dorthea Rasmusdatter - 17 - ugift - deres Børn
Mette Rasmusdatter - 14 - ugift - deres Børn
Peder Rasmussen - 12 - ugift - deres Børn
Karen Rasmusdatter - 9 - ugift - deres Børn
Jens Anddersen - 28 - ugift - Tjenestekarl
Karen Sørensdatter - 61 - gift - Inderste
Søren Nielsen - 24 - ugift - hendes Søn - Hjulmand

• FT 1845, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Øster Alling, Ring, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Frederiksen - 62 - Gift - Auning S, Rand Amt - tjenestefolk


• FT 1845, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Vester Alling, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Pedersen - 57 - gift - Lihme Sogn, Randers Amt - Smed
Kirsten Rasmusdatter - 50 - gift - Hørning Sogn, Randers Amt - hans Kone
Jens Kjeldsen - 21 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Søren Sørensen - 12 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Mette Marie Sørensen - 4 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Karen Sørensdatter - 66 - gift - Fausing Sogn, Randers Amt - Inderste

• FT 1850, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Vester Alling, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Pedersen - 44 - gift - Lihme, Randers Amt - Huusfader - Smed
Kirsten Rasmusdatter - 55 - gift - Hørning, Randers Amt - hans Kone
Mette Marie Sørensdatter - 14 - ugift - her i Sognet - deres Datter
--------------------------------------------------
Karen Sørensdatter - 71 - gift - Fausing, Randers Amt - Inderste

• FT 1855, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Vester Alling, Fattighuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Nielsen - 44 - gift - Hjortslund, Ribe Amt - Inderste, Huusfader, Dagleier
Bodild Kjerst Christ. - 37 - gift - _steralling S., R. Amt - hans Kone
Ane Kirstine Sørens - 8 - ugift - Do - deres Børn
Kirsten Marie Sørens - 6 - ugift - Do - deres Børn
Søren Sørensen - 3 - ugift - Do - deres Børn
Peder Jensen - 67 - gift - her i Sognet - Almisselem
Ane Nielsdatter - 73 - gift - Krogsbæk S., R- Amt - hans Kone
Niels Frederiksen - 74 - Enke - Auning, R. Amt - Almisselem

• FT 1860, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, et Huus.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Søren Nielsen - 44 - gift - Fausing Sogn, her i Amtet - Huusmand - Dreier
Bodil Kirstine Jensdatter - 31 - do - her i Sognet - hans Kone
Ane Marie Sørensen - 12 - ugift - do - deres Børn
Kirsten Sørensen - 8 - do - do - deres Børn
Chr. Sørensen - 4 - do - do - deres Børn
Maren Sørensen - 2 - do - do - deres Børn
Niels Frederiksen - 77 - Enkemand - Auning Sogn, her i Amtet - forsørges af Fattigvæsenet i Vesteralling

Deres børn:

24        i.  Søren Nielsen (født den 11 Apr. 1816 i Liltved, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 1 Dec. 1883 i Voer)

         ii.  Mette Marie Nielsdatter blev født den 17 Apr. 1820 i Øster Alling, Øster Alling Sogn Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Apr. 1820 i Hjemmet.


49. Karen Sørensdatter, datter af Søren Lauritzen og Maren Thomasdatter, blev født i 1779 i Drammelstrup, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 21 Feb. 1779 i Hjemmet, døde den 2 Okt. 1852 i Vester Alling i en alder af 73 år, og blev begravet den 8 Okt. 1852 på Vester Alling Kirkegaard.

Dåbsnotater: d. 21de Dominca Invocavit blev Søren Lauritzens ___karls Datter fra Drammelstrup hjemmedøbt, Nominata Karen.
D. 28 Domiinica Palmarum var Søren Lauritzens Datter Karen af Drammelstrup til Daabs Publication, Suseptrice Niels Krogs Hustru. Festibus, Christen Thomsen. Anders Thomsen. Anders ___ og Lothe Thomsdatter alle af Drammelstrup.

Begravelsesnotater: Karen Sørensdatter - Stand: Fattiglem Niels Frederiksens Kone fra gl. Westerlling. Alder: 74 Aar. Anmærkninger: Ligsyns Attest datt. 6te October. Skifteattest datt. 15de s.m. Død af Alderdom og Brystsvaghed.

Om Karen:

• Dåbs-stadsfæstelse: 28 Mar. 1779, Fausing Kirke.

• Konfirmation: 27 Apr. 1794, Fausing Kirke. Karen Sørensd: Fausing.

Karen blev gift med Niels Frederichsen den 12 Nov. 1815 i Fausing Kirke. Niels blev født i 1783 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Aug. 1783 i Auning Kirke, døde den 17 Mar. 1864 i Voer i en alder af 81 år, og blev begravet den 25 Mar. 1864 på Voer Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Frederiksen.

50. Jens Nielsen Markussen, søn af Niels Jensen Moeskiær og Birthe Jensdatter, blev født i 1767 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 4 Dec. 1767 i Ørsted Kirke, døde den 5 Mar. 1834 i Voer i en alder af 67 år, og blev begravet den 9 Mar. 1834 på Voer Kirkegaard. Andre navne for Jens var Jens Marcussen, Jens Marcussen eller Nielsen, Jens Nielsen, og Jens Nielsen eller Marcussen.

Dåbsnotater: Dom 3die Nativ døbt Niels Jensens Søn af Bode som blev frembaaren af Karen Pedersdatter og kaldt Jens. Faddere vare Niels ___. Jens Krog. Jens Væver og Søren ___sens Hustru, alle af Bode.

Begravelsesnotater: Jens Marcussen - Stand: Huusmand i Voer. Alder: 67 Aar. Anmærkninger: Anmeldt Reiersen d. 5te April.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Indsidder, husmand

• Konfirmation: 23 Apr. 1786, Ørsted Kirke. Søren Sørensens Stifsøn Jens Nielsen.

Jens blev gift med Bodild Jensdatter, datter af Jens Jensen og Inger Sørensdatter, den 18 Okt. 1800 i Ørsted Kirke. Bodild blev født i 1773 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Aug. 1773 i Voer Kirke, og døde i 1818 i Voer i en alder af 45 år. Et andet navn for Bodild var Bodild Jensdatter.

Parnotater: Ungk. Jens Nielsen af Bode. Pigen Bodild Jensd. Ørsted.

Om Jens og Bodild:

• FT 1801, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer By.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Jens Nielsen Hefring - Mand - 41 - givt 1. gang - Boelsmand
Anne Charlotte Jensdatter - Kone - 36 - givt 1. gang
Karen Jensdatter - Børn - 8 - ugivt
Niels Jensen - Børn - 6 - ugivt
Jens Jensen - Børn - 4 - ugivt
Peder Jensen - Børn - 2 - ugivt
Boele Jensdatter - Konens Søster - 27 - givt 1.gang
Niels Jensen - hendes Søn - 1 - ugivt

FT 1801, 1. Februar, Randers, Rougsø, Ørsted, Steenalt Hovedgaard
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
----------------------------------------
Jens Nielsen - ___ ___ ___ ___ - 33 - Gift 1ste gang
----------------------------------------

Dåbsnotater: VIII S. efter Trinit: havde Jens Bødker Huusmand ___ af Woere en Datter i Kirke kaldet Bodild. Baaren af Ladefoged Christen MarchusDatter ved Stenalt. Fadd: Niels Skippers Hustru. Søren Bødker. Else og Maren Andersdatter ___.

Om Bodild:

• Skifte: 5 Feb. 1818. 5. februar 1818, Voer (p. 31)
Bodil Jensdatter, død
Jens Nielsen, enke. 1. Niels Jensen, 17 år, 2. Jens Jensen, 15 år, 3. Søren Jensen, 13 år, 4. Kirsten Jensdatter, 6 år, 5. Christen Jensen, 4 år, Formynder, morbroderen, Johannes Jensen

Deres børn:

          i.  Niels Jensen blev født den 17 Dec. 1800 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 15 Feb. 1801 i Voer Kirke.

         ii.  Jens Jensen blev født den 16 Sep. 1802 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Okt. 1802 i Voer Kirke.

        iii.  Søren Jensen blev født den 21 Nov. 1804 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 15 Dec. 1805 i Voer Kirke.

         iv.  Christen Jensen blev født den 29 Jun. 1807 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 2 Aug. 1807 i Voer Kirke, døde den 18 Feb. 1810 i Voer i en alder af 2 år, og blev begravet den 11 Mar. 1810 på Voer Kirkegaard.

          v.  Birte Jensdatter blev født i 1811 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 17 Mar. 1811 i Voer Kirke, døde den 30 Mar. 1821 i Voer i en alder af 10 år, og blev begravet den 4 Apr. 1821 på Voer Kirkegaard.

         vi.  Christen Jensen blev født i 1813 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 24 Okt. 1813 i Voer Kirke.

Jens blev derefter gift med Kirsten Christensdatter den 17 Mar. 1818 i Voer Kirke. Kirsten blev født i 1788 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 4 Maj 1788 i Voer Kirke, døde den 30 Dec. 1850 i Voer i en alder af 62 år, og blev begravet den 5 Jan. 1851 på Voer Kirkegaard.

Parnotater: Gom: Enkemand Jens Nielsen Markussen i Voer. Brud: Pigen Kirsten Christensdatter i Voer. Trolovet: den 4de April. Forlovere: Gaardmand Mogens Hevring og Søren Nielsen i Voer.

Om Jens og Kirsten:

• FT 1834, 18. Februar: Randers, Rougsø, Voer Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Marcussen - 67 - gift - Huusfester - Almisselem
Kirsten Christensdatter - 48 - gift - hans Kone

Niels Jensen - 13 - ugift - deres Børn - Almisse___
Bodil Kirstine - 11 - ugift - deres Børn - Almisse___
Birte Jensdatter - 9 - ugift - deres Børn - Almisse___
Maren Jensdatter - 7 - ugift - deres Børn - Almisse___
Maren Sørensdatter - 39 - ugift - Indsidder - Almisselem

• FT 1840, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Kirsten Christensdatter - 52 - Enke - Huusenke, lever af sin Jordlod
Christian Jensen - 21 - ugivt - hendes Børn
Birthe Jensdatter - 15 - ugivt - hendes Børn
Maren Jensdatter - 13 - ugivt - hendes Børn
Ane Marie Jensen - 5 - ugivt - Plejebarn

• FT 1845, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kirsten Christensdatter - 60 - Enke - Her i Sognet - Lever af sin jordlod og noget Almisse
Søren Nielsen - 29 - givt - Fausing Sogn, Randers Amt - Dreier
Bodil Kirstine Jensdatter - 22 - do - Her i Sognet - hans Kone
Jens Christian - 2 - . - do - deres Børn
Niels Sørensen - 1 - . - do - deres Børn
Birte Jensd. - 20 - ugivt - do - Enkens Datter

• FT 1850, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer By, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kirsten Christensdatter - 66 - Enke - her i Sognet - Bedstemoder - faar Almisse
Søren Nielsen - 34 - givt - Østeralling Sogn - Dreier
Bodil Kierstine Jensdatter - 27 - do - her i Sognet - hans kone
Jens Chr. Sørensen - 7 - ugivt - do - deres Børn
Niels Sørensen - 5 - . - do - deres Børn
Karen Sørensen - 4 - . - do - deres Børn
Ane Marie Sørensen - 2 - . - do - deres Børn

Deres børn:

          i.  Christian Jensen blev født den 30 Nov. 1818 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 10 Jan. 1819 i Voer Kirke.

         ii.  Niels Jensen blev født den 5 Nov. 1820 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 10 Dec. 1820 i Voer Kirke.

25      iii.  Bodil Kirstine Jensdatter (født den 12 Apr. 1823 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde den 6 Okt. 1894 i Voer)

         iv.  Birthe Jensdatter blev født den 3 Mar. 1825 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 10 Apr. 1825 i Voer Kirke, døde den 18 Maj 1871 i Voer i en alder af 46 år, og blev begravet den 24 Maj 1871 på Voer Kirkegaard.

          v.  Maren Jensdatter blev født den 15 Okt. 1826 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 3 Dec. 1826 i Voer Kirke, døde den 15 Dec. 1891 i Voer i en alder af 65 år, og blev begravet den 22 Dec. 1891 på Voer Kirkegaard.


51. Kirsten Christensdatter, datter af Christen Iversen og Anne Markusdatter, blev født i 1788 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 4 Maj 1788 i Voer Kirke, døde den 30 Dec. 1850 i Voer i en alder af 62 år, og blev begravet den 5 Jan. 1851 på Voer Kirkegaard.

Dåbsnotater: 6te Søndag efter Paaske d 4 Maÿ havde Christen Iversen en Datter til Daaben i Kirken som blev kaldet Kirsten. Fadderne vare Degnens Pige Kirsten Marie som bar Barnet og Nils Hartbigs Koun samt Jens Iversen og Simon Toft af Woer og Rasmus Hartvig af Bode.

Begravelsesnotater: Kirsten Christensdatter - Stand: Huusfæster Jens Marcussens Enke. Alder: 63 Aar. Anmærkninger: Anmeldt ved Stenalt d. 31te Decbr. Dødsaarsag: ubekjendt.

Kirsten blev gift med Jens Nielsen Markussen den 17 Mar. 1818 i Voer Kirke. Jens blev født i 1767 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 4 Dec. 1767 i Ørsted Kirke, døde den 5 Mar. 1834 i Voer i en alder af 67 år, og blev begravet den 9 Mar. 1834 på Voer Kirkegaard. Andre navne for Jens var Jens Marcussen, Jens Marcussen eller Nielsen, Jens Nielsen, og Jens Nielsen eller Marcussen.

56. Christian Thomsen, søn af Thomas Nielsen og Inger Jensdatter, blev født i 1786 i Knurren, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 19 Feb. 1786 i Tolne Kirke. Et andet navn for Christian var Christian Knurren.

Dåbsnotater: Døbt et ægte Barn af Knurren, Navnlig Christian, Forældrene: Thomas Skræder og Hustru. Fadderne: Anders Skomagger i Tolne. Christen Kongbak. Christ___ ___. Karen Jensdatter i ___. Anna Jensdatter i Bakken.

Om Christian:

• Beskæftigelse: Skrædder, husmand

Christian blev gift med Anna Thomasdatter den 30 Okt. 1812 i Elling Kirke.

Parnotater: October 30te copul. Ungkarl Christian Thomsen, Knurren ___bond og Pige Anna Thomasdatter tjenende paa Ellinggaard.

Om Christian og Anna:

• FT 1834, 18. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Mejling by, et Jordløs Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christian Thomsen - 49 - gift - Husmand - Skræder
Ane Thomsdatter - 46 - gift - hans Kone

Peder Christian Christiansen - 12 - ugift - deres Barn
Christen Christiansen - 8 - ugift - deres Barn
Christian Peter Christiansen - 4 - ugift - deres Barn
Maren Sophie Christiansdatter - 18 - ugift - deres Barn - Hjælper Faderen med hans Haandværk

• FT 1840, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Christian Thomsen - 53 - gift - Skræder, Indsidder
Ane Thomsdatter - 50 - gift - hans Kone

Peder Chr. Christiansen - 16 - ugift - deres Børn
Christen Christiansen - 13 - ugift - deres Børn
Christian Peter Christiansen - 10 - ugift - deres Børn

• FT 1845, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christian Thomsen - 60 - gift - Tolne S. - Indsidder - Skræder
Anne Thomsdatter - 58 - gift - Elling S. - hans Kone

Peter Christiansen - 17 - ugift - Aasted S. - deres Barn

• FT 1850, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christian Thomsen - 65 - gift - Tolne S. Hjørring Amt - Husfader - Skræder
Ane Thomsdatter - 63 - gift - Elling S. - hans Kone

Peter Christiansen - 20 - ugift - her i Sognet - deres Søn - ___ ___

• FT 1855, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv - Anmærkning
Ane Thomsdatter - 70 - gift - Elling S., Hjørring Amt - Inderste - Daglejer - daarlig ___
Chr. Peter Christiansen - 27 - ugift - her i Sognet - hendes Søn

Deres børn:

          i.  Inger Marie Christiansdatter blev født i 1812 i Over Hoven, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt i 1812 i Hjemmet.

         ii.  Maren Sophie Christiansdatter blev født den 16 Apr. 1816 i Over Hoven, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 17 Apr. 1816 i Hjemmet, døde den 20 Mar. 1890 i Strandby i en alder af 73 år, og blev begravet den 3 Apr. 1890 på Elling Kirkegaard.

        iii.  Thomas Christiansen blev født den 12 Jun. 1818 i Over Hoven, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 13 Jun. 1818 i Hjemmet.

         iv.  Peder Christian Christiansen blev født den 16 Maj 1822 i Mejling, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 17 Maj 1822 i Hjemmet, døde den 21 Apr. 1901 i Aasted Fattighus i en alder af 78 år, og blev begravet den 28 Apr. 1901 på Aasted Kirkegaard.

28        v.  Christen Christiansen (født den 26 Maj 1826 i Mejling, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 8 Mar. 1915 i Krasdalhus)

         vi.  Christian Peder Christiansen blev født den 27 Sep. 1829 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 27 Sep. 1829 i Hjemmet.


57. Anna Thomasdatter .

Anna blev gift med Christian Thomsen den 30 Okt. 1812 i Elling Kirke. Christian blev født i 1786 i Knurren, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 19 Feb. 1786 i Tolne Kirke. Et andet navn for Christian var Christian Knurren.

58. Peder Christian Nielsen Bjørn, søn af Niels Pedersen Bjørn og Maren Thomasdatter, blev født i 1812 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 29 Maj 1812 i Hjemmet, døde den 16 Aug. 1864 i Kvissel i en alder af 52 år, og blev begravet den 25 Aug. 1864 på Aasted Kirkegaard. Andre navne for Peder var Peder Kristjan Nielsen Bjørn, Peder Christian Bjørn, og Peder Christian Nielsen.

Dåbsnotater: Peder Christian, Maii d. 29de blev Niels Pedersen Biørn og Maren Thomasd. af Qvissel deres Barn døbt - Moderen inrto Dom VII p. Trinit. v. d. 12te Julii - Daaben conf: Dom XXVI p. Trinit. v. d. 22de Novbr. Fadderne: Fest Margrete Pedersd. af Slustrup. ___ Thomasdatter af Holmen. Thomas Iversen af Holmen. Peder Biørn af Qvissel og Christen Nielsen ibid.

Begravelsesnotater: Peder Christian Nielsen (Bjørn) - Stand: Gift Mand, Gaardmand i Qvissel. født sammesteds. Alder: 53 Aar.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Indsidder, gaardmand

• Dåbs-stadsfæstelse: 22 Nov. 1812, Aasted Kirke.

• Konfirmation: 1827, Aasted Kirke. Konfirmand: Peder Christian Nielsen. Forældre: Niels Pedersen Biørn i Qvissel. Dom: Nogenlunde god Kundskab, sædelig.

Peder blev gift med Maren Christiansdatter den 19 Jul. 1833 i Aasted Kirke. Maren blev født i 1807 i Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 27 Jul. 1807 i Elling Kirke, døde den 7 Sep. 1893 i Astrup i en alder af 86 år, og blev begravet den 14 Sep. 1893 på Astrup Kirkegaard. Andre navne for Maren var Maren Christensdatter, Maren Christensen, og Maren Kristiansdatter.

Parnotater: Gom: Ungkarl Peder Christian Nielesn af Qvissel, 21 Aar. Brud: Pigen Maren Christensdater af Qvissel, 20 Aar. Forlovere: Gaardm. Niels Pedersen Biørn og Gaardm. Christian Mikkelsen begge af Qvissel.

Om Peder og Maren:

• FT 1834, 18. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen - 45 - gift - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 46 - gift - hans Kone
Peder Christian Nielsen - 23 - gift - Inderste, Huusfaders Søn
Maren Christiansdatter - 27 - gift - hans Kone

Nicoline Kristine Pedersdatter - 3 - ugift - deres Børn
Niels Christian Pedersen - 1 - ugift - deres Børn
Ane Pedersdatter - 74 - Enke - Huusfaders Moder - Aftægtskone
Niels Christian Jensen - 17 - ugift - Tjenestekarl

• FT 1840, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Peder Christian Nielsen Biørn - 28 - gift - Gaardmand
Maren Christiansdatter - 33 - gift - hans Kone

Niels Chr. Pedersen - 4 - ugift - ders Børn
Petrine Amalia Pedersdatter - 5 - ugift - deres Børn
Maren Andersdatter 67 - Enke - Konens Moder, forsørges af Huusfaderen

• FT 1845, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Christian Bjørn - 33 - gift - Aasted S. - Gaardmand
Maren Christiansdatter - 37 - gift - Do - hans Kone

Niels Christian Pedersen - 11 - ugift - Do - deres Børn
Amlia Pedersdatter - 9 - ugift - Do - deres Børn
Maren Andersdatter - 70 - Enke - - Aftægtskone

• FT 1850, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Chr. Nielsen - 38 - gift - her i Sognet - Huusfader - Gaardmand
Maren Christensdatter - 43 - gift - do - hans Kone
Nicoline Kirstine Pedersdatter - 19 - ug - do - Deres Børn
Niels Christian Pedersen - 17 - ug - do - deres Børn
Pethrine Amlia Pedersdatter - 15 - ug - do - deres Børn
Maren Andersdatter - 82 - Enke - Elling, Hjørring Amt - Inderste og Aftægtskone

• FT 1855, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Chr. Nielsen - 43 - gift - her i Sognet - Huusfader - Gaardmand
Maren Christensdatter - 48 - do - Elling, Hjørr. Amt - hans Kone
Niels Chr. Pedersen - 22 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Nicoline Kirstine Pedersdatter - 24 - do - do - deres Børn
Peder Christian Nielsen - 13 - do - do - Plejebarn
Christian Peter Jensen - 3 - do - do - Plejebarn
Niels Pedersen - 67 - Enkemd. - do - Aftægtsmand

• FT 1860, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Peder Chr. Nielsen - 48 - gift - her i Sognet - Huusfader - Gmd.
Maren Christensen - 53 - do - Elling, Hjør. Amt - hans Kone
Chr. Peter Jensen - 8 - ugift - her i Sognet - Plejebarn
Lars Christiansen - 25 - do - Gjerum, Hjør. Amt - Tjenestefolk
Lars Christiansen - 17 - do - Flade, Hjør. Amt - Tjenestefolk
Amalia Jensen - 18 - do - Elling, Hjør. Amt - Tjenestefolk
Niels Pedersen - 68 - Enkemd. - her i Sognet - Aftægtsmand

• FT 1870, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel By, en Gaard.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Christian Pedersen - M - 36 - G - Aasted - Husfader - Jordbruger
Maren Kirstine Jensen - K - 31 - G - Elling - Husmoder
Maren Nielsen - K - 11 - u - Elling - Barn
Petrine Jensine Nielsen - K - 8 - u - Elling - Barn
Christian Nielsen - M - 2 - u - Aasted - Barn
Jens Sine Nielsen - K - 1 - u - Aasted Barn
Niels Jørgen Christensen - M - 20 - u - Tolne - Tjenestekarl
Jens Christensen - M - 17 - u - Åsted - Tjenestekarl
Enger Marie Christine Nielsen - K - 22 - u - Hørby - Tjenestepige
Maren Christiansen - K - 62 - E - Elling - Aftægtskone

• FT 1880, 1. Februar: Hjørring, Vennebjerg, Ugilt, Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Nils Christian Pedersen - M - 46 - G - Aasted Sogn, Hjørring Amt - Huusfader og Huusejer, Jordbruger
Maren Kirstine Jensdatter - Kv - 42 - do - Elling Sogn, H. Amt - hans Hustru
Christian Nilsen - M - 12 - ugift - Aasted Sogn, H.A. - Deres barn
Jensine Nilsen - Kv - 11 - do - Aasted Sogn, H.A. - deres børn
Nikoline Nilsen - Kv - 5 - do - Aasted Sogn, H.A. - deres børn
Maren Christiansen - Kv - 74 - Enke - Elling Sogn, H.A. - Huusfaderens Moder, som forsørges af ham

• FT 1890, 1. Februar: Hjørring, Vennebjerg, Astrup, Astrup, Huus.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Kristian Pedersen - M - 56 - G - Aasted - Huusfader - Huusmand
Maren Kirstine Jensdatter - Kv. - 51 - G - Elling - Huusmoder
___ ___ Nielsen - M - ___ - U - ___ - Barn
Olga Nielsen - Kv. - 5 - U - Astrup - Plejebarn
Maren Kristiansdatter - Kv. - 82 - E - Elling - Mandens Moder

Deres børn:

29        i.  Nicoline Christine Pedersdatter (født den 25 Jun. 1831 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 5 Dec. 1893 i Houbekhus)

         ii.  Niels Christian Pedersen blev født den 21 Nov. 1833 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 12 Jan. 1834 i Aasted Kirke, døde den 23 Aug. 1902 i Astruphus i en alder af 68 år, og blev begravet den 29 Aug. 1902 på Astrup Kirkegaard.

        iii.  Petrine Amalie Pedersdatter blev født den 30 Nov. 1835 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 28 Dec. 1835 i Aasted Kirke.


59. Maren Christiansdatter, datter af Christian Michelsen og Maren Andersdatter, blev født i 1807 i Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 27 Jul. 1807 i Elling Kirke, døde den 7 Sep. 1893 i Astrup i en alder af 86 år, og blev begravet den 14 Sep. 1893 på Astrup Kirkegaard. Andre navne for Maren var Maren Christensdatter, Maren Christensen, og Maren Kristiansdatter.

Dåbsnotater: Julii 27de døbt et ægte Barn af Heden navnl.: Maren, Forældre Christian Mikkelsen og Maren Andersdatter. Faddere: Christen ___ Hustru bar det. Christen Mikkelsen Holmen. Jens Mikkelsen Heden. Niels ___ibid.

Begravelsesnotater: Maren Kristjansdatter - Stilling: Enkekone, havde Ophold hos Niels Kristjan Pedersen, Hmd. i Astrup Sogn. Hendes afdøde Mand var Gmd. Peder Kristjan Nielsen bonde i Kvissel. Hun er født i Elling Sogn d. 27 Juli 1807. Datter af Gmd. Kristjan Mikkelsen Bakken, Kvissel. Alder: 86 Aar. Anmærkninger: Alderdom.

Maren blev gift med Peder Christian Nielsen Bjørn den 19 Jul. 1833 i Aasted Kirke. Peder blev født i 1812 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 29 Maj 1812 i Hjemmet, døde den 16 Aug. 1864 i Kvissel i en alder af 52 år, og blev begravet den 25 Aug. 1864 på Aasted Kirkegaard. Andre navne for Peder var Peder Kristjan Nielsen Bjørn, Peder Christian Bjørn, og Peder Christian Nielsen.

60. Christen Larsson blev født den 22 Jun. 1806 i V. Værlinge, Sverige, døde den 20 Maj 1842 i Mellan, Grevie, Sverige i en alder af 35 år, og blev begravet den 29 Maj 1842 på Mellan Grevie Kirkegaard, Sverige.

Begravelsesnotater: Husm. Kristen Larsson ___. Alder: 35 År, 10 Måned, 27 Dage. Brystsjukdom.

Notater: Kristen Larsson havde en bror der hed Truls Larsson, f. 1. April 1810. Truls var Lars Kristenssons Gudfar.

Om Christen:

• Beskæftigelse: Husmand

Christen blev gift med Pernilla Christensdatter. Pernilla blev født den 3 Jun. 1799 i V. Alstad, Sverige, blev døbt i 1799, døde den 2 Jul. 1844 i Sverige i en alder af 45 år, og blev begravet den 7 Jul. 1844 på Mellan Grevie Kirkegaard, Sverige.

Om Christen og Pernilla:

• Svensk FT: Sverige, Grevie, Mellan.
Husm. Kresten Larsson - 1806 22/6 - V. Værlinge
H. Pehrnilla Krestensdt. - 1799 3/6 - V. Ahlstad
Dotter: Anna - 1831 12/1 - M. Grefvie
Son: Hans - 1833 11/10 - do.
Son: Lars - 38 21/4 - do.

Deres børn:

          i.  Anna Kristensson blev født den 12 Jan. 1831 i Mellan, Grevie, Sverige, blev døbt den 14 Jan. 1831 i Mellan, Grevie, Sverige, døde den 12 Jun. 1907 i Arrie, Malmøhus i en alder af 76 år, og blev begravet i 1907.

         ii.  Hans Kristensson blev født den 11 Okt. 1833 i Mellan, Grevie, Sverige, blev døbt den 13 Okt. 1833 i Mellan, Grevie, Sverige, døde den 23 Jan. 1907 i Trelleborg i en alder af 73 år, og blev begravet i Jan. 1907.

        iii.  Bengta Kristensson blev født i 1836 i Mellan, Grevie, Sverige, blev døbt den 15 Dec. 1836 i Mellan, Grevie, Sverige, døde den 15 Dec. 1836 i Mellan, Grevie, Sverige, og blev begravet i 1836 på Mellan Grevie Kirkegaard, Sverige.

30       iv.  Lars Christensson (født den 21 Apr. 1838 i Mellan, Grevie, Sverige - døde den 29 Jul. 1929 i Fjerupgaarde)

          v.  Ola Kristensson blev født den 3 Apr. 1842 i Mellan, Grevie, Sverige, blev døbt den 3 Apr. 1842 i Mellan, Grevie, Sverige, døde den 8 Jan. 1844 i Mellan, Grevie, Sverige i en alder af 1 år, og blev begravet den 14 Jan. 1844 på Mellan Grevie Kirkegaard, Sverige.


61. Pernilla Christensdatter, datter af Christen Nilson og Bengta Olsdoter, blev født den 3 Jun. 1799 i V. Alstad, Sverige, blev døbt i 1799, døde den 2 Jul. 1844 i Sverige i en alder af 45 år, og blev begravet den 7 Jul. 1844 på Mellan Grevie Kirkegaard, Sverige.

Dåbsnotater: Den 3 Junii føddes Skomakaren Christen Nilssons Dottr Pernilla med modern Bengta Olsdoter, ægta, forældrar i V. Alstad. Döptes hemma. ___ ___ af ___ Inger Jøns ___ a Klorup. Teftes: Drengen Lars Jønson och Pigen Marna Larsdoter i ___,

Begravelsesnotater: Enken Pernilla Kristensdatter __. Alder: 45 År 29 Dage. N__ffeber.

Pernilla blev gift med Christen Larsson. Christen blev født den 22 Jun. 1806 i V. Værlinge, Sverige, døde den 20 Maj 1842 i Mellan, Grevie, Sverige i en alder af 35 år, og blev begravet den 29 Maj 1842 på Mellan Grevie Kirkegaard, Sverige.

62. Peter Andreassen, søn af Andreas Bötjer og Karen Nielsdatter, blev født den 15 Dec. 1804 i Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 15 Dec. 1804 i Gjesing Kirke, døde den 29 Maj 1887 i Marie Magdalene i en alder af 82 år, og blev begravet den 4 Jun. 1887 på Marie Magdalene Kirkegaard. Et andet navn for Peter var Peter Andreasen Bøtcher.

Dåbsnotater: Den 5. Februaris war et uægte Barn i Kirken kaldet Peter. Moderen ware Niels Møllers Datter Karen af Gjesing, hvor Barnet blew fød d. 14de og døbt d. 15de Dec. 1804. Til Barnets Fader blew udlagt en grøvtegraver navnlig Andreas Bøtker fra Webelsfleth i Holsten, hvor han efter eget sigende havde kone og Barn. Fadderne ___ Andersdatter. Boelm. ___. Pigen ___ Sidsel Kirkegaardsd. Peder ___ og ___ Nielsdatter.

Begravelsesnotater: Peder Andreasen - Stand: Opholdsmand, Enkemand hos sin Søn Gaardeier Søren Petersen af Stadsevasehus. Alder: 82 1/2 Aar.

Om Peter:

• Beskæftigelse: Gårdmand, smed, gårdejer, boelsmand

• Dåbs-stadsfæstelse: 3 Feb. 1805, Gjesing Kirke.

• Konfirmation: 18 Apr. 1819, Nørager Kirke. Konfirmand: Peder Andreassen Bøtcher. Forældre: 1 Søn af Indsider Andreas Bøtcher, en Grøfte___Graver. Alder: 14 Aar. Dom: Bestod gode Kundskaber og Jævnlig Opførsel.

Peter blev gift med Hansine Sørensdatter den 21 Nov. 1835 i Gjesing Kirke. Hansine blev født den 8 Feb. 1813 i Marie Magdalene By, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 8 Feb. 1813 i Hjemmet, døde den 25 Jul. 1882 i Marie Magdalene i en alder af 69 år, og blev begravet den 30 Jul. 1882 på Marie Magdalene Kirkegaard. Andre navne for Hansine var Hansine Sørensdatter Kløve og Hansine Sørensen.

Parnotater: Gom: Peter Andreasen, 31 Aar gammel, Smed paa Løvenholm i Gjesing Sogn, Ungkarl. Brud: Hansine Sørensdatter, Søren Hansen Kløves Enkes Datter i Stadsevasehuset. 22 Aar gammel. Forlovere: Viinholt og Peder Mikkelsen. Anmærkninger: Tillysning begjort 25de Octobr.

Om Peter og Hansine:

• FT 1840, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Peter Andreasen - 36 - gift - Huusmand og Smed
Hansine Sørensdatter - 27 - gift - hans Kone
Andreas Petersen - 5 - ugift - deres Børn
Sjersine Petersen - 2 - ugift - deres Børn
Søren Petersen - 1 - ugift - deres Børn
Dorthe Mikkelsdatter - 58 - Enke - hans Svigermoder
Hans Sørensen - 25 - Ugift - hans Karl

• FT 1845, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peter Andreasen - 39 - gift - Gjesing Sogn, Randers Amt - Gaardmand og Smed
Hansine Sørensdatter - 32 - gift - i Sognet - hans Kone
Andreas Petersen - 10 - ugift - i Sognet - deres Børn
Sjersine Petersen - 7 - ugift - i Sognet - deres Børn
Søren Petersen - 6 - ugift - i Sognet - deres Børn
Mikkel Petersen - 4 - ugift - i Sognet - deres Børn
Carl Petersen - 2 - ugift - i Sognet - deres Børn
Dorthe Mikkelsdatter - 63 - Enke - Vivild Sogn, Randers Amt - Huusmoders Moder
Rasmus Pedersen - 21 - Ugift - ___ Sogn, Randers Amt - Tjenestetyende

• FT 1850, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peter Andreasen - 45 - gift - Gjesing Sogn, Randers A. - Huusfader - Boelsmand, lever af sin Jordlod
Hansine Sørensen - 37 - gift - her i Sognet - hans Kone
Andreas Petersen - 14 - ugift - Do - deres Børn
Sørsine Petersen - 12 - ugift - Do - deres Børn
Søren Petersen - 11 - ugift - Do - deres Børn
Mikkel Petersen - 9 - Ugift - Do - deres Børn
Carl Petersen - 7 - ugift - Do - deres Børn
Dorthea Petersen - 2 - ugift - Do - deres Børn
Christen Petersen - 1 - ugift - Do - deres Børn
Dorthea Mikkelsen - 68 - Enke - Vivild Sogn, Randers A. - Aftægtskone

• FT 1855, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peter Andreasen - 49 - gift - Gjesing Sogn, Randers A. - Boelsmand
Hansine Sørensen - 42 - ligel. - ligeledes - hans Kone
Sørsine Pedersen - 17 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Carl Petersen - 12 - ligel. - her i Sognet - deres Børn
Rasmus Pedersen - 10 - ligel.- her i Sognet - deres Børn
Dorthea Pedersen - 7 - ligel.- her i Sognet - deres Børn
Christen Pedersen - 5 - ligel.- her i Sognet - deres Børn
Caroline Pedersen - 3 - ligel.- her i Sognet - deres Børn
Petrine Hansine Pedersen - 1 - ligel.- her i Sognet - deres Børn
Dorthea Michelsen - 75 - Enke - Vivild Sogn, Randers A. - Aftægtskone

• FT 1860, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset, en Gaard.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Peter Andreasen - 55 - gift - Gjesing sogn, Randers Amt - Huusfader - Smed og Gaardmand
Hansine Sørensen - 47 - gift - her i Sognet - hans Kone
Søren Petersen - 21 - ugift - Do - deres Børn
Michel Petersen - 19 - ugift - Do - deres Børn
Dorthea Petersen - 12 - ugift - Do - deres Børn
Caroline Petersen - 8 - ugift - Do - deres Børn
Petrine Hansine Petersen - 6 - ugift - Do - deres Børn
Hans Peter Petersen - 3 - ugift - Do - deres Børn
Sørsine Petersen - 22 - ugift - Do - deres Børn
Søren Rasmussen - 3 - ugift - Do - hendes Barn

• FT 1880, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Køn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peter Andreasen - M - 75 - G - Gjesing sogn, her i Amtet - Aftægtsfolk
Hansine Sørensen - Kv - 67 - G - her i S. - Aftægtsfolk

Deres børn:

          i.  Andreas Petersen blev født den 26 Jan. 1836 i Stadsevasehuset, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 13 Mar. 1836 i Marie Magdalene Kirke, døde den 27 Aug. 1901 i Stadsevasehus Mark i en alder af 65 år, og blev begravet den 2 Sep. 1901 på Marie Magdalene Kirkegaard.

         ii.  Sjersine Petersen blev født den 9 Feb. 1838 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 13 Apr. 1838 i Marie Magdalene Kirke, døde den 12 Mar. 1903 i Stadsevasehus Mark i en alder af 65 år, og blev begravet den 19 Mar. 1903 på Marie Magdalene Kirkegaard.

        iii.  Søren Petersen blev født den 4 Dec. 1839 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 8 Mar. 1840 i Marie Magdalene Kirke, døde i 1903 i Auning Mark i en alder af 64 år, og blev begravet den 6 Apr. 1903 på Auning Kirkegaard.

         iv.  Mikkel Petersen blev født den 27 Okt. 1841 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 5 Dec. 1841 i Marie Magdalene Kirke, døde den 15 Mar. 1922 i Ørsted (sygehuset) i en alder af 80 år, og blev begravet den 21 Mar. 1922 på Auning Kirkegaard.

          v.  Carl Petersen blev født den 20 Sep. 1843 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 19 Nov. 1843 i Marie Magdalene Kirke.

         vi.  Rasmus Petersen blev født den 4 Aug. 1845 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 2 Nov. 1845 i Marie Magdalene Kirke, døde den 3 Maj 1915 i Bøjstrup i en alder af 69 år, og blev begravet den 8 Maj 1915 på Marie Magdalene Kirkegaard.

31      vii.  Dorthea Petersen (født den 7 Feb. 1848 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 26 Maj 1905 i Sønder Gjesing)

       viii.  Christen Petersen blev født den 21 Jan. 1850 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 28 Apr. 1850 i Marie Magdalene Kirke.

         ix.  Caroline Petersen blev født den 24 Maj 1852 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 29 Aug. 1852 i Marie Magdalene Kirke, døde den 5 Maj 1904 i Nyborghus i en alder af 51 år, og blev begravet den 13 Maj 1904 på Marie Magdalene Kirkegaard.

          x.  Petrine Hansine Petersen blev født den 11 Dec. 1854 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 15 Mar. 1855 i Marie Magdalene Kirke, døde den 2 Sep. 1933 i Ryom i en alder af 78 år, og blev begravet den 8 Sep. 1933 på Marie Magdalene Kirkegaard.

         xi.  Hans Peter Petersen blev født den 10 Jan. 1858 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 18 Apr. 1858 i Marie Magdalene Kirke, døde den 22 Aug. 1913 i Stadsevasehus i en alder af 55 år, og blev begravet den 28 Aug. 1913 på Marie Magdalene Kirkegaard.


63. Hansine Sørensdatter, datter af Søren Hansen Kløve og Dorthe Michelsdatter Halling, blev født den 8 Feb. 1813 i Marie Magdalene By, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 8 Feb. 1813 i Hjemmet, døde den 25 Jul. 1882 i Marie Magdalene i en alder af 69 år, og blev begravet den 30 Jul. 1882 på Marie Magdalene Kirkegaard. Andre navne for Hansine var Hansine Sørensdatter Kløve og Hansine Sørensen.

Dåbsnotater: Feb. 28de var i Kirke Søren Hansens og Hustru Dorthe Michelsdatters Datter i Stadsevasehuus som ved Hjemmedaab 8de Feb. var kaldt Hansine, Baaren i Kirken af hans søster i Gjesing, Fadere ware Jørgen Bang i Viborghuset, Peder Thygesen i gl Bryghuus og ___ Sørensen i Stadseborghuset.

Begravelsesnotater: Hansine Sørensen - Stand: Aftægtsmand Peter Andreassens af Hustru af Stadsevasehus. Alder: 69 Aar.

Om Hansine:

• Dåbs-stadsfæstelse: 28 Feb. 1813, Gjesing Kirke.

• Konfirmation: 1827, Marie Magdalene Kirke. Konfirmand: Hansine Sørensdatter, Stadsevasehuset. Forældre: Søren Hansen Kløve i Stadsevasehuset. Dom: -.

Hansine blev gift med Peter Andreassen den 21 Nov. 1835 i Gjesing Kirke. Peter blev født den 15 Dec. 1804 i Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 15 Dec. 1804 i Gjesing Kirke, døde den 29 Maj 1887 i Marie Magdalene i en alder af 82 år, og blev begravet den 4 Jun. 1887 på Marie Magdalene Kirkegaard. Et andet navn for Peter var Peter Andreasen Bøtcher.
Billede

forrige  7. generation  Næste
66. Jens Jensen blev født i 1726.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Bonde, indsidder

Jens blev gift med Anne Christophersdatter den 25 Apr. 1751 i Ugerløse Kirke. Anne blev født i 1720 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 27 Okt. 1720 i Ugerløse Kirke, døde i 1780 i Ugerløse i en alder af 60 år, og blev begravet den 19 Jul. 1780 på Ugerløse Kirkegaard.

Parnotater: Dom. Miser: Jens Jensen og Anna Christophersdatter af Uggerløse. Forlovere: Gl. Hans Nielsen og Henric Olsen ibid.

Dåbsnotater: Dom 22 post. Trin. vare liden __- Christopher Nielsens Barn af Uggerløse, kaldet Anna, S___ paa MølleBorup Anne Kirstine bar det. Fadderne. Søvren G___, Niels Hansens Søn Morten, Morten Skrædder, Peder Nielsens og Christen Nielsens ___ alle af Uggerløse.

Begravelsesnotater: Anne står i 2 kirkebøger:
Uggerløse Kirkebog 1763-1803
Jens Jensens Kuen Anne Christophersdatter af Ugerløse. Gl. 62 Aar.

Uggerløse Kirkebog 1765-1800
Jens Jensens Kuen Anne Christophersdatter af Ugerløse.

Deres børn:

          i.  Marie Jensdatter blev født i 1752 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 24 Jun. 1752 i Ugerløse Kirke.

         ii.  Søren Jensen blev født i 1755 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 16 Feb. 1755 i Ugerløse Kirke.

        iii.  Christen Jensen blev født i 1757 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 15 Maj 1757 i Ugerløse Kirke.

         iv.  Anna Cathrina Jensdatter blev født i 1759 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 29 Sep. 1759 i Ugerløse Kirke.

          v.  Margrethe Jensdatter blev født i 1762 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 6 Jan. 1762 i Ugerløse Kirke.

Jens blev derefter gift med Anne Lisbeth Jacobsdatter den 7 Okt. 1781 i Ugerløse Kirke. Anne blev født i 1752. Et andet navn for Anne var Lisbeth Johansdatter.

Parnotater: Enkemand Jens Jensen og Pigen Anne Lisbeth Jacobsdatter af Uggerløse. Forlover vare Jacob Benche og Christen Jensen Smed begge af Uggerløse.
Trolovet: 20. April 1781.

Om Jens og Anne:

• FT 1787, 1. Juli: Holbæk, Merløse, Søstrup, Holløse Bye.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Jensen - Mand - 61 - givt 2den gang - Bonde - Indsiddder
Lisbeth Johansdatter - hans Kone - 35 - givt 1ste gang

Jens Jensen - deres Børn af Mandens 2det og Kon. 1ste Egtskb - 6
Karen Jensdatter - deres Børn af Mandens 2det og Kon. 1ste Egtskb - 4
Ellen Jensdatter - deres Børn af Mandens 2det og Kon. 1ste Egtskb - 1

Deres børn:

          i.  Jens Jensen blev født i 1782 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 27 Jan. 1782 i Ugerløse Kirke.

         ii.  Karen Jensdatter blev født i 1783 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 3 Aug. 1783 i Ugerløse Kirke.

        iii.  Peder Jensen blev født i 1785 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 23 Feb. 1785 i Ugerløse Kirke, døde i 1785 i Ugerløse, og blev begravet i Jun. 1785 på Ugerløse Kirkegaard.

33       iv.  Ellen Jensdatter (født i 1786 i Ugerløse, Ugerløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt)


67. Anne Lisbeth Jacobsdatter blev født i 1752. Et andet navn for Anne var Lisbeth Johansdatter.

Anne blev gift med Jens Jensen den 7 Okt. 1781 i Ugerløse Kirke. Jens blev født i 1726.

68. Lars Pedersen blev født i 1735, døde den 27 Apr. 1810 i Bukkerup i en alder af 75 år, og blev begravet den 2 Maj 1810 på Soderup Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 27 April døde Aftægtsgaardmand Lars Pedersen af Bukkerup - 75 Aar gl.

Lars giftede sig med 'ukendt' Giertrud Larsdatter den 7 Apr. 1765 i Soderup Kirke. Giertrud blev født i 1745 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 14 Mar. 1745 i Soderup Kirke, døde den 9 Jun. 1823 i Bukkerup i en alder af 78 år, og blev begravet den 15 Jun. 1823 på Soderup Kirkegaard.

Parnotater: (28 Oktober 1764) Dom 19 p. Trin blev U. Karl Laurs Pedersen og Pige Giertrud Laursdatter af Bucherup Trolovede. Forlovere Gl. Laurs Pedersen i Bucherup og Ferdinand Helt i Stedstrup. Copul. Pasch N. A. 1765.

Om Lars og Giertrud:

• FT 1787, 1. Juli: Holbæk, Merløse, Soderup, Bukkerup.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Lars Pedersen - Husbond - 52 - Begge i 1ste Ægteskab - Gaardbeboer
Giertrud Larsdatter - Madmoder - 43 - Begge i 1ste Ægteskab
Peder Larsen - deres Børn - 22 - ugivt - National Soldat
Ole Larsen - deres Børn - 16 - ugivt
Karen Larsdatter - deres Børn - 17 - ugivt
Birthe Larsdatter - deres Børn - 7 - ugivt
Maren Larsdatter - deres Børn - 4 - ugivt
Kirsten Larsdatter - deres Børn - 1 - ugivt
Kirsten Dinesdatter - Tienestepige - 21 - ugivt

• FT 1801, 1. Februar: Holbæk, Merløse, Soderup, Bukkerup.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Lars Pedersen - Husbonde - 67 - Begge i 1ste Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Giertrud Lars Datter - hans Kone - 57 - Begge i 1ste Ægteskab
Ole Larsen - Barn 29 ugivt - Landjæger
Maren Lars Datter - Barn - 17 ugivt
Kirsten Lars Datter - Barn - 14 ugivt
Dorthe Lars Datter - Barn - 12 ugivt
Peder Hansen - Tienestekarl - 18 - ugivt

Deres børn:

          i.  Peder Larsen blev født i 1766 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 20 Jul. 1766 i Soderup Kirke.

34       ii.  Lars Larsen (født i 1768 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt)

        iii.  Ole Larsen blev født i 1770 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 26 Dec. 1770 i Soderup Kirke, døde i 1771 i Bukkerup i en alder af 1 år, og blev begravet den 8 Jan. 1771 på Soderup Kirkegaard.

         iv.  Ole Larsen blev født i 1772 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 22 Mar. 1772 i Soderup Kirke.

       &nbsnbsp;  v.  Karen Larsdatter blev født i 1774 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 30 Okt. 1774 i Soderup Kirke, døde i 1776 i Bukkerup i en alder af 2 år, og blev begravet den 28 Jul. 1776 på Soderup Kirkegaard.

         vi.  Hans Larsen blev født i 1777 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 27 Mar. 1777 i Soderup Kirke, døde i 1777 i Bukkerup, og blev begravet den 8 Maj 1777 på Soderup Kirkegaard.

        vii.  Karen Larsdatter blev født i 1778 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 2 Apr. 1778 i Soderup Kirke.

       viii.  Birthe Larsdatter blev født i 1780 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 26 Dec. 1780 i Soderup Kirke.

         ix.  Maren Larsdatter blev født i 1784 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 8 Feb. 1784 i Soderup Kirke.

          x.  Kirsten Larsdatter blev født i 1786 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 6 Aug. 1786 i Soderup Kirke.

         xi.  Dorthe Larsdatter blev født i 1789 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 8 Nov. 1789 i Soderup Kirke.


69. Giertrud Larsdatter, datter af Lars Pedersen og Anna Knudsdatter, blev født i 1745 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 14 Mar. 1745 i Soderup Kirke, døde den 9 Jun. 1823 i Bukkerup i en alder af 78 år, og blev begravet den 15 Jun. 1823 på Soderup Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dominie Reminisere døbt Lars Pedersens Barn af Bucherup, kaldet Giertrud, baaren af Lars Rasmussens Hustru fra ___huus. teft: Ole Olsen. ___ ___. Peder Jensen. Lars Nielsens Hustru og Mads Larsens hustru alle af Bucherup.

Begravelsesnotater: Gjertrud Larsdatter - Stand: Lars Pedersens Enke af Bukkerup. Alder: 78 Aar.

Om Giertrud:

• Konfirmation: 1760, Soderup Kirke. Giertrud, Lars Pedersens Datter i Bucherup.

Giertrud giftede sig med 'ukendt' Lars Pedersen den 7 Apr. 1765 i Soderup Kirke. Lars blev født i 1735, døde den 27 Apr. 1810 i Bukkerup i en alder af 75 år, og blev begravet den 2 Maj 1810 på Soderup Kirkegaard.

70. Christopher Andersen blev født i 1745.

Christopher blev gift med Inger Rasmusdatter. Inger blev født i 1749, døde den 6 Okt. 1818 i Søndersted i en alder af 69 år, og blev begravet den 11 Okt. 1818 på Søndersted Kirkegaard.

Om Christopher og Inger:

• FT 1787, 1. Juli: Holbæk, Merløse, Søndersted, Søndersted Bye.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christop Andersen - Hosbonde - 42 - Begge i første Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Inger RasmD - Madmoder - 38 - Begge i første Ægteskab
Ane Christop - deres Børn - 10 - Ugivte
And Christop - deres Børn - 7 - Ugivte
Jørgen Olsen - Tieneste Folk - 21 - Ugivte
Jørgen Jeppes - Tieneste Folk - 18 - Ligeledes
Ellen MadsD - Tieneste Folk - 16 - Ligeledes

• FT 1801, 1. Februar: Holbæk, Merløse, Søndersted, Søndersted Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Inger Rasmusdatter - HuusKone - 52 - Enke efter første Ægteskab - Jordløs HuusKone ___ af ___ ___ ___ ___ ___ ___ ophold ___ ___ forhen ___ Præstens ___ ___.

Deres børn:

35        i.  Anna Christophersdatter (født i 1777 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt)

         ii.  Anders Christophersen blev født i 1781 i Søndersted, Søndersted Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 18 Mar. 1781 i Søndersted Kirke.


71. Inger Rasmusdatter blev født i 1749, døde den 6 Okt. 1818 i Søndersted i en alder af 69 år, og blev begravet den 11 Okt. 1818 på Søndersted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: nger Rasmusdatter - Stand: Indsidder Enke i Søndersted. Alder: 73.

Inger blev gift med Christopher Andersen. Christopher blev født i 1745.

73. Inger

Inger giftede sig med 'ukendt'.

Hendes barn:

36        i.  Jeppe Maansen Berg (født i 1777)


76. Johan Hansen Baade blev født i 1710 i Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, døde i 1811 i Førstballe i en alder af 101 år, og blev begravet den 11 Feb. 1811 på Nørup Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Jordet den Gamle Hans Baades Fader Johann Baade fra Førstballe, Gammel 101 Aar.

Om Johan:

• Beskæftigelse: Husmand, hyrde

Johan blev gift med Mette Pedersdatter den 20 Nov. 1756 i Bredsten Kirke. Mette blev født i 1729, døde i 1809 i Førstballe i en alder af 80 år, og blev begravet den 6 Maj 1809 på Nørup Kirkegaard. Et andet navn for Mette var Mette Hansdatter.

Parnotater: D. 20de November blev Johan Hansen Baade og Mette Pedersdatter af Rafning ægteviede.
15de Octobr blev Johan Hansen Landsoldat og Mads Hyrdes Enke Mette Pedersdatter af Rafning trolovede

Om Johan og Mette:

• FT 1787, 1. Juli: Vejle, Tørrild, Bredsten, Balle Bye.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Johan Hansen - Hosbonde - 64 - Manden i 1te Ægteskab - Huusmand og Hyrde
Mette Pedersdatter - ___ - 52 - ___ i 2den Ægteskab
Kirsten Johansdatter - Deres D. i 2. Ægteskab - 14
Katr. Marie Hansdatter - ___ - 76 - Enke efter 1te Ægteskab - ___ ___
Christen Johannessen - Hendes Søn - 36 - Ugift - ___

• FT 1801, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Bredsten, Balle Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Johan Baade - Mand - 87 - gift 1te gang - Byens Hyrde, begge skrøbelige og nyder Almisse af Sognet
Mette Pedersdatter - hans Kone - 77 - gift 2den gang - begge skrøbelige og nyder Almisse af Sognet

Deres børn:

          i.  Mads Johansen Baade blev født i 1758 i Søskov, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 8 Mar. 1758 i Bredsten Kirke, døde i 1758, og blev begravet den 20 Aug. 1758 på Bredsten Kirkegaard.

38       ii.  Hans Johansen Baade (født i 1759 i Søskov, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt - døde den 29 Mar. 1831 i Førstballe)

        iii.  Anne Kierstine Johansdatter blev født i 1762 i Balle, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt og blev døbt den 24 Jun. 1762 i Bredsten Kirke.

         iv.  Karen Johansdatter blev født i 1765 i Balle, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt og blev døbt den 8 Dec. 1765 i Bredsten Kirke.

          v.  Mads Johansen Baade blev født i 1768 i Balle, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 4 Dec. 1768 i Bredsten Kirke, døde den 5 Nov. 1842 i Nørup i en alder af 74 år, og blev begravet den 13 Nov. 1842 på Nørup Kirkegaard.

         vi.  Kirsten Johansdatter blev født i 1773 i Balle, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt.


77. Mette Pedersdatter blev født i 1729, døde i 1809 i Førstballe i en alder af 80 år, og blev begravet den 6 Maj 1809 på Nørup Kirkegaard. Et andet navn for Mette var Mette Hansdatter.

Begravelsesnotater: d. 6te Mai begravet Johan Baades Hustru Mette Hansdatter fra Førstballe, gammel 80 Aar.

Mette blev gift med Mads Rasmussen Hyrde den 27 Sep. 1752 i Bredsten Kirke. Mads blev født i 1724, døde i 1756 i Balle i en alder af 32 år, og blev begravet den 22 Feb. 1756 på Bredsten Kirkegaard.

Parnotater: Den 27 Sept. blef Mads Rasmussen og Mette Pedersdatter i Balle Copulerede.

Begravelsesnotater: Dominica Sexages. blef Mads Rasmussen Hyrde af Balle begrafvet, ætat: 32.

Mette blev derefter gift med Johan Hansen Baade den 20 Nov. 1756 i Bredsten Kirke. Johan blev født i 1710 i Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, døde i 1811 i Førstballe i en alder af 101 år, og blev begravet den 11 Feb. 1811 på Nørup Kirkegaard.

78. Hans Thomsen døde i 1787 i Ravning og blev begravet den 21 Mar. 1787 på Bredsten Kirkegaard.

Begravelsesnotater: jordet Hans Thomsen i Rauning, ætat -----

Om Hans:

• Beskæftigelse: Landsoldat

Hans giftede sig med 'ukendt' Ane Andersdatter. Ane blev født i 1726.

Om Hans og Ane:

• FT 1787, 1. Juli: Vejle, Tørrild, Bredsten, Ravning.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Anne Andersdatter - Madmoder - 61 - Enke efter 1ste Ægteskab - Huuskone


• FT 1801, 1. Februar: Vejle, Tørrild, Nørup, Førstballe Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Søren Pedersen - Mand - 49 - Første Ægteskab - Huusmand med Jord
Mette Kirstine Hansdatter - Hans Kone - 39 - Første Ægteskab
Ane Andersdatter - Konens Moder - 75 - Enke efter 1ste Ægteskab

Deres børn:

          i.  Johan Hansen blev født i 1758 i Ravning, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt og blev døbt den 20 Aug. 1758 i Bredsten Kirke.

         ii.  Mette Kierstine Hansdatter blev født i 1762 i Ravning, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, blev døbt den 17 Okt. 1762 i Bredsten Kirke, døde den 10 Mar. 1831 i Førstballe i en alder af 69 år, og blev begravet den 20 Mar. 1831 på Nørup Kirkegaard.

39      iii.  Anne Johanne Hansdatter (født i 1767 i Ravning, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt - døde den 28 Mar. 1842 i Givskud)


79. Ane Andersdatter blev født i 1726.

Ane giftede sig med 'ukendt' Hans Thomsen. Hans døde i 1787 i Ravning og blev begravet den 21 Mar. 1787 på Bredsten Kirkegaard.

80. Peder Rasmussen Møller, søn af Rasmus Madsen Ladefoged og Berthe Pedersdatter, blev født i 1747 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 8 Okt. 1747 i Ormslev Kirke, døde i 1790 i Edslev i en alder af 43 år, og blev begravet den 25 Feb. 1790 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Rasmussen.

Dåbsnotater: Dom. 19 p. Trinit. blef Rasmus Madsens Ladefogeds Barn i Marchuuset døbt i Ormslef Kirke N. Peder. Margreta ___ fra Constantinsborg bar Barnet. Faddere: Peder Thomasen og Mogens Rasmussen Kusk af Constantinsborg. Søren Simonsens Hustrue af ___.

Begravelsesnotater: Blev Peder Rasmussen Møller af Edslev begravet i sit alders 43 Aar.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Bonde, gaardbeboer, møller

• Skifte: 3 Nov. 1790. Frisenborg
G 341-381 A 3/16 - 59, 18. februar 1790, Edslev - 63, 3. november 1790
Peder Rasmussen, død
Anne Kirstine Pedersdatter, enke
Hans børn af forrige ægteskab:
Birthe Pedersdatter, 16 år
Maren Pedersdatter, 14 år
Børn med enken:
Rasmus Pedersen, 5 år
Peder Pedersen, 3 år
Anne Pedersdatter, 7 år
Peder Knudsen i Edslev Mølle var Peder Rasmussens stedfader

Peder blev gift med Anna Rasmusdatter, datter af Rasmus Michelsen og Maren Pedersdatter, den 22 Jul. 1773 i Kolt Kirke. Anna blev født i 1748 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 28 Jul. 1748 i Kolt Kirke, døde i Mar. 1782 i Edslev i en alder af 34 år, og blev begravet den 20 Mar. 1782 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: Torsdagen d. 22 Julii blev Peder Rasmussen af Edslev og Anna Rasmusdatter ibid Copulerte. Fredagen d. 5 Marti Troloved Peder Rasmusen af Edslev Mølle og Anne Rasmusdatter af Edslev. Forloverne vare: Rask Michelsen og Jens Michelsen af Edslev.

Dåbsnotater: Dom: 7 Trinit: blef døbt udi Kolt Kirke Rasmus Michelsens Barn af Edslef, kaldet Anne. Michel Rasmussens Datter af Edslef N: Maren Michelsdatter, ibid. bar Barnet. Faddere. Peder Andersen. Michel Rask og Ole Michelsens Hustru alle af Edslef.

Begravelsesnotater: Begravet Peder Rasmussens Hustru af Edslev i sit alders 33 Aar.

Om Anna:

• Skifte: G 341-380 21/29
689, 24. juni 1782, Edslev
Anne Rasmusdatter, død
Peder Rasmussen, enkemand
Deres børn:
Birthe Pedersdatter, 8 år
Maren Pedersdatter, 6 år
Karen Pedersdatter, 4 år

Deres børn:

          i.  Birthe Pedersdatter blev født i 1774 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 31 Mar. 1774 i Kolt Kirke.

         ii.  Maren Pedersdatter blev født i 1775 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 23 Jul. 1775 i Kolt Kirke.

        iii.  Karen Pedersdatter blev født i 1777 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 28 Apr. 1777 i Kolt Kirke.

         iv.  Niels Pedersen blev født i 1782 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 20 Jan. 1782 i Kolt Kirke, døde i 1782 i Edslev, og blev begravet den 28 Mar. 1782 på Kolt Kirkegaard.

Peder blev derefter gift med Anne Kirstine Pedersdatter den 12 Jul. 1782 i Kolt Kirke. Anne blev født i 1759, døde den 28 Nov. 1802 i Edslev i en alder af 43 år, og blev begravet den 3 Dec. 1802 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Kirstine Pedersdatter.

Parnotater: Fredagen d. 12 Julii blev Enkemanden Peder Rasmussen af Edslev og Ane Kirstine Pedersdatter ibid Copulerte. Torsdagen d. 25 April blev Enkemanden Peder Rasmussen af Edslev og Anne Kirstine Pedersdatter ibid Tolovede. Deres Forlovsmænd Peder Knudsen af Edslev Mølle og Jens Lauridsen af Edslev.

Om Peder og Anne:

• FT 1787, 1. Juli: Aarhus, Ning, Kolt, Edslev Bye.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Rasmussen - Husbonde - 41 - hans 2det Ægteskab - Bonde og Møller
Anne Kirstine Pedersdatter - ___moder - 30 - hendes 1te Ægteskab

Birthe Pedersdatter - Husbondens Børn af 1ste Ægteskab - 14 - ugift
Maren Pedersdatter - Husbondens Børn af 1ste Ægteskab - 12 - ugift
Rasmus Pedersen - deres Børn - 3 - ugift
Peder Pedersen - deres Børn - 1 - ugift
Anne Pedersdatter - deres Børn -5 - ugift
Øvle Lauritsen - Tieneste Karl - 25 - ugift
Anne Pedersdatter -___ ___ ___ - 56 - ___ Enke efter ___ ___ - og Indsidder hos ___ ___ ___ ___ Bonde og Møller

Deres børn:

          i.  Anne Pedersdatter blev født i 1783 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 27 Apr. 1783 i Kolt Kirke, døde den 27 Maj 1865 i Edslev i en alder af 82 år, og blev begravet den 1 Jun. 1865 på Kolt Kirkegaard.

         ii.  Rasmus Pedersen blev født i 1785 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 29 Maj 1785 i Kolt Kirke.

40      iii.  Peder Pedersen (født i 1787 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 27 Maj 1856 i Kattrup Mark)

         iv.  Karen Pedersdatter blev født i 1790 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 26 Sep. 1790 i Kolt Kirke, døde den 27 Jul. 1863 i Edslev i en alder af 73 år, og blev begravet den 31 Jul. 1863 på Kolt Kirkegaard.


81. Anne Kirstine Pedersdatter, datter af Peder Jensen Møller og Maren Rasmusdatter, blev født i 1759, døde den 28 Nov. 1802 i Edslev i en alder af 43 år, og blev begravet den 3 Dec. 1802 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Kirstine Pedersdatter.

Dåbsnotater: Der mangler kirkebøger for Koldt 1757 - 1764

Begravelsesnotater: Den 28de November døde Øvle Lauridsens Kone Kirstine Pedersdatter i Edslev. Begravet den 3 December - 43 Aar.

Anne blev gift med Peder Rasmussen Møller den 12 Jul. 1782 i Kolt Kirke. Peder blev født i 1747 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 8 Okt. 1747 i Ormslev Kirke, døde i 1790 i Edslev i en alder af 43 år, og blev begravet den 25 Feb. 1790 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Rasmussen.

Anne blev derefter gift med Øvle Lauridsen den 12 Jul. 1791 i Kolt Kirke. Øvle blev født i 1762, døde den 13 Apr. 1803 i Edslev i en alder af 41 år, og blev begravet den 20 Apr. 1803 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Øvle var Øvli Laursen.

Parnotater: Tirsdagen d. 12 April Trolovet Øvle Lauridsen af Koldt og Enke Anne Kirstine Pedersdatter Edslev, som forlovsmænd, Edslev Møller Peder Knudsen og Clemen Madsen ved Koldt. Tirsdagen d. 12 Juli blev samme Copulerede.

Om Øvle og Anne:

• FT 1801, 1. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Edslev Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Øvli Laursen - Huusbonde - 40 - 1te Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Ane Kirstine Pedersdatter - hans kone - 49 - 2det Ægteskab
Rasmus Pedersen - deres Børn - 15 - ugift
Peder Pedersen - deres Børn - 7 - ugift
Ane Pedersdatter - deres Børn - 16 - ugift
Maren Pedersdatter - deres Børn - 10 - ugift
Kirsten Øvlisdatter - deres Børn - 5 - ugift
Maren Øvlisdatter - deres Børn - 2 - ugift

Begravelsesnotater: Den 13de April døde Øvli Laursen i Edslev. Begravet 20. April - 41 Aar.

Om Øvle:

• Skifte: 28 Apr. 1803. 1803. skifte efter sl. Øvle Lauersen - sl. Anne Kirstine Pedersdatter, Edslev.
Børn: Peder 8 aar, Kirsten 5 aar.
Morbroder Jens Pedersen af Kolt, farbroder Peder Laursen, Edslev.

• Gårdsalg: Øvle sælger gården til sin steddatter Anne Pedersdatter, 3 Apr. 1803.

Deres børn:

          i.  Kirsten Øvlesdatter blev født i 1793 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 10 Mar. 1793 i Kolt Kirke, døde den 12 Jul. 1793 i Edslev, og blev begravet den 17 Jul. 1793 på Kolt Kirkegaard.

         ii.  Peder Øvlesen blev født den 25 Jun. 1794 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 25 Jun. 1794 i Hjemmet, døde den 14 Jun. 1820 i Ormslev i en alder af 25 år, og blev begravet den 19 Jun. 1820 på Ormslev Kirkegaard.

        iii.  Kirsten Øvlesdatter blev født i 1797 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt i 1797 i Hjemmet.

         iv.  Maren Øvlesdatter blev født den 1 Jan. 1800 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 1 Jan. 1800 i Hjemmet, døde den 17 Mar. 1802 i Edslev i en alder af 2 år, og blev begravet den 24 Mar. 1802 på Kolt Kirkegaard.

          v.  Maren Øvlesdatter blev født den 19 Nov. 1802 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 3 Dec. 1802 i Kolt Kirke, døde den 11 Dec. 1802 i Edslev, og blev begravet den 19 Dec. 1802 på Kolt Kirkegaard.


82. Clemen Madsen, søn af Mads Clemensen og Maren Pedersdatter, blev født i 1767 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 6 Dec. 1767 i Kolt Kirke, døde den 26 Apr. 1832 i Kolt i en alder af 65 år, og blev begravet den 29 Apr. 1832 på Kolt Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom: 2. Advent: Døbt Mads Clemensens Barn af Lemming N: Clemen, Maren Larsdatter af Lemming bar Barnet. Faderne ware: Knud Jensen af Ormsløv. Clemen Jensen Smedemester. Jacob Christoffersen af Lemming og Jens Smed fra Edsløv.

Begravelsesnotater: Clemen Madsen - Stand: Opholdsmand, Mads Clemensen Fader i Koldt. Alder: 64 Aar.

Om Clemen:

• Beskæftigelse: Husmand med jord

Clemen blev gift med Anne Andersdatter den 12 Jul. 1793 i Kolt Kirke. Anne blev født i 1766 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 26 Okt. 1766 i Ormslev Kirke, døde den 15 Nov. 1818 i Kolt i en alder af 52 år, og blev begravet den 19 Nov. 1818 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Ane Andersdatter.

Parnotater: d. 12 Julii blev Clemen Madsen og Anne Andersdatter begge af Lemming ægteviede.

Om Clemen og Anne:

• FT 1801, 1. Februar: Aarhus, Ning, Koldt, Koldt Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Clemen Madsen - Huusbonde - 33 - 1te Ægteskab - Huusmand med Jord
Ane Andersdatter - hans Kone - 33 - 1te Ægteskab
Mads Clemensen - deres Børn - 1 - ugift
Zidsel Clemensdatter - deres Børn - 7 - ugift
Kirsten Clemensdatter - deres Børn - 4 - ugift

Deres børn:

41        i.  Sidsel Clemensdatter (født den 21 Dec. 1793 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 9 Jun. 1870 i Kattrup Mark)

         ii.  Kirsten Clemensdatter blev født i 1796 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 26 Sep. 1796 i Hjemmet, døde den 3 Jun. 1881 i Karolinelunds Mølle i en alder af 85 år, og blev begravet den 10 Jun. 1881 på Harlev Kirkegaard.

        iii.  Mads Clemensen blev født den 27 Jul. 1799 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 27 Jul. 1799 i Kolt Kirke, døde den 3 Apr. 1864 i Lemming i en alder af 64 år, og blev begravet den 8 Apr. 1864 på Kolt Kirkegaard.

         iv.  Ane Marie Clemensdatter blev født den 11 Maj 1802 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 23 Maj 1802 i Kolt Kirke.

          v.  Anders Clemensen blev født den 19 Okt. 1805 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 10 Nov. 1805 i Kolt Kirke, døde den 13 Aug. 1888 i Søften Fattiggaard i en alder af 82 år, og blev begravet den 19 Aug. 1888 på Foldby Kirkegaard.


83. Anne Andersdatter, datter af Anders Sørensen og Anne Rasmusdatter, blev født i 1766 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 26 Okt. 1766 i Ormslev Kirke, døde den 15 Nov. 1818 i Kolt i en alder af 52 år, og blev begravet den 19 Nov. 1818 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Ane Andersdatter.

Dåbsnotater: Dom 21 post Trin: Døbt Anders Sørensens Barn af Ormsløv Anne. Præstens Kone bar Barnet. Fadderne. Rasmus Michelsen af Edslev. Daniel Sørensen af __bye og Peder ___ Hustru af Ormsløv.

Begravelsesnotater: Anne Andersdatter - Stand: Huusmand Clemen Madsens Hustru i Koldt. Alder: 53 Aar.

Anne blev gift med Clemen Madsen den 12 Jul. 1793 i Kolt Kirke. Clemen blev født i 1767 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 6 Dec. 1767 i Kolt Kirke, døde den 26 Apr. 1832 i Kolt i en alder af 65 år, og blev begravet den 29 Apr. 1832 på Kolt Kirkegaard.

84. Hans Sørensen blev født i 1767, døde den 9 Sep. 1830 i Brabrand i en alder af 63 år, og blev begravet den 14 Sep. 1830 på Brabrand Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Hans Sørensen - Stand: Smed i Brabrand. Alder: 63 Aar. Anmærkninger: almindelig Gigt. Skifteattest 9. September.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Smed

Hans blev gift med Dorthe Christensdatter den 7 Apr. 1797 i Brabrand Kirke. Dorthe blev født i 1755, døde den 14 Jul. 1826 i Brabrand i en alder af 71 år, og blev begravet den 20 Jul. 1826 på Brabrand Kirkegaard. Et andet navn for Dorthe var Dorthe Rasmusdatter.

Parnotater: D. 23de October trolovede Ungkarl Hans Sørensen og Enke Dorthe Christensdatter Begge af Brabrand, ___ G___ i dette Ægteskab ___ og underskrivere Niels Loft - Niels Hiortshøy.

Om Hans og Dorthe:

• FT 1801, 1. Februar: Aarhus, Hasle, Brabrand, Brabrand Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Hans Sørensen - Mand - 31 år - Gift første gang - Husmand med Jord - Smed
Dorthe Rasmusdatter - Hans Kone - 43 år - Gift anden gang

Erasmine Rasmusdatter - hendes Datter - 8 år - ugift
Søren Hansen - deres Barn - 2 år - ugift
Christen Hansen - deres Barn - 1 år - ugift

Deres børn:

          i.  Søren Hansen blev født den 15 Dec. 1798 i Brabrand, Brabrand Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt i 1798 i Brabrand Kirke, døde den 16 Dec. 1868 i Galten Mark i en alder af 70 år, og blev begravet den 23 Dec. 1868 på Galten Kirkegaard.

42       ii.  Christen Hansen (født den 6 Aug. 1800 i Brabrand, Brabrand Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt - døde den 19 Apr. 1888 i Viby)

Hans blev derefter gift med Ingeborg Poulsdatter den 22 Nov. 1828 i Brabrand Kirke. Ingeborg blev født den 29 Apr. 1793 i Søballe, Venge Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, blev døbt den 5 Maj 1793 i Veng Kirke, døde den 9 Dec. 1858 i Villersø i en alder af 65 år, og blev begravet den 16 Dec. 1858 på Villersø Kirkegaard.

Parnotater: Gom: Enkemand Hans Sørensen Smed i Brabrand 60 Aar gl. Lovligt skifte med begge sine Sønner dateret 28de September 1828 og fra Tinglysningen dat. 18de August 1828. Brud: Pigen Ingeborg Poulsdatter af Søeballe, tjenende i Brabrand 34 Aar gl. Forlovere: Niels ___sen Huusmand i Maarslet og Peder Nielsen Gaardmand i Brabrand. Trolovet d. 28. September 1828.

Dåbsnotater: Femte Søndag efter Paasche, d 5 Maÿ var til Kirke Huusmand Poul Lauritzens Tvilling Børn af Søeballe, det første kaldet Ingeborg baaren af Jens Lauritzens Koun af Galthen, det andet kaldet Jens, baaren af Niels Sørensens Koun i Wissing. Fad. Thomads Sørensen, Jacob Nielsens Karl Niels Christensen og Jørgen Christensens Koun, alle af Søeballe. Fødte d 29 April.

Begravelsesnotater: Ingeborg Poulsdatter - Stand: Aftægtsmand Anders Pedersens Hustru paa Villersøe Mark. Født i Venge Sogn, ___ ___. Alder: 66 Aar. Anmærkninger: Anmeldt hos Skifteretten, Død af Alderdomssvaghed.

Deres barn:

          i.  Johan Christian Hansen blev født den 30 Jan. 1830 i Brabrand, Brabrand Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 7 Mar. 1830 i Brabrand Kirke.


85. Dorthe Christensdatter blev født i 1755, døde den 14 Jul. 1826 i Brabrand i en alder af 71 år, og blev begravet den 20 Jul. 1826 på Brabrand Kirkegaard. Et andet navn for Dorthe var Dorthe Rasmusdatter.

Begravelsesnotater: Dorthe Christensdatter - Stand: Opholdsmand Hans Sørensen Smede___ I Brabrand. Alder: 71 1/2 Aar. Anmærkninger: ___tigt Bryst Sygom. Skifteattest _8 July.

Dorthe blev gift med Rasmus Nielsen den 28 Mar. 1792 i Aarhus Domkirke. Rasmus blev født i 1763, døde i Sep. 1792 i Aaby i en alder af 29 år, og blev begravet den 14 Sep. 1792 på Aarhus Domkirkegaard.

Parnotater: D. 22de Januar blev Rasmus Nielsen Ungkarl og Væver troloved med Pigen Dorthe Christensdatter som ___ Ægteskab ___ ___. Copuleret Marti d 28.

Deres barn:

          i.  Erasmine Rasmusdatter blev født den 6 Nov. 1792 i Aarhus Domsogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, blev døbt i Nov. 1792 i Hjemmet, døde den 19 Apr. 1857 i Brabrand i en alder af 64 år, og blev begravet den 27 Apr. 1857 på Brabrand Kirkegaard.

Dorthe blev derefter gift med Hans Sørensen den 7 Apr. 1797 i Brabrand Kirke. Hans blev født i 1767, døde den 9 Sep. 1830 i Brabrand i en alder af 63 år, og blev begravet den 14 Sep. 1830 på Brabrand Kirkegaard.

86. Udlagt bf. Jens Hansen Wulff .

Jens havde et forhold til Kirsten Rasmusdatter. Kirsten blev født i 1774 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 18 Sep. 1774 i Tranbjerg Kirke.

Deres barn:

43        i.  Else Marie Jensdatter (født den 6 Nov. 1802 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 1 Dec. 1889 i Slet)


87. Kirsten Rasmusdatter, datter af Rasmus Rasmussen og Mette Christensdatter, blev født i 1774 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 18 Sep. 1774 i Tranbjerg Kirke.

Dåbsnotater: Dominica XVI post Festo Trinitatis, Rasmus Rasmussens Pigebarn i Sleth Kirsten, Fadderne, Peder Povelsen og Broder af ___. Peder Christensen. Peder Rasmussens Hustru. Barnets Faster bar det til daaben, ___ af Sleth.

Om Kirsten:

• Konfirmation: 1792, Tranbjerg Kirke. Kirsten Rasmusdatter.

Kirsten havde et forhold til Udlagt bf. Jens Hansen Wulff.

Kirsten blev gift med Rasmus Hansen den 18 Apr. 1828 i Tranbjerg Kirke. Rasmus blev født i 1758.

Parnotater: Gom: Rasmus Hansen, Enkemand i Aarhus. 70 Aar. Brud: Kjersten Rasmusd. 54 Aar hos Svigersønnen Christen Hansen, Smed i Sleth. Forlovere: Peder Anders ___ med ført Pen og Poul Jespersen ligeledes med ført Pen.


88. Rasmus Larsen, søn af Laurits Søfrensen, blev født i 1731 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 2 Dec. 1731 i Raklev Kirke, døde i 1796 i Vollerup i en alder af 65 år, og blev begravet i Apr. 1796 på Raklev Kirkegaard. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Lauritsen.

Dåbsnotater: 2 Decemb: Dom 1ma Advent: Laurs Søfrensens Rasmus, baaren af Ung. Jens Jensens Hustru i Illerup. Fadderne vare Niels Søfrensens Søn og Pige og ___ kibid. Hans Jensen i Holdbæk. Rsmus Iversen.

Begravelsesnotater: Gaardmd. Rasmus Larsen i Wollerup, gl. 66 Aar.

Om Rasmus:

• Konfirmation: 1757, Raklev Kirke. Rasmus Laursen - afg. Laurs Sørensens Søn - Gaaset. - 19.

• Skifte: 13 Feb. 1797. Lerchenfeld gods, Holbaek skpr;
Rasmus Larsen gmd i Vollerup 13 Feb 1797.
Hustru: Bodil Hansdtr.
Børn: Lars Rasmussen myndig,
Hans Rasmussen 14,
Karen Rasmusdtr = Jens Pedersen gmd i Kongstrup,
Bodil Rasmusdtr 22 ugift hiemme,
Dorthe Rasmusdtr 20 ugift tien i Kongstrup.
SVIGERSØN: Jens Mikkelsen wgd: Lars Hansen gmd i Kaastrup

Rasmus giftede sig med 'ukendt' Boel Hansdatter den 14 Sep. 1764 i Raklev Kirke. Boel blev født i 1738 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 29 Jun. 1738 i Raklev Kirke. Et andet navn for Boel var Bodild Hansdatter.

Parnotater: 14 September Rasmus Larsen og Boel Hansd. af Gaastoft.

Om Rasmus og Boel:

• FT 1787, 1. Juli: Holbæk, Ars, Raklev, Wollerup.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Rasmus Larsen - begge i første Ægteskab - 56 - Hosbonde - Bonde og GaardMand
Bodild Hansdatter - begge i første Ægteskab - 49 - hans Kone
Karen Rasmusdatter - ugivte - 23 - Deres Børn
Lars Rasmussen - ugivte - 21 - Deres Børn
Boel Rasmusdatter - ugivte - 13 - Deres Børn
Hans Rasmussen - ugivte - 5 - Deres Børn

Deres børn:

          i.  Karen Rasmusdatter blev født i 1765 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 16 Maj 1765 i Raklev Kirke.

         ii.  Lars Rasmussen blev født i 1766 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 3 Aug. 1766 i Raklev Kirke.

        iii.  Anna Rasmusdatter blev født i 1768 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 24 Jan. 1768 i Raklev Kirke, døde i 1778 i Vollerup i en alder af 10 år, og blev begravet den 27 Nov. 1778 på Raklev Kirkegaard.

         iv.  Maren Rasmusdatter blev født i 1769 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 27 Aug. 1769 i Raklev Kirke, døde i 1778 i Vollerup i en alder af 9 år, og blev begravet den 4 Nov. 1778 på Raklev Kirkegaard.

          v.  Hans Rasmussen blev født i 1772 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 15 Maj 1772 i Raklev Kirke, døde i 1773 i Vollerup i en alder af 1 år, og blev begravet den 18 Aug. 1773 på Raklev Kirkegaard.

         vi.  Bodil Rasmusdatter blev født i 1774 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 3 Jul. 1774 i Raklev Kirke, døde den 2 Sep. 1828 i Vollerup i en alder af 54 år, og blev begravet den 5 Sep. 1828 på Raklev Kirkegaard.

        vii.  Dorthe Rasmusdatter blev født i 1776 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 1 Sep. 1776 i Raklev Kirke.

       viii.  Hans Rasmussen blev født i 1778 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 27 Dec. 1778 i Hjemmet, døde i 1778 i Vollerup, og blev begravet den 27 Dec. 1778 på Raklev Kirkegaard.

         ix.  Dreng blev født i 1780 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, døde i 1780 i Vollerup, og blev begravet den 7 Apr. 1780 på Raklev Kirkegaard.

44        x.  Hans Rasmussen (født i 1781 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde den 30 Dec. 1831 i Raklev Mark)

         xi.  Maren Rasmusdatter blev født i 1784 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Apr. 1784 i Raklev Kirke, døde i 1784 i Vollerup, og blev begravet den 12 Dec. 1784 på Raklev Kirkegaard.


89. Boel Hansdatter, datter af Hans Lauridsen og Ane Hansdatter, blev født i 1738 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 29 Jun. 1738 i Raklev Kirke. Et andet navn for Boel var Bodild Hansdatter.

Dåbsnotater: 29 Junÿ Hans Larsens Boel i Gaastoft. Baaren af Christen Jørgensens Koun i Ellede. Fadderne vare: P___ ___ og Moderens Søstre Mette og Maren Hansdatter.

Om Boel:

• Konfirmation: 1756, Raklev Kirke. Boel Hansd. - Hans Laursen - Gaaset. - 18.

Boel giftede sig med 'ukendt' Rasmus Larsen den 14 Sep. 1764 i Raklev Kirke. Rasmus blev født i 1731 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 2 Dec. 1731 i Raklev Kirke, døde i 1796 i Vollerup i en alder af 65 år, og blev begravet i Apr. 1796 på Raklev Kirkegaard. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Lauritsen.

90. Ole Hansen, søn af Hans Christensen og Maren Jensdatter, blev født i 1762 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 17 Mar. 1762 i Raklev Kirke, døde den 26 Okt. 1831 i Nyrup i en alder af 69 år, og blev begravet den 30 Okt. 1831 på Raklev Kirkegaard.

Dåbsnotater: 17 Martÿ Hans Christensens Søn af Ellede Ole, baaren af Peder Larsens Hust. af Ellede. Fadderne. Rasmus Pedersen af Rachløv. Ole Christensen ___. Peder Larsen i Ellede. Lars Pedersen ___. Rasmus Pedersen i Rachløv. Boel Olesdatter ___ ibdm. Hans Olsen ___ ibdm-.

Begravelsesnotater: Ole Hansen - Stand: Jordløs Huusmand i Nÿerup Alder: 70 Aar.

Om Ole:

• Konfirmation: 26 Apr. 1778, Raklev Kirke. Afg. Hans Christensens Søn af Ellede, Ole, 16 Aar.

Ole giftede sig med 'ukendt' Ane Abrahamsdatter den 13 Okt. 1786 i Raklev Kirke. Ane blev født i 1751 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 10 Jan. 1751 i Raklev Kirke, døde i 1812 i Nyrup i en alder af 61 år, og blev begravet den 23 Feb. 1812 på Raklev Kirkegaard.

Parnotater: Trolovede deb 9de Julÿ U. Kr. Ole Hansen af Ellede og Pigen Anna AbrahamsDatter af Kallerup. Forloverne vare: H.M. Ole Jensen af Rachløv og H.M. Jens Hansen af Ellede. Viede den 13 October 1786.

Om Ole og Ane:

• FT 1787, 1. Juli: Holbæk, Ars, Raklev, Kallerup.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Ole Hansen - begge i første Ægteskab - 24 - Mand - Indsidder og National Soldat
Anne Abrahamsdatter - begge i første Ægteskab - 38 - Hans Koune
Ellen - ugivt - deres Barn - 1

• FT 1801, 1. Februar: Holbæk, Ars, Raklev, Nyerup Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Unge Ole Hansen - Mand - 39 - begge i 1ste Ægtes. - Jordløs Huusmand
Ane Abrahamsdatter - hans Koun - 50 - begge i 1ste Ægtes.
Christopher Olsen - deres Søn - 6 - ugivt

Deres børn:

45        i.  Ellen Olesdatter (født i 1787 i Kallerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde den 12 Feb. 1832 i Raklev Mark)

         ii.  Maren Olesdatter blev født i 1788 i Kallerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 29 Jun. 1788 i Raklev Kirke, døde i 1788 i Kallerup, og blev begravet den 14 Sep. 1788 på Raklev Kirkegaard.

        iii.  Hans Olesen blev født i 1790 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 28 Jul. 1790 i Raklev Kirke.

         iv.  Christopher Olesen blev født den 6 Maj 1793 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 9 Maj 1793 i Hjemmet, døde i 1793 i Nyrup, og blev begravet den 7 Jul. 1793 på Raklev Kirkegaard.

          v.  Christopher Olesen blev født den 12 Aug. 1795 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 16 Aug. 1795 i Raklev Kirke, døde den 7 Nov. 1855 i Gaasetofte i en alder af 60 år, og blev begravet den 12 Nov. 1855 på Raklev Kirkegaard.


91. Ane Abrahamsdatter, datter af Abraham Jørgensen og Ellen Madsdatter, blev født i 1751 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 10 Jan. 1751 i Raklev Kirke, døde i 1812 i Nyrup i en alder af 61 år, og blev begravet den 23 Feb. 1812 på Raklev Kirkegaard.

Dåbsnotater: 10 Januarÿ Abraham Jørgensens Ane af Nÿerup. Baaren af Niels Andersens Husrtu ibdm. Fadderne: Niels Christensen. Jens Larsen. Søren Pedersen. Søren Larsen. Jens Jørgensen. ___ Jørgensdatter. Niels Andersen.

Begravelsesnotater: Den 23de Februarii blev iordet Anna AbrahamsD. ___ Ole Hansens Koun af Nÿrup, Ætatis - 55 Aar.

Ane giftede sig med 'ukendt' Ole Hansen den 13 Okt. 1786 i Raklev Kirke. Ole blev født i 1762 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 17 Mar. 1762 i Raklev Kirke, døde den 26 Okt. 1831 i Nyrup i en alder af 69 år, og blev begravet den 30 Okt. 1831 på Raklev Kirkegaard.

92. Søren Hansen .

Søren giftede sig med 'ukendt' Kirsten Nielsdatter den 26 Jul. 1757 i Tømmerup Kirke.

Parnotater: den 22 Junji blev Søren Hansen en Enkemand af Meelbye, Aarbye Sogn og Kirsten Nielsdatter en Pige ___ var nu til ___ __- Peder Jensen Huus og Hjulmand i Kaastrup trolovede, ___ ___ Niels Nielsen i Ugerløse i Rørbye Sogn og Jens Jensen af Meelbye gik i løfter efter loven.

Deres barn:

46        i.  Hans Sørensen (født i 1765 i Kaastrup, Tømmerup Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde den 15 Maj 1846 i Kaastrup)


93. Kirsten Nielsdatter .

Kirsten giftede sig med 'ukendt' Søren Hansen den 26 Jul. 1757 i Tømmerup Kirke.

94. Lars Sørensen blev født i 1756, døde den 20 Mar. 1815 i Jorløse i en alder af 59 år, og blev begravet den 24 Mar. 1815 på Jorløse Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Lars Sørensen - Stand: Huusmand. Alder: 59.

Om Lars:

• Beskæftigelse: Husmand, gaardmand

Lars giftede sig med 'ukendt' Kirsten Nielsdatter den 31 Maj 1793 i Viskinge Kirke. Kirsten blev født i 1769 i Viskinge, Viskinge Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 19 Sep. 1769 i Viskinge Kirke, døde den 20 Sep. 1852 i Ubby i en alder af 83 år, og blev begravet den 26 Sep. 1852 på Ubby Kirkegaard. Et andet navn for Kirsten var Kirsten Larsdatter.

Parnotater: Dom Misere, 2den Søndag efter Pinse trolovet Ungkarl Lars Sørensen fra ___ og Pigen Kirsten Nielsdatter fra W___. Copul. 31 Maÿ.

Om Lars og Kirsten:

• FT 1801, 1. Februar: Callundborg, Jordløse, Jordløse Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Lars Sørensen - Mand - 47 - begge i 1ste Ægteskab - Jordløs Huusmand
Kirsten Nielsdatter - hans Kone - 31 - begge i 1ste Ægteskab
Ane Larsdatter - deres Børn - 5 - ugift
Niels Larsen - deres Børn - 2 - ugift

• FT 1834, 18. Februar: Holbæk, Skippinge, Jordløse, Jordløse Bye, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Kirsten Nielsdatter - 65 - Enke - Aftægtskone


• FT 1845, 1. Februar: Holbæk, Skippinge, Jordløse, Jordløse Mark, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Rasmus Jacobsen - 26 - gift - Hiembek - Indsidder, Dagleier
Dorthe Pedersdatter - 25 - gift - Auensø - Hans kone
Ane Sophie Rasmusdt - 2 - ugift - do - Deres Barn
Anders Jacobsen - 28 - ugift - Hiembek - Mandens Broder , Dagleier
Maren Pedersdatter - 31 - Enke - Bjergsted - Fattiglem
Lars Andersen - 5 - ugift - her i Sognet - hendes barn
Maren Andersdt - 2 - ugift - do - hendes barn
Kirsten Nielsdatter - 76 - Enke - Widskinde - Fattiglem

• FT 1850, 1. Februar: Holbæk, Ars, Ubby, Ubby, et Huus.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Larsen - 51 - gift - Jordløse S., Holbech A. - Husfader - Hmd og Daglejer
Maren Nielsdatter - 54 - gift - Wiskinde, Holbech A. - hans Kone
Ane Marie nielsdatter - 14 - ug - her i S. - deres Børn
Niels Nielsen - 10 - ug - do - deres Børn
Kirsten Larsdatter - 81 - Enke - Wiskinde, Holbech A. - Huusfaders Moder

Deres børn:

47        i.  Johanne Larsdatter (født i 1794 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt - døde den 3 Jul. 1870 i Kaastrup)

         ii.  Anna Larsdatter blev født i 1796 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 29 Maj 1796 i Jorløse Kirke.

        iii.  Sidse Larsdatter blev født i 1797 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 8 Okt. 1797 i Jorløse Kirke, døde i 1799 i Jorløse i en alder af 2 år, og blev begravet den 20 Jan. 1799 på Jorløse Kirkegaard.

         iv.  Niels Larsen blev født i 1799 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 25 Dec. 1799 i Jorløse Kirke.

          v.  Jens Larsen blev født i 1802 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 5 Jun. 1802 i Jorløse Kirke.

         vi.  Sidse Larsdatter blev født i 1808 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, døde i 1808 i Jorløse, og blev begravet den 22 Maj 1808 på Jorløse Kirkegaard.

        vii.  Anders Larsen blev født den 6 Aug. 1809 i Jorløse, Jorløse Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 6 Aug. 1809 i Hjemmet.


95. Kirsten Nielsdatter, datter af Niels Sørensen, blev født i 1769 i Viskinge, Viskinge Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 19 Sep. 1769 i Viskinge Kirke, døde den 20 Sep. 1852 i Ubby i en alder af 83 år, og blev begravet den 26 Sep. 1852 på Ubby Kirkegaard. Et andet navn for Kirsten var Kirsten Larsdatter.

Dåbsnotater: Dom: 19de Trinit døbt Huusmand Niels Sørensens Datter Kirsten her af Wichkende, baaren af Peder Hjulmands Hustru Maren ibedem. Fadderne: Jens Rasmussen. Willum Christensen. Jørgen Rasmussens Kune. Olle Nielsens Kune. Gl. Jens Pedersens Datter Ane alle af Wichkinde.

Begravelsesnotater: Kirsten Nielsdatter - Stand: Enke, hos Sønnen Gmd. Niels Larsen i Uby. Alder: 84.

Kirsten giftede sig med 'ukendt' Lars Sørensen den 31 Maj 1793 i Viskinge Kirke. Lars blev født i 1756, døde den 20 Mar. 1815 i Jorløse i en alder af 59 år, og blev begravet den 24 Mar. 1815 på Jorløse Kirkegaard.

96. Friderich Johansen Tudsk, søn af Johan Friderichsen Tusk og Maren Jensdatter, blev født i 1744 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 2 Maj 1744 i Auning Kirke, døde den 13 Dec. 1819 i Auning i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Dec. 1819 på Auning Kirkegaard. Andre navne for Friderich var Frederich Johansen Tudsk, Fridrich Tudsk, og Friderich Tusk.

Dåbsnotater: Dom. 3 p. Pasche Johan Friderichsens Søn døbt og kaldet Friderich, baaren af Peder ___mands Hustru Dorthe Sørensdatter. Fadderne. Anders And___. Jacob Jacobsen. Anne Marie Sørensdatter. Mette Nielsdatter. ___ og Anna Poulsdatter.

Begravelsesnotater: Frederich Johansen Tudsk - Stand: Almisselem af Auning. Alder: 75 Aar

Friderich giftede sig med 'ukendt' Mette Christensdatter den 4 Okt. 1777 i Auning Kirke. Mette blev født i 1748 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 25 Aug. 1748 i Auning Kirke, døde den 20 Jul. 1818 i Auning i en alder af 70 år, og blev begravet den 26 Jul. 1818 på Auning Kirkegaard.

Parnotater: October d. 4de blev Friderich Johansen Tudsk og Mette Christensdatter af Auning copulerede.

Om Friderich og Mette:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Auning, Auning.
Navn - Stilling i Husstanden -Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Friderich Johansen - Mand - 46 - første Ægteskab - gaar i Dagleie
Mette Christensdatter - Hans Kone - 44 - første Ægteskab

Christen Frederichsen - Deres Børn - 6
Niels Frederichsen - Deres Børn - 3
Ana Frederichsd. - Deres Børn - 1

Deres børn:

          i.  Christen Frederichsen blev født i 1778 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 26 Jul. 1778 i Auning Kirke, døde i 1779 i Auning i en alder af 1 år, og blev begravet den 10 Okt. 1779 på Auning Kirkegaard.

         ii.  Christen Frederichsen blev født den 15 Mar. 1780 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 15 Mar. 1780 i Hjemmet, døde i 1794 i Auning i en alder af 14 år, og blev begravet den 2 Mar. 1794 på Auning Kirkegaard.

48      iii.  Niels Frederichsen (født i 1783 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 17 Mar. 1864 i Voer)

         iv.  Ana Maria Frederichsdatter blev født i 1786 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 15 Okt. 1786 i Auning Kirke, døde den 3 Apr. 1840 i Auning i en alder af 54 år, og blev begravet den 12 Apr. 1840 på Auning Kirkegaard.

          v.  Ana Frederichsdatter blev født i 1791 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 16 Jan. 1791 i Auning Kirke, døde den 27 Jul. 1862 i en alder af 71 år, og blev begravet den 3 Aug. 1862 på Vejlby Kirkegaard, Sønderhald.


97. Mette Christensdatter, datter af Christen Christensen Liltved og Anne Maria Sørensdatter, blev født i 1748 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 25 Aug. 1748 i Auning Kirke, døde den 20 Jul. 1818 i Auning i en alder af 70 år, og blev begravet den 26 Jul. 1818 på Auning Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom 11 p Trin Christen Liltveds Datter døbt og kaldet Mette, baaren af Anna Sørensdatter tinende Skovridderen. Faddere. Frands Christensen Liltved. Jens Rasmussen. Peder Ki___mand. Anna Christensd. og Kirsten Rasmusd.

Begravelsesnotater: Mette Christensdatter - Stand: Indsidder Friderich Tuskes H. Auning. Alder: 68 Aar.

Mette giftede sig med 'ukendt' Friderich Johansen Tudsk den 4 Okt. 1777 i Auning Kirke. Friderich blev født i 1744 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 2 Maj 1744 i Auning Kirke, døde den 13 Dec. 1819 i Auning i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Dec. 1819 på Auning Kirkegaard. Andre navne for Friderich var Frederich Johansen Tudsk, Fridrich Tudsk, og Friderich Tusk.

98. Søren Lauritzen blev født i 1742, døde i 1783 i Drammelstrup i en alder af 41 år, og blev begravet den 15 Jun. 1783 på Fausing Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom Trinit blev Søren Lauritsen i Drammelstrup. Begravet 41 Aar.

Søren giftede sig med 'ukendt' Maren Thomasdatter.

Deres barn:

49        i.  Karen Sørensdatter (født i 1779 i Drammelstrup, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 2 Okt. 1852 i Vester Alling)


99. Maren Thomasdatter .

Maren giftede sig med 'ukendt' Søren Lauritzen. Søren blev født i 1742, døde i 1783 i Drammelstrup i en alder af 41 år, og blev begravet den 15 Jun. 1783 på Fausing Kirkegaard.

Maren blev gift med Niels Rasmussen den 20 Sep. 1783 i Fausing Kirke. Niels blev født i 1742.

Parnotater: d 5te Aug blev Niels Rasmussen af Østeralling og Maren Thomasdatter af Fausing trolovede.
20de blev Niels Rasmussen af Østeralling og Maren Thomasdatter af Fausing copulerede.

Om Niels og Maren:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Fausing, Fausing By.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Maren Thomasdatter - opholdene - 40 - Gift - gaar i Dagleje
Karen Sørensdatter - hendes Børn - 8 - Ugift
Søren Nielsen - hendes Børn - 2 - Ugift

Deres børn:

          i.  Lauritz Nielsen blev født i 1783 i Fausing By, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 2 Nov. 1783 i Fausing Kirke.

         ii.  Søren Nielsen blev født i 1785 i Fausing, Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 16 Maj 1785 i Fausing Kirke.


100. Niels Jensen Moeskiær, søn af Jens Nielsen Marcussen og Sidsel Pedersdatter, blev født i 1742 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 3 Nov. 1743 i Ørsted Kirke, døde i 1781 i Bode i en alder af 39 år, og blev begravet den 4 Jun. 1781 på Ørsted Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Jensen.

Dåbsnotater: Dom XXI p Trin var Jens Nielsen Marcussens Barn af Boede til Daaben, kaldet Niels, som Bodild, H. Espen ___ Datter af Hollandsberg bar.

Begravelsesnotater: 2den p. Trin begravet Niels Jensen Moeskiær af B___ - 38.

Om Niels:

• Skifte: Skifteprotokol Stenalt Gods, Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt
Stenalt skifteuddrag 1745-1805, 5. juli 1781, Bode (p. 89)
Niels Jensen, død
Birte Jensdatter, enke, værge Jens Lassen i Bode
1. Jens Nielsen, 12 år
2. Sidsel Nielsdatter, 6 år
3. Anne Nielsdatter, 2 1/2 år
Værge, Søren Jensen Schiødt, Bode

Niels giftede sig med 'ukendt' Birthe Jensdatter den 2 Okt. 1766 i Ørsted Kirke. Birthe blev født i 1747 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Maj 1747 i Ørsted Kirke, døde i 1787 i Bode i en alder af 40 år, og blev begravet den 17 Jun. 1787 på Ørsted Kirkegaard. Et andet navn for Birthe var Birgethe Jensdatter.

Parnotater: Den 10 April. Trolovet Niels Jensen og Birthe Jensdatter begge af Bode og Copuleret den 2den Octbr. samme Aar.

Deres børn:

50        i.  Jens Nielsen Markussen (født i 1767 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde den 5 Mar. 1834 i Voer)

         ii.  Zidsel Nielsdatter blev født i 1775 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 29 Jan. 1775 i Ørsted Kirke, døde den 30 Jan. 1810 i Bode i en alder af 35 år, og blev begravet den 4 Feb. 1810 på Ørsted Kirkegaard.

        iii.  Ane Nielsdatter blev født i 1779 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 24 Jan. 1779 i Ørsted Kirke.


101. Birthe Jensdatter, datter af Jens Rasmussen Smed og Anne Nielsdatter, blev født i 1747 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Maj 1747 i Ørsted Kirke, døde i 1787 i Bode i en alder af 40 år, og blev begravet den 17 Jun. 1787 på Ørsted Kirkegaard. Et andet navn for Birthe var Birgethe Jensdatter.

Dåbsnotater: Dom Exaudi var Jens Rasmussen ___ Barn af Boede til Daaben, kaldet Bergitte, som hans Søster Mette, Rasmus ___ Datter af StorSjørup bar. Fadder: Peder Jensen. Søren And. Larsen, Jens Pedersen. Niels ___ og Christen ___ Hustruer alle af Boede.

Begravelsesnotater: Dom. 2. p. Trin: Begravet Søren Sørensens H. Birthe Jensdatter af Bode /: Hun døde ___ efter sit Barns fødsel:/ 41.
Han bliver begravet samme dag som Niels bliver døbt.

Om Birthe:

• Skifte: 12 Jun. 1787. Stenalt Gods, 12. juni 1787, Bode (p. 116)
Birte Jensdatter, død
Søren Sørensen, enke
Børn i ægteskab med Niels Jensen
1. Jens Nielsen
2. Anne Nielsdatter
3. Kirsten Nielsdatter
Børn i ægteskab med Søren Sørensen
4. Niels Sørensen
Værge, børnenes morbror Søren Jensen Schiødt

Birthe giftede sig med 'ukendt' Niels Jensen Moeskiær den 2 Okt. 1766 i Ørsted Kirke. Niels blev født i 1742 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 3 Nov. 1743 i Ørsted Kirke, døde i 1781 i Bode i en alder af 39 år, og blev begravet den 4 Jun. 1781 på Ørsted Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Jensen.

Birthe blev gift med Søren Sørensen den 5 Okt. 1781 i Ørsted Kirke. Søren blev født i 1754, døde den 11 Maj 1808 i Bode i en alder af 54 år, og blev begravet den 15 Maj 1808 på Ørsted Kirkegaard.

Parnotater: d. 7de Augustÿ ___ Ungkarl Søren Sørensen til Enken Birgethe Jensd. begge af Bode. Den 5te Octobr. blev de Copulerede.

Om Søren og Birthe:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Rougsø, Ørsted, Bode Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Søren Sørensen - Husbond - 32 - Enke efter 1ste Ægteskab - Bonde og Gårdmand
Jens Nielsen - Børn af 1ste Ægteskab eller Stifbørn - 18 - ugift - Soldat
Zidsel Nielsdatter - Børn af 1ste Ægteskab eller Stifbørn - 13 - ugift - Vanføer
Ane Nielsdatter - Børn af 1ste Ægteskab eller Stifbørn - 9 - ugift
Niels Sørensen - Hans ægte søn - 1 - ugift
Niels Nielsen - Tjenestefolk - 22 - ugift
Ane Jensdatter - Tjenestefolk - 24 -ugift

Begravelsesnotater: 4de S. eft. Paasch begr. Gaardmand Søren Sørensen, B. - 54 Aar.

Om Søren:

• Skifte: 14 Maj 1808. Skifteprotokol Stenalt Gods, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt
Stenalt skifteuddrag 1805-1850
14. maj 1808, Bode (p. 561)
Søren Sørensen, død
Mette Rasmusdatter, enke i 2. ægteskab, lavværge Christen Rasmussen
1. Niels Sørensen, barn i 1. ægteskab med Birte Jensdatter
2. Else Marie Sørensdatter, barn i 2. ægteskab med Mette Rasmusdatter
Tilsynsværge, Hans Sørensen

Deres barn:

          i.  Niels Sørensen blev født i 1787 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Jun. 1787 i Ørsted Kirke.


102. Christen Iversen, søn af Iver Jensen Mols og Maren Jensdatter, blev født i 1745 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Aug. 1745 i Voer Kirke, døde den 29 Sep. 1801 i Voer i en alder af 56 år, og blev begravet den 4 Okt. 1801 på Voer Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom: 7 p Trinit: holdt Iver Jensen Mols en Søn til Daaben, kaldet Christen, Jens Jensens hustru bar Barnet.Fadderne vare Niels Iversen. Rasmus Pedersen. Anders ___. Hans Jensens Hustru af Hollensberg, Bereithe Thomasdatter.

Begravelsesnotater: 18de Søndag efter Trinitatis blev Indsider Christen Iversen begravet, gl. 57 Aar. efter at ___ i ___ tieneste i Hollansberg, døde nogle Dage efter her i Woer.

Om Christen:

• Skifte: 28 Okt. 1801. Skifteprotokol Stenalt Gods , 28. oktober 1801, Voer (p. 443)
Christen Iversen, død
Anne Markersdatter, enke, værge svigersønnen Knud Jensen
1. Anne Cathrine Christensdatter, g.m. Knud Jensen, Hollandsbjerg
2. Karen Christensdatter
3. Johanne Christine Christensdatter
4. Anne Marie Christensdatter
5. Kirsten Christensdatter
Formynder, Niels Hartvig, Voer

Christen giftede sig med 'ukendt' Anne Markusdatter den 25 Jun. 1773 i Voer Kirke. Anne blev født i 1747, døde den 1 Okt. 1821 i Voer i en alder af 74 år, og blev begravet den 7 Okt. 1821 på Voer Kirkegaard.

Parnotater: d 25de April blev Christen Iversen Ungkarl trolovet til Anne Markusdatter. D. 25de Junii blev de Copulerede.

Om Christen og Anne:

• FT 1801, 1. Februar: Randers, Rougsø, Ørsted, Hollandsbjerg.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Amdi Jensen - Husbond - 36 - gift - Gårdmand
Kirsten Rasmusdatter - Hans kone 38 - gift
Rasmus Amdisen - Søn - 12 - ugift
Ane Marie Amdisdatter - Datter - 10 - ugift
Maren Amdisdatter - Datter - 5 - ugift
Jens Amdisen - Søn - 1 - ugift
Chresten Iversen - Tjenestefolk - 55 - gift
Johanne Jensdatter - Tjenestefolk - 60 - enke

• FT 1801, 1. Februar: Randers, Rougsø, Voer, Voer.
Navn - Alder - Civilstand - Stilling i husstanden - Erhverv - Fødested
Anne Marcusdatter - 53 - gift - Kone - Indsidder
Maren Christensdatter - 25 - ugift - Barn
Anne Marie Christensdatter - 20 - ugift - Barn - Krøbling og Almisselem

Deres børn:

          i.  Anne Cathrine Christensdatter blev født i 1773 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 26 Sep. 1773 i Voer Kirke, døde den 12 Jun. 1855 i Bode i en alder af 82 år, og blev begravet den 29 Jun. 1855 på Ørsted Kirkegaard.

         ii.  Maren Christensdatter blev født i 1775 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 16 Jul. 1775 i Voer Kirke.

        iii.  Johanne Kirstine Christensdatter blev født i 1777 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 14 Sep. 1777 i Voer Kirke.

         iv.  Anne Marie Christensdatter blev født i 1780 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 23 Jan. 1780 i Voer Kirke, døde den 31 Jul. 1848 i Voer i en alder af 68 år, og blev begravet den 8 Aug. 1848 på Voer Kirkegaard.

          v.  Marcus Christensen blev født i 1782 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt i 1782 i Voer Kirke, døde i 1782 i Voer, og blev begravet den 21 Jun. 1782 på Voer Kirkegaard.

         vi.  Kirsten Christensdatter blev født i 1784 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 20 Jun. 1784 i Voer Kirke.

51      vii.  Kirsten Christensdatter (født i 1788 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde den 30 Dec. 1850 i Voer)


103. Anne Markusdatter blev født i 1747, døde den 1 Okt. 1821 i Voer i en alder af 74 år, og blev begravet den 7 Okt. 1821 på Voer Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Anne Marcusdatter - Stand: Afg Chr Iversens Enke, Woer. Alder: 74.

Anne giftede sig med 'ukendt' Christen Iversen den 25 Jun. 1773 i Voer Kirke. Christen blev født i 1745 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Aug. 1745 i Voer Kirke, døde den 29 Sep. 1801 i Voer i en alder af 56 år, og blev begravet den 4 Okt. 1801 på Voer Kirkegaard.

112. Thomas Nielsen blev født i 1747, døde i Okt. 1808 i Knurren i en alder af 61 år, og blev begravet den 23 Okt. 1808 på Tolne Kirkegaard. Et andet navn for Thomas var Thomas Skræder.

Begravelsesnotater: Octbr. 23de begr. Thomas Nielsen af Knurren 61 Aar gl.

Om Thomas:

• Beskæftigelse: Skræder, husmand med jord

Thomas giftede sig med 'ukendt' Inger Jensdatter.

Om Thomas og Inger:

• FT 1787, 1. Juli: Hjørring, Horns, Tolne, Knurren.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Thomas Nielsen - 1ste gang - 40 - gift - Madfader - Huusmd og Skræder
Inger Jensdatter - ligesaa - 40 - gift - MadModer
Niels Sørensen - 14 - ugift - Skræder Dreng
Jens Xtian Thomsen - 9 - ugift - Ægte brn
Niels Thomsen - 7 ugift - ligesaa
Christian Thomsen - 2 - ugift - ligesaa

• FT 1801, 1. Februar: Hjørring, Horns, Tolne, Knurren.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Thomas Nielsen - Husbonde - 57 - g. 1ste gang - Huusmand med Jord og Skræder
Inger Jensdatter - hans Kone - 55 - ligeledes
Jens Christian Thomsen - hans Børn - 22 - ugift
Xtian Thomsen - hans Børn - 15 - ugift
Lars Thomsen - hans Børn - 10 - ugift
Johanne Thomasdatter - hans Børn - 5 - ugift

Deres børn:

          i.  Jens Christian Thomsen blev født i 1778.

         ii.  Niels Thomsen blev født i 1780 i Knurren, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 8 Okt. 1780 i Tolne Kirke.

56      iii.  Christian Thomsen (født i 1786 i Knurren, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt)

         iv.  Lars Thomsen blev født i 1789 i Knurren, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 4 Nov. 1789 i Tolne Kirke.

          v.  Johanne Kirstine Thomasdatter blev født den 18 Jun. 1795 i Knurren, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt i 1795 i Tolne Kirke.


113. Inger Jensdatter .

Inger giftede sig med 'ukendt' Thomas Nielsen. Thomas blev født i 1747, døde i Okt. 1808 i Knurren i en alder af 61 år, og blev begravet den 23 Okt. 1808 på Tolne Kirkegaard. Et andet navn for Thomas var Thomas Skræder.

116. Niels Pedersen Bjørn, søn af Peder Nielsen Bjørn og Ane Pedersdatter, blev født i 1789 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 15 Nov. 1789 i Aasted Kirke, døde den 12 Okt. 1864 i Kvissel i en alder af 75 år, og blev begravet den 20 Okt. 1864 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Pedersen.

Dåbsnotater: Niels, Peder Nielsen Biørn og Anna Pedersdatter af Qvissel. intr. samme dag. Fadd. Maren Nielsdatter af H___. ___ Oluf Martinussens Datter af Ribberholt. Christen Lauridsen af Quissel ___gaard. Morten Oluf Martinussens Søn af Ribberholt. Peder Pedersen. Peder Christiansens Søn af ___ i Schierum Sogn.

Begravelsesnotater: Niels Pedersen - Stand: Enkemand og Aftægtsmand af Vestergaard i Qvissel. Alder: 77 Aar.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gaardmand

• Konfirmation: 1807, Aasted Kirke. Niels Pedersen Biørn.

Niels blev gift med Maren Thomasdatter den 29 Dec. 1811 i Elling Kirke. Maren blev født i 1787 i Holmene, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 25 Feb. 1787 i Elling Kirke, døde den 11 Feb. 1851 i Kvissel i en alder af 64 år, og blev begravet den 21 Feb. 1851 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Maren var Maren Thomsdatter.

Parnotater: Novbr. 21de anmeldte sig Ungkarl Niels Pedersen af Aasted og Pigen Maren Thomasdatter af Holmen. Cop. 29de Decbr. Forlovere: Thomas Jensen, Holmen og Anders Madsen af Aasted.

Om Niels og Maren:

• FT 1834, 18. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen - 45 - gift - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 46 - gift - hans Kone

Peder Christian Nielsen - 23 - gift - Inderste, Huusfaders Søn
Maren Christiansdatter - 27 - gift - hans Kone
Nicoline Kristine Pedersdatter - 3 - ugift - deres Børn
Niels Christian Pedersen - 1 - ugift - deres Børn
Ane Pedersdatter - 74 - Enke - Huusfaders Moder - Aftægtskone
Niels Christian Jensen - 17 - ugift - Tjenestekarl

• FT 1840, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel By, Westergaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Niels Pedersen Biørn - 52 - gift - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 53 - gift - hans Kone
Ane Pedersdatter - 80 - Enke - Mandens Moder forsørges af ham
Frederich Christensen - 15 - ugift - Pleiebørn
Nicoline Christine Pedersdatter - 9 - ugift - Pleiebørn

• FT 1845, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel By, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen Biørn - 57 - gift - Aasted S. - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 59 - gift - Tolne S. - hans Kone
Christian Christiansen - 18 - ugift - Tolne S. - Tjenestefolk
Else Cathrine - 30 - Ugift - Tolne S. - Tjenestefolk
Nicoline Pedersdatter - 14 - ugift - Tolne S. - Tjenestefolk
Ane Pedersdatter - 85 - Enke - - Aftægtskone


• FT 1850, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel By, Westergaard, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen Biørn - 64 - gift - her i Sognet - Huusfader - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 65 - gift - Tolne S., Hjørr. A. - hans Kone
Jens Andersen - 45 - ug - do - Tjenestefolk
Else Jørgensdatter - 34 - ug - Skjærum S., Hjørr. A. - Tjenestefolk
Niels Jørgen Christensen - 1 - ug - Tolne S., Hjørr. A. - hendes Søn

• FT 1855, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Chr. Nielsen - 43 - gift - her i Sognet - Huusfader - Gaardmand
Maren Christensdatter - 48 - do - Elling, Hjørr. Amt - hans Kone
Niels Chr. Pedersen - 22 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Nicoline Kirstine Pedersdatter - 24 - do - do - Deres Børn
Peder Christian Nielsen - 13 - do - do - Plejebarn
Christian Peter Jensen - 3 - do - do - Plejebarn
Niels Pedersen - 67 - Enkemd - do - Aftægtsmand

• FT 1860, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Stilling i husstanden - Fødested - Stilling i Familien - Erhverv
Peder Chr. Nielsen - 48 - gift - her i Sognet - Huusfader - Gmd
Maren Christensdatter - 53 - do - Elling, Hjørr. Amt - hans Kone
Chr. Peter Jensen - 8 - ugift - her i Sognet - Plejebarn
Lars Christiansen - 25 - do - Gjerum, Hjørr. Amt - Tjenestefolk
Lars Christiansen - 17 - do - Flade, Hjørr. Amt - Tjenestefolk
Amalia Jensen - 18 - do - Elling, Hjørr. Amt - Tjenestefolk
Niels Pedersen - 68 - Enkemd - her i Sognet - Aftægtsmand

Deres barn:

58        i.  Peder Christian Nielsen Bjørn (født i 1812 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 16 Aug. 1864 i Kvissel)


117. Maren Thomasdatter, datter af Thomas Jensen Kudsk og Lene Sørensdatter, blev født i 1787 i Holmene, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 25 Feb. 1787 i Elling Kirke, døde den 11 Feb. 1851 i Kvissel i en alder af 64 år, og blev begravet den 21 Feb. 1851 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Maren var Maren Thomsdatter.

Dåbsnotater: Febr. 25 Confirm. Thomas Jensen og Hustrus Barns Daab af Holmene navnlig, Maren - Fadderne: Thomas Jensen af ___. Kristen Nielsen af Holmene. Jens Andersen ibd. ___ ___ Søn af ___. Niels Larsdatter af ___.

Begravelsesnotater: Maren Thomasdatter - Stand: Gaardmand Niels Pedersens Hustru af Qvissel. Alder: 65 Aar.

Maren blev gift med Niels Pedersen Bjørn den 29 Dec. 1811 i Elling Kirke. Niels blev født i 1789 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 15 Nov. 1789 i Aasted Kirke, døde den 12 Okt. 1864 i Kvissel i en alder af 75 år, og blev begravet den 20 Okt. 1864 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Pedersen.

118. Christian Michelsen, søn af Michel Nielsen og Maren Jensdatter, blev født i 1777 i Heden, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 19 Jan. 1777 i Elling Kirke, døde den 23 Jul. 1836 i Kvissel i en alder af 59 år, og blev begravet den 30 Jul. 1836 på Aasted Kirkegaard. Andre navne for Christian var Kristjan Mikkelsen Bakken, Christen Michelsen, Christian Mikkelsen, og Kristjan Mikkelsen.

Dåbsnotater: Januarii 19 Døbt et ægte Barn af Heeden navnlig: Christian. Forældre: Michel Nielsen og Hustru. Faddere: Niels Smed af Frøkiær. Jens Holm af Halborg. Christen Nielsen af Weijen. Karen Nielsdatter af Nørtved. Mette Jensdatter af Heeden.

Begravelsesnotater: Christian Michelsen - Stand: Gaardmand i Qvissel. Alder: 58.

Om Christian:

• Beskæftigelse: National Soldat, gaardmand, stevnevidne

Christian blev gift med Maren Andersdatter den 25 Nov. 1803 i Elling Kirke. Maren blev født i 1769 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 3 Okt. 1769 i Elling Kirke, døde den 20 Maj 1851 i Kvissel i en alder af 82 år, og blev begravet den 29 Maj 1851 på Aasted Kirkegaard.

Parnotater: Anmeldt til Ægteskab Ungkarl Christian Michelsen af Bannerlund og Pigen Maren Andersdatter af Strandby. Cop 2 Juledag. Forlov: Mikkel Nielsen og Jens F___.

Om Christian og Maren:

• FT 1834, 18. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christian Mikkelsen - 57 - gift - Gaardmand, Stevnevidne
Maren Andersdatter - 60 - gift - hans Kone


• FT 1840, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel Bye.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Peder Christian Nielsen Kurren- 28 - gift - Gaardmand
Maren Christiansdatter - 33 - gift - hans Kone
Niels Chr Pedersen - 4 - ugift - deres Børn
Petrine Amlia Pedersdatter - 5 - ugift - deres Børn
Maren Andersdatter - 67 - Enke - Konens Moder, forsørges af Huusfaderen

• FT 1845, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Christian Bjørn - 33 - gift - Aasted S. - Gaardmand
Maren Christiansdatter - 37 - gift - Aasted S. - hans Kone
Niels Christian Pedersen - 11 - ugift - Aasted S. - deres Børn
Amlia Pedersdatter - 9 - ugift - Aasted S. - deres Børn
Maren Andersdatter - 70 - Aftægtskone

• FT 1850, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Chr. Nielsen - 38 - gift - her i Sognet - Huusfader - Gaardmand
Maren Christensdatter - 43 - gift - do - hans Kone
Nicoline Kirstine Pedersdatter - 19 - ugift - do - Deres Børn
Niels Christian Pedersen - 17 - ugift - do - deres Børn
Pethrine Amlia Pedersdatter - 15 - ugift - do - deres Børn
Maren Andersdatter - 82 - Elling, Hjørring Amt - Inderste - Aftægtskone

Deres barn:

59        i.  Maren Christiansdatter (født i 1807 i Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 7 Sep. 1893 i Astrup)


119. Maren Andersdatter, datter af Anders Nielsen og Maren Sørensdatter, blev født i 1769 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 3 Okt. 1769 i Elling Kirke, døde den 20 Maj 1851 i Kvissel i en alder af 82 år, og blev begravet den 29 Maj 1851 på Aasted Kirkegaard.

Dåbsnotater: Døbt et ægte Barn af Jerup, kaldet Maren. Forældre: Anders Nielsen og Hustru. Faddere: Olle Andersens H. ___ bar i Jerup. Peder Freborgs H. Laurs ___ Øster Mølle. Xtian ___. og Xtian Povel i Jerup.

Begravelsesnotater: Maren Andersdatter - Stand: Aftægtskone af Qvissel. Alder: 81 Aar.

Maren blev gift med Christian Michelsen den 25 Nov. 1803 i Elling Kirke. Christian blev født i 1777 i Heden, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 19 Jan. 1777 i Elling Kirke, døde den 23 Jul. 1836 i Kvissel i en alder af 59 år, og blev begravet den 30 Jul. 1836 på Aasted Kirkegaard. Andre navne for Christian var Kristjan Mikkelsen Bakken, Christen Michelsen, Christian Mikkelsen, og Kristjan Mikkelsen.

122. Christen Nilson .

Om Christen:

• Beskæftigelse: Skomager

Christen blev gift med Bengta Olsdoter.

Deres barn:

61        i.  Pernilla Christensdatter (født den 3 Jun. 1799 i V. Alstad, Sverige - døde den 2 Jul. 1844 i Sverige)


123. Bengta Olsdoter .

Bengta blev gift med Christen Nilson.

124. Andreas Bötjer, søn af Peter Bötjer og Marleen Sacht, blev født den 14 Maj 1761 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland, blev døbt den 14 Maj 1761 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland, døde den 25 Dec. 1830 i Gjesing i en alder af 69 år, og blev begravet den 2 Jan. 1831 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Andreas var Andreas Bötger.

Dåbsnotater: Forældre: Skomager Peter Bötjer og Marleen Sacht. Faddere: Toldforvalter Nicolaus Mohrmann. Hinrich Frahm og Jacob Hoffmann, alle af Wevelsfleth.

Begravelsesnotater: Andreas Bødtker - Stand: Indsidder og Grøvtegraver. Alder: 70 Aar.

Om Andreas:

• Beskæftigelse: Grøftegraver, skomager

• Indvandring: fra Wewelsfleth i Tyskland mellem 1803 og 1804.

• Andet:

Andreas blev gift med Adelheit Wichels den 5 Okt. 1792 i Postfelt, Wilster, Tyskland. Adelheit blev født i 1765. Andre navne for Adelheit var Wiggels Ahlheit, Ahlheid Bötger, og Ahlheid Huhelis.

Om Andreas og Adelheit:

• FT 1803. 13. Februar: Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.
Vornamen - Name - Geb-Name - Ge - Geb.Jahr - Alter - Fam_Stand - Beruf/Status
Andreas Bötger - M - 1761 - 42 - Verheir. - 1 - Mann - Arbeitsmann
Ahlheid Bötger f. Huhelis - F - 1765 - 38 - Verheir. - 1 - dessen Frau
Anna Bötger - F - 1797 - 6 - Unverheir. - - deren Tochter

Deres børn:

          i.  Peter Bötjer blev født den 8 Mar. 1794 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.

         ii.  Anna Bötger blev født den 6 Feb. 1797 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.

        iii.  Pige blev født den 22 Apr. 1801 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland, døde den 22 Apr. 1801 i Wewelsfleth, og blev begravet i 1801 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.

Andreas blev derefter gift med Karen Nielsdatter. Karen blev født i 1786 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Apr. 1786 i Gjesing Kirke. Et andet navn for Karen var Karen Nielsdatter Møller.

Deres barn:

62        i.  Peter Andreassen (født den 15 Dec. 1804 i Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 29 Maj 1887 i Marie Magdalene)


125. Karen Nielsdatter, datter af Niels Pedersen Møller og Ane Cathrine Laursdatter, blev født i 1786 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Apr. 1786 i Gjesing Kirke. Et andet navn for Karen var Karen Nielsdatter Møller.

Dåbsnotater: D. 17. døbt Hyrdens Niels Møllers Datter af Gjesing Karen, Fadd: Jens Kløves Kone af Allestrup og Niels Smeds Kone af Gjesing. Peder Fisker. Kasper Laursen ibid. Jens Kløve Staldkarl ved Løvenholm.

Om Karen:

• Konfirmation: 25 Apr. 1802, Gjesing Kirke. Karen Nielsdatter - 15.

Karen blev gift med Andreas Bötjer. Andreas blev født den 14 Maj 1761 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland, blev døbt den 14 Maj 1761 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland, døde den 25 Dec. 1830 i Gjesing i en alder af 69 år, og blev begravet den 2 Jan. 1831 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Andreas var Andreas Bötger.

126. Søren Hansen Kløve, søn af Hans Sørensen Kløve og Karen Joensdatter, blev født i 1778 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 18 Okt. 1778 i Gjesing Kirke, døde den 5 Apr. 1832 i Stadsevasehuset i en alder af 54 år, og blev begravet den 13 Apr. 1832 på Marie Magdalene Kirkegaard. Et andet navn for Søren var Søren Hansen.

Dåbsnotater: October D. 18de døbt Hans Kløves Søn af Gjesing, kaldet Søren, Fadderne: Peder Kløves Kone af Skoven og Anders Krogs Kone af Gjesing. Niels Kløve og Jens Friis af Gjesing, og Joen Bøtker af Lystrup.

Begravelsesnotater: Søren Hansen Kløve - Stand: Enkm. og Beboer af Stadsevasehuset. Alder: 54 Aar.

Om Søren:

• Beskæftigelse: Møllersvend, træskomand, tømrer, gaardmand, boelsmand

• Konfirmation: 27 Apr. 1794, Nørager Kirke. Søren Hansen.

Søren blev gift med Dorthe Michelsdatter Halling den 19 Nov. 1808 i Vivild Kirke. Dorthe blev født i 1782 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 29 Dec. 1782 i Vivild Kirke, døde den 8 Mar. 1855 i Stadsevasehuset i en alder af 73 år, og blev begravet den 15 Mar. 1855 på Marie Magdalene Kirkegaard. Andre navne for Dorthe var Dorthe Michelsdatter, Dorthea Michelsen, Dorthe Mikkelsdatter, og Dorthea Mikkelsen.

Parnotater: Søren Hansen Kløve, Møllersvend i Hevring Mølle og Dorthe Michelsdatter Halling af Vivild. Forlovere: -

Om Søren og Dorthe:

• FT 1834, 18. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Dorthe Mikkelsdatter - 52 - Enke - Huusmandsenke - lever af sin Jordlod
Hans Sørensen - 19 - ugift - hendes Børn
Ane Cathrine Sørensdatter - 17 - ugift - hendes Børn
Karen Sørensdatter - 13 - ugift - hendes Børn
Niels Jensen - 26 - ugift - Tjenestekarl

• FT 1840, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Peter Andreasen - 36 - gift - Huusmand og Smed
Hansine Sørensdatter - 27 - gift - hans Kone
Andreas Petersen - 5 - ugift - deres Børn
Sjersine Petersen - 2 - ugift - deres Børn
Søren Petersen - 1 - ugift - deres Børn
Dorthe Mikkelsdatter - 58 - Enke - hans Svigermoder
Hans Sørensen - 25 - ugift - hans Karl


• FT 1845, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peter Andreasen - 39 - gift - Gjesing Sogn, Randers Amt - Gaardmand og Smed
Hansine Sørensdatter - 32 - gift - i Sognet - hans Kone
Andreas Petersen - 10 - ugift - i Sognet - deres Børn
Sjersine Petersen - 7 - ugift - i Sognet - deres Børn
Søren Petersen - 6 - ugift - i Sognet - deres Børn
Mikkel Petersen - 4 - ugift - i Sognet - deres Børn
Carl Petersen - 2 - ugift - i Sognet - deres Børn
Dorthe Mikkelsdatter - 63 - Enke - Vivild Sogn, Randers Amt - hans Huusmoders Moder
Rasmus Pedersen - 21 - ugift - ___ Sogn, Randers Amt - Tjenestetyende

• FT 1850, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peter Andreasen - 45 - gift - Gjesing Sogn, Randers Amt - Huusfader - Boelsmand, lever af sin Jordlod
Hansine Sørensen - 37 - gift - i Sognet - hans Kone
Andreas Petersen - 14 - ugift - Do - deres Børn
Sørsine Petersen - 12 - ugift - Do - deres Børn
Søren Petersen - 11 - ugift - Do - deres Børn
Mikkel Petersen - 9 - ugift - Do - deres Børn
Carl Petersen - 7 - ugift - Do - deres Børn
Dorthea Petersen - 2 - ugift - Do - deres Børn
Christen Petersen - 1 - ugift - Do - deres Børn
Dorthea Mikkelsen - 68 - Enke - Vivild Sogn, Randers Amt - Aftægtskone

• FT 1855, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Stadsevasehuset.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peter Andreasen - 49 - gift - Gjesing Sogn, Randers Amt - Boelsmand
Hansine Sørensen - 42 - gift - ligeledes - hans Kone
Sørsine Pedersen - 17 - ugift - her i Sognet - deres Børn
Carl Petersen - 12 - ugift - ligl. - deres Børn
Rasmus Pedersen - 10 - ugift - ligl. - deres Børn
Dorthea Pedersen - 7 - ugift - ligl. - deres Børn
Christen Pedersen - 5 - ugift - ligl. - deres Børn
Caroline Pedersen - 3 - ugift - ligl. - deres Børn
Petrine Hansine Pedersen - 1 -ugift - ligl. - deres Børn
Dorthea Michelsen - 75 - Enke - Vivild Sogn, Randers Amt - Aftægtskone

Deres børn:

          i.  Hans Sørensen Kløve blev født i 1809 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Mar. 1809 i Vivild Kirke, døde i 1812 i Stadsevasehuset i en alder af 3 år, og blev begravet den 9 Sep. 1812 på Marie Magdalene Kirkegaard.

         ii.  Michel Sørensen Kløve blev født i 1811 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 10 Feb. 1811 i Hjemmet, døde den 15 Apr. 1819 i Marie Magdalene i en alder af 8 år, og blev begravet den 20 Apr. 1819 på Marie Magdalene Kirkegaard.

63      iii.  Hansine Sørensdatter (født den 8 Feb. 1813 i Marie Magdalene By, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 25 Jul. 1882 i Marie Magdalene)

         iv.  Hans Sørensen Kløve blev født den 6 Mar. 1815 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 7 Mar. 1815 i Hjemmet, døde den 5 Jan. 1896 i Sønder Gjesing i en alder af 80 år, og blev begravet den 13 Jan. 1896 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Hans var Hans Sørensen.

          v.  Anne Cathrine Sørensdatter Kløve blev født den 29 Jul. 1817 i Stadsevasehus, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Sep. 1817 i Marie Magdalene Kirke, døde den 25 Apr. 1875 i Lystrup i en alder af 57 år, og blev begravet den 3 Maj 1875 på Vivild Kirkegaard.

         vi.  Karen Sørensdatter blev født den 27 Maj 1821 i Stadsevasehuset, Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 29 Maj 1821 i Hjemmet, døde den 9 Nov. 1902 i Nødager i en alder af 81 år, og blev begravet den 15 Nov. 1902 på Nødager Kirkegaard.


127. Dorthe Michelsdatter Halling, datter af Michel Pedersen Halling og Anne Lauridsdatter, blev født i 1782 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 29 Dec. 1782 i Vivild Kirke, døde den 8 Mar. 1855 i Stadsevasehuset i en alder af 73 år, og blev begravet den 15 Mar. 1855 på Marie Magdalene Kirkegaard. Andre navne for Dorthe var Dorthe Michelsdatter, Dorthea Michelsen, Dorthe Mikkelsdatter, og Dorthea Mikkelsen.

Dåbsnotater: D. 29de December døbt Dorthe, Michel Hallings Barn af Wifild, Fadd: Christen Byrgesen. Christian Hjuulmand. Anders Knudsen. Niels Haugesens Hustru og Søren Hjulmands Hustru.

Begravelsesnotater: Dorthe Mikkelsdatter - Stand: Enke efter afdøde Søren Hansen i Stadsevasehuset. Alder: 74 Aar.

Dorthe blev gift med Søren Hansen Kløve den 19 Nov. 1808 i Vivild Kirke. Søren blev født i 1778 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 18 Okt. 1778 i Gjesing Kirke, døde den 5 Apr. 1832 i Stadsevasehuset i en alder af 54 år, og blev begravet den 13 Apr. 1832 på Marie Magdalene Kirkegaard. Et andet navn for Søren var Søren Hansen.
Billede

forrige  8. generation  Næste
138. Lars Pedersen, søn af Peder Jensen, blev født i 1704 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Jul. 1704 i Soderup Kirke, døde i 1787 i Bukkerup i en alder af 83 år, og blev begravet den 30 Sep. 1787 på Soderup Kirkegaard.

Dåbsnotater: Laurs. 9 Trinit. d 20 Julÿ. blef ___ Peder Jensens Barn i Bukkerup, baaret af Anders Michelsens Hustru i Bukkerup. faddere vare Peder Nielsen. Peder Jensen Kone. Søren G___. Peder ___. Christen Larsens Pige Karen.

Begravelsesnotater: Dolm 17 p Trin. Huusmand Lars Pedersen af Bukkerup. Gl. 83 Aar.

Om Lars:

• Skifte: 1 Okt. 1787. Lars Pedersen inds gmd i Bukkerup 1 Oct 1787 pg 332
WIFE: Ane Knudsdtr
CH: Knud Larsen 32 unmd
Karen Larsdtr = Peder Mortensen inds i Svalmstrup
Giertrud Larsdtr = Lars Pedersen gmd i Bukkerup
Kirsten Larsdtr = Hans Christensen gmd i "
Elisabeth Larsdtr 24 serv w/ Henrich forvalter Schougaard i Kr.Eskildstrup
wgd: Lars Larsen gmd i Bukkerup
[Universitets gods, Holbaek amt; Bk 2 1817-48 & Bk 3 1769-1815; film 41384]

Lars blev gift med Kirsten Hansdatter. Kirsten blev født i 1709, døde i 1739 i Bukkerup i en alder af 30 år, og blev begravet den 20 Mar. 1739 på Soderup Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 20 Martÿ blef Jordet Laurids Pedersens Hustru udi Bucherup nafl. Kirsten Hansdatter. 30 Aart gl.

Deres barn:

          i.  Karen Larsdatter blev født i 1735 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 6 Jan. 1735 i Soderup Kirke.

Lars blev derefter gift med Anna Knudsdatter den 19 Jul. 1739 i Kirke Eskilstrup Kirke. Anna blev født i 1721 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 4 Maj 1721 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1791 i Bukkerup i en alder af 70 år, og blev begravet den 19 Jun. 1791 på Soderup Kirkegaard.

Parnotater: Fest ___ d. 7 Maÿ blef Trolovet i K. Eskilstrup Laurids Pedersen af Bukerup og Anna Knudsdatter af Heignsmose, for ___ ___ ___ Ægteskab ___ og ___ hendes Fader Knud Arildsen af Heignsmose og Peder Nielsen af Svolenstrup.

Om Lars og Anna:

• FT 1787, 1. Juli: Holbæk, Merløse, Soderup, Bukkerup.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Lars Pedersen - Mand - 83 - Begge i 1ste Ægteskab - Inderste
Anne Knudsdatter - hans Kone - 67- Begge i 1ste Ægteskab

Deres børn:

          i.  Kirsten Larsdatter blev født i 1742 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 18 Mar. 1742 i Soderup Kirke.

69       ii.  Giertrud Larsdatter (født i 1745 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt - døde den 9 Jun. 1823 i Bukkerup)

        iii.  Kirsten Larsdatter blev født i 1749 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 1 Jun. 1749 i Soderup Kirke, døde den 4 Mar. 1831 i Kirke Hvalsø i en alder af 82 år, og blev begravet den 10 Mar. 1831 på Kirke Hvalsø Kirkegaard.

         iv.  Arrild Larsen blev født i 1751 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 27 Dec. 1751 i Soderup Kirke.

          v.  Knud Larsen blev født i 1754 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 21 Jul. 1754 i Soderup Kirke.

         vi.  Johanne Lisbeth Larsdatter blev født i 1763 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 5 Jun. 1763 i Soderup Kirke.


139. Anna Knudsdatter, datter af Knud Arrildsen og Karen Nielsdatter, blev født i 1721 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 4 Maj 1721 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1791 i Bukkerup i en alder af 70 år, og blev begravet den 19 Jun. 1791 på Soderup Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom 3die post Pasch. blef Knud Arildsens Barn i Heÿnemose døbt Anna. Anna Arrildsdatter i Baarup bar hende. festes. Jørgen Hansen i Hammershuus. Niels Jensen og Niels Sørensen i Baarup. Maren Nielsdatter af Averup. Elisabeth Nielsdatter af Ebbe___.

Begravelsesnotater: Fest Trinit. Lars Pedersens Enke af Bukkerup. Gl 72 Aar.

Anna blev gift med Lars Pedersen den 19 Jul. 1739 i Kirke Eskilstrup Kirke. Lars blev født i 1704 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Jul. 1704 i Soderup Kirke, døde i 1787 i Bukkerup i en alder af 83 år, og blev begravet den 30 Sep. 1787 på Soderup Kirkegaard.

160. Rasmus Madsen Ladefoged, søn af Matz Sørensen og Maren Simonsdatter, blev født i 1707 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 14 Aug. 1707 i Kolt Kirke, døde i 1772 i Edslev Mølle i en alder af 65 år, og blev begravet den 1 Feb. 1772 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Rasmus var Rasmus Madsen og Rasmus Madsen Møller.

Dåbsnotater: d. 8 Søndag efter T. blef døbt i Kolt Kirke Mads Sørensens Barn i Lemming N. Rasmus.

Begravelsesnotater: Begravet Rasmus Madsen af Edslev Mølle i sit alder 65 Aar.

Om Rasmus:

• Beskæftigelse: Ladefoged, møller

• Skifte: 27 Feb. 1772. Skifte efter sl. Rasmus Madsen Møller - Birthe Pedersdatter, Edslev.
Børn: Mads 28 Aar, boende i Edslev, Peder 26 Aar, hjemme, Simon 25 Aar, Anders 18 Aar, hos hans Broder i Edslev, Niels 12 Aar, Bodil - sl. Jens Lauridsen, Edslev, har en Datter Boel 1 1/2 Aar. Kirsten 14 Aar, Karen 10 Aar.

Rasmus blev gift med Berthe Pedersdatter den 6 Feb. 1743 i Kolt Kirke. Berthe blev født i 1723 i Skanderborg Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, blev døbt den 10 Okt. 1723 i Skanderborg Kirke, døde i 1793 i Edslev i en alder af 70 år, og blev begravet den 7 Apr. 1793 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: Onsdagen d. 6te Februari blef Rasmus Madsen Ladefoged og Berthe Pedersdatter fra Schanderborg copuleret udi Koldt Kirche.

Deres børn:

          i.  Maren Rasmusdatter blev født i 1743 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 16 Apr. 1743 i Kolt Kirke.

         ii.  Mads Rasmussen blev født i 1745 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 20 Apr. 1745 i Ormslev Kirke, døde i 1786 i Edslev i en alder af 41 år, og blev begravet den 8 Mar. 1786 på Kolt Kirkegaard.

80      iii.  Peder Rasmussen Møller (født i 1747 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1790 i Edslev)

         iv.  Bodild Rasmusdatter blev født i 1749 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Dec. 1749 i Ormslev Kirke.

          v.  Simon Rasmussen blev født i 1752 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 16 Jan. 1752 i Kolt Kirke.

 &nbsnbsp;       vi.  Anders Rasmussen blev født i 1754 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 15 Dec. 1754 i Kolt Kirke, døde den 25 Sep. 1817 i Edslev i en alder af 63 år, og blev begravet den 30 Sep. 1817 på Kolt Kirkegaard.

        vii.  Kirsten Rasmusdatter blev født i 1758 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

       viii.  Niels Rasmussen blev født i 1760 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

         ix.  Karen Rasmusdatter blev født i 1762 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.


161. Berthe Pedersdatter, datter af Peder Rasmussen og Maren Nielsdatter, blev født i 1723 i Skanderborg Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, blev døbt den 10 Okt. 1723 i Skanderborg Kirke, døde i 1793 i Edslev i en alder af 70 år, og blev begravet den 7 Apr. 1793 på Kolt Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom 20 p. Trinit. døbt Peder Rasmussens Barn af Skanderborg blef kaldt Birgith, baaren af Maren Rasmusdatter. Faddere: Jacob ___. Søren SkomagerSvend. Matz Povelsen. Karen ___datter. Maren Jensdatter.

Begravelsesnotater: 7de April blev Peder Knudsens Kone i Overballe begravet i sit 70 Aar.

Berthe blev gift med Rasmus Madsen Ladefoged den 6 Feb. 1743 i Kolt Kirke. Rasmus blev født i 1707 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 14 Aug. 1707 i Kolt Kirke, døde i 1772 i Edslev Mølle i en alder af 65 år, og blev begravet den 1 Feb. 1772 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Rasmus var Rasmus Madsen og Rasmus Madsen Møller.

Berthe blev derefter gift med Peder Knudsen den 4 Feb. 1773 i Kolt Kirke. Peder blev født i 1729 i Skanderborg, døde den 24 Aug. 1808 i Edslev i en alder af 79 år, og blev begravet den 29 Aug. 1808 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: Tiirsdagen d. 4 Nov. blev Peder Knudsen af Edslev og MøllerEnke Berthe Pedersdatter ibid. Trolovet. Forlovsmænd: Peder Møller og Niels Svendsen. Torsdagen den 4 Febr. blev Peder Knudsen af Edslev og MøllerEnke Berthe Pedersdatter ibid. Copulerte.

Om Peder og Berthe:

• FT 1787, 1. Juli: Aarhus, Ning, Koldt, Edslev.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Knudsen - Husbonde - 58 - Husbonds 1te Ægteskab - Bonde og Møller
Birthe Pedersdatter - Madmoder - 65 - hendes 2det Ægteskab
Niels Rasmussen - Madmoders Børn af 1te Ægteskab - 27 - ugift
Kirsten Rasmusdatter - Madmoders Børn af 1te Ægteskab - 29 - ugift
Karen Rasmusdatter - Madmoders Børn af 1te Ægteskab - 25 - ugift
Jens Andersen - Tjenestedreng - 14 - ugift

• FT 1801, 1. Februar: Aarhus, Ning, Kolt, Edslev Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Anders Rasmussen - Huusbonde - 49 - begge i 1te Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Ane Laursdatter - Hans Kone - 31 - begge i 1te Ægteskab
Birthe Andersdatter - deres barn - 7 - ugift
Ane Andersdatter - deres barn - 1 - ugift
Peder Knudsen - Mandens Stedfader - 71 - Enkemand af 1te Ægteskab
Kirsten Rasmusdatter - Mandens Sÿster - 47 - ugift
Peder Pedersen - Tjenestedreng - 13 - ugift

Begravelsesnotater: Den 24 August døde Anders Rasmussens Fader Peder Knudsen a Edslev, begr. 29 do, gl. 77 Aar

Om Peder:

• Beskæftigelse: Møller og bonde

• Skifte: 11 Okt. 1808. 1808. Skifte efter sl. Peder Knudsen, Edslev
Arvinger er en broder Michel Knudsen af Gyllinglund paa Adslev mark og en søster Kirsten Knudsdatter - Christoffer Nielsen, Aarhuus.


162. Peder Jensen Møller, søn af Jens Pedersen Møller og Anne Michelsdatter, blev født i 1718 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 24 Jul. 1718 i Kolt Kirke, døde i 1780 i Edslev i en alder af 62 år, og blev begravet den 6 Mar. 1780 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Peder var Peder Jensen og Peder Møller.

Dåbsnotater: 6. Søndag efter T. blef Jens Møllers Barn i Edsløf Møllle døbt i Kolt Kirke, N. Peder Peresens Kone I Ingstrup baar Barnet. Faderne: ___ Niels Møller i ___strrup Mølle, Tob___ ___sen i Pinds Mølle og Jens Møller i Lille Mølle, Jens Pedersen i Bering og ___ ___.

Begravelsesnotater: Begravet Peder Jensen Møller af Edslev i sit alders 62 Aar.

Om Peder:

• Skifte: 9 Mar. 1780. Skifte efter Peder Jensen Møller, Edslev.
Børn: Jens 19 Aar, Anne Kirstine 22 Aar. Begge tjenende i Pinds Mølle. Farbroder Niels Jensen, Kolt.

• Skøde: 11 Apr. 1766. 1755. Skiøde til Peder Jensen Møllers fæstemøe Maren Rasmusdatter af Sveistrup,paa halvdelen af den halve selvejer bondegaard i Edslev, som Jens Kaae og Anders Sørensen nu beboer.

1766. Skiøde udgivet af Peder Jensen Møller og hustru Maren Rasmusdatter, Edslev til hr. conference raad Carisius og frue paa Constantinsborg. Den selvejer gaard i Edslev som Jens Pedersen Kan og Anders Pedersen nu beboer.

Peder blev gift med Anne Sørensdatter den 4 Nov. 1746 i Harlev Kirke. Anne blev født i 1726 i Taastrup, Harlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 27 Okt. 1726 i Harlev Kirke, døde i 1755 i Edslev Mølle i en alder af 29 år, og blev begravet den 26 Mar. 1755 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: 4 November Copulerede Peder Jensen Møller af Edslef Mølle og Ane Sørrnsdatter af Tøstrup.

Deres børn:

          i.  Jens Pedersen blev født i 1747 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 20 Aug. 1747 i Kolt Kirke, døde i 1747 i Edslev, og blev begravet den 12 Dec. 1747 på Kolt Kirkegaard.

         ii.  Jens Pedersen døde i 1752 i Edslev Mølle og blev begravet den 25 Mar. 1752 på Kolt Kirkegaard.

Peder blev derefter gift med Maren Rasmusdatter den 31 Jul. 1755 i Veng Kirke. Maren blev født i 1721 i Svejstrup, Dover, døde i 1792 i Edslev i en alder af 71 år, og blev begravet den 23 Jul. 1792 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: Torsdag d. 31 Julÿ blef copulerede Enke___ Peder Jensen Møller af Eslef og Maren Rasmusdatter af Vengegaard.

Om Peder og Maren:

• FT 1787, 1. Juli: Aarhus, Ning, Kolt, Edslev Bye.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Nielsen - Mand - 33 - Begge i 1te Ægteskab - Bonde Huusmand og Væver
Anne Sørensdatter - Kone - 37 - Begge i 1te Ægteskab -
Maren Rasmusdatter - enken som boet i huset - 63 - ___ - ___ inderste og nyder ophold af pårørende

Deres børn:

81        i.  Anne Kirstine Pedersdatter (født i 1759 - døde den 28 Nov. 1802 i Edslev)

         ii.  Jens Pedersen blev født i 1762.


163. Maren Rasmusdatter blev født i 1721 i Svejstrup, Dover, døde i 1792 i Edslev i en alder af 71 år, og blev begravet den 23 Jul. 1792 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Begravet Peder Møllers Enke af Edlev i sit alders 69 Aar.

Om Maren:

• Skøde: 3 Maj 1755. 1755. Skiøde til Peder Jensen Møllers fæstemøe Maren Rasmusdatter af Sveistrup,paa halvdelen af den halve selvejer bondegaard i Edslev, som Jens Kaae og Anders Sørensen nu beboer.

1766. Skiøde udgivet af Peder Jensen Møller og hustru Maren Rasmusdatter, Edslev til hr. conference raad Carisius og frue paa Constantinsborg. Den selvejer gaard i Edslev som Jens Pedersen Kan og Anders Pedersen nu beboer.

Maren blev gift med Peder Jensen Møller den 31 Jul. 1755 i Veng Kirke. Peder blev født i 1718 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 24 Jul. 1718 i Kolt Kirke, døde i 1780 i Edslev i en alder af 62 år, og blev begravet den 6 Mar. 1780 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Peder var Peder Jensen og Peder Møller.

164. Mads Clemensen, søn af Clemen Pedersen og Anna Madsdatter, blev født i 1720 i Viby, døde den 18 Jul. 1793 i Lemming i en alder af 73 år, og blev begravet den 23 Jul. 1793 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Mads Clemensen i Lemming død d. 18de Julii og begravet d. 23de samme Maaned i sit alder 73 Aar.

Om Mads:

• Beskæftigelse: Bonde, gaardbeboer

• Skifte: 16 Aug. 1793. Mads Clemensen i Lemming. 16.8.1793, fol.435B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Jensen. B: Maren g.m. Morten Eriksen i Hørning, Anne 36, Peder 28, Clemen 25.

Mads blev gift med Maren Pedersdatter den 21 Mar. 1755 i Kolt Kirke. Maren blev født i 1731 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 7 Jan. 1731 i Kolt Kirke, døde den 12 Mar. 1798 i Lemming i en alder af 67 år, og blev begravet den 19 Mar. 1798 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: Mads Clemensen og Maren Pedersdatter af Lemming trolovet. - Mads Clemensen og Maren Pedersdatter af Lemming copuleret.

Om Mads og Maren:

• FT 1787, 1. Juli: Aarhus, Ning, Kolt, Lemming.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Mads Clemensen - Husbonde - 68 - gift - Bonde og Gaardbeboer
Maren Pedersdatter - Madmoder - 56 - gift

Peder Madsen - Deres Barn - 23 - ugift
Anne Madsdatter - Deres Barn - 30 - ugift

Deres børn:

          i.  Anne Madsdatter blev født i 1755 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt i 1755 i Kolt Kirke.

         ii.  Anne Madsdatter blev født i 1757 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

        iii.  Maren Madsdatter blev født i 1762 i Kolt.

         iv.  Peder Madsen blev født i 1765 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 10 Mar. 1765 i Kolt Kirke.

82        v.  Clemen Madsen (født i 1767 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 26 Apr. 1832 i Kolt)


165. Maren Pedersdatter, datter af Peder Jensen og Anne Sørensdatter, blev født i 1731 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 7 Jan. 1731 i Kolt Kirke, døde den 12 Mar. 1798 i Lemming i en alder af 67 år, og blev begravet den 19 Mar. 1798 på Kolt Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom 1. p. Eph. blef Peder Jensens Barn af Lemming, n. Maren, døbt i Kolt Kirke. Rasmus Jensens Smeds Hustru af Koldt bar Barnet. Fadderne ___. Søren Kattrup og Rasmus Sørensen af Koldt. Mads Sø___. Niels Jacobsen af Lemming.

Begravelsesnotater: Den 12 Martii døde Enken Maren Pedersdatter af Lemming, begravet den 19de s. md. gammel - 67 Aar.

Maren blev gift med Mads Clemensen den 21 Mar. 1755 i Kolt Kirke. Mads blev født i 1720 i Viby, døde den 18 Jul. 1793 i Lemming i en alder af 73 år, og blev begravet den 23 Jul. 1793 på Kolt Kirkegaard.

166. Anders Sørensen, søn af Søren Rasmussen Møller og Anna Andersdatter, blev født i 1738 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 29 Jun. 1738 i Kolt Kirke, døde den 25 Mar. 1826 i Ormslev i en alder af 88 år, og blev begravet den 2 Apr. 1826 på Ormslev Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom: 1 p Trinit: blef Søren Rasmussen Møllers Barn af Edslef Anders døbt i Kolt Kirke. Ellen Rasmusdatter af Harlev Mølle bar Barnet. Fadderne: Michel __sen. Jens Jensens Hustru. Jens Smed og Peder Andersens datter Magreta. Jens Pedersen Møllers Hustru alle af Edslev.

Begravelsesnotater: Anders Sørensen - Stand: Huusmand i Ormslev. Alder: 88 Aar.

Om Anders:

• Beskæftigelse: Husmand

Anders blev gift med Anne Rasmusdatter den 5 Aug. 1766 i Ormslev Kirke. Anne blev født i 1747 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 12 Mar. 1747 i Ormslev Kirke, døde den 15 Maj 1815 i Ormslev i en alder af 68 år, og blev begravet den 21 Maj 1815 på Ormslev Kirkegaard.

Parnotater: 2den Pindsedag blev Anders Sørensen og Anne Rasmusdatter her af Byen Trolovede. d. 5te Augusti blev Anders Sørensen og Anne Rasmusdatter her af Byen Copulerede.

Om Anders og Anne:

• FT 1787, 1. Juli: Aarhus, Ning, Ormsløv, Ormsløv.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Anders Sørensen - Ægtemand - 46 - 1te Ægteskab - Huusmand og ___ ___
Anne Rasmusdatter - Kone - 40 - 1te Ægteskab

Rasmus Andersen - deres Børn - 7
Maren Andersdatter - deres Børn - 11
Karen Andersdatter - deres Børn - 3
Søren Andersen - deres Børn - 1

• FT 1801, 1. Februar: Aarhus, Ning, Ormslev Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Anders Sørensen - Huusbonde - 59 - begge i 1te Ægteskab - Jordløs Huusmand og Daglejer
Ane Rasmusdatter - hans Kone - 54 - beggge i 1te Ægteskab
Rasmus Andersen - deres Barn - 11 - ugift
Jens Andersen - deres Barn - 9 - ugift

Deres børn:

83        i.  Anne Andersdatter (født i 1766 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 15 Nov. 1818 i Kolt)

         ii.  Margarethe Marie Andersdatter blev født i 1769 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Aug. 1769 i Ormslev Kirke.

        iii.  Rasmus Andersen blev født i 1771 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 26 Sep. 1771 i Ormslev Kirke, døde i 1779 i Ormslev i en alder af 8 år, og blev begravet den 13 Maj 1779 på Ormslev Kirkegaard.

         iv.  Søren Andersen blev født i 1775 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 11 Jun. 1775 i Ormslev Kirke, døde i 1788 i Ormslev i en alder af 13 år, og blev begravet den 10 Okt. 1788 på Ormslev Kirkegaard.

          v.  Maren Andersdatter blev født i 1776 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 13 Okt. 1776 i Ormslev Kirke.

         vi.  Ellen Andersdatter blev født i 1779 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 11 Jul. 1779 i Ormslev Kirke.

        vii.  Rasmus Andersen blev født i 1780 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 19 Nov. 1780 i Ormslev Kirke, døde i 1788 i Ormslev i en alder af 8 år, og blev begravet den 10 Okt. 1788 på Ormslev Kirkegaard.

       viii.  Karen Andersdatter blev født i 1783 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 28 Sep. 1783 i Ormslev Kirke.

         ix.  Søren Andersen blev født i 1786 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 26 Nov. 1786 i Ormslev Kirke.

          x.  Rasmus Andersen blev født i 1790 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Jun. 1790 i Ormslev Kirke.

         xi.  Jens Andersen blev født den 4 Okt. 1793 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 6 Okt. 1793 i Ormslev Kirke.


167. Anne Rasmusdatter, datter af Rasmus Abrahamsen og Maren Povlsdatter, blev født i 1747 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 12 Mar. 1747 i Ormslev Kirke, døde den 15 Maj 1815 i Ormslev i en alder af 68 år, og blev begravet den 21 Maj 1815 på Ormslev Kirkegaard.

Dåbsnotater: Paa Midfaste Søndag blef udi Ormslef Kirke Rasmus Abrahamsens Datter af Ormslef, Barnets Nafn Anne. Hr. Terchel Nissens Kierste af Ormslef bar Barnet. Faderne: Niels Rasmussen Aal. Christen Basse og Mette Hansdatter alle af Ormslef Præstegaard.

Begravelsesnotater: Ane Rasmusdatter - Stand: Huusmand Anders Sørensens Kone i Ormslev. Alder: 69 Aar.

Anne blev gift med Anders Sørensen den 5 Aug. 1766 i Ormslev Kirke. Anders blev født i 1738 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 29 Jun. 1738 i Kolt Kirke, døde den 25 Mar. 1826 i Ormslev i en alder af 88 år, og blev begravet den 2 Apr. 1826 på Ormslev Kirkegaard.

174. Rasmus Rasmussen, søn af Rasmus Mortensen og Kirsten Sørensdatter, blev født i 1741 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 22 Nov. 1741 i Maarslet Kirke, døde den 31 Jul. 1817 i Slet i en alder af 76 år, og blev begravet den 3 Aug. 1817 på Tranbjerg Kirkegaard.

Dåbsnotater: d 22 Nov. Døbt Rasmus Mortensens Barn i Langballe, kaldet Rasmus.

Begravelsesnotater: Rasmus Rasmussen - Stand: Aftægtsmand hos Huusmand Poul Jespersen i Sleth. Alder: 78 Aar.

Rasmus giftede sig med 'ukendt' Mette Christensdatter. Mette blev født i 1739.

Om Rasmus og Mette:

• FT 1787, 1. Juli: Aarhus, Ning, Tranbjerg, Sleth, et Huus.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Ras. Rasmussen - Madfader - 47 - 1te Giftermaal - Huusmand, fattig
Mette Christensdatter - Madmoder - 48 - Dito
Kirsten - fælleds Børn - 13 - ugift
Peder - fælleds Børn - 12 - ugift - Barn
Kirstine - fælleds Børn - 7 - ugift - Barn
Maren - fælleds Børn - 4 - ugift - Barn

Deres børn:

          i.  Christen Rasmussen blev født i 1772 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 1 Jan. 1772 i Tranbjerg Kirke.

87       ii.  Kirsten Rasmusdatter (født i 1774 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt)

        iii.  Peder Rasmussen blev født i 1776 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 4 Apr. 1776 i Tranbjerg Kirke, døde den 16 Mar. 1833 i Slet i en alder af 57 år, og blev begravet den 22 Mar. 1833 på Tranbjerg Kirkegaard.

         iv.  Mette Kirstine Rasmusdatter blev født i 1779 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 1 Aug. 1779 i Tranbjerg Kirke, døde den 18 Apr. 1858 i Slet i en alder af 79 år, og blev begravet den 25 Apr. 1858 på Tranbjerg Kirkegaard.

          v.  Maren Rasmusdatter blev født i 1782 i Slet, Tranbjerg Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 23 Jun. 1782 i Tranbjerg Kirke.


175. Mette Christensdatter blev født i 1739.

Mette giftede sig med 'ukendt' Rasmus Rasmussen. Rasmus blev født i 1741 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 22 Nov. 1741 i Maarslet Kirke, døde den 31 Jul. 1817 i Slet i en alder af 76 år, og blev begravet den 3 Aug. 1817 på Tranbjerg Kirkegaard.

176. Laurits Søfrensen . Et andet navn for Laurits var Laurs Søfrensen.

Laurits blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

          i.  Dorthe Lauritsdatter blev født i 1724 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 30 Jul. 1724 i Raklev Kirke.

         ii.  Maren Laursdatter blev født i 1728 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 7 Mar. 1728 i Raklev Kirke.

        iii.  Ann Lauritsdatter blev født i 1729 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 13 Nov. 1729 i Raklev Kirke.

88       iv.  Rasmus Larsen (født i 1731 i Vollerup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde i 1796 i Vollerup)


178. Hans Lauridsen . Et andet navn for Hans var Hans Larsen.

Hans blev gift med Ane Hansdatter den 3 Feb. 1737 i Raklev Kirke.

Parnotater: d. 6te Januarÿ Hl. 3 Kongersdag blev trolovede Hans Lauridsen og Ane Hansdatter af Ellede. Forlovernes Navne. ISS Jens Svendsen i ___. NLS Mikkel Lauridsen i Ellede.Den 3 Febr blev viede Hans Lauridsen og Ane Hansdatter af Ellede.

Deres børn:

89        i.  Boel Hansdatter (født i 1738 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt)

         ii.  Ane Hansdatter blev født i 1740 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 13 Mar. 1740 i Raklev Kirke.

        iii.  Hans Hansen blev født i 1741 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 12 Mar. 1741 i Raklev Kirke.

         iv.  Jens Hansen blev født i 1742 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 21 Feb. 1742 i Raklev Kirke, døde i 1742 i Gaastoft, og blev begravet den 27 Maj 1742 på Raklev Kirkegaard.

          v.  Kirsten Hansdatter blev født i 1742 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 21 Feb. 1742 i Raklev Kirke, døde i 1742 i Gaastoft, og blev begravet den 1 Apr. 1742 på Raklev Kirkegaard.

         vi.  Lars Hansen blev født i 1743 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 18 Apr. 1743 i Raklev Kirke, døde i 1743 i Gaastoft, og blev begravet den 9 Jun. 1743 på Raklev Kirkegaard.

        vii.  Lars Hansen blev født i 1744 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 15 Nov. 1744 i Raklev Kirke, døde i 1745 i Gaastoft i en alder af 1 år, og blev begravet den 24 Jan. 1745 på Raklev Kirkegaard.

       viii.  Lars Hansen blev født i 1746 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 16 Jan. 1746 i Raklev Kirke.

         ix.  Anders Hansen blev født i 1747 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 7 Maj 1747 i Raklev Kirke, døde i 1747 i Gaastoft, og blev begravet den 30 Maj 1747 på Raklev Kirkegaard.

          x.  Anders Hansen blev født i 1748 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 15 Sep. 1748 i Raklev Kirke, døde i 1749 i Gaastoft i en alder af 1 år, og blev begravet den 4 Dec. 1749 på Raklev Kirkegaard.

         xi.  Kirsten Hansdatter blev født i 1750 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 24 Jun. 1750 i Raklev Kirke, døde i 1750 i Gaastoft, og blev begravet den 1 Aug. 1750 på Raklev Kirkegaard.

        xii.  Anders Hansen blev født i 1753 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 29 Jun. 1753 i Raklev Kirke, døde i 1753 i Gaastoft, og blev begravet i Sep. 1753 på Raklev Kirkegaard.

       xiii.  Anders Hansen blev født i 1754 i Gaastoft, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 30 Okt. 1754 i Raklev Kirke.


179. Ane Hansdatter .

Ane blev gift med Hans Lauridsen den 3 Feb. 1737 i Raklev Kirke. Et andet navn for Hans var Hans Larsen.

180. Hans Christensen .

Hans giftede sig med 'ukendt' Maren Jensdatter den 11 Jul. 1745 i Raklev Kirke.

Parnotater: 7de Febr. Dom 5te p. Epiph: blev trolovede Hans Christensen og Maren Jensdatter af Callerup. h___ forlovere vare CBS Chriten B___ i Nÿrup, PNS Peder Nielsen i Svenstrup. - 11 Julÿ blev viede Hans Christensen og Maren Jensdatter af Callerup.

Deres børn:

          i.  Christen Hansen blev født i 1746 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 9 Mar. 1746 i Raklev Kirke.

         ii.  Kirsten Hansdatter blev født i 1748 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 25 Mar. 1748 i Raklev Kirke.

        iii.  Jørgen Hansen blev født i 1750 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 13 Dec. 1750 i Raklev Kirke.

         iv.  Maren Hansdatter blev født i 1754 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 15 Apr. 1754 i Raklev Kirke.

          v.  Jens Hansen blev født i 1756 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 5 Jul. 1756 i Raklev Kirke.

         vi.  Karen Hansdatter blev født i 1759 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 13 Maj 1759 i Raklev Kirke.

90      vii.  Ole Hansen (født i 1762 i Ellede, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde den 26 Okt. 1831 i Nyrup)


181. Maren Jensdatter .

Maren giftede sig med 'ukendt' Hans Christensen den 11 Jul. 1745 i Raklev Kirke.

182. Abraham Jørgensen, søn af Jørgen Nielsen og Karen Abrahamsdatter, blev født i 1713 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 15 Jun. 1713 i Raklev Kirke, døde i 1773 i Nyrup i en alder af 60 år, og blev begravet den 20 Maj 1773 på Raklev Kirkegaard.

Dåbsnotater: Fests. Ascens. Christi. Jørgen Nielsens Abraham af Nyrop, døbt og frembaaren af Melchior Abrahamsens Hustru i Vollerup. Fest: Bapt: Søfren Nielsen i Nyrop. Christoffer Lauridsen ibid. Mads Poulsens Karl i N___stop. Søfren Nielsens Datter i Nyrop. en Pige af ___.

Begravelsesnotater: d 20de Maÿ begravet Abraham Jørgensen af Nyerup. gl 60 Aar.

Abraham giftede sig med 'ukendt' Ellen Madsdatter den 9 Okt. 1744 i Raklev Kirke. Ellen blev født i 1710, døde i 1776 i Nyrup i en alder af 66 år, og blev begravet den 18 Apr. 1776 på Raklev Kirkegaard.

Parnotater: 5te Julÿ blev trolovede Abraham Jørgensen og Ellen Madsdatter i Nÿerup. Hans forlovere vare NAS Niels Anderse i Nÿerup, NIS Niels Jørgensen ibid. - 9de October blev viede Abraham Jørgensen og Ellen Madsdatter i Nÿerup.

Deres børn:

          i.  Ane Abrahamsdatter blev født i 1744 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 17 Jan. 1745 i Raklev Kirke, døde i 1745 i Nyrup i en alder af 1 år, og blev begravet den 24 Jan. 1745 på Raklev Kirkegaard.

         ii.  Karen Abrahamsdatter blev født i 1744 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, døde i 1745 i Nyrup i en alder af 1 år, og blev begravet den 17 Jan. 1745 på Raklev Kirkegaard.

        iii.  Karen Abrahamsdatter blev født i 1745 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 27 Dec. 1745 i Raklev Kirke.

91       iv.  Ane Abrahamsdatter (født i 1751 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde i 1812 i Nyrup)


183. Ellen Madsdatter blev født i 1710, døde i 1776 i Nyrup i en alder af 66 år, og blev begravet den 18 Apr. 1776 på Raklev Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Begravet d 18de April Abraham Jørgensens Enke Ellen Madsdatter af Nyerup 66 Aar.

Ellen giftede sig med 'ukendt' Abraham Jørgensen den 9 Okt. 1744 i Raklev Kirke. Abraham blev født i 1713 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 15 Jun. 1713 i Raklev Kirke, døde i 1773 i Nyrup i en alder af 60 år, og blev begravet den 20 Maj 1773 på Raklev Kirkegaard.

190. Niels Sørensen .

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

95        i.  Kirsten Nielsdatter (født i 1769 i Viskinge, Viskinge Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt - døde den 20 Sep. 1852 i Ubby)


192. Johan Friderichsen Tusk blev født i 1728, døde i 1808 i en alder af 80 år, og blev begravet den 16 Okt. 1808 på Thorsager Kirkegaard. Andre navne for Johan var Johan Friderichsen, Johan Tusk, og Johan Jensen Tusk.

Begravelsesnotater: Almisselem Johan Friedrich i Thorsager. 80.

Johan blev gift med Boele Jensdatter.

Deres børn:

          i.  Karen Johansdatter blev født i 1736 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 18 Nov. 1736 i Auning Kirke.

         ii.  Jens Johansen blev født i 1738 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 4 Jun. 1738 i Auning Kirke.

Johan giftede sig med 'ukendt' Maren Jensdatter. Maren døde i 1762 i Auning og blev begravet den 11 Jul. 1762 på Auning Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Niels Johansen blev født i 1741 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 19 Feb. 1741 i Auning Kirke.

96       ii.  Friderich Johansen Tudsk (født i 1744 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 13 Dec. 1819 i Auning)

        iii.  Poul Johansen blev født i 1745 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 5 Dec. 1745 i Auning Kirke, døde den 30 Jul. 1815 i Auning i en alder af 70 år, og blev begravet den 6 Aug. 1815 på Auning Kirkegaard.

         iv.  Christen Johansen blev født i 1749 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 23 Mar. 1749 i Auning Kirke, døde i Apr. 1753 i Auning i en alder af 4 år, og blev begravet den 8 Apr. 1753 på Auning Kirkegaard.

          v.  Ane Dorethe Johansdatter blev født i 1751 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 7 Maj 1751 i Auning Kirke, døde i Okt. 1751 i Auning, og blev begravet den 21 Okt. 1751 på Auning Kirkegaard.


193. Maren Jensdatter døde i 1762 i Auning og blev begravet den 11 Jul. 1762 på Auning Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom 5 p Trinnit. Maren Jensdatter af Hospitalet begravet.

Maren giftede sig med 'ukendt' Johan Friderichsen Tusk. Johan blev født i 1728, døde i 1808 i en alder af 80 år, og blev begravet den 16 Okt. 1808 på Thorsager Kirkegaard. Andre navne for Johan var Johan Friderichsen, Johan Tusk, og Johan Jensen Tusk.

194. Christen Christensen Liltved, søn af Christen Christensen Liltved og Karen Frandsdatter, blev født i 1705, døde i 1777 i Auning i en alder af 72 år, og blev begravet den 14 Dec. 1777 på Auning Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Decembr d 14 Dominica 3die Adventus, blev FattigFogden Christen Lildtved af Auvning begravet gammel 72 Aar.

Om Christen:

• Beskæftigelse: Fattigfoged

Christen blev gift med Anne Maria Sørensdatter den 27 Sep. 1742 i Auning Kirke. Anne blev født i 1709, døde i 1781 i Auning i en alder af 72 år, og blev begravet den 4 Nov. 1781 på Auning Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Anna Maria Lildtved.

Parnotater: Torsdagen d 29 Sept. Christen Christensen fra Fløjstrup og Sal. Jens Heylskovs Enke Anne Maria Sørensdatter Copulerede.

Deres børn:

          i.  Karen Christensdatter blev født i 1742 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 4 Mar. 1742 i Auning Kirke.

         ii.  Jens Christensen blev født i 1746 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 8 Maj 1746 i Auning Kirke.

97      iii.  Mette Christensdatter (født i 1748 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 20 Jul. 1818 i Auning)

         iv.  Christen Christensen blev født i 1755 i Auning, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 27 Mar. 1755 i Auning Kirke, døde i 1756 i Auning i en alder af 1 år, og blev begravet den 25 Jan. 1756 på Auning Kirkegaard.


195. Anne Maria Sørensdatter, datter af Søren, blev født i 1709, døde i 1781 i Auning i en alder af 72 år, og blev begravet den 4 Nov. 1781 på Auning Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Anna Maria Lildtved.

Begravelsesnotater: D 4de Dominica 21ma post Trinitatis blev Anne Marie Liltved i Auvning begravet gl. 72 Aar.

Anne blev gift med Jens Nielsen Heylskov. Jens blev født i 1707, døde i 1742 i Auning i en alder af 35 år, og blev begravet den 24 Jun. 1742 på Auning Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Fest Johannis Baptiste Jens Nielsen Heylskou ætat 35 begra.

Deres barn:

          i.  Anne Kirstine Jensdatter blev født i 1740 i Hejlskov, Auning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 11 Dec. 1740 i Auning Kirke.

Anne blev derefter gift med Christen Christensen Liltved den 27 Sep. 1742 i Auning Kirke. Christen blev født i 1705, døde i 1777 i Auning i en alder af 72 år, og blev begravet den 14 Dec. 1777 på Auning Kirkegaard.

200. Jens Nielsen Marcussen, søn af Niels Jensen Marcussen, blev født i 1707, døde i 1749 i Ørsted i en alder af 42 år, og blev begravet den 2 Feb. 1749 på Ørsted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Fest. Purificat: blev Jens Nielsen Marcussen af Boede begravet ___ sin alders 42 Aar.

Om Jens:

• Skifte: 25 Jan. 1749. Stenalt Gods, 25. januar 1749, Bode by (p. 198)
Jens Nielsen Marqvardsen, (Marcussen) død
Sidsel Pedersdatter, enke, værge Peder Jensen, Bode
1. Sidsel Jensdatter, 10 år
2. Niels Jensen, 5 år
3. Anders Jensen, 1 år
4. Drengebarn, som blev født under skiftet, men var dødfødt
Værge, deres morbror Jens Pedersen, og faderens nærmeste frænder, søskendebørn Christen Jensen Skipper og Rasmus Espensen, begge Hollandsbjerg.

Jens giftede sig med 'ukendt' Sidsel Pedersdatter den 28 Nov. 1738 i Ørsted Kirke. Sidsel blev født i 1711, døde i 1778 i Bode i en alder af 67 år, og blev begravet den 1 Jan. 1778 på Ørsted Kirkegaard. Et andet navn for Sidsel var Cecill Pedersdatter.

Parnotater: 28 Novbr. blev Jens Nielsen Marcussen af Boede ægteviet til Sidsel Pedersdatter ___ ibidem.

Deres børn:

          i.  Cecill Jensdatter blev født i 1739 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 5 Apr. 1739 i Ørsted Kirke. Et andet navn for Cecill var Sidsel Jensdatter.

100      ii.  Niels Jensen Moeskiær (født i 1742 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde i 1781 i Bode)

        iii.  Søren Jensen blev født i 1745 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Nov. 1745 i Ørsted Kirke, døde i 1746 i Bode i en alder af 1 år, og blev begravet den 1 Jan. 1746 på Ørsted Kirkegaard.

         iv.  Anders Jensen blev født i 1746 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 26 Dec. 1746 i Ørsted Kirke.

          v.  Dreng er født i Feb. 1749 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev begravet i Feb. 1749 på Ørsted Kirkegaard.


201. Sidsel Pedersdatter blev født i 1711, døde i 1778 i Bode i en alder af 67 år, og blev begravet den 1 Jan. 1778 på Ørsted Kirkegaard. Et andet navn for Sidsel var Cecill Pedersdatter.

Begravelsesnotater: Dominica post Festum Novi Anni begravet af Boede Bye den gamle Niels Morskiærs Hustru Sidsel Pedersdatter. gl 67 Aar.

Sidsel giftede sig med 'ukendt' Jens Nielsen Marcussen den 28 Nov. 1738 i Ørsted Kirke. Jens blev født i 1707, døde i 1749 i Ørsted i en alder af 42 år, og blev begravet den 2 Feb. 1749 på Ørsted Kirkegaard.

Sidsel blev gift med Niels Sørensen Morskiær den 10 Okt. 1749 i Ørsted Kirke. Niels blev født i 1714, døde i Nov. 1779 i Bode i en alder af 65 år, og blev begravet den 14 Nov. 1779 på Ørsted Kirkegaard.

Parnotater: 10 Octobr. blev Niels Sørensen Morskiær af Hollandsberg copuleret til Cecill Pedersd., agf Jens Marcuss. Enke af Bode. - 23 April blev Niels Sørensen Morskiær fra Hollandsberg troloved til Cecill Pedersdatter. afg. Jens Nielsen Marcussens Enke af Bode.

Begravelsesnotater: Dom 24. P Trin gl Niels Moeskjær af Bode, 65 Aar.

Deres børn:

          i.  Jens Nielsen blev født i 1750 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Maj 1750 i Ørsted Kirke.

         ii.  Inger Nielsdatter blev født i 1752 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 23 Apr. 1752 i Ørsted Kirke, døde i 1752 i Bode, og blev begravet den 7 Maj 1752 på Ørsted Kirkegaard.

        iii.  Søren Nielsen blev født i 1754 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Mar. 1754 i Ørsted Kirke, døde i 1754 i Bode, og blev begravet den 7 Apr. 1754 på Ørsted Kirkegaard.

         iv.  Søren Nielsen blev født i 1757 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Mar. 1757 i Ørsted Kirke.


202. Jens Rasmussen Smed blev født i 1696, døde i 1760 i Bode i en alder af 64 år, og blev begravet den 27 Apr. 1760 på Ørsted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Fer. 3. Paschat. kast Jord paa Jens Rasmussen Smed af Bode som var befunden død ved Steenbroen imellem Weilbye og Heilbechs Broe, men kunde efter lovlig tagen ___ ___ ___ at han tilfoÿet sig selv noget ondt eller være tilfoÿet af andre, i sin alders 64 Aar.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Smed

• Skifte: 30 Sep. 1760. Stenalt Gods, 30. september 1760, Bode (p. 299)
Jens Rasmussen Smed, Bode
Anne Nielsdatter, værge, hendes trolovede Niels Sørensen Hevring
1. Rasmus Jensen, 11 år
2. Christine Jensdatter, 17 år
3. Maren Jensdatter, 16 år
4. Anne Jensdatter, 16 år
5. Mette Jensdatter, 14 år
6. Birgitte Jensdatter, 13 år
7. Dorte Jensdatter, 7 år

Jens blev gift med Anne Nielsdatter den 18 Okt. 1742 i Ørsted Kirke.

Parnotater: 18 Octbr. blev Jens Rasmussen Smed af Boede ægteviet til Anne Nielsd., afg. Søren Larsens Enke af Ørsted.

Deres børn:

          i.  Kirsten Jensdatter blev født i 1743 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 19 Maj 1743 i Ørsted Kirke.

         ii.  Maren Jensdatter blev født i 1744 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 29 Nov. 1744 i Ørsted Kirke.

        iii.  Anne Jensdatter blev født i 1744 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 29 Nov. 1744 i Ørsted Kirke.

         iv.  Mette Jensdatter blev født i 1746 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Apr. 1746 i Ørsted Kirke.

101       v.  Birthe Jensdatter (født i 1747 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde i 1787 i Bode)

         vi.  Rasmus Jensen blev født i 1748 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 21 Nov. 1748 i Ørsted Kirke.

        vii.  Dorethe Jensdatter blev født i 1753 i Bode, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Maj 1753 i Ørsted Kirke.


203. Anne Nielsdatter .

Anne blev gift med Søren Andersen Lassen den 2 Jul. 1734 i Ørsted Kirke. Søren blev født i 1666, døde i 1738 i Ørsted i en alder af 72 år, og blev begravet den 12 Jan. 1738 på Ørsted Kirkegaard.

Parnotater: Fest Visitat. Mart. blev Søren Andersen Lassen i Ørsted copuleret til Anne Nielsd, Jens Langs SÿsterDatter ibid.

Deres barn:

          i.  Bergitte Sørensdatter blev født i 1734 i Ørsted, Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 27 Dec. 1734 i Ørsted Kirke, døde i 1737 i Ørsted i en alder af 3 år, og blev begravet den 10 Nov. 1737 på Ørsted Kirkegaard.

Anne blev derefter gift med Jens Rasmussen Smed den 18 Okt. 1742 i Ørsted Kirke. Jens blev født i 1696, døde i 1760 i Bode i en alder af 64 år, og blev begravet den 27 Apr. 1760 på Ørsted Kirkegaard.

Anne blev derefter gift med Niels Sørensen Hevring, søn af Søren Nielsen Hevring og Mette Nielsdatter, den 3 Okt. 1760 i Ørsted Kirke. Niels blev født i 1730 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 19 Mar. 1730 i Voer Kirke, døde i 1765 i Bode i en alder af 35 år, og blev begravet den 29 Sep. 1765 på Ørsted Kirkegaard.

Parnotater: 1760 25 Juni blev Niels Sørensen fra Wore trolovet til Anne Nielsdatter, Bode. 3 Oct. Niels Sørensen Hevring af Ørsted Copulered til afg. Jens Rasmussen Smeds Enke Anne Nielsdatter af Bode.

Dåbsnotater: Midfaste Søndag blef Søren Hefrings Søn Døbt, kaldet Niels, baaret af Peder Hansens Hustru. Faddere. Søren Johansens Hustru. Jens Nielsen ___ og Jens Nielsen Skomager.

Begravelsesnotater: Dom 15 p. Trin begravet Niels Hevring af Bode 36 Aar.

Om Niels:

• Skifte: 16 Sep. 1765. Stenalt Gods, 16. september 1765, Bode (p. 330)
Niels Sørensen Hevring, død
Anne Nielsdatter, enke
1. Faderen, Søren Nielsen Hevring, Voer


204. Iver Jensen Mols, søn af Jens Christensen Mols og Bodil Iversdatter, blev født i 1714 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Maj 1714 i Voer Kirke.

Dåbsnotater: Dom Exaudi: havde Jens Christensen Mols, Søn til Daaben kaldet Ifver. Fadderne: ___ Nils Hefring. Søren Mols. ___ Jens Mols. Jens Madsen. Niels Andersen.

Iver blev gift med Maren Jensdatter den 13 Jun. 1743 i Voer Kirke. Maren blev født i 1717, døde i 1766 i Voer i en alder af 49 år, og blev begravet den 30 Nov. 1766 på Voer Kirkegaard.

Parnotater: Torsdagen d 13 Junÿ blev Iver Jensen mols og Maren Jensdatter Copulerede.

Deres børn:

          i.  Jens Iversen blev født i 1744 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 31 Mar. 1744 i Voer Kirke, døde den 11 Mar. 1823 i Ørsted i en alder af 79 år, og blev begravet den 16 Mar. 1823 på Ørsted Kirkegaard.

102      ii.  Christen Iversen (født i 1745 i Voer By, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde den 29 Sep. 1801 i Voer)

        iii.  Jens Iversen blev født i 1746 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 27 Nov. 1746 i Voer Kirke, døde i 1747 i Voer i en alder af 1 år, og blev begravet den 29 Jan. 1747 på Voer Kirkegaard.

         iv.  Anna Iversdatter blev født i 1747 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 3 Dec. 1747 i Voer Kirke.

          v.  Jens Iversen blev født i 1749 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Aug. 1749 i Hjemmet, døde i 1756 i Voer i en alder af 7 år, og blev begravet den 12 Dec. 1756 på Voer Kirkegaard.

         vi.  Bodil Iversdatter blev født i 1751 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 18 Jul. 1751 i Voer Kirke.

        vii.  Peder Iversen blev født i 1753 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 8 Jul. 1753 i Voer Kirke, døde i 1756 i Voer i en alder af 3 år, og blev begravet den 12 Dec. 1756 på Voer Kirkegaard.

       viii.  Niels Iversen blev født i 1755 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Sep. 1755 i Voer Kirke, døde i 1756 i Voer i en alder af 1 år, og blev begravet den 20 Apr. 1756 på Voer Kirkegaard.

         ix.  Mette Iversdatter blev født i 1757 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 19 Jun. 1757 i Voer Kirke, døde i 1757 i Voer, og blev begravet den 30 Aug. 1757 på Voer Kirkegaard.

          x.  Jens Iversen blev født i 1759 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 4 Mar. 1759 i Voer Kirke.


205. Maren Jensdatter blev født i 1717, døde i 1766 i Voer i en alder af 49 år, og blev begravet den 30 Nov. 1766 på Voer Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Prima Dom Advent blev Iver Molses Hustru ___ begravet (49).

Om Maren:

• Skifte: 30 Nov. 1766. Stenalt Gods, Voer (p. 340)
31. november 1766
Maren Jensdatter, død
Iver Mols, enke
1. Jens Iversen, 22 år
2. Christen Iversen, 16 år
3. Jens Iversen, 7 år
4. Anne Iversdatter, 16 år
5. Bodil Iversdatter, 14 år

Maren blev gift med Iver Jensen Mols den 13 Jun. 1743 i Voer Kirke. Iver blev født i 1714 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Maj 1714 i Voer Kirke.

232. Peder Nielsen Bjørn, søn af Niels Pedersen Bjørn og Kirsten Nielsdatter, blev født i 1753 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 22 Nov. 1753 i Aasted Kirke, døde i Jun. 1820 i Kvissel i en alder af 67 år, og blev begravet den 13 Jun. 1820 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Nielsen.

Dåbsnotater: Niels Pedersen og Kirsten Nielsdatters Barn af Qvissel, Peder. Maria ___ ___, Maren Rasmusdatter ___ Præstegaard. Ane ___. Jens Larsen. ibid. Søren Nielsen ___holt.

Begravelsesnotater: Peder Nielsen Biørn - Stand: Aftægtsmand i Qvissel. Alder: 76 Aar 7 Maaneder.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Gaardbeboer

• Konfirmation: 22 Apr. 1770, Aasted Kirke. Peder Nielsen Bjørn i Qvissel.

Peder blev gift med Ane Pedersdatter den 31 Maj 1783 i Aasted Kirke. Ane blev født i 1760, døde den 11 Feb. 1846 i Kvissel i en alder af 86 år, og blev begravet den 13 Feb. 1846 på Aasted Kirkegaard.

Parnotater: Ugift Peder Nielsen Biørn af ___sel og ugift Anne Pedersdatter af __ustrup, Schierum Sogn. Forlovere: Laurs Christian Christensen ___ ___i Qvisel, Aasted sogn og Christen Jensen af Basholt i Tolne Sogn. Trolovede Martÿ den 25de.

Om Peder og Ane:

• FT 1787, 1. Juli: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Nielsen Biørn - Mand - 34 - 1ste Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Anne Pedersdatter - hans Kone - 25 - 1ste Ægteskab
Kirsten Pedersdatter - Datter af hans 1ste Ægteskab - 2
Kirsten Nielsdatter - Mandens Moder - 62 - Enke efter 1ste Ægteskab

• FT 1801, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Peder Nielsen - Husbonde - 48 - 1ste Ægteskab - Gaardbeboer
Ane Pedersdatter - hans Kone - 38 - 1ste Ægteskab
Maren Pedersdatter - deres Børn - 12 - ugift
Kirsten Pedersdatter - deres Børn - 15 - ugift
Mads Christensen - Tjenestekarl - 26 - ugift

• FT 1834, 18. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen - 45 - gift - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 46 - gift - hans Kone
Peder Christian Nielsen - 23 - gift - Inderste Huusfaders Søn
Maren Christiansdatter - 27 - gift - hans Kone
Nicoline Kristine Pedersdatter - 3 - ugift - deres Børn
Niels Christian Pedersen - 1 - ugift - deres Børn
Ane Pedersdatter - 74 - Enke - Huusfaders Moder - Aftægtskone
Niels Christian Jensen - 17 - ugift - Tjenestekarl

• FT 1840, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel By, Westergaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Stilling i Husstanden/Erhverv
Niels Pedersen Biørn - 52 - gift - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 53 - gift - hans Kone
Ane Pedersdatter - 80 - Enke - Mandens Moder, forsørges af ham
Frederich Christensen - 15 - ugift - Pleiebørn
Nicoline Christine Pedersdatter - 9 - ugift - Pleiebørn

• FT 1845, 1. Februar: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel By, en Gaard.
Navn - Alder - Ægteskabelig stilling - Fødested - Stilling i Husstanden - Erhverv
Niels Pedersen Biørn - 57 - gift - Aasted S. - Gaardmand
Maren Thomsdatter - 59 - gift - Tolne S. - hans Kone
Christian Christiansen - 18 - ugift - Tolne S. - Tjenestefolk
Else Cathrine - 30 - ugift - Tolne S. - Tjenestefolk
Nicoline Pedersdatter - 14 - ugift - Tolne S. - Tjenestefolk
Ane Pedersdatter - 85 - Enke - Aftægtskone

Deres børn:

          i.  Kirsten Pedersdatter blev født i 1786 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 30 Apr. 1786 i Aasted Kirke, døde den 30 Nov. 1855 i Neder Krogen i en alder af 69 år, og blev begravet den 6 Dec. 1855 på Aasted Kirkegaard.

116      ii.  Niels Pedersen Bjørn (født i 1789 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 12 Okt. 1864 i Kvissel)


233. Ane Pedersdatter blev født i 1760, døde den 11 Feb. 1846 i Kvissel i en alder af 86 år, og blev begravet den 13 Feb. 1846 på Aasted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Ane Pedersdatter - Stand: Aftægtskone i Quissel. Alder: 86 Aar.

Ane blev gift med Peder Nielsen Bjørn den 31 Maj 1783 i Aasted Kirke. Peder blev født i 1753 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 22 Nov. 1753 i Aasted Kirke, døde i Jun. 1820 i Kvissel i en alder af 67 år, og blev begravet den 13 Jun. 1820 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Nielsen.

234. Thomas Jensen Kudsk blev født i 1754, døde den 17 Mar. 1824 i Holmen i en alder af 70 år, og blev begravet den 24 Mar. 1824 på Elling Kirkegaard. Et andet navn for Thomas var Thomas Jensen.

Begravelsesnotater: Thomas Jensen - Stand: Aftægtsmand i Holmen, Tolne Sogn. Alder: 70 Aar. Anmærkninger: Jordet paa Elling Kirkegaard og der ___ anført fra ___hørende til Tolne Sogn.

Om Thomas:

• Konfirmation:

Thomas blev gift med Lene Sørensdatter den 4 Dec. 1781 i Elling Kirke. Lene blev født i 1748, døde den 14 Nov. 1826 i Holmen i en alder af 78 år, og blev begravet den 24 Nov. 1826 på Elling Kirkegaard.

Parnotater: Decbr. 4de Cop. Thomas Jensen Kusk i ___ og Lene Sørensdatter af Ellinggaard.

Om Thomas og Lene:

• FT 1787, 1. Juli: Hjørring, Horns, Tolne, Holmene.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Thomas Jensen - Madfader - 33 - 1ste gang - Halv Gaardmand
Lene Sørensdatter - Madmoder - 35 - ligeledes
Søren Axelsen - Tjeneste Karl - 23 - ugift
Else Andersdatter - Tjeneste Pige - 25 - ugift
Anne Madsdatter - Konens uægte Barn - 11 - ugift
Karen Thomsdatter - Ægte Barn - 6 - ugift
Lars Christian Thomsen - Ægte Barn - 4 - ugift
Maren Thomsdatter - Ægte Barn - 1 - ugift
Niels Jensen - Tjeneste Dreng - 21 - ugift
Jens Jensen - Hyrde Dreng - 13 - ugift

• FT 1801, 1. Februar: Hjørring, Horns, Tolne, Holmene.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Thomas Jensen - Husbonde - 50 - gift 1ste gang - Bonde og Gaardmand
Lene Sørensd. - hans Kone - 49 - gift 1ste gang
Lars Xtian Thomsen - hans Barn - 17 - ugift
Anne Thomasd. - hans Barn - 24 - ugift
Karen ___ Thomasd. - hans Barn - 19 - ugift
Maren Thomasd. - hans Barn - 15 - ugift
Petrine Joh. Caroline - hans Barn - 10 - ugift
Mette Marie - hans Barn - 7 - ugift

Deres børn:

          i.  Anne Madsdatter blev født i 1776.

         ii.  Karen Thomasdatter blev født i 1782 i Ellinggaard, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 1 Apr. 1782 i Elling Kirke.

        iii.  Lars Christian Thomasen blev født i 1783 i Holmene, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 21 Mar. 1783 i Elling Kirke, døde den 1 Okt. 1871 i Holmen i en alder af 88 år, og blev begravet den 8 Okt. 1871 på Tolne Kirkegaard.

117      iv.  Maren Thomasdatter (født i 1787 i Holmene, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 11 Feb. 1851 i Kvissel)

          v.  Petrine Johanne Caroline Thomasdatter blev født i 1790 i Holmene, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 25 Apr. 1790 i Elling Kirke.

         vi.  Mette Marie Thomasdatter blev født i 1794 i Holmene, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 23 Feb. 1794 i Elling Kirke.


235. Lene Sørensdatter blev født i 1748, døde den 14 Nov. 1826 i Holmen i en alder af 78 år, og blev begravet den 24 Nov. 1826 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Lene Sørensdatter - Stand: Aftægtskone i Holmen. Alder: 78 Aar.

Lene havde et forhold til Udlagt bf. Mads.

Deres barn:

          i.  Anne Madsdatter blev født i 1776.

Lene blev gift med Thomas Jensen Kudsk den 4 Dec. 1781 i Elling Kirke. Thomas blev født i 1754, døde den 17 Mar. 1824 i Holmen i en alder af 70 år, og blev begravet den 24 Mar. 1824 på Elling Kirkegaard. Et andet navn for Thomas var Thomas Jensen.

236. Michel Nielsen, søn af Niels Nielsen Smed Frøkjær, blev født i 1744 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde i 1811 i Holmen i en alder af 67 år, og blev begravet den 28 Apr. 1811 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: April 28de begravet Huusmand Michel Nielsen af Holmen - 67 Aar.

Om Michel:

• Beskæftigelse: Husmand, hedefoged

Michel blev gift med Maren Jensdatter den 14 Jun. 1764 i Elling Kirke. Maren blev født i 1738 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde i 1803 i Heeden i en alder af 65 år, og blev begravet den 5 Okt. 1803 på Elling Kirkegaard.

Parnotater: 5te April Trolovet Smed Michel Nielsen af Frøkier og Maren Jensdatter. Forlovere: Niels ___ og Søren ___. Cop. d. 14de Juni. Bor i Holmen.

Om Michel og Maren:

• FT 1787, 1. Juli: Hjørring, Horns, Elling, Heden.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Michel Nielsen - Madfader - 44 - gift 1ste gang - Husmand og Hede Foged
Maren Jensdatter - Madmoder - 49 - gift 1ste gang

Johanne Mikkelsdatter - ægte Barn - 19 - ugift
Axel Mikkelsen - ægte Barn - 6 - ugift
Christian Mikkelsen - ægte Barn - 10 - ugift
Kirsten Rasmusdatter - plejebarn - 3 - ugift

• FT 1801, 1. Februar: Hjørring, Horns, Elling, Heden.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Michel Nielsen - Gaardbonde - 57 - 1ste Ægteskab - Huusmand med Jord
Maren Jensd. - hans Kone - 62 - 1ste Ægteskab
Jens Mikkelsen - hans Søn - 28 - ugift - Nationale Soldat
Christian Mikkelsen - ditto - 24 - ugift - National Soldat
Niels Mikkelsen - ditto Søn - 26 - g. 1ste gang - Skomager
Thine Marie Xtensd. hans Kone - 26 - g. 1ste gang
Laurs Xtensen - Konens Broder - 12 - ugift - Skomagerdreng
Maren Pedersdatter - Pige - 70 - ugift -___ og nyder Almisse

Deres børn:

          i.  Maren Michelsdatter blev født i 1764 i Vester Holm, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 21 Okt. 1764 i Elling Kirke, døde i 1765 i Holm i en alder af 1 år, og blev begravet den 4 Mar. 1765 på Elling Kirkegaard.

         ii.  Christen Michelsen blev født i 1766 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 8 Maj 1766 i Elling Kirke, døde i 1814 i Heden i en alder af 48 år, og blev begravet den 14 Aug. 1814 på Elling Kirkegaard.

        iii.  Johanne Michelsdatter blev født i 1768 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 10 Jul. 1768 i Elling Kirke.

         iv.  Maren Michelsdatter blev født i 1770 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 17 Jun. 1770 i Elling Kirke.

          v.  Jens Michelsen blev født i 1772 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 13 Dec. 1772 i Elling Kirke, døde den 17 Jan. 1843 i Nørgaard i en alder af 71 år, og blev begravet den 22 Jan. 1843 på Lendum Kirkegaard.

         vi.  Niels Michelsen blev født i 1775 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 2 Apr. 1775 i Elling Kirke.

118     vii.  Christian Michelsen (født i 1777 i Heden, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 23 Jul. 1836 i Kvissel)

       viii.  Andreas Michelsen blev født i 1779 i Heden, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 4 Apr. 1779 i Elling Kirke, døde i 1780 i Heden i en alder af 1 år, og blev begravet den 2 Jan. 1780 på Elling Kirkegaard.

         ix.  Axel Michelsen blev født i 1780 i Heden, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 10 Dec. 1780 i Elling Kirke.

          x.  Mariane Michelsdatter blev født i 1784 i Heden, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 21 Mar. 1784 i Elling Kirke, døde i 1785 i Heeden i en alder af 1 år, og blev begravet den 2 Mar. 1785 på Elling Kirkegaard.


237. Maren Jensdatter, datter af Jens Hansen og Maren Christensdatter, blev født i 1738 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde i 1803 i Heeden i en alder af 65 år, og blev begravet den 5 Okt. 1803 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Begravet Mikkel Nielsens Hustru af Heeden.

Maren blev gift med Michel Nielsen den 14 Jun. 1764 i Elling Kirke. Michel blev født i 1744 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde i 1811 i Holmen i en alder af 67 år, og blev begravet den 28 Apr. 1811 på Elling Kirkegaard.

238. Anders Nielsen, søn af Niels Andersen og Johanne Christensdatter, blev født i 1737, døde i 1810 i Jerup i en alder af 73 år, og blev begravet den 18 Feb. 1810 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 18de Febr. begr. Anders Nielsen af Jerup i 73de Aar.

Om Anders:

• Beskæftigelse: Fæstegaardmand

Anders giftede sig med 'ukendt' Maren Sørensdatter den 27 Nov. 1767 i Elling Kirke. Maren blev født i 1737, døde i 1812 i Jerup i en alder af 75 år, og blev begravet den 19 Jun. 1812 på Elling Kirkegaard.

Parnotater: d 6te Octbr. trolovet i Jerup Anders Nielsen og Maren Sørensdatter ___, Forlovere. Niels Andersen og Christen Pedersen, viede d. 27de Nov. ___ anni.

Om Anders og Maren:

• FT 1787, 1. Juli: Hjørring, Horns, Elling, Jerup.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Anders Nielsen - gift 1te g - 50 - Madfader - halv grdsmand
Maren Sørensdatter - ligesaa - 50 - Madmoder
Kirsten Christensdatter - ugift - 28
Christen Nielsen - ugift - 53 -Mandens Broder - fød Krøbling ___ ___ ___
Søren Andersen - ugift - 15 - Ægtebørn
Niels Andersen - ugift - 13 - Ægtebørn
Maren Andersdatter - ugift - 11 - Ægtebørn
Johanne Andersdatter - ugift - 9 - Ægtebørn - vanvittig, snart binde gald

• FT 1801, 1. Februar: Hjørring, Horns, Elling, Jerup.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Niels Andersen - Husbonde 29 - ugift - Gårdmand og Bonde
Søren Andersen - hans Broder - 34 - ugift
Maren Andersdatter - hans Søster - 26 - ugift
Anders Nielsen - hans Fader 64 - g. 1te gang - Affældig
Maren Sørensdatter - hans Moder - 64 - g. 1te gang - Affældig
Christen Nielsen - hans farbroder - 69 - ugift - Vandfør og går på Krykker
Kirsten Christensdt - Tienestepige - 44 - ugift
Nicolai Christensen - Tienestedreng - 12 - ugift

Deres børn:

          i.  Søren Andersen blev født i 1768 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 13 Mar. 1768 i Elling Kirke, døde den 11 Dec. 1819 i Jerup i en alder af 51 år, og blev begravet den 21 Dec. 1819 på Elling Kirkegaard.

119      ii.  Maren Andersdatter (født i 1769 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde den 20 Maj 1851 i Kvissel)

        iii.  Laust Andersen blev født i 1771 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 1 Jan. 1772 i Elling Kirke, døde i 1772 i Jerup i en alder af 1 år, og blev begravet den 9 Feb. 1772 på Elling Kirkegaard.

         iv.  Niels Andersen blev født i 1772 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 20 Dec. 1772 i Elling Kirke, døde den 14 Dec. 1844 i Jerup i en alder af 72 år, og blev begravet den 21 Dec. 1844 på Elling Kirkegaard.

          v.  Johanne Andersdatter blev født i 1777 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 23 Feb. 1777 i Elling Kirke.


239. Maren Sørensdatter blev født i 1737, døde i 1812 i Jerup i en alder af 75 år, og blev begravet den 19 Jun. 1812 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Junii 19de begr. Anders Nielsens Enke Maren Sørensdatter i 75 Aar af Jerup.

Maren giftede sig med 'ukendt' Anders Nielsen den 27 Nov. 1767 i Elling Kirke. Anders blev født i 1737, døde i 1810 i Jerup i en alder af 73 år, og blev begravet den 18 Feb. 1810 på Elling Kirkegaard.

248. Peter Bötjer, søn af Claes Bötjer og Grethe Stegemanns, blev født i 1720 i Holsten, Tyskland, døde den 4 Okt. 1787 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland i en alder af 67 år, og blev begravet den 7 Okt. 1787 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.

Om Peter:

• Beskæftigelse: Skomager

Peter blev gift med Marleen Sacht den 15 Maj 1746 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland. Marleen blev født i 1725 i Holsten, Tyskland, døde den 17 Feb. 1783 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland i en alder af 58 år, og blev begravet den 23 Feb. 1783 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.

Deres barn:

124       i.  Andreas Bötjer (født den 14 Maj 1761 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland - døde den 25 Dec. 1830 i Gjesing)


249. Marleen Sacht, datter af Hinrich Sacht og Marleen Klocken, blev født i 1725 i Holsten, Tyskland, døde den 17 Feb. 1783 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland i en alder af 58 år, og blev begravet den 23 Feb. 1783 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.

Marleen blev gift med Peter Bötjer den 15 Maj 1746 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland. Peter blev født i 1720 i Holsten, Tyskland, døde den 4 Okt. 1787 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland i en alder af 67 år, og blev begravet den 7 Okt. 1787 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland.

250. Niels Pedersen Møller, søn af Peder Nielsen Møller og Maren Rasmusdatter, blev født i 1751 i Nørager, Nørager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 20 Jun. 1751 i Nørager Kirke, døde den 30 Maj 1829 i Gjesing i en alder af 78 år, og blev begravet den 5 Jun. 1829 på Gjesing Kirkegaard.

Dåbsnotater: Peder Nielsen Møller i Heeigaard, 1 Søn Niels, Faddere: Christen Skræder i Nørager, Hans Pedersen. ___ Anders Jacobsen. Jens Madsens Kone i Nørager. Niels Møller død d. 30 Mai 1829.

Begravelsesnotater: Niels Pedersen Møller - Stand: Almisselem i Giesing. Alder: 78 Aar.

Niels blev gift med Ane Cathrine Laursdatter den 20 Nov. 1781 i Gjesing Kirke. Ane blev født i 1758 i Gjesing, blev døbt den 29 Jan. 1758 i Gjesing Kirke, døde den 18 Jan. 1828 i Gjesing i en alder af 70 år, og blev begravet den 27 Jan. 1828 på Gjesing Kirkegaard.

Parnotater: d. 20 Copulerede Ungkarl Niels Pedersen Møller og Ane Cathrine Laursdatter af Giesing. 26 Okt. Trolovet Ungkarl Niels Pedersen Møller og ___ Ane Cathrine Laursdatter, begge af Giesing. Forlovere: Peder Møller og Søren Møller ibid.

Om Niels og Ane:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Gjesing.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
----------------------------------------
Niels Møller - Tjenestekarl - 36
----------------------------------------

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Nørager, Nørager Bye.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Anne Cathrine Laursdatter - Madmoder - 28 - givt 1ste Gang - Huusmandskone
Peder Nielsen - hendes Søn - 5
Maren Nielsdatter - hendes Datter - 3
Karen Nielsdatter - hendes Datter - 1

• FT 1801, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
----------------------------------------
Niels Møller - Tjenestekarl - 50 - Givt 1ste gang
----------------------------------------

• FT 1801, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing Bye.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Ane Cathrine Lauridsdatter - Koun - 46 - Givt 1ste gang - Jordløs HuusKoun
Peder Nielsen - hendes Søn - 16
Søfren Andersen - PleieBarn - 2
Maren Pedersdatter - hendes Moder - 80 - Enke 1ste gang - ___

Deres børn:

          i.  Laurs Pedersen blev født i 1778 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 27 Dec. 1778 i Gjesing Kirke.

         ii.  Peder Nielsen blev født i 1782 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Feb. 1782 i Gjesing Kirke, døde den 19 Jan. 1867 i Gjesing i en alder af 85 år, og blev begravet den 26 Jan. 1867 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Møller.

        iii.  Maren Nielsdatter blev født i 1784 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 16 Aug. 1784 i Gjesing Kirke. Et andet navn for Maren var Maren Nielsdatter Møller.

125      iv.  Karen Nielsdatter (født i 1786 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt)

          v.  Jacob Nielsen blev født i 1791 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 27 Feb. 1791 i Gjesing Kirke.

         vi.  Jens Nielsen blev født den 23 Mar. 1794 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Apr. 1794 i Gjesing Kirke.


251. Ane Cathrine Laursdatter, datter af Laurids Andersen Krabe og Maren Pedersdatter, blev født i 1758 i Gjesing, blev døbt den 29 Jan. 1758 i Gjesing Kirke, døde den 18 Jan. 1828 i Gjesing i en alder af 70 år, og blev begravet den 27 Jan. 1828 på Gjesing Kirkegaard.

Dåbsnotater: 29 Janu. Laurs Andersen ___ 1 Datter Anne Cathrine, Fadderne: Peder Andersen. Sophie Pedersdatter. Hans Back. ___ Sophie Pedersdatter. Kirsten Andersdatter. Død 1828, 18. Janu. Nils Møllers H.

Begravelsesnotater: Ane Cathrine Laursdatter - Stand: Huusmand og Almisselem Niels Møllers Hustru i Giesing. Alder: 70 Aar.

Ane havde et forhold til Udlagt bf. Peder Andersen.

Deres barn:

          i.  Laurs Pedersen blev født i 1778 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 27 Dec. 1778 i Gjesing Kirke.

Ane blev gift med Niels Pedersen Møller den 20 Nov. 1781 i Gjesing Kirke. Niels blev født i 1751 i Nørager, Nørager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 20 Jun. 1751 i Nørager Kirke, døde den 30 Maj 1829 i Gjesing i en alder af 78 år, og blev begravet den 5 Jun. 1829 på Gjesing Kirkegaard.

252. Hans Sørensen Kløve, søn af Søren Jørgensen Kløve og Kirsten Hansdatter, blev født i 1735 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 20 Mar. 1735 i Vivild Kirke, døde i 1793 i Gjesing i en alder af 58 år, og blev begravet den 14 Jul. 1793 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Hans var Hans Kløve.

Dåbsnotater: Hans, Søren Kløves Barn af Lyst. Fad: Christen Greesen, Anders Jensen. Peder Jørgensen. Margrethe Jensdatter og Maren Larsdatter.

Begravelsesnotater: Begravet Hans Kløve, gammel 59 Aar.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Gaardmand

Hans blev gift med Karen Joensdatter den 30 Nov. 1770 i Vivild Kirke. Karen blev født i 1745 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Feb. 1745 i Vivild Kirke, døde den 1 Dec. 1806 i Gjesing i en alder af 61 år, og blev begravet den 7 Dec. 1806 på Gjesing Kirkegaard.

Parnotater: Hans Sørensen Kløve af Gjesing og Karen Joensdatter af Lystrup. Forlovsmænd: John Bødtker af Gjesing og Abraham Jacobsen af Nielstrup. Trolovet d. 2den November.

Om Hans og Karen:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Gjesing, Nørre Gjesing By.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Hans Kløve - Hosbond - 53 - givt 1. gang - Gårdmand
Karen Jonsdatter - Madmoder - 42 - givt 1. gang

Christen Hansen - deres Barn - 14 - ugivt
Joen Hansen - deres Barn - 11 - ugivt
Søren Hansen - deres Barn - 7 - ugivt
Hans Hansen - deres Barn - 5 - ugivt
Rasmus Hansen - deres Barn - 3 - ugivt
Caspar Larsen - Tjenestekarl - 30 - ugivt - National Soldat

Deres børn:

          i.  Bodil Kierstine Hansdatter Kløve blev født i 1773 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 31 Jan. 1773 i Gjesing Kirke, døde i 1773 i Gjesing, og blev begravet den 30 Jan. 1773 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Bodil var Bodild Kierstine Hansdatter.

         ii.  Christen Hansen Kløve blev født i 1773 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Jan. 1774 i Gjesing Kirke, døde den 3 Maj 1834 i Gjesing i en alder af 61 år, og blev begravet den 9 Maj 1834 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Christen var Christen Hansen.

        iii.  Joen Hansen Kløve blev født i 1776 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 17 Feb. 1776 i Gjesing Kirke, døde den 26 Jul. 1842 i Gjesing i en alder af 66 år, og blev begravet den 31 Jul. 1842 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Joen var John Hansen.

126      iv.  Søren Hansen Kløve (født i 1778 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 5 Apr. 1832 i Stadsevasehuset)

          v.  Hans Hansen Kløve blev født i 1781 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 18 Nov. 1781 i Gjesing Kirke, døde den 21 Apr. 1834 i Nimtofte i en alder af 53 år, og blev begravet den 27 Apr. 1834 på Nimtofte Kirkegaard. Et andet navn for Hans var Hans Hansen.

         vi.  Rasmus Hansen Kløve blev født i 1784 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 11 Jul. 1784 i Gjesing Kirke, døde den 31 Maj 1834 i Gjesing i en alder af 50 år, og blev begravet den 6 Jun. 1834 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Hansen.

        vii.  Birthe Kirstine Hansdatter Kløve blev født i 1788 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 23 Nov. 1788 i Gjesing Kirke, døde den 31 Jan. 1862 i Gjesing i en alder af 74 år, og blev begravet den 6 Feb. 1862 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Birthe var Birthe Kirstine Hansdatter.


253. Karen Joensdatter, datter af Joen Simonsen Bødker og Birgitte Andersdatter Westergaard, blev født i 1745 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 28 Feb. 1745 i Vivild Kirke, døde den 1 Dec. 1806 i Gjesing i en alder af 61 år, og blev begravet den 7 Dec. 1806 på Gjesing Kirkegaard.

Dåbsnotater: D. 28de Febr. døbt Karen, Joen Simonsens barn af Lystrup. Fad: Niels Hjulmand. Søren Lauritzen. Christen Simonsen. Anne Andersdatter og Maren Larsdatter.

Begravelsesnotater: Den 7de December: Begravet Niels Jochums Hustru Karen Johnsdatter. Død d. 1te. 63 Aar gl.

Karen blev gift med Hans Sørensen Kløve den 30 Nov. 1770 i Vivild Kirke. Hans blev født i 1735 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 20 Mar. 1735 i Vivild Kirke, døde i 1793 i Gjesing i en alder af 58 år, og blev begravet den 14 Jul. 1793 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Hans var Hans Kløve.

Karen blev derefter gift med Niels Rasmussen den 5 Okt. 1793 i Gjesing Kirke. Niels blev født i 1765, døde den 9 Sep. 1823 i Gjesing i en alder af 58 år, og blev begravet den 16 Sep. 1823 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Niels var Niels Rasmussen Jochum, Niels Jochumsen, og Niels Rasmussen.

Parnotater: D. 5te October: Copuleret Ungkarl Niels Rasmussen Jochum og Enke Karen Joensdatter. Viede 16de Aug.
16de Aug 1793, Trolovet Ungkarl Niels Rasmussen og Enke Karen Joensdatter, Forlovsmænd: Jens Jensen og Michel Westergaard.

Om Niels og Karen:

• FT 1801, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Niels Rasmussen - Huusbond - 38 - givt 1. gang - Gaardmand
Karen Johnsdatter - hans Kone - 56 - givt 2. gang

Rasmus Hansen - deres Børn - 17 - ugivt
Berthe Kirstine Hansdatter - deres Børn - 13 - ligesaa
Martine Jørgensdatter - Tjeneste Pige - 16 - ligesaa

Begravelsesnotater: Niels Rasmussen / Niels Jochumsen - Stand: __flytter Gaardmand i Gjesing. Alder: 58 Aar.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gaardmand


254. Michel Pedersen Halling, søn af Peder Michelsen og Maren Nielsdatter Halling, blev født i 1724 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 21 Jan. 1725 i Vivild Kirke, døde den 11 Dec. 1816 i Vivild i en alder af 92 år, og blev begravet den 19 Dec. 1816 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Michel var Michel Halling.

Dåbsnotater: Michel, Peder Michelsøns Søn af Lystrup. Fad: Niels Ladefoged, Anderstrup. Søren Hansen. Maren Sørensdatter og Maren Michelsdatter.

Begravelsesnotater: Mikkel Pedersen Halling - Stand: Aftægtsmand hos hans Søn Gaardmand Jens Mikkelsen i Vivild. Alder: 92 Aar.

Om Michel:

• Beskæftigelse: Bonde og gaardbeboer

Michel blev gift med Anna Mogensdatter den 24 Nov. 1747 i Vivild Kirke. Anna blev født i 1724 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 8 Okt. 1724 i Vivild Kirke, døde i 1754 i Vivild i en alder af 30 år, og blev begravet den 24 Apr. 1754 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: Michel Pedersen og Anna Mogensdatter begge af Wifvild.

Deres børn:

          i.  Peder Michelsen Halling blev født i 1748 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 3 Nov. 1748 i Vivild Kirke, døde den 14 Mar. 1749 i Vivild i en alder af 1 år, og blev begravet den 19 Mar. 1749 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Michelsen.

         ii.  Kirsten Michelsdatter Halling blev født i 1750 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 18 Jan. 1750 i Vivild Kirke. Et andet navn for Kirsten var Kirsten Michelsdatter.

        iii.  Peder Michelsen Halling blev født i 1752 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 16 Jul. 1752 i Vivild Kirke. Et andet navn for Peder var Peder Michelsen.

         iv.  Mogens Michelsen Halling blev født i 1753 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 29 Jul. 1753 i Vivild Kirke. Et andet navn for Mogens var Mogens Michelsen.

Michel blev derefter gift med Dorthea Andersdatter den 4 Okt. 1754 i Vivild Kirke. Dorthea blev født i 1732 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 5 Okt. 1732 i Vivild Kirke, døde i 1781 i Vivild i en alder af 49 år, og blev begravet den 19 Sep. 1781 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: Copuleret Michel Pedersen og Dorthea Anderdatter, begge af Wifvild. Trolovet 6te Jun 1754, Michel Pedersen Halling og Dorthea Andersdatter af Wifvild. Forlovsmænd: Knud Thomsen og Hauge Karlsen af Wifvild.

Dåbsnotater: Dorthea, Anders Jensens Barn af Wifvild, Fad. Jens ___. Hans Jensen. Rasmus ___. Else Nielsdatter og Mette Michelsdatter.

Begravelsesnotater: Begravet Dorothea Andersdatter, Michel Hallings Hustru af Wifvild - 48 Aar.

Deres børn:

          i.  Else Michelsdatter Halling blev født i 1755 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 19 Okt. 1755 i Vivild Kirke, døde i 1756 i Vivild i en alder af 1 år, og blev begravet den 12 Dec. 1756 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Else var Else Michelsdatter.

         ii.  Else Maria Michelsdatter Halling blev født i 1757 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 16 Okt. 1757 i Vivild Kirke, døde den 5 Maj 1809 i Vejlby i en alder af 52 år, og blev begravet den 12 Maj 1809 på Vejlby Kirkegaard, Sønderhald. Et andet navn for Else var Else Maria Michelsdatter.

        iii.  Anders Michelsen Halling blev født i 1760 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 27 Apr. 1760 i Vivild Kirke, døde den 20 Nov. 1837 i Vivild i en alder af 77 år, og blev begravet den 26 Nov. 1837 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Anders var Anders Michelsen.

         iv.  Bodil Michelsdatter Halling blev født i 1763 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 6 Feb. 1763 i Vivild Kirke, døde den 21 Jan. 1839 i Gjesing i en alder af 76 år, og blev begravet den 30 Jan. 1839 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Bodil var Bodild Michelsdatter.

          v.  Peder Michelsen Halling blev født i 1765 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 24 Feb. 1765 i Vivild Kirke. Et andet navn for Peder var Peder Michelsen.

         vi.  Niels Michelsen Halling blev født i 1768 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Nov. 1768 i Vivild Kirke. Et andet navn for Niels var Niels Michelsen.

        vii.  Niels Michelsen Halling blev født i 1770 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 4 Jun. 1770 i Vivild Kirke. Et andet navn for Niels var Niels Michelsen.

       viii.  Anne Marie Michelsdatter Halling blev født den 8 Jan. 1774 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døde i 1774 i Vivild, og blev begravet den 16 Jan. 1774 på Vivild Kirkegaard.

Michel blev derefter gift med Anne Lauridsdatter den 2 Feb. 1782 i Vivild Kirke. Anne blev født i 1758, døde den 20 Maj 1823 i Vivild i en alder af 65 år, og blev begravet den 27 Maj 1823 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Ane Laursdatter.

Parnotater: 2den Febr. Copuleret Enkemand Michel Pedersen og Pigen Anne Lauridsdatter begge af Wifvild. 7de Decembr. trolovet Enkemand Michel Pedersen og Pigen Ann Lauridsdatter begge af Wifvild. Forlovsmænd: Christen Byrgesen og Thomas Nielsen.

Om Michel og Anne:

• FT 1787, 1. Juli: Randers Sønderhald, Vivild.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Michel Pedersen Halling - Husbond - 64 - gift 3die gang - Bonde og Gaardbestyrer
Anne Lauridsdatter - Madmoder - 28 - gift 1te gang
Mogens Michelsen - Søn af 1te Ægteskab - 26 - ugift
Dorthe Michelsdatter - Børn af sidste Ægteskab - 5 - ugift
Jens Michelsen - Børn af sidste Ægteskab - 2 - ugift
Jens Mortensen - Tjenestefolk - 21 - ugift
Karen Jensdatter - Tjenestepige - 14 - ugift
Birthe Jensdatter -___ - 30 - Enke 1te gang - Inderste

• FT 1801, 1. Februar: Randers Sønderhald, Vivild.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Michel Pedersen Halling - Husbonde - 77 - han i 3die Ægteskab - Gaardbeboer
Anne Laursdatter - hans Kone - 43 - hun i 1te Ægteskab

Dorthe Michelsdatter - deres Barn - 19 - ugivt
Jens Michelsen - deres Barn - 16 - ugivt
Anne Marie Michelsdatter - deres Barn - 14 - ugivt
Mette Marie Michelsdatter - deres Barn - 9 - ugivt
Søren Michelsen - deres Barn - 6 - ugivt
Maren Michelsdatter - deres Barn - 4 - ugivt
Engelbrect Jensen - Tjenestekarl - 21 - givt 1te gang

Deres børn:

127       i.  Dorthe Michelsdatter Halling (født i 1782 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 8 Mar. 1855 i Stadsevasehuset)

         ii.  Jens Michelsen Halling blev født i 1785 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 13 Nov. 1785 i Vivild Kirke, døde den 11 Maj 1843 i Vivild i en alder af 58 år, og blev begravet den 18 Maj 1843 på Vivild Kirkegaard. Årsagen til hans død var Leversygdom. Andre navne for Jens var Jens Michelsen og Jens Mikkelsen.

        iii.  Anne Marie Michelsdatter Halling blev født i 1788 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 12 Maj 1788 i Vivild Kirke, døde den 17 Jun. 1854 i Gjesing i en alder af 66 år, og blev begravet den 22 Jun. 1854 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Anne Marie Michelsdatter.

         iv.  Mette Marie Michelsdatter Halling blev født i 1792 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 6 Apr. 1792 i Vivild Kirke. Et andet navn for Mette var Mette Marie Michelsdatter.

          v.  Søren Michelsen Halling blev født i 1794 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 18 Jan. 1795 i Vivild Kirke, døde den 7 Apr. 1876 i Lystrup i en alder af 82 år, og blev begravet den 13 Apr. 1876 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Søren var Søren Michelsen.

         vi.  Maren Michelsdatter Halling blev født den 8 Jul. 1797 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 8 Jul. 1797 i Hjemmet, døde den 2 Aug. 1863 i Gjesing i en alder af 66 år, og blev begravet den 8 Aug. 1863 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Maren var Maren Michelsdatter.


255. Anne Lauridsdatter, datter af Laurits Sørensen og Mette Simonsdatter, blev født i 1758, døde den 20 Maj 1823 i Vivild i en alder af 65 år, og blev begravet den 27 Maj 1823 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Anne var Ane Laursdatter.

Begravelsesnotater: Ane Laursdatter - Stand: Aftægtskone hos sin Søn Gaardmand Jens Mikkelsen i Vivild. Alder: 63 Aar.

Anne blev gift med Michel Pedersen Halling den 2 Feb. 1782 i Vivild Kirke. Michel blev født i 1724 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 21 Jan. 1725 i Vivild Kirke, døde den 11 Dec. 1816 i Vivild i en alder af 92 år, og blev begravet den 19 Dec. 1816 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Michel var Michel Halling.
Billede

forrige  9. generation  Næste
276. Peder Jensen .

Peder blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

138       i.  Lars Pedersen (født i 1704 i Bukkerup, Soderup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt - døde i 1787 i Bukkerup)


278. Knud Arrildsen, søn af Arild Knudsen og Margrethe Andersdatter, blev født i 1691, døde i 1748 i Hegnemose i en alder af 57 år, og blev begravet den 26 Maj 1748 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom 6 p. Pascha blev Knud Arrildsen i Heÿnemose begravet gl. 57 Aar.

Om Knud:

• Skifte: 24 Jul. 1748. Knud Arildsen i Heinemose 24 Jul 1748 pg 712
Hustru: Karen Nielsdtr
Børn:
Arild Knudsen boende i Taastrop
Ane Knudsdtr = Lars Pedersen i Bukkerup
Lars Knudsen 25 hiemme
Bodil Knudsdtr = Ferdinand Hansen i Stedstrop
Hans Knudsen 18 tiene i Harrested
Maren Knudsdtr hiemme
Peder Knudsen 13
gd: Arild Larsen i Baarop
[Bidstrup gods; Bog 6 1741-1749; film 41097]

Knud blev gift med Karen Nielsdatter. Karen blev født i 1695, døde i 1765 i Hegnemose i en alder af 70 år, og blev begravet den 15 Mar. 1765 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Arrild Knudsen blev født i 1716 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 28 Jun. 1716 i Kirke Eskilstrup Kirke, og døde i 1716 i Hegnemose.

         ii.  Arild Knudsen blev født i 1717 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 20 Jun. 1717 i Kirke Eskilstrup Kirke.

        iii.  Lars Knudsen blev født i 1720 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 21 Jan. 1720 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1720 i Hegnemose, og blev begravet den 24 Mar. 1720 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

139      iv.  Anna Knudsdatter (født i 1721 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt - døde i 1791 i Bukkerup)

          v.  Lars Knudsen blev født i 1723 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt.

         vi.  Bodil Knudsdatter blev født i 1726 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 21 Jul. 1726 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde den 18 Mar. 1799 i Stedstrup i en alder af 73 år, og blev begravet den 25 Mar. 1799 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

        vii.  Maren Knudsdatter blev født i 1729 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 1 Maj 1729 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1729 i Hegnemose, og blev begravet den 29 Maj 1729 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

       viii.  Hans Knudsen blev født i 1730 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 19 Nov. 1730 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1799 i Hegnemose i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Mar. 1799 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

         ix.  Maren Knudsdatter blev født i 1733 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 20 Sep. 1733 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde den 3 Jul. 1804 i Sønder Jernløse i en alder af 71 år, og blev begravet den 7 Jul. 1804 på Sønder Jernløse Kirkegaard.

          x.  Peder Knudsen blev født i 1736 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 22 Jul. 1736 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1763 i Hegnemose i en alder af 27 år, og blev begravet den 26 Jan. 1763 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.


279. Karen Nielsdatter blev født i 1695, døde i 1765 i Hegnemose i en alder af 70 år, og blev begravet den 15 Mar. 1765 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 15 ___ Knud Arrildsens Enke af Heinemose Huuset, 70 Aar gl.

Karen blev gift med Knud Arrildsen. Knud blev født i 1691, døde i 1748 i Hegnemose i en alder af 57 år, og blev begravet den 26 Maj 1748 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

320. Matz Sørensen, søn af Søren Rasmussen og Maren Madsdatter, blev født i 1661 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1740 i Lemming i en alder af 79 år, og blev begravet den 23 Jan. 1740 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom: 3. p Epih: Blef Matz Sørensen af Lemming begravet i Kolt Kirkegaard gl 79 Aar.

Om Matz:

• Beskæftigelse: Fæstebonde

Matz blev gift med Maren Larsdatter.

Parnotater: Århus, Ning, Kolt, 1683-1757, 37--
6. December 1691 - Dom 2 Advent: Trolovet Matz Sørensen af Aarsløf til Maren Larsdatter af Ormsleff
Matz blev ikke gift med Maren Larsdatter
Det må formodes at moderen Maren Larsdatter er død i barselsseng sammen med barnet inden hun bliver gift med Matz

Matz blev derefter gift med Maren Simonsdatter den 29 Sep. 1693 i Kolt Kirke. Maren blev født i 1667, døde i 1751 i Kolt i en alder af 84 år, og blev begravet den 15 Jan. 1751 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: Dom. 29 Septbr.: Copulerede Matz Sørensen af Lemming til Maren Simonsdatter af Kolt. - Trolovet: Dom. 10 post Trin.: Matz Sørensen af Lemming til Maren Simonsdatter af Kolt.

Deres børn:

          i.  Simon Madsen blev født i 1694 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 4 Mar. 1694 i Kolt Kirke, døde i 1714 i Lemming i en alder af 20 år, og blev begravet den 7 Okt. 1714 på Kolt Kirkegaard.

         ii.  Søren Madsen blev født i 1695 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 20 Okt. 1695 i Kolt Kirke, døde i 1771 i Lemming i en alder af 76 år, og blev begravet den 6 Aug. 1771 på Kolt Kirkegaard.

        iii.  Kirsten Madsdatter blev født i 1697 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 7 Nov. 1697 i Kolt Kirke.

         iv.  Anders Madsen blev født i 1700 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 7 Jan. 1700 i Kolt Kirke.

          v.  Lars Madsen blev født i 1702 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 22 Apr. 1702 i Kolt Kirke, døde i 1786 i Lemming i en alder af 84 år, og blev begravet den 9 Jun. 1786 på Kolt Kirkegaard.

         vi.  Dreng blev født i 1704 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1704 i Lemming, og blev begravet den 25 Mar. 1704 på Kolt Kirkegaard.

        vii.  Maren Madsdatter blev født i 1705 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 12 Apr. 1705 i Kolt Kirke, døde i 1717 i Lemming i en alder af 12 år, og blev begravet den 13 Jun. 1717 på Kolt Kirkegaard.

160    viii.  Rasmus Madsen Ladefoged (født i 1707 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1772 i Edslev Mølle)

         ix.  Karen Madsdatter blev født i 1709 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 22 Sep. 1709 i Kolt Kirke, døde i 1779 i Lemming i en alder af 70 år, og blev begravet den 18 Jul. 1779 på Kolt Kirkegaard.

          x.  Niels Madsen blev født i 1712 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 25 Sep. 1712 i Kolt Kirke, døde i 1717 i Lemming i en alder af 5 år, og blev begravet den 6 Jun. 1717 på Kolt Kirkegaard.


321. Maren Simonsdatter blev født i 1667, døde i 1751 i Kolt i en alder af 84 år, og blev begravet den 15 Jan. 1751 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Fredagen d. 15. January blef Maren Simonsdatter af Lemming begravet: gl 84 Aar.

Maren blev gift med Matz Sørensen den 29 Sep. 1693 i Kolt Kirke. Matz blev født i 1661 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1740 i Lemming i en alder af 79 år, og blev begravet den 23 Jan. 1740 på Kolt Kirkegaard.

322. Peder Rasmussen, søn af Rasmus Muurman og Birgitt, blev født den 10 Jun. 1687 i Skanderborg.

Peder blev gift med Maren Nielsdatter den 7 Jul. 1715. Maren blev født cirka 1693.

Deres barn:

161       i.  Berthe Pedersdatter (født i 1723 i Skanderborg Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt - døde i 1793 i Edslev)


323. Maren Nielsdatter blev født cirka 1693.

Maren blev gift med Peder Rasmussen den 7 Jul. 1715. Peder blev født den 10 Jun. 1687 i Skanderborg.

324. Jens Pedersen Møller, søn af Peder Jensen Møller og Johanne Jensdatter, blev født i 1680 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1745 i Edslev i en alder af 65 år, og blev begravet den 17 Maj 1745 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Mandagen d. 17. Maÿ blef Jens Pedersen Møller af Edlef Mølle begravet udi Koldt Kirkegaard, 65 Aar.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Møller

• Skøde: 5 Maj 1745. Skøde udgivet af Jens Pedersen Møller i Edslev, til hans søn Peder Jensen Møller, paa den halve gaard som Jens Pedersen Møller hidtil har tilhørt.

• Skifte: 10 Jun. 1745. Skifte efter Jens Pedesen Møller, Edslev.
Børn: Peder som har Møllen i fæste, Anna 22 Aar, Maren 20 Aar, Karen 17 Aar, Anna Johanne 12 Aar, Anna 4 Aar.

Jens blev gift med Anne Michelsdatter den 24 Mar. 1715 i Kolt Kirke. Anne blev født i 1696 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 29 Nov. 1696 i Kolt Kirke, døde den 6 Sep. 1741 i Edslev Mølle i en alder af 45 år, og blev begravet den 12 Sep. 1741 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: d. 3 Søndag i Fasten blef Copuleret i Kolt Kirke Jens Pedersen Møller og Anna Michelsdatter af Kolt. Onsdagen d. 16 January blef Jens Møller i Edslef Mølle trolovet til Anne Michelsdatter i Kolt.

Deres børn:

          i.  Johanne Jensdatter blev født i 1716 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 16 Aug. 1716 i Kolt Kirke, døde i 1730 i Edslev Mølle i en alder af 14 år, og blev begravet den 26 Feb. 1730 på Kolt Kirkegaard.

162      ii.  Peder Jensen Møller (født i 1718 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1780 i Edslev)

        iii.  Michel Jensen blev født i 1721 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 14 Apr. 1721 i Kolt Kirke, døde i 1726 i Edslev Mølle i en alder af 5 år, og blev begravet den 11 Feb. 1726 på Kolt Kirkegaard.

         iv.  Anne Jensdatter blev født i 1723 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 23 Sep. 1723 i Kolt Kirke.

          v.  Maren Jensdatter blev født i 1725 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Dec. 1725 i Kolt Kirke.

         vi.  Karen Jensdatter blev født i 1728 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 25 Jul. 1728 i Kolt Kirke.

        vii.  Anne Johanne Jensdatter blev født i 1731 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 8 Apr. 1731 i Kolt Kirke, døde i 1732 i Edslev Mølle i en alder af 1 år, og blev begravet den 2 Jun. 1732 på Kolt Kirkegaard.

       viii.  Johanne Jensdatter blev født i 1733 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 20 Sep. 1733 i Kolt Kirke, døde den 1 Jan. 1795 i Pinds Mølle i en alder af 62 år, og blev begravet den 1 Jan. 1795 på Kolt Kirkegaard.

         ix.  Michel Jensen blev født i 1736 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 16 Sep. 1736 i Kolt Kirke.

          x.  Niels Jensen blev født i 1738 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

         xi.  Anne Jensdatter blev født i 1741 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 12 Sep. 1741 i Kolt Kirke.


325. Anne Michelsdatter, datter af Michel Jensen og Maren Poulsdatter, blev født i 1696 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 29 Nov. 1696 i Kolt Kirke, døde den 6 Sep. 1741 i Edslev Mølle i en alder af 45 år, og blev begravet den 12 Sep. 1741 på Kolt Kirkegaard.

Dåbsnotater: ___ ___ døbt Michel Jensens barn af Kolt N. Anne.

Begravelsesnotater: Tirsdagen d. 12 September blef Jens Pedersen Møllers Hustru begravet i Koldt Kirkegaard. gl. 45 Aar 8 Maaneder og 3 Uger.
Samme dag blev der i kirken læst over datteren Anne.

Om Anne:

• Skifte: 6 Okt. 1741. Skifte efter Anne Michelsdatter.
Børn: Peder 23 aar, Anna 18 aar, Maren 16 aar, Karen 13 aar, Anna Johanne 8 aar Michel 5 aar, Niels 3 aar, Anna 4 uger gl.

Anne blev gift med Jens Pedersen Møller den 24 Mar. 1715 i Kolt Kirke. Jens blev født i 1680 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1745 i Edslev i en alder af 65 år, og blev begravet den 17 Maj 1745 på Kolt Kirkegaard.

328. Clemen Pedersen, søn af Peder Olufsen og Karen Pedersdatter, blev født i Lemming, døde den 19 Jan. 1730 i Viby, og blev begravet den 23 Jan. 1730 på Viby Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom: 3 p. Epip: Jordet Clem Smed af Viby.

Om Clemen:

• Beskæftigelse: Smed

• Skifte: 19 Jan. 1730. Clemen Pedersen Smed i Viby. 19.1.1730, fol.114B.
E: Anne Madsdatter. LV: Niels Hansen Heyde, præst i Viby, Rasmus Andersen i Kolt, der ægter enken. B: Maren 12, Mads 10. FM: David Madsen i Viby, Peder Gregersen sst. Skifte efter første hustru 12.4.1710. B: Karen 23 i København, Peder 20. FM: morbror Mogens Rasmussen Smed i Kolt, farbror Oluf Pedersen Smed i Lemming på Constantinsborg gods, Peder Pedersen i Viby.

Clemen blev gift med Marie Rasmusdatter den 3 Okt. 1706 i Kolt Kirke. Marie døde i 1710.

Parnotater: 18 Søndag efter Trinitatis blef Copuleret i Koldt Kirke Clemen Pedersen Smed af Wibye og Marie Rasmusdatter af Lemming.

Deres børn:

          i.  Karen Clemensdatter blev født i 1707.

         ii.  Peder Clemensen blev født i 1710.

Clemen blev derefter gift med Anna Madsdatter i 1713. Anna blev født i 1677, døde i 1745 i Kolt i en alder af 68 år, og blev begravet den 10 Feb. 1745 på Kolt Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Marie Clemensdatter blev født i 1718.

164      ii.  Mads Clemensen (født i 1720 i Viby - døde den 18 Jul. 1793 i Lemming)


329. Anna Madsdatter, datter af Mads Jørgensen og Sidsel Pedersdatter, blev født i 1677, døde i 1745 i Kolt i en alder af 68 år, og blev begravet den 10 Feb. 1745 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Onsdagen d 10 Februarii blef Anna Madsdatter af Koldt begravet udi Koldt Kirkegaard - 68 Aar.

Anna blev gift med Clemen Pedersen i 1713. Clemen blev født i Lemming, døde den 19 Jan. 1730 i Viby, og blev begravet den 23 Jan. 1730 på Viby Kirkegaard.

Anna blev derefter gift med Rasmus Andersen den 29 Apr. 1731 i Kolt Kirke.

Parnotater: Dom Rogate: Rasmus Andersen og Anna Madsdatter: Copul __ i Koldt Kirche.


330. Peder Jensen, søn af Jens Pedersen og Maren Rasmusdatter, blev født i 1700 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 17 Okt. 1700 i Kolt Kirke, døde i 1768 i Lemming i en alder af 68 år, og blev begravet den 1 Maj 1768 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Skomager.

Dåbsnotater: D. 19 Søndag efter Trin blef døbt Jens Peder Skomagers Barn i Lemming N. Peder.

Begravelsesnotater: Begravet Peder Skomager fra Lemming - 68 Aar.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Skomager

Peder blev gift med Anna Rasmusdatter den 29 Sep. 1719 i Kolt Kirke. Anna blev født i 1694 i Bering, døde i 1722 i Lemming i en alder af 28 år, og blev begravet den 2 Feb. 1722 på Kolt Kirkegaard.

Parnotater: Teft: Michaelis blev Peder Jensen af Limming og Anna Rasmusdatter af Bering Copulerede.

Deres barn:

          i.  Barn blev født i 1722 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1722 i Lemming, og blev begravet den 25 Jan. 1722 på Kolt Kirkegaard.

Peder blev derefter gift med Anne Sørensdatter den 2 Jul. 1722 i Kolt Kirke. Anne blev født i 1696 i Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 19 Jan. 1696 i Kolt Kirke.

Parnotater: Fest. Visitations Maria: blef Peder Jensen af Lemming og Anna Sørensdatter af Kolt copulerede.

Deres børn:

          i.  Jens Pedersen blev født i 1723 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 11 Apr. 1723 i Kolt Kirke, døde i 1732 i Lemming i en alder af 9 år, og blev begravet den 10 Sep. 1732 på Kolt Kirkegaard.

         ii.  Maren Pedersdatter blev født i 1724 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 26 Nov. 1724 i Kolt Kirke.

        iii.  Søfren Pedersen blev født i 1726 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 8 Sep. 1726 i Kolt Kirke, døde i 1732 i Lemming i en alder af 6 år, og blev begravet den 5 Okt. 1732 på Kolt Kirkegaard.

         iv.  Oluf Pedersen blev født i 1729 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 1 Jan. 1729 i Kolt Kirke, døde i 1732 i Lemming i en alder af 3 år, og blev begravet den 28 Sep. 1732 på Kolt Kirkegaard.

165       v.  Maren Pedersdatter (født i 1731 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 12 Mar. 1798 i Lemming)


331. Anne Sørensdatter, datter af Søren Jensen Kattrup og Birgitte Jensdatter, blev født i 1696 i Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 19 Jan. 1696 i Kolt Kirke.

Dåbsnotater: Dom: 2 post Epiph: Udi i Kolt Kirche døbt Søfren Jensens Barn af Kolt N. Anne.

Anne blev gift med Peder Jensen den 2 Jul. 1722 i Kolt Kirke. Peder blev født i 1700 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 17 Okt. 1700 i Kolt Kirke, døde i 1768 i Lemming i en alder af 68 år, og blev begravet den 1 Maj 1768 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Skomager.

332. Søren Rasmussen Møller, søn af Rasmus Rasmussen Møller og Maren Danielsdatter, blev født i 1693 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, døde i 1745 i Edslev i en alder af 52 år, og blev begravet den 19 Mar. 1745 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Fredagen d. 19 Martii blef Søren Rasmussen Møller af Edslev begravet udi Koldt Kirkegaard - 51 Aar.

Om Søren:

• Beskæftigelse: Møller

• Skifte: 27 Mar. 1745. G 341-379 6/17 188,
27 marts 1745, Edslev
Søren Rasmussen Møller, død
Anne Andersdatter, enke
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 9 år
Anders Sørensen, 7 år
Daniel Sørensen, 3 år
Lavværge Niels Jensen af Borum, formynder Daniel Rasmussen, farbroder i Framlev, enkens broder Jens Andersen i Skovby er nævnt

Søren blev gift med Anna Andersdatter cirka 1735 i Skovby Kirke. Anna blev født i Jun. 1712 i Skovby, Skovby Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, døde i 1747 i Edslev i en alder af 35 år, og blev begravet den 8 Mar. 1747 på Kolt Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Rasmus Sørensen blev født i 1736 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 10 Jun. 1736 i Kolt Kirke.

166      ii.  Anders Sørensen (født i 1738 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 25 Mar. 1826 i Ormslev)


333. Anna Andersdatter, datter af Anders Jensen og Anna Rasmusdatter, blev født i Jun. 1712 i Skovby, Skovby Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, døde i 1747 i Edslev i en alder af 35 år, og blev begravet den 8 Mar. 1747 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Onsdag d. 8 Martii blevf Rasmus Michelsens Hustru ad Edslef n. Anne Andersdatter begravet udi Koldt Kirchegaard. Gl: 34 Aar 8 Maaneder og 3 Uger.

Om Anna:

• Skifte: 16 Mar. 1747. G 341-379 8/17
240, 16 marts 1747, Edslev
Anne Andersdatter, død
Rasmus Michelsen, enkemand
Hendes børn:
1 ægteskab med Søren Rasmussen Møller
Deres børn:
Rasmus Sørensen, 9 år
Anders Sørensen, 7 år
Daniel Sørensen, 3 år
Deres formynder, Niels Jensen af Borum, men hans svigersøn Peder Jensen mødte på grund af Niels Jensens svaghed
2 ægteskab med enkemanden:
Anne Rasmusdatter

Anna blev gift med Søren Rasmussen Møller cirka 1735 i Skovby Kirke. Søren blev født i 1693 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, døde i 1745 i Edslev i en alder af 52 år, og blev begravet den 19 Mar. 1745 på Kolt Kirkegaard.

Anna blev derefter gift med Rasmus Michelsen, søn af Michel Rasmussen og Johanne Larsdatter, den 6 Aug. 1745 i Kolt Kirke. Rasmus blev født i 1708 i Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 4 Mar. 1708 i Kolt Kirke.

Parnotater: Fredagen d. 6 Augustii blevf Rasmus Michelsen af Edslef og Anne Andersdatter ibid copulerede.

Dåbsnotater: d. 2 Søndag i Fasten blef døbt i Kolt Kirke, Michel Rasmussens tvende Sønner af ___ N. Las og Rasmus.

Deres barn:

          i.  Anne Rasmusdatter blev født i 1746 i Edslev, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 11 Apr. 1746 i Kolt Kirke, døde i 1748 i Edslev i en alder af 2 år, og blev begravet den 17 Mar. 1748 på Kolt Kirkegaard.


334. Rasmus Abrahamsen, søn af Abraham Obuds Rytter og Anne Rasmusdatter, blev født i 1711 i Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 13 Dec. 1711 i Kolt Kirke.

Dåbsnotater: 3 Søndag i Advent blef døbt i Kolt Kirke Abraham Rytters Barn. N. Rasmus.

Rasmus blev gift med Maren Povlsdatter den 16 Okt. 1746 i Ormslev Kirke. Maren blev født i 1722 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 25 Okt. 1722 i Kolt Kirke, døde i 1773 i Ormslev i en alder af 51 år, og blev begravet den 6 Jul. 1773 på Ormslev Kirkegaard.

Parnotater: Dom: 19 p. Trinit: blef Rasmus Abrahamsen af Ormslef og Maren Povelsdatter af Sveistrup trolovet.

Deres børn:

167       i.  Anne Rasmusdatter (født i 1747 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 15 Maj 1815 i Ormslev)

         ii.  Gertrud Rasmusdatter blev født i 1749 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 9 Nov. 1749 i Ormslev Kirke.

        iii.  Marie Rasmusdatter blev født i 1752 i Ormslev, Ormslev Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 23 Apr. 1752 i Ormslev Kirke.


335. Maren Povlsdatter blev født i 1722 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 25 Okt. 1722 i Kolt Kirke, døde i 1773 i Ormslev i en alder af 51 år, og blev begravet den 6 Jul. 1773 på Ormslev Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom 21 p Trinit. blef Maren Pedersdatters uægte Barn af Kolt døbt i Kolt Kircke n. Maren, Michel Madsen ___ ___ ibid bar Barnet. Povel Knudsen som tiener hans Broder Anders Knudsen i Kolt blef udlagt til Barnefader.

Begravelsesnotater: d. 6 Julii kastet Jord paa Rasmus Abrahamsens Enke af Ormløv N: Maren Povelsd i sit alders ___ Aar.

Maren blev gift med Rasmus Abrahamsen den 16 Okt. 1746 i Ormslev Kirke. Rasmus blev født i 1711 i Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 13 Dec. 1711 i Kolt Kirke.

348. Rasmus Mortensen, søn af Morten Rasmussen, blev født i 1696 i Beder Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1753 i Langballe i en alder af 57 år, og blev begravet den 19 Feb. 1753 i Maarslet Kirke.

Begravelsesnotater: Den 19 Febr. Brgravet Rasmus Mortensen i Langballe, gl. 57 Aar.

Rasmus blev gift med Kirsten Sørensdatter den 25 Jul. 1734 i Maarslet Kirke. Kirsten blev født i 1718 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 9 Okt. 1718 i Maarslet Kirke, døde i 1774 i Langballe i en alder af 56 år, og blev begravet den 20 Apr. 1774 på Maarslet Kirkegaard.

Parnotater: ___ ___ copulerede Jeg Rasmus Mortensen og Kirsten Sørensdatter ___ ___ ___.

Deres børn:

          i.  Michel Rasmussen blev født i 1735 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 12 Mar. 1735 i Maarslet Kirke, døde i 1735 i Langballe, og blev begravet i 1735 på Maarslet Kirkegaard.

         ii.  Karen Rasmusdatter blev født i 1736 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 30 Dec. 1736 i Maarslet Kirke.

        iii.  Michel Rasmussen blev født i 1740 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 10 Jan. 1740 i Hjemmet, døde i 1740 i Langballe, og blev begravet den 14 Jan. 1740 på Maarslet Kirkegaard.

174      iv.  Rasmus Rasmussen (født i 1741 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 31 Jul. 1817 i Slet)

          v.  Michel Rasmussen blev født i 1747 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 23 Apr. 1747 i Maarslet Kirke.

         vi.  Maren Rasmusdatter blev født i 1750 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 9 Aug. 1750 i Maarslet Kirke.


349. Kirsten Sørensdatter, datter af Søren Jensen Møller og Karen Laursdatter, blev født i 1718 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 9 Okt. 1718 i Maarslet Kirke, døde i 1774 i Langballe i en alder af 56 år, og blev begravet den 20 Apr. 1774 på Maarslet Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom 17 p. T. Søfren Møllers Barn i Skoumølle kaldet Kirsten, min Koun Bar det. Fadderne. Niels Knudsen ___ Mølle ___ Madam Christensen paa Wilhelmsborg. Christen ___ i ___. Rasmus Smed i M___. Peder Skÿttes Koun i M___.

Begravelsesnotater: Kastet Jord paa Huus-Manden Peder Lauritsens Hustrue Kirsten Sørensdatter af Langballe, 60 Aar gl.

Kirsten blev gift med Rasmus Mortensen den 25 Jul. 1734 i Maarslet Kirke. Rasmus blev født i 1696 i Beder Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1753 i Langballe i en alder af 57 år, og blev begravet den 19 Feb. 1753 i Maarslet Kirke.

Kirsten blev derefter gift med Peder Lauritsen den 5 Jun. 1753 i Maarslet Kirke. Peder blev født i 1709, døde i 1781 i Langballe i en alder af 72 år, og blev begravet den 19 Aug. 1781 på Maarslet Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Larsen.

Parnotater: Dom 13 April Trolovet Peder Larsen af ___strup og Kirsten Sørensdatter i Langballe - Copulerede d. 5 Junÿ.

Begravelsesnotater: Dom 10ma post Trin. Kastet Jordpaa Huusmand Peder Lauritsen af Langballe, 72 Aar gammel.

Deres børn:

          i.  Maren Pedersdatter blev født i 1754 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 16 Jun. 1754 i Maarslet Kirke.

         ii.  Johanne Pedersdatter blev født i 1756 i Langballe, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 31 Okt. 1756 i Maarslet Kirke.


364. Jørgen Nielsen blev født i 1666, døde i 1748 i Nyrup i en alder af 82 år, og blev begravet den 29 Dec. 1748 på Raklev Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 29 Dec. Jørgen Nielsen af Nyrup - 82 Aar.

Jørgen blev gift med Karen Abrahamsdatter den 27 Jul. 1710 i Raklev Kirke. Karen blev født i 1679, døde i 1736 i Nyrup i en alder af 57 år, og blev begravet den 1 Feb. 1736 på Raklev Kirkegaard.

Parnotater: Dom. 5 p. Pasch. blef Jørgen Nielsen og Karen Abrahamsdatter af Nÿrop trolovede. ___ forlovere vare ___ ___ undertegnende Dannemænd.
Dom 6 p. Trinit: blef Copulerede Jørgen Nielsen og Karen Abrahamsdatter af Nÿrop.

Deres børn:

          i.  Niels Jørgensen blev født i 1711 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 15 Nov. 1711 i Raklev Kirke.

182      ii.  Abraham Jørgensen (født i 1713 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt - døde i 1773 i Nyrup)

        iii.  Kirsten Jørgensdatter blev født i 1716 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 9 Feb. 1716 i Raklev Kirke.

         iv.  Maren Jørgensdatter blev født i 1719 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 27 Aug. 1719 i Raklev Kirke, døde i 1774 i Ulstrup i en alder af 55 år, og blev begravet den 19 Jun. 1774 på Røsnæs Kirkegaard.

          v.  Anne Jørgensdatter blev født i 1720 i Nyrup, Raklev Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt og blev døbt den 13 Okt. 1720 i Raklev Kirke.


365. Karen Abrahamsdatter blev født i 1679, døde i 1736 i Nyrup i en alder af 57 år, og blev begravet den 1 Feb. 1736 på Raklev Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 1 Febr: Jørgen Nielsen Hustru Karen Abrahamsdatter af nyrup - 57 Aar.

Karen blev gift med Jørgen Nielsen den 27 Jul. 1710 i Raklev Kirke. Jørgen blev født i 1666, døde i 1748 i Nyrup i en alder af 82 år, og blev begravet den 29 Dec. 1748 på Raklev Kirkegaard.

388. Christen Christensen Liltved blev født i 1676, døde i 1758 i Hørning i en alder af 82 år, og blev begravet den 24 Mar. 1758 på Hørning Kirkegaard. Et andet navn for Christen var Christen Liltved.

Begravelsesnotater: Die Parasi. den 24 de Martÿ blev Christen Liltved begraven 82 Aar gl.

Christen blev gift med Karen Frandsdatter. Karen døde før 1742.

Deres børn:

194       i.  Christen Christensen Liltved (født i 1705 - døde i 1777 i Auning)

         ii.  Ester Christensdatter

        iii.  Maren Christensdatter

         iv.  Frands Christensen Liltved blev født i 1715.

          v.  Anne Christensdatter er født i 1730 og døde i 1797 i en alder af 67 år.


389. Karen Frandsdatter døde før 1742.

Karen blev gift med Christen Christensen Liltved. Christen blev født i 1676, døde i 1758 i Hørning i en alder af 82 år, og blev begravet den 24 Mar. 1758 på Hørning Kirkegaard. Et andet navn for Christen var Christen Liltved.

390. Søren .

Søren blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

195       i.  Anne Maria Sørensdatter (født i 1709 - døde i 1781 i Auning)

         ii.  Anne Sørensdatter blev født i 1715, døde i 1742 i Auning i en alder af 27 år, og blev begravet den 15 Apr. 1742 på Auning Kirkegaard.


400. Niels Jensen Marcussen blev født i 1671, døde i 1742 i Ørsted i en alder af 71 år, og blev begravet den 14 Feb. 1742 på Ørsted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 14 Febr. blev Niels Jensen Marcussen af Ørsted begravet, gl 71 Aar.

Niels giftede sig med 'ukendt'.

Hans barn:

200       i.  Jens Nielsen Marcussen (født i 1707 - døde i 1749 i Ørsted)


408. Jens Christensen Mols, søn af Christen Jensen Mols, blev født i 1671 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 16 Jul. 1671 i Voer Kirke, døde i 1747 i Voer i en alder af 76 år, og blev begravet den 22 Jan. 1747 på Voer Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dom 4 Trinit var Christen Molses Søn til Daaben, kaldet Jens. Faderne. Anna ___. Anna ___. Christen Sørensen. Christen ___.

Begravelsesnotater: Dom 3 p. Epiph. blev Jens Christensen Mols begravet, 75 Aar gammel.

Jens blev gift med Bodil Iversdatter den 29 Sep. 1704 i Voer Kirke. Bodil blev født i 1670, døde i 1750 i Voer i en alder af 80 år, og blev begravet den 11 Maj 1750 på Voer Kirkegaard.

Parnotater: Dom Michaelis blef Jens Christensen Mols og Bodil Iversdatter copulerede.

Deres børn:

          i.  Kirsten Jensdatter Mols blev født i 1704 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 28 Dec. 1704 i Voer Kirke.

         ii.  Christen Jensen Mols blev født i 1708 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 26 Feb. 1708 i Voer Kirke, døde i 1742 i Voer i en alder af 34 år, og blev begravet den 15 Maj 1742 på Voer Kirkegaard.

        iii.  Iver Jensen Mols blev født i 1710 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 25 Maj 1710 i Voer Kirke.

         iv.  Inger Jensdatter Mols blev født i 1712 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Jun. 1712 i Voer Kirke, døde i 1791 i Voer i en alder af 79 år, og blev begravet den 14 Jun. 1791 på Voer Kirkegaard.

204       v.  Iver Jensen Mols (født i 1714 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt)

         vi.  Jens Jensen Mols blev født i 1718 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 20 Feb. 1718 i Voer Kirke, døde i 1766 i Voer i en alder af 48 år, og blev begravet den 14 Dec. 1766 på Voer Kirkegaard.


409. Bodil Iversdatter blev født i 1670, døde i 1750 i Voer i en alder af 80 år, og blev begravet den 11 Maj 1750 på Voer Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Mandagen d 11 Maÿ blev Bodil Iversdatter begravet, ___ 80 Aar gammel.

Bodil blev gift med Jens Christensen Mols den 29 Sep. 1704 i Voer Kirke. Jens blev født i 1671 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 16 Jul. 1671 i Voer Kirke, døde i 1747 i Voer i en alder af 76 år, og blev begravet den 22 Jan. 1747 på Voer Kirkegaard.

464. Niels Pedersen Bjørn, søn af Peder Madsen Bjørn og Anna Kirstine Nielsdatter, blev født i 1725 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 21 Feb. 1725 i Aasted Kirke, døde i 1786 i Kvissel i en alder af 61 år, og blev begravet i 1786 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Pedersen.

Dåbsnotater: Døbt Peder Madsøns og Anne Kirstines Barn af Qvissel. Niels.

Begravelsesnotater: Qvissel, Niels Pedersn Biørn. 61 Aar.

Niels blev gift med Kirsten Nielsdatter den 13 Jul. 1751 i Aasted Kirke. Kirsten blev født i 1724 i Favrholt, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 13 Sep. 1724 i Aasted Kirke.

Parnotater: Niels Pedersen af Qvissel og Kirsten Nielsdatter af Qvissel. Forlovere: ____ Peder Bjørn og Peder ___ af Qvissel.

Om Niels og Kirsten:

• FT 1787, 1. Juli: Hjørring, Horns, Aasted, Qvissel.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Peder Nielsen Biørn - Mand - 34 - 1ste Ægteskab - Bonde og Gaardbeboer
Anne Pedersdatter - hans Kone - 25 - 1ste Ægteskab
Kirsten Pedersdatter - Datter af hans 1ste Ægteskab - 2
Kirsten Nielsdatter - Mandens Moder - 62 - Enke efter 1ste Ægteskab

Deres børn:

232       i.  Peder Nielsen Bjørn (født i 1753 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde i Jun. 1820 i Kvissel)

         ii.  Mette Nielsdatter Bjørn blev født i 1758 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 17 Sep. 1758 i Aasted Kirke. Et andet navn for Mette var Mette Nielsdatter.


465. Kirsten Nielsdatter blev født i 1724 i Favrholt, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 13 Sep. 1724 i Aasted Kirke.

Dåbsnotater: Døbt Niels Mortensens og Mette Sørensdts Barn af Favrholt. Kirsten.

Kirsten blev gift med Niels Pedersen Bjørn den 13 Jul. 1751 i Aasted Kirke. Niels blev født i 1725 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 21 Feb. 1725 i Aasted Kirke, døde i 1786 i Kvissel i en alder af 61 år, og blev begravet i 1786 på Aasted Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Pedersen.

472. Niels Nielsen Smed Frøkjær blev født i 1709 i Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde i 1791 i Elling i en alder af 82 år, og blev begravet den 30 Mar. 1791 på Elling Kirkegaard. Et andet navn for Niels var Niels Smed.

Begravelsesnotater: Martii 30te begr. Niels Frydskiær, gl. 82 Aar.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Smed

• Skifte: Mar. 1791. 3-1791 Niels Nielsen, Smed, Frøkær
Arvinger:
Børn:
1. Christen Nielsen Smed, Vejen i Holmen
2. Niels Nielsen, Hebbelsted i Kvissel
3. Jens Nielsen, Frøkær
4. Jørgen Nielsen, Frøkær
5. Michel Nielsen, Frøkær
6. Maren, g. m. Christen Jensen, Nørtved
7. Dattersøn Jens Hansen, Hedeledet, soldat

Andre oplysninger:
Boede hos sønnen Jens Nielsen
Skiftet forsat 26¤4, 19/7, 5/12, 30/12,, jan 92 og 10/5-92
Nr. 4 og 5 sidder i Fladstrand kastel

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Om Niels:

• FT 1787, 1. Juli: Hjørring, Horns, Elling, Frøehuse.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Nielsen - Huusfader - 36 - 1te gang begge - Boelsmd og Smed
Karen Thomsdatter - huusmoder - 37 - 1te gang begge
Niels Nielsen - Mandens Fader - 79 Enkemd 1te gang - Inderste
Johanne Jensdatter - Ægtebrn - 14 - ugift
Niels Jensen - Ægtebrn - 12 - ugift
Thomas Jensen - Ægtebrn - 7 - ugift
Christen Jensen - Ægtebrn - 4 - ugift

Hans børn:

          i.  Johanne Nielsdatter blev født i 1731 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde i 1768 i Elling i en alder af 37 år, og blev begravet den 18 Dec. 1768 på Elling Kirkegaard.

         ii.  Christen Nielsen blev født i 1737 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde i 1811 i Holmen i en alder af 74 år, og blev begravet den 6 Okt. 1811 på Elling Kirkegaard.

        iii.  Kirsten Nielsdatter blev født i 1739 i Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt.

         iv.  Niels Nielsen blev født i 1739 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde den 19 Apr. 1824 i Hæbbelsted i en alder af 85 år, og blev begravet den 29 Apr. 1824 på Aasted Kirkegaard.

          v.  Anna Nielsdatter blev født i 1741 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt.

236      vi.  Michel Nielsen (født i 1744 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde i 1811 i Holmen)

        vii.  Maren Nielsdatter blev født i 1747 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde den 4 Mar. 1835 i Elling i en alder af 88 år, og blev begravet den 11 Mar. 1835 på Elling Kirkegaard.

       viii.  Jørgen Nielsen blev født i 1748 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde den 19 Mar. 1830 i Bangsbostrand i en alder af 82 år, og blev begravet den 28 Mar. 1830 på Flade Kirkegaard.

         ix.  Jens Nielsen blev født i 1750 i Frøkjær, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, døde den 3 Jun. 1834 i Elling i en alder af 84 år, og blev begravet den 8 Jun. 1834 på Elling Kirkegaard.


474. Jens Hansen blev født i 1701, døde i 1761 i Nørtved i en alder af 60 år, og blev begravet den 13 Nov. 1761 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Den 13de Nobr. blev Jens Hansen af Nørtved begr. æt 60. 5 M.

Jens blev gift med Maren Christensdatter i 1726. Maren blev født i 1700, døde i 1787 i Nørtved i en alder af 87 år, og blev begravet den 26 Okt. 1787 på Elling Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Anna Jensdatter blev født i 1727.

         ii.  Else Jensdatter blev født i 1729.

        iii.  Hans Jensen er født i 1731 og blev begravet den 23 Nov. 1799.

237      iv.  Maren Jensdatter (født i 1738 i Nørtved, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde i 1803 i Heeden)

          v.  Christen Jensen blev født i 1740, døde i 1812 i Nørtved i en alder af 72 år, og blev begravet den 26 Jun. 1812 på Elling Kirkegaard.


475. Maren Christensdatter blev født i 1700, døde i 1787 i Nørtved i en alder af 87 år, og blev begravet den 26 Okt. 1787 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Den 26 begr. Christen Nørtveds Moder gl. 87 Aar.

Maren blev gift med Jens Hansen i 1726. Jens blev født i 1701, døde i 1761 i Nørtved i en alder af 60 år, og blev begravet den 13 Nov. 1761 på Elling Kirkegaard.

476. Niels Andersen blev født i 1706, døde i 1774 i Jerup i en alder af 68 år, og blev begravet den 25 Sep. 1774 på Elling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 25 Sept begr. Niels Andersen i Jerup, gl:

Niels blev gift med Johanne Christensdatter.

Deres børn:

          i.  Christian Nielsen blev født i 1734.

238      ii.  Anders Nielsen (født i 1737 - døde i 1810 i Jerup)

        iii.  Margrethe Nielsdatter blev født i 1740 i Jerup, Elling Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt.


477. Johanne Christensdatter .

Johanne blev gift med Niels Andersen. Niels blev født i 1706, døde i 1774 i Jerup i en alder af 68 år, og blev begravet den 25 Sep. 1774 på Elling Kirkegaard.

496. Claes Bötjer .

Claes blev gift med Grethe Stegemanns.

Deres barn:

248       i.  Peter Bötjer (født i 1720 i Holsten, Tyskland - døde den 4 Okt. 1787 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland)


497. Grethe Stegemanns .

Grethe blev gift med Claes Bötjer.

498. Hinrich Sacht .

Hinrich blev gift med Marleen Klocken.

Deres barn:

249       i.  Marleen Sacht (født i 1725 i Holsten, Tyskland - døde den 17 Feb. 1783 i Wewelsfleth, Holsteen, Münssterdorf, Tyskland)


499. Marleen Klocken .

Marleen blev gift med Hinrich Sacht.

500. Peder Nielsen Møller, søn af Niels Møller, blev født i 1714 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Jul. 1714 i Gjesing Kirke, døde i Jun. 1784 i Gjesing i en alder af 70 år, og blev begravet den 30 Jun. 1784 på Gjesing Kirkegaard.

Dåbsnotater: d 1 Julÿ Niels Møller her i Byen, 1 Søn, Peder, Fadderne Jens Mørke. Søfren Jensen. Kiersten Dorthe Eggers. Søfren Rasmussens Hustru. Jens Grands Datter.

Begravelsesnotater: d. 30. begravet Peder Møller af Giesing gl. 70 Aar.

Peder giftede sig med 'ukendt' Maren Rasmusdatter den 15 Dec. 1750 i Vivild Kirke. Maren blev født i 1723 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Okt. 1723 i Vivild Kirke, døde i 1793 i Gjesing i en alder af 70 år, og blev begravet den 26 Maj 1793 på Gjesing Kirkegaard.

Parnotater: 15 Decembr. Cop. Peder Nielsen Møller af Hedegaard og Maren Rasmusdatter af Lystrup.

Om Peder og Maren:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Gjesing.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Maren Møller - hosværende - 60 - Enke 1ste gang - Almisselem

Deres børn:

250       i.  Niels Pedersen Møller (født i 1751 i Nørager, Nørager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 30 Maj 1829 i Gjesing)

         ii.  Kirsten Nielsdatter Møller blev født i 1753 i Nørager, Nørager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 25 Mar. 1753 i Nørager Kirke.


501. Maren Rasmusdatter, datter af Rasmus Andersen, blev født i 1723 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Okt. 1723 i Vivild Kirke, døde i 1793 i Gjesing i en alder af 70 år, og blev begravet den 26 Maj 1793 på Gjesing Kirkegaard.

Dåbsnotater: 24 Oct. døbt Maren, Rasmus Andersens Barn af Lyst. Fad. Peder Wolbye. Jens Thuun. Hans Christensen. Marie Bennings og Kiersten Jørgensdat.

Begravelsesnotater: d 26de Maÿ begravet Peder Møllers Enke 72 Aar.

Maren giftede sig med 'ukendt' Peder Nielsen Møller den 15 Dec. 1750 i Vivild Kirke. Peder blev født i 1714 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Jul. 1714 i Gjesing Kirke, døde i Jun. 1784 i Gjesing i en alder af 70 år, og blev begravet den 30 Jun. 1784 på Gjesing Kirkegaard.

502. Laurids Andersen Krabe blev født i 1725 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 22 Apr. 1725 i Gjesing Kirke, døde i 1772 i Gjesing i en alder af 47 år, og blev begravet den 29 Apr. 1772 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Laurids var Laurs Andersen, Laurids Hyrde, Laurs Andersen Hyrde, og Laurs Krabe.

Dåbsnotater: d. 22 April, Anders Jensen ___ Søn, Laurids. Fadderne

Begravelsesnotater: d 29 Apr Laurs Krabe. 46.

Om Laurids:

• Beskæftigelse: Hyrde

Laurids giftede sig med 'ukendt' Maren Pedersdatter den 16 Nov. 1753 i Gjesing Kirke. Maren blev født i 1716, døde den 13 Sep. 1802 i Gjesing i en alder af 86 år, og blev begravet den 19 Sep. 1802 på Gjesing Kirkegaard.

Parnotater: d 10 Septbr Troloved - Viede d 16 Novbr, Laurs Andersen Krabe og Maren Pedersdatter, begge i Gjesing.

Om Laurids og Maren:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Nørager, Røghuset.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Søren Nielsen - Husbonde - 76 - givt 1te gang - Plads Bruger
Johanne Christensdatter - Madmoder - 77 - givt 1te gang
Mette Sørensdatter - Deres datter - 49 - ugivt
Christen Sørensen - Deres søn48 - ugivt - Hos værende
Magrethe Erichsdatter - Hans kone - 41 - ugivt
Søren Christensen - Deres søn4 - ugivt
Kirstine Christensdatter - Deres datter - 11 - ugivt
Niels Rasmussen - Tieneste Karl - 38 - ugivt - National soldat
Hans Jacobsen - Tieneste Dreng - 11 - ugivt
Maren Pedersdatter - - 71 - ugivt - Inderste

• FT 1801, 1. Februar: Randers, Sønderhald, Gjesing, Gjesing By.
Navn - Stilling i Husstanden - Alder - Ægteskabelig stilling - Erhverv
Ane Cathrine Lauridsdatter - Koun - 46 - givt 1te gang - Jordløs Huskone
Peder Nielsen - Hendes søn - 16 - Ugift
Søren Andersen - Plejebarn - 2 - Ugift
Maren Pedersdatter - Hendes moder - 80 - Enke 1te gang - Almisselem

Deres børn:

          i.  Peder Laursen blev født i 1754 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 21 Jul. 1754 i Gjesing Kirke.

         ii.  Casper Laursen blev født i 1755 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 7 Dec. 1755 i Gjesing Kirke.

251     iii.  Ane Cathrine Laursdatter (født i 1758 i Gjesing - døde den 18 Jan. 1828 i Gjesing)

         iv.  Kirsten Marie Laursdatter blev født i 1760 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 20 Jan. 1760 i Gjesing Kirke.

          v.  Anders Laursen blev født i 1762 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 18 Apr. 1762 i Gjesing Kirke.


503. Maren Pedersdatter blev født i 1716, døde den 13 Sep. 1802 i Gjesing i en alder af 86 år, og blev begravet den 19 Sep. 1802 på Gjesing Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Den 19. begravet Laurits Hyrdes Enke Maren Pedersdatter død den 13. 86 Aar gl.

Maren giftede sig med 'ukendt' Laurids Andersen Krabe den 16 Nov. 1753 i Gjesing Kirke. Laurids blev født i 1725 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 22 Apr. 1725 i Gjesing Kirke, døde i 1772 i Gjesing i en alder af 47 år, og blev begravet den 29 Apr. 1772 på Gjesing Kirkegaard. Andre navne for Laurids var Laurs Andersen, Laurids Hyrde, Laurs Andersen Hyrde, og Laurs Krabe.

504. Søren Jørgensen Kløve, søn af Jørgen Christensen Kløve og Mette Jacobsdatter, blev født i 1710 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 6 Apr. 1710 i Vivild Kirke, døde i 1763 i Gjesing i en alder af 53 år, og blev begravet den 23 Maj 1763 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Søren var Søren Kløve.

Dåbsnotater: D. 6. Apr. blev Døbt Søren, Jørgen Kløves Barn i Lystrup, Fadd: Anders ___. Rasmus Mikkelsen og Ellen Madsd. Mette Christensd., Maren Andersd.

Begravelsesnotater: Søren Kløve i Gjesing - 52 Aar.

Søren blev gift med Kirsten Hansdatter den 14 Nov. 1734 i Vivild Kirke. Kirsten blev født i 1708, døde i 1787 i Gjesing i en alder af 79 år, og blev begravet den 9 Sep. 1787 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Kirsten var Kirsten Kløve.

Parnotater: D. 14 Novbr. Cop Søren Jørgensen og Kirsten Hansdatter af Lyst.

Om Søren og Kirsten:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Gjesing, Sd. Gjesing.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Jens Fries - Husbond - 50 - givt 2 gang - Gaardmand
Mette Kirstine Sørensdatter - Madmoder - 38 - givt 1 gang
Rasmus Jensen - Hans søn af 1te ægteskab - 24 - ugivt
Niels Jensen - Barn af 2det ægteskab - 7 - ugivt
Søren Jensen - Barn af 2det ægteskab - 5 - ugivt
Jens Jensen - Barn af 2det ægteskab - 2 - ugivt
Mette Kirstine Jensdatter - Barn af 2det ægteskab - 14 - ugivt
Kirsten Kløve - Hendes moder - 80 - Enke efter 1te Ægteskab - Hos værende

Deres børn:

252       i.  Hans Sørensen Kløve (født i 1735 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde i 1793 i Gjesing)

         ii.  Niels Sørensen Kløve blev født i 1741 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 6 Aug. 1741 i Vivild Kirke, døde i 1743 i Lystrup i en alder af 2 år, og blev begravet den 24 Feb. 1743 på Vivild Kirkegaard.

        iii.  Ingeborg Marie Sørensdatter Kløve blev født i 1744 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 2 Sep. 1744 i Vivild Kirke.

         iv.  Niels Sørensen Kløve blev født i 1747 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 19 Mar. 1747 i Vivild Kirke, døde den 8 Maj 1825 i Nørager i en alder af 78 år, og blev begravet den 15 Maj 1825 på Nørager Kirkegaard.

          v.  Mette Sørensdatter Kløve blev født i 1750 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Jun. 1750 i Vivild Kirke, døde den 29 Jun. 1814 i Gjesing i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Jul. 1814 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Mette var Mette Kirstine Sørensdatter.


505. Kirsten Hansdatter blev født i 1708, døde i 1787 i Gjesing i en alder af 79 år, og blev begravet den 9 Sep. 1787 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Kirsten var Kirsten Kløve.

Begravelsesnotater: Begravet Enke Kirsten Kløves af Gjesing - 79 Aar.

Kirsten blev gift med Søren Jørgensen Kløve den 14 Nov. 1734 i Vivild Kirke. Søren blev født i 1710 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 6 Apr. 1710 i Vivild Kirke, døde i 1763 i Gjesing i en alder af 53 år, og blev begravet den 23 Maj 1763 på Gjesing Kirkegaard. Et andet navn for Søren var Søren Kløve.

506. Joen Simonsen Bødker, søn af Simon Christensen Bøcher og Mette Jensdatter, blev født i 1716 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Jun. 1716 i Estruplund Kirke, døde i 1790 i Lystrup i en alder af 74 år, og blev begravet den 3 Sep. 1790 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Joen var John Simonsen Bøcher.

Dåbsnotater: Søndagen d. 14de July Simon Bøcher af Storsørup et Barn Jon til Daaben, som Smedens Kone af Løgstrup frembar. Faddere Rasmus Saling af Tørslef. Simon Bøcher Broder. Christian Sørensens Hustru. Niels Jørgensens Hustru og Bertels Datter Karen alle af Storsjørup.

Begravelsesnotater: John Simonsen af Lystrup - 66 Aar.

Om Joen:

• Beskæftigelse: Boelsmand

Joen blev gift med Birgitte Andersdatter Westergaard den 21 Jan. 1740 i Vivild Kirke. Birgitte blev født i 1703 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Jan. 1703 i Vivild Kirke, døde i 1772 i Lystrup i en alder af 69 år, og blev begravet den 20 Dec. 1772 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Birgitte var Birgitte Andersdatter.

Parnotater: Copuleret Joen Simonsen og Birgitte Andersdatter af Lystrup.

Deres børn:

          i.  Engel Malene Joensdatter blev født i 1742 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt i Apr. 1742 i Vivild Kirke.

253      ii.  Karen Joensdatter (født i 1745 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 1 Dec. 1806 i Gjesing)

Joen blev derefter gift med Birthe Jensdatter den 19 Jun. 1773 i Nørager Kirke. Birthe blev født i 1735, døde den 10 Apr. 1819 i Vivild i en alder af 84 år, og blev begravet den 19 Apr. 1819 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: D. 5te Januar 1773. Trolovede Enkemand Joen Simonsen Bødker af Lystrup og Pigen Birthe Jensdatter af Nørager. ___ Enkemand forrige Aar efter sit lovlige Skifte - B___.
Det ovenmeldte Personer var inden Ægteskabs forbindelsen den ___ hvordan d___ i T___ hinanden i ___ Ægteskab, tilstaar undertegnede som Forlovsmænd i.s.s. b___ Jens Sørensen af Lystrup. Jens Nielsen af Lystrup. Viede d. 19de Junii 1773.

Om Joen og Birthe:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Vivild, Lystrup Bye.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
John Simonsen - Gift 2den gang - 68 - Husbonde - Boelsmand
Birthe Jensdatter - Gift 1te gang - 47 - Madmoder
Jens Johnsen - Ugift - 14 - Barn af 2det Ægteskab

Begravelsesnotater: Birthe Jensdatter - Stand: Aftægtskone hos Jens Johnsen i Lystrup. Alder: 84 Aar.

Deres børn:

          i.  Jens Joensen blev født i 1774 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 9 Jan. 1774 i Vivild Kirke, døde den 19 Okt. 1826 i Lystrup i en alder af 52 år, og blev begravet den 25 Okt. 1826 på Vivild Kirkegaard.

         ii.  Simon Joensen blev født i 1776 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Feb. 1776 i Vivild Kirke, døde i 1779 i Lystrup i en alder af 3 år, og blev begravet den 26 Sep. 1779 på Vivild Kirkegaard.


507. Birgitte Andersdatter Westergaard, datter af Anders Hansen Westergaard og Karen Knudsdatter, blev født i 1703 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Jan. 1703 i Vivild Kirke, døde i 1772 i Lystrup i en alder af 69 år, og blev begravet den 20 Dec. 1772 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Birgitte var Birgitte Andersdatter.

Dåbsnotater: D. 14de Jan blev døbt Birgitte, Anders Vestergaards Barn i Vivild. Fadd: Nicolaj Christian ___, Michel Gydegaard, Jens Vestergaard, Nille Marie Nielsdatter, Bodil Lauritzen.

Begravelsesnotater: Birgitte Andersdatter, John Bøchers Hustru af Lystrup - 70 Aar.

Birgitte blev gift med Mads Jepsen den 10 Okt. 1723 i Vivild Kirke. Mads blev født i 1693 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 18 Apr. 1693 i Vivild Kirke, døde i 1735 i Lystrup i en alder af 42 år, og blev begravet den 2 Mar. 1735 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: 10de Oct. Copuleret Maths Jepsøn og Birgitte Andersdatter af Wifvild.

Deres børn:

          i.  Karen Madsdatter blev født i 1724 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 8 Okt. 1724 i Vivild Kirke.

         ii.  Karen Madsdatter blev født i 1727 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 16 Feb. 1727 i Vivild Kirke, døde i 1770 i Lystrup i en alder af 43 år, og blev begravet den 5 Aug. 1770 på Vivild Kirkegaard.

        iii.  Jeppe Madsen blev født i 1730 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 2 Jun. 1730 i Vivild Kirke.

         iv.  Anne Madsdatter blev født i 1732 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 22 Maj 1732 i Vivild Kirke, døde i 1774 i Vivild i en alder af 42 år, og blev begravet den 20 Nov. 1774 på Vivild Kirkegaard.

          v.  Mette Madsdatter blev født i 1733 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 16 Aug. 1733 i Vivild Kirke, døde i 1766 i Lystrup i en alder af 33 år, og blev begravet den 25 Apr. 1766 på Vivild Kirkegaard.

         vi.  Bodild Madsdatter blev født i 1735 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 19 Jun. 1735 i Vivild Kirke.

Birgitte blev derefter gift med Joen Simonsen Bødker den 21 Jan. 1740 i Vivild Kirke. Joen blev født i 1716 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 14 Jun. 1716 i Estruplund Kirke, døde i 1790 i Lystrup i en alder af 74 år, og blev begravet den 3 Sep. 1790 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Joen var John Simonsen Bøcher.

508. Peder Michelsen, søn af Michel Pedersen og Anne Thomasdatter, blev født i 1697 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Jun. 1697 i Vivild Kirke, døde i 1729 i Lystrup i en alder af 32 år, og blev begravet den 25 Sep. 1729 på Vivild Kirkegaard.

Dåbsnotater: Peder og Maren, Michel Pedersøns Børn af Wifvild. Fad: ___ Westergaard. Peder Nielsøn. Niels Nielsøn. Matz Nielsøn. Mette Gregersdatter. Anna Christensdatter. Maren Rasmusdatter. Maren Lauritzdatter.

Begravelsesnotater: Peder Michelsen af Lystrup - 32 Aar.

Peder blev gift med Maren Nielsdatter Halling den 14 Maj 1724 i Vivild Kirke. Maren blev født i 1677, døde i 1766 i Lystrup i en alder af 89 år, og blev begravet den 28 Maj 1766 på Vivild Kirkegaard. Andre navne for Maren var Maren Halling og Maren Nielsdatter.

Parnotater: d. 6te Febr. Trolovet: Peder Michelsen og Maren Hallings af Lystrup. 14de Maÿ Copul. Peder Michelsen og Maren Nielsdatter af Lystrup.

Deres børn:

254       i.  Michel Pedersen Halling (født i 1724 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde den 11 Dec. 1816 i Vivild)

         ii.  Christen Pedersen Halling blev født i 1727 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt i 1727 i Vivild Kirke, døde i 1727 i Lystrup, og blev begravet den 12 Jan. 1727 på Vivild Kirkegaard.

        iii.  Niels Pedersen Halling blev født i 1727 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 12 Jan. 1727 i Vivild Kirke, døde i 1729 i Vivild i en alder af 2 år, og blev begravet den 4 Jun. 1729 på Vivild Kirkegaard.


509. Maren Nielsdatter Halling blev født i 1677, døde i 1766 i Lystrup i en alder af 89 år, og blev begravet den 28 Maj 1766 på Vivild Kirkegaard. Andre navne for Maren var Maren Halling og Maren Nielsdatter.

Begravelsesnotater: Maren Nielsdatter Halling, nu gl. Enke af Wifvild - 89 Aar gammel.

Maren blev gift med Niels Sørensen Halling den 4 Okt. 1711 i Vivild Kirke. Niels blev født i 1680, døde i 1724 i Lystrup i en alder af 44 år, og blev begravet den 1 Jan. 1724 på Vivild Kirkegaard. Andre navne for Niels var Niels Halling og Niels Sørensen.

Parnotater: d. 21 Junÿ blev trolovet Niels Sørensen af Lystrup og Maren Nielsdatter af Wifvild. d. 4 Oct. blev samme Personer Copulerede.

Begravelsesnotater: Niels Halling af Lystrup - 44 Aar.

Deres børn:

          i.  Else Nielsdatter Halling blev født i 1712 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 13 Nov. 1712 i Vivild Kirke. Et andet navn for Else var Else Nielsdatter.

         ii.  Niels Nielsen Halling blev født i 1714 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 23 Maj 1714 i Vivild Kirke. Et andet navn for Niels var Niels Nielsen.

        iii.  Maren Nielsdatter Halling blev født i 1716 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 30 Aug. 1716 i Vivild Kirke. Et andet navn for Maren var Maren Nielsdatter.

Maren blev derefter gift med Peder Michelsen den 14 Maj 1724 i Vivild Kirke. Peder blev født i 1697 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 24 Jun. 1697 i Vivild Kirke, døde i 1729 i Lystrup i en alder af 32 år, og blev begravet den 25 Sep. 1729 på Vivild Kirkegaard.

510. Laurits Sørensen . Et andet navn for Laurits var Lars Sørensen.

Laurits blev gift med Mette Simonsdatter den 13 Okt. 1752 i Vivild Kirke.

Parnotater: d. 13de Octobr. Cop. Lars Sørensen og Mette Simonsdatter af Wivild.
13 Junÿ Trolov. Lars Sørersen og Mette Simonsdatter af Wifvild. Forlovsmænd: Niels Balle af Wifvild og Rasmus Andersen Siørup af Lystrup

Deres børn:

          i.  Maren Lauritzdatter blev født i 1752 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 17 Dec. 1752 i Vivild Kirke.

255      ii.  Anne Lauridsdatter (født i 1758 - døde den 20 Maj 1823 i Vivild)


511. Mette Simonsdatter .

Mette blev gift med NN.

Mette blev derefter gift med Laurits Sørensen den 13 Okt. 1752 i Vivild Kirke. Et andet navn for Laurits var Lars Sørensen.

Mette blev derefter gift med Christian Nielsen Fast den 28 Okt. 1761 i Vivild Kirke. Christian blev født i 1742, døde i 1791 i Vivild i en alder af 49 år, og blev begravet den 23 Mar. 1791 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: Christian Nielsen og Mette Simonsdatter af Vifvild. Han Ungkarl, hun Enke.

Om Christian og Mette:

• FT 1787, 1. Juli: Randers, Sønderhald, Vivild.
Navn - Ægteskabelig stilling - Alder - Stilling i Husstanden - Erhverv
Christian Fast - Husbond - 48 - gift 1te gang - Bonde og Huusmand
Mette Simonsdatter - Madmoder - 80 - gift 3die gang

Barbara Thomasdatter - Til Huuse - 32 - gift 1te gang - Inderste
Jens Mortensen - hendes Børn - 3 - ugift
Marie Cathrine - hendes Børn - 2 - ugift

Begravelsesnotater: Christian Nielsen Fast af Wivild, 49 Aar.


Billede

forrige  10. generation  Næste
556. Arild Knudsen blev født i 1667, døde i 1700 i en alder af 33 år, og blev begravet den 4 Sep. 1700 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Om Arild:

• Skifte: 13 Okt. 1700. Arild Knudsen i Heinemose 4 Sep / 13 Oct 1700 pg 362
WIFE: Margrethe Andersdtr
CH: Knud Arildsen 9
Ane Arildsdr 2
gd: Christen Christensen i Joenstrup, Soren Clausen i Aagerup?
wgd: Niels Mortensen i Eeivrup
signed: Niels Knudsen
[Bidstrup gods; Book 2 1697-1704; film 41095]

Arild blev gift med Margrethe Andersdatter. Margrethe blev født i 1667, døde i 1728 i Baarup i en alder af 61 år, og blev begravet den 28 Apr. 1728 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Deres børn:

278       i.  Knud Arrildsen (født i 1691 - døde i 1748 i Hegnemose)

         ii.  Anders Arildsen blev født i 1697 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 1 Apr. 1697 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde før 1700 i Hegnemose, og blev begravet på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

        iii.  Anna Arildsdatter blev født i 1698 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 28 Nov. 1698 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1747 i Hammershus i en alder af 49 år, og blev begravet den 17 Mar. 1747 på Store Taastrup Kirkegaard.


557. Margrethe Andersdatter blev født i 1667, døde i 1728 i Baarup i en alder af 61 år, og blev begravet den 28 Apr. 1728 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Begravelsesnotater: D. 28 April blef ___ Rasmussen af Barup hans Hustru Margrethe Andersdatter begrafven. 61 Aar gammel.

Om Margrethe:

• Skifte: 3 Jul. 1728. 03-07-1728 holdtes skifte efter Margrethe Andersdatter (Bistrup Skifteprot. 1708-28 fol. 855 f.) Foruden ovennævnte (se hos Lars Rasmussen) Arrild Larsen havde hun - fra sit første ægteskab - to børn, nemlig Knud Arrildsen, der havde arvet Hegnemose, og Anna Arrildsdatter, som var Gift med Jørgen Hansen, boende i "Hammershus".
Ved skiftet efter Margrethe Andersdatter optræder Christoffer Rasmussen fra Kirke Taastrup som værge for den 20½ aarige Arrild, og det oplyses, at han var broder til Lars Rasmussen; muligvis har da denne været fra Kirke Taastrup.

Margrethe Andersdtr i Baarup 3 Jul 1728 pg 855
2HUSB: Lars Rasmusen
CH: Arild Larsen 22
1HUSB: Arild ...
CH: Knud Arildsen boende i Heinemose
Ane Arildsdr = Jorgen Hansen i Hammer huus
2HUSB.BRO: Christopher Rasmussen i K.Taastrup
[Bidstrup gods; Book 4 1718-1728; film 41096]

Margrethe blev gift med Arild Knudsen. Arild blev født i 1667, døde i 1700 i en alder af 33 år, og blev begravet den 4 Sep. 1700 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Margrethe blev derefter gift med Lars Rasmussen den 26 Dec. 1700 i Kirke Eskilstrup Kirke. Lars blev født i 1671, døde i 1751 i Baarup i en alder af 80 år, og blev begravet den 23 Jan. 1751 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

Parnotater: 1te JuleDag blef copulerede Lars Rasmussen og Margrethe Andersdatter af Heinsmose.

Begravelsesnotater: de 23 Jan. blev Lars Rasmussen af Baarup begr. gl. 80 Aar.

Deres børn:

          i.  Arrild Larsen blev født i 1701 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 30 Okt. 1701 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1707 i Hegnemose i en alder af 6 år, og blev begravet i 1707 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.

         ii.  Arrild Larsen blev født i 1708 i Hegnemose, Kirke Eskilstrup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, blev døbt den 8 Jan. 1708 i Kirke Eskilstrup Kirke, døde i 1761 i Baarupgaard i en alder af 53 år, og blev begravet den 3 Mar. 1761 på Kirke Eskilstrup Kirkegaard.


640. Søren Rasmussen blev født i 1612, døde i 1701 i Lemming i en alder af 89 år, og blev begravet den 11 Feb. 1701 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: ___ ___ ___ d 11 February blef begrafven i Koldt Kirkegaard, gl. Søfren ___ af Lemming. 89 Aar.

Søren blev gift med Maren Madsdatter cirka 1652. Maren er født i 1635 og døde efter 1701.

Deres barn:

320       i.  Matz Sørensen (født i 1661 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1740 i Lemming)


641. Maren Madsdatter er født i 1635 og døde efter 1701.

Maren blev gift med Søren Rasmussen cirka 1652. Søren blev født i 1612, døde i 1701 i Lemming i en alder af 89 år, og blev begravet den 11 Feb. 1701 på Kolt Kirkegaard.

644. Rasmus Muurman er født cirka 1661 og døde den 1 Jul. 1725 i en alder af ca. 64 år.

Rasmus blev gift med Birgitt cirka 1686. Birgitt er født cirka 1665 og døde cirka 1723 i en alder af ca. 58 år.

Deres barn:

322       i.  Peder Rasmussen (født den 10 Jun. 1687 i Skanderborg)


645. Birgitt er født cirka 1665 og døde cirka 1723 i en alder af ca. 58 år.

Birgitt blev gift med Rasmus Muurman cirka 1686. Rasmus er født cirka 1661 og døde den 1 Jul. 1725 i en alder af ca. 64 år.

648. Peder Jensen Møller, søn af Jens Pedersen, blev født i 1638, døde i 1712 i en alder af 74 år, og blev begravet den 28 Jun. 1712 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Peder var Peder Møller og Peder Jensen Møller.

Begravelsesnotater: ___ d. 28 Junii blef begavet i Kolt Kirkegaard Peder Møller i ___ ___ 74 Aar gl.

Om Peder:

• Andet: Syn på Edslev mølle.

Peder blev gift med Johanne Jensdatter cirka 1679 i Kolt Kirke. Johanne blev født i 1651, døde i 1729 i Edslev i en alder af 78 år, og blev begravet den 3 Jun. 1729 på Kolt Kirkegaard.

Deres børn:

324       i.  Jens Pedersen Møller (født i 1680 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1745 i Edslev)

         ii.  Kirsten Pedersdatter blev født i 1682 i Edslev Mølle, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.


649. Johanne Jensdatter blev født i 1651, døde i 1729 i Edslev i en alder af 78 år, og blev begravet den 3 Jun. 1729 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Fredagen d. 3 Junii blef Johanne Jensdatter af Edslef Mølle ___ i hendes begravelse i Kolt Kircke. gl 78 Aar.

Om Johanne:

• Skifte: 30 Sep. 1729. Skifte efter Jens Pedersen Møllers moder Johanne Jensdatter, Edslev.
Børn: Jens Pedersen, der bor i Møllen. Kirsten Pedersdatter - Jens Jensen, Toustrup.

G. 321 - 3.
Constantinsborg
Gods.

Schifteforretning efter Jens Pedersen Møllers Moder, som boede i Edslev Mølle.

Anno 1729 d. 30. Sept. var ieg underskrefen Jens Andersen Ridefoged ved Constantinsborg paa Høyædle og Velædle Grevskabets Veigne med tiltagne 2de Mænd, nafn Michel Olufsen af Endslef og Søren Andersen af Edslef forsamlet udi Edslef Mølle, son Jens Pedersen nu bebor, for at skifte og deele hvis som fandtes efter fornævnte Jens Pedersen Møllers salig Moder Johanne Jensdatter, hvor da og til samme Tiid indfant sig Jens Jensen af Toustrup, som have dend salig Kones Datter Kirsten Pedersdatter, da hendes Mand Jens Jensen med Jens Pedersen Møller paa hans Konis Veigne saaledes blef accorderet og forenet om den Arvepart, som hands Kone Kirsten Pedersdatter kunde med rette tilkomme efter hindes salig Moder nemlig:
1. Skal Jens Jensen af Toustrup nyde den boende Eye med ald sin Rettighed, som dend salig Kone eyede udi Michel Ollufsens Gaard i Endslef, fra dato at regne, og maae giøre sig dend Rettighed saa nøttig som hand best ved og kand.
2. Saa og nyde og tiltræde forbemelte Jens Jensen half Parten af dend Gaard i Toustrup, som Peder Nielsen bebor, den halfve part af, den anden halfve Part bruges til Toustrup Mølle, sa og foruden 2de Gadehuse, der ligger paa fornæfnte Gaards Grund, son hand skal nyde half parten af og paa samme Maade som talt er om boende Eyet i Michel Ollufsens Gaard i Endslef, og giøre sig den hakfe Part af denne Gaard og ___ som, sa nøttig og brugelig, som hand og hans Arvinger best ved og kand, saa Jens Jensen dermed paa hands Konis Kirsten Pedersdatters Veigne ere i alle optænkelige Maader fornøyet, for dend Arvepart, som hands Kone kunde tilfalde efter hindes sal. Moder, og som stemplet Papiir nu ikke var tilstæde, lover Jens Jensen, saa snart denne Contract vorde oversat, som dend nu er indrettet at underskrive og hans kiære Svoger Jesn Pedersen derfor fulkomme afkald giver for ald den Lod og Arvepart, som ieg paa min Kones Veigne kunde have at fordre efter hindes sal. Moder. Til det ydermere bekræftes haver jeg ombedet fulmægtigen Jens Andersen ved Constantinsborg, sampt Michel Ollufsen af Edslef og Søren Andersen af Edslef, alle med mig vil underskrive, hvilket og skal og er saa dette Skifte til Endebragt.

Johanne blev gift med Peder Jensen Møller cirka 1679 i Kolt Kirke. Peder blev født i 1638, døde i 1712 i en alder af 74 år, og blev begravet den 28 Jun. 1712 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Peder var Peder Møller og Peder Jensen Møller.

650. Michel Jensen blev født i 1656, døde i 1724 i Kolt i en alder af 68 år, og blev begravet den 14 Feb. 1724 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Mandagen d. 14 Febr blef Michel Jensen af Kolt begravet i Kolt Kircke gl. 67 Aar 11 Maaneder, 2 Uger og 1 dag.

Michel blev gift med Maren Poulsdatter den 8 Dec. 1695 i Kolt Kirke. Maren blev født i 1678, døde i 1736 i Kolt i en alder af 58 år, og blev begravet den 25 Feb. 1736 på Kolt Kirkegaard.

Deres barn:

325       i.  Anne Michelsdatter (født i 1696 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde den 6 Sep. 1741 i Edslev Mølle)


651. Maren Poulsdatter, datter af Poul Sørensen og Maren Jensdatter, blev født i 1678, døde i 1736 i Kolt i en alder af 58 år, og blev begravet den 25 Feb. 1736 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 25 Febr: blef Peder Rasmussens Hustru af Kolt Maren Poulsdatter begravet i Kolt Kircke gl. 58 Aar.

Maren blev gift med Michel Jensen den 8 Dec. 1695 i Kolt Kirke. Michel blev født i 1656, døde i 1724 i Kolt i en alder af 68 år, og blev begravet den 14 Feb. 1724 på Kolt Kirkegaard.

Maren blev derefter gift med Peder Rasmussen.


656. Peder Olufsen, søn af Oluf, blev født i 1656 i Lemming, døde i 1711 i Lemming i en alder af 55 år, og blev begravet den 30 Apr. 1711 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Smed.

Begravelsesnotater: 30 Aprilis blef begravet i Kolt Kirkegaard Peder Olufsen Smed i Lemming - 55 Aar gl.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Smed

Peder blev gift med Karen Pedersdatter den 24 Jun. 1685 i Kolt Kirke. Karen blev født i Stautrup.

Parnotater: Den 3 Søndag efter Paaske trolofet Peder Smed af Lemming til Karen Pedersdatter af Stautrup trolovet.
Paa S. Hansdag Copulerede Peder Smed af Lemming till Karen Pedersdatter af Stautrup.

Deres børn:

328       i.  Clemen Pedersen (født i Lemming - døde den 19 Jan. 1730 i Viby)

         ii.  Søfren Pedersen blev født i 1687 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 24 Jun. 1687 i Kolt Kirke.

        iii.  Enevold Pedersen blev født i 1691 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 5 Jul. 1691 i Kolt Kirke.

         iv.  Oluff Pedersen blev født i 1693 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 22 Okt. 1693 i Kolt Kirke.

          v.  Niels Pedersen blev født i 1695 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt i 1695 i Kolt Kirke, døde i 1695 i Kolt, og blev begravet i 1695 på Kolt Kirkegaard.

         vi.  Niels Pedersen blev født i 1702 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 25 Jun. 1702 i Kolt Kirke.

        vii.  Kirsten Pedersdatter blev født i 1706 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 6 Jun. 1706 i Kolt Kirke.

       viii.  Karen Pedersdatter blev født i 1708 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 25 Mar. 1708 i Kolt Kirke.


657. Karen Pedersdatter blev født i Stautrup.

Karen blev gift med Peder Olufsen den 24 Jun. 1685 i Kolt Kirke. Peder blev født i 1656 i Lemming, døde i 1711 i Lemming i en alder af 55 år, og blev begravet den 30 Apr. 1711 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Peder var Peder Smed.

658. Mads Jørgensen døde i 1711.

Mads blev gift med Sidsel Pedersdatter. Sidsel døde i 1705.

Deres børn:

329       i.  Anna Madsdatter (født i 1677 - døde i 1745 i Kolt)

         ii.  David Madsen er født i 1695 og døde i 1772 i en alder af 77 år.

Mads blev derefter gift med Anna Michelsdatter i 1705.

Deres barn:

          i.  Karen Madsdatter blev født i 1711 i Viby, døde i 1762 i Viby i en alder af 51 år, og blev begravet den 30 Aug. 1762 på Viby Kirkegaard.


659. Sidsel Pedersdatter døde i 1705.

Sidsel blev gift med Mads Jørgensen. Mads døde i 1711.

660. Jens Pedersen blev født i 1669, døde i 1715 i Lemming i en alder af 46 år, og blev begravet den 10 Feb. 1715 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Jens var Jens Skomager og Jens Pedersen Skomager.

Begravelsesnotater: d. 5 Søndag efter H: trek. blef begravet udi i Kolt Kirkegaard, Jens Pedersen Skomager af Lemming. 46 Aar gl.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Skomager i Blegind

• Skifte: 11 Nov. 1715. Skifte efter sl. Jens Pedersen Skomager - Maren Rasmusdatter, Lemming.
Hendes fader er Rasmus Nielsen, Limming. Børn: Peder 14 aar, Michel 11 aar, Rasmus 8 aar, Knud 5 aar, Anna 3 ½ aar. Michel Jensen blev viet til Kirsten Rasmusdatter 1726, enke efter Jens Christensen Loft, Ormslev, han blev kaldet Loft ligesom forgængeren.

Jens blev gift med Maren Rasmusdatter den 28 Mar. 1700 i Kolt Kirke. Maren blev født i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

Parnotater: Søndag efter Midfaste blef Copuleret i Koldt Kirke Jens Pedersen af Blegind og Maren Rasmusdatter af Lemming. 3. Søndag i Advent blef Jens Pedersen Skomager af Blegind trolovet til Maren Rasmusdatter af Lemming

Deres børn:

330       i.  Peder Jensen (født i 1700 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1768 i Lemming)

         ii.  Michel Jensen blev født i 1703 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt i Mar. 1703 i Kolt Kirke.

        iii.  Rasmus Jensen blev født i 1706 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 31 Jan. 1706 i Kolt Kirke.

         iv.  Knud Jensen blev født i 1709 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 17 Mar. 1709 i Kolt Kirke.

          v.  Anna Jensdatter blev født i 1711 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 19 Apr. 1711 i Kolt Kirke.


661. Maren Rasmusdatter, datter af Rasmus Nielsen og Anne Nielsdatter, blev født i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt.

Maren blev gift med Jens Pedersen den 28 Mar. 1700 i Kolt Kirke. Jens blev født i 1669, døde i 1715 i Lemming i en alder af 46 år, og blev begravet den 10 Feb. 1715 på Kolt Kirkegaard. Andre navne for Jens var Jens Skomager og Jens Pedersen Skomager.

Maren blev derefter gift med Oluf Jespersen den 14 Jun. 1716 i Kolt Kirke. Oluf blev født i 1688, døde i 1748 i Kolt i en alder af 60 år, og blev begravet den 13 Dec. 1748 på Kolt Kirkegaard. Et andet navn for Oluf var Ole Jespersen.

Parnotater: d. 1 Søndag efter T. blef Copuleret i Kolt Kirke Oluf Jespersen og Maren Rasmusdatter i Lemming. 1. Marts 1716.
1 Søndag i Fasten blef Oluf Jespersen og Maren Rasmusdatter i Lemming Trolovet.

Begravelsesnotater: Fredagen d 13 Decemb: blef Ole Jespersen af Koldt begravet. Gl. 60 Aar og 6 Maaneder.

Om Oluf:

• Skifte: 12 Dec. 1748. Oluf Jespersen i Kolt. 12.12.1748, fol.109.
E: Maren Rasmusdatter. A: søster Anne Jespersdatter i Århus. Af enkens første ægteskab B: Peder Jensen i Lemming, Mikkel Jensen i Ormslev, Rasmus Jensen i Kolt, Knud Jensen i Ormslev, Anne Jensdatter g.m. Niels Mogensen i Kolt.


662. Søren Jensen Kattrup, søn af Jens Kattrup og Jens Kattrups Hustru, blev født i 1661 i Kattrup, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1738 i Kolt i en alder af 77 år, og blev begravet den 20 Apr. 1738 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom: 2. P. Pasecat blef Søren Jensen Katterup af Kolt begravet i Kolt Kirkegaard. Gl. 77 Aar og 6 Maaneder.

Om Søren:

• Skifte: 10 Jul. 1738. Søren Jensen Kattrup i Kolt. 10.7.1738, fol.122.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Anders Knudsen sst. B: Rasmus i Kolt, Peder, der har gården i fæste, Anne g.m. Peder Jensen i Lemming, Maren g.m. Rasmus Smed i Kattrup, Karen 22, der ægter Mikkel Knudsen i Kolt.

Søren blev gift med Birgitte Jensdatter den 11 Dec. 1692 i Kolt Kirke. Birgitte blev født i Stavtrup.

Parnotater: Dom 3 Adventis Copulerede Søfren Jensen i Koldt til Birgithe Jensdatter af Stavtrup.

Deres børn:

          i.  Karen Sørensdatter

         ii.  Inger Sørensdatter blev født i 1693 i Kattrup, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 22 Jan. 1693 i Kolt Kirke, døde i 1693 i Kattrup, og blev begravet den 9 Apr. 1693 på Kolt Kirkegaard.

        iii.  Sitzel Sørensdatter blev født i 1694 i Kattrup, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 21 Okt. 1694 i Kolt Kirke.

331      iv.  Anne Sørensdatter (født i 1696 i Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt)

          v.  Peder Sørensen blev født i 1704 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 23 Nov. 1704 i Kolt Kirke.

         vi.  Rasmus Sørensen blev født i 1706 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 1 Apr. 1706 i Kolt Kirke.

        vii.  Maren Sørensdatter blev født i 1709 i Kolt, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 22 Dec. 1709 i Kolt Kirke.


663. Birgitte Jensdatter blev født i Stavtrup.

Birgitte blev gift med Søren Jensen Kattrup den 11 Dec. 1692 i Kolt Kirke. Søren blev født i 1661 i Kattrup, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1738 i Kolt i en alder af 77 år, og blev begravet den 20 Apr. 1738 på Kolt Kirkegaard.

664. Rasmus Rasmussen Møller blev født i Jan. 1655, døde i 1734 i Labing Mølle i en alder af 79 år, og blev begravet den 14 Mar. 1734 på Framlev Kirkegaard. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Rasmussen.

Begravelsesnotater: Jord___ ___ Rasmus Rasmussen Møller af Labing Mølle - 79 Aar, 1 M, og 2 Uger.

Om Rasmus:

• Beskæftigelse: Møller

Rasmus blev gift med Maren Danielsdatter cirka 1693 i Framlev Kirke. Maren blev født i 1661 i Hørslevgaard, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, døde i 1750 i Labing Mølle i en alder af 89 år, og blev begravet den 3 Maj 1750 på Framlev Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Daniel Rasmussen

332      ii.  Søren Rasmussen Møller (født i 1693 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt - døde i 1745 i Edslev)

        iii.  Rasmus Rasmussen blev født i 1695 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Okt. 1695 i Framlev Kirke.

         iv.  Kirsten Rasmusdatter blev født den 25 Jan. 1698 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, døde den 29 Jan. 1698 i Labing Mølle, og blev begravet den 5 Feb. 1698 på Framlev Kirkegaard.

          v.  Anne Rasmusdatter blev født i 1699 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt og blev døbt i Apr. 1699 i Framlev Kirke.

         vi.  Kirsten Rasmusdatter blev født i 1701 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt og blev døbt i Nov. 1701 i Framlev Kirke.

        vii.  Karen Rasmusdatter blev født i 1704 i Labing Mølle, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt og blev døbt i Apr. 1704 i Framlev Kirke.


665. Maren Danielsdatter, datter af Daniel Madsen Kaae, blev født i 1661 i Hørslevgaard, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt, døde i 1750 i Labing Mølle i en alder af 89 år, og blev begravet den 3 Maj 1750 på Framlev Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Jord___ Maren Danielsdatter af Labing Mølle - 89 Aar.

Maren blev gift med Rasmus Rasmussen Møller cirka 1693 i Framlev Kirke. Rasmus blev født i Jan. 1655, døde i 1734 i Labing Mølle i en alder af 79 år, og blev begravet den 14 Mar. 1734 på Framlev Kirkegaard. Et andet navn for Rasmus var Rasmus Rasmussen.

666. Anders Jensen blev født i Framlev.

Om Anders:

• Beskæftigelse: Rytterbonde i Skovby

Anders blev gift med Anna Rasmusdatter den 25 Jan. 1711 i Framlev Kirke. Anna døde i 1728.

Parnotater: Copulerede Anders Jensen og Anna Rasmusdatter Balle begge af Framløf. Trolovet 27. December 1710.

Deres barn:

333       i.  Anna Andersdatter (født i Jun. 1712 i Skovby, Skovby Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt - døde i 1747 i Edslev)


667. Anna Rasmusdatter døde i 1728.

Anna blev gift med Anders Jensen den 25 Jan. 1711 i Framlev Kirke. Anders blev født i Framlev.

668. Abraham Obuds Rytter .

Abraham blev gift med Anne Rasmusdatter den 23 Okt. 1710 i Ormslev Kirke.

Parnotater: D. 23 Søndag blef Abraham Obuds og Anne Rasmusdatter Copuleret i Kolt Kirke.

Deres barn:

334       i.  Rasmus Abrahamsen (født i 1711 i Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt)


669. Anne Rasmusdatter .

Anne blev gift med Abraham Obuds Rytter den 23 Okt. 1710 i Ormslev Kirke.

696. Morten Rasmussen blev født i 1653, døde i 1736 i Malling i en alder af 83 år, og blev begravet den 11 Mar. 1736 på Malling Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom Lætare begravet Morten Rasmussen af Malling, 83 Aar gammel.

Morten giftede sig med 'ukendt'.

Hans barn:

348       i.  Rasmus Mortensen (født i 1696 i Beder Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1753 i Langballe)


698. Søren Jensen Møller blev født i 1681, døde i 1719 i Skovmølle i en alder af 38 år, og blev begravet den 26 Mar. 1719 på Maarslet Kirkegaard. Et andet navn for Søren var Søren Jensen.

Begravelsesnotater: Dom Judica Søfren Møller i Skoumølle, Anno æt 38.

Søren blev gift med NN. NN blev født i 1675, døde i 1707 i Skovmølle i en alder af 32 år, og blev begravet den 20 Jan. 1707 på Maarslet Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Jens Sørensen blev født i 1700 i Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 25 Jan. 1700 i Maarslet Kirke.

         ii.  Christen Jensen blev født i 1703 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 29 Sep. 1703 i Maarslet Kirke.

        iii.  Søren Sørensen blev født i 1705 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og blev døbt den 27 Dec. 1705 i Maarslet Kirke.

Søren blev derefter gift med Karen Laursdatter den 26 Jun. 1707 i Maarslet Kirke.

Parnotater: d ___ Martii, Trolovet Søfren Jensen i Skoumølle og Karen Laursd i Stor___. Copulerede Dom 1ma p Trin.

Deres børn:

          i.  Jens Sørensen blev født i 1708 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 18 Mar. 1708 i Maarslet Kirke, døde i 1708 i Skovmølle, og blev begravet den 1 Apr. 1708 på Maarslet Kirkegaard.

         ii.  Jens Sørensen blev født i 1709 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 18 Mar. 1709 i Maarslet Kirke, døde i 1724 i Skovmølle i en alder af 15 år, og blev begravet den 3 Maj 1724 på Maarslet Kirkegaard.

        iii.  Anders Sørensen blev født i 1711 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 5 Feb. 1711 i Maarslet Kirke, døde i 1711 i Skovmølle, og blev begravet den 22 Feb. 1711 på Maarslet Kirkegaard.

         iv.  Kirsten Sørensdatter blev født i 1713 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 21 Maj 1713 i Maarslet Kirke, døde i 1713 i Skovmølle, og blev begravet den 11 Jun. 1713 på Maarslet Kirkegaard.

349       v.  Kirsten Sørensdatter (født i 1718 i Skovmølle, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1774 i Langballe)


699. Karen Laursdatter .

Karen blev gift med Søren Jensen Møller den 26 Jun. 1707 i Maarslet Kirke. Søren blev født i 1681, døde i 1719 i Skovmølle i en alder af 38 år, og blev begravet den 26 Mar. 1719 på Maarslet Kirkegaard. Et andet navn for Søren var Søren Jensen.

816. Christen Jensen Mols, søn af Jens Mols, blev født i 1645, døde i 1715 i Voer i en alder af 70 år, og blev begravet den 22 Dec. 1715 på Voer Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 22 Dec. blef Christen Mols begravet.

Christen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

408       i.  Jens Christensen Mols (født i 1671 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde i 1747 i Voer)

         ii.  Anne Christensdatter Mols blev født i 1676 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Mar. 1676 i Voer Kirke, døde i 1760 i Voer i en alder af 84 år, og blev begravet den 19 Mar. 1760 på Voer Kirkegaard.

        iii.  Anne Christensdatter Mols blev født i 1681 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt og blev døbt den 20 Feb. 1681 i Voer Kirke.

         iv.  Niels Christensen Mols blev født i 1685 i Voer, Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt, blev døbt den 1 Mar. 1685 i Voer Kirke, døde i 1742 i Voer i en alder af 57 år, og blev begravet den 29 Apr. 1742 på Voer Kirkegaard.


928. Peder Madsen Bjørn, søn af Matz Christensen og Johanne Madsdatter, blev født i 1686 i Bjørnsgaard, Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 7 Jul. 1686 i Aasted Kirke, døde i 1753 i Kvissel i en alder af 67 år, og blev begravet den 6 Maj 1753 på Aasted Kirkegaard.

Dåbsnotater: Døbt Mats Christensen og Johanne Matsdt. Barn i Biørnsgaard, Peder. Fadderne, Christen Søffrenson i Krogen. Mats Christenson i Meiling. Christ___, Søfren Nielsens Datter i Hourholt. Karen og Johanne, Søfren Møllers Døttre i ___ Mølle.

Begravelsesnotater: Peder Mattesen Bjørn i Qvissel, 68 Aar gl.

Peder blev gift med Anna Kirstine Nielsdatter den 14 Okt. 1714 i Aasted Kirke. Anna blev født i 1686 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 26 Feb. 1686 i Aasted Kirke.

Parnotater: d 14 Octbr. Peder Madsen Biørn og Anna Kirstine af Qvissel.

Deres børn:

          i.  Johanne Pedersdatter Bjørn blev født i 1715 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 13 Jan. 1715 i Aasted Kirke.

         ii.  Mats Pedersen Bjørn blev født i 1717 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 1 Jan. 1717 i Aasted Kirke.

        iii.  Margrethe Pedersdatter Bjørn blev født i 1719 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 8 Okt. 1719 i Aasted Kirke.

         iv.  Anna Pedersdatter Bjørn blev født i 1722 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 20 Sep. 1722 i Aasted Kirke.

464       v.  Niels Pedersen Bjørn (født i 1725 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde i 1786 i Kvissel)

         vi.  Margrethe Pedersdatter Bjørn blev født i 1727 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 16 Nov. 1727 i Aasted Kirke.


929. Anna Kirstine Nielsdatter, datter af Niels Christensen og Johanne Thomsdatter, blev født i 1686 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 26 Feb. 1686 i Aasted Kirke.

Dåbsnotater: Døbt Niels Christensens og Johanne Thomsdt. Barn i Qvissel, Anne, Fadderne: Jens Christiansen i Faurholt. Christian Michelsen i Qvissel. Mette Jacobsdt. i ___ i Elling Sogn. ___, Knuds Hustru paa ___.

Anna blev gift med Peder Madsen Bjørn den 14 Okt. 1714 i Aasted Kirke. Peder blev født i 1686 i Bjørnsgaard, Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 7 Jul. 1686 i Aasted Kirke, døde i 1753 i Kvissel i en alder af 67 år, og blev begravet den 6 Maj 1753 på Aasted Kirkegaard.

1000. Niels Møller .

Niels blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

500       i.  Peder Nielsen Møller (født i 1714 i Gjesing, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde i Jun. 1784 i Gjesing)


1002. Rasmus Andersen .

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

501       i.  Maren Rasmusdatter (født i 1723 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde i 1793 i Gjesing)


1008. Jørgen Christensen Kløve blev født i 1664 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døde i 1747 i Lystrup i en alder af 83 år, og blev begravet den 10 Dec. 1747 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Kløve.

Begravelsesnotater: Jørgen Kløfve af Lystrup - 83 Aar.

Om Jørgen:

• Beskæftigelse: Fæstebonde ved Løvenholm

• Udlagt barnefader: 9 Okt. 1698. 18 Sept. blev public absolvent Jørgen Christensen af Lystrup.
9 Oct. blev public absolvent Dorethe Jensdatter af Lystrup udlagt til Barnefader Jørgen Christensen af Lystrup.

• Fæstebrev: 1708, Løvenholm.
Paa hans Kongl. May.ts Allenaadigste behag, og den høibydende herrer Amptmandens, deris gunstige Approbation haver jeg efter det højlofl: Camer Collegii gifne Instruction stæd og fæste saa som ieg hermed stæder og fæster til Jørgen Christensen af Liustrup, dend halfve gaard ibm. Mads Nielsøn i Armod haver forladt.
Staar i Land Maalingens Matricul for 3 tdr 2 skp 1 fjk 1/2alb H.Korn, skylder efter Jordebogen 1 ørte Rug, 1 ørte Biug, 1 Rf.. for Smaa Bederis?, 1/2brendsvin, hvilcken foreskp.ne halfve gaard, bemeldte Jørgen Christensen maa have hans Lifs Tijd, med de Vilkor, At hand fra nest afvigte 1. May svarer til stædet, og tillige med niuder den anden 1/2ve øede gaard, som er bortleyet, naar leyetiden er ude, giver og giør, hvis hand pligtig er og bør; Biugningen forbedrer og ved lige holder, Beviser sig hørig og lydig imod alle de som over hannem, og ellers i alle maader, retter sig efter Loven og Forordningene, og som stædet er megit Brøstfældig, og det eene huus er gandske nedfalden, som hand skal opbygge og sette i stand, som er det hannem uden indfæstning forundt, Til bekræftelse under min Haand og Signete.

Løvenholm d. 26. Julij Anno 1708

Approberit Hans Nansen Gierstorff

S. Larsen
L.S.

• Fæstebrev: 1714, Løvenholm.
Jeg Wilhelm Adolph Grefve til Rantzau og Løvenholm, Herre til Bredenborg, Kongl. May.ts Cammer-Herre, Giør herrmed vitterligt:

At saa som Jørgen Christensen Kløfve udi Tustrup ved sin nu iboende halfve gaards antagelse, hafver forpliget sig, at fæste den anden halfve gaard, som da var i leje af Anders Østergaard udi Nyemølle, saa snart lejen ere ude, efter hans fæstebrefs formelding af 26. juli Anno 1708.

Og som bemeldte Jørgen Christensen Kløve hafver ved Løvenholms Biercketing nest afvigte dend 20.de Decembr. 1713 hafver erklæret sig, nest bemeldte halfve gaard uden Domb at antage og fæste.

Saa haver ieg nu stæd og fæste, saa som ieg hermed stæder og fæster til bemeldte Jørgen Christenss Kløfve, for sin halfve øede gaard, som staar udi Matriculen som 3 tdr, 2 skp, I fj k, 1/2alb hartkom, med efterfølgende conditioner:

At som der ingen Bygning findes paa stedet saa er hannem først gifven de 5 fag huus, som staae paa Mikkel Møllers Gaardsted der ibm: som hand maa flytte straxen opsete paa gaardstedet hvor hand lyster, og skal mine Bønder og Tienere være sammen behielpelig at samme 5 fag huus bliver nedtagen og igien opsat, hvor udi forvalteren hannem assisterer; dernæst giver ieg hannem fonøden træ til andre 5 fag huus, som hand selfver opsetter, dog skal de andre tienere hielpe hannem det af skofvning.

Da formedelst han saaledes selver opbygger bemeldte Bindinger huus, saa at der ingen Korn er saaed til dend 1/2-ve gaard, er han fri af nest bemelte halve gaard for alle Kongl. Contributioner indtil July quartal Anno 1715. For landgilde frie trende aar at regne til 1ste May 1716. Saa og for hofverie egt og arbeyde hvor af dend heele gaard til Michaeli = 1715. Og naar benefnte friholds aarringer er til ende, da Jørgen Christensen Kløve af sidst bemelte halfve gaard lige med hans egen beboede ½ve gaard at svare og betale i rette tider alle Kongl. Skatter og Skatte Korn sampt husbondens Landgilde, Bygge og forbedre gaarden, og intet der af eller detsen tilliggende at lade der fra komme, mindre noget deraf til uepligt bruge eller bruge lade, og paa forskrefen Conditioner eller Vilkor beholder hand samme gaard sin Lifs tid med ald detsen tilleg, og det sig saa nyttig gjøre som Loven hannem tillader; Og som ikke stemplet papiir er ved haanden gives hannem dette der paa naar begieres.

Til Bekræftelse under min haand og Signete af Giesing d. 16. febr. Anno 1714. Være mig og mine fuldmægtige hørig og lydig, og 1 det øfrige Rette og forholde sig efter Loven og forordningeme.

W AD Rantzau

• Andet: 1718, Løvenholm.
Fik i 1718 af grevskabet Løvenholm, fæste på den gård i Lystrup som Rasmus Madsen tidligere havde været fæster af. Det er dog muligvis den anden halvdel af en gård, hvor han i 1708 overtog fæstet på den første halvdel.

• Fæstebrev: 1719, Løvenholm.
Jørgen Christen Son Kløfve i Liustrup som her fra Grefskabed var undvigt Stædis og fæstis paa nye /: i Allerunderdanigste følge hands Kongl: May.s Allenaadigste forrdning af Dato 23. Januarij 1719 :/ dend Gaard hand forleden Aar 1718 d. 29. Novembr. 1 fæste bekom, efter sin formand Rasmus Madsen som dend i fæste hafde og formedelst hans Udygtighed, den ej lenger kunde besidde, samme Gaard bestaar af Hartkom 6 tdr, 4 skp, 2 fjk, 1 alb. Gifver Aarlig Landgl.: efter Jordebogen: Rug = 2 ørter, biug 2 ørter, 1 brendsvin og for smaae bederie = 3 Rd 5 Mk, Paa efterfølgende Conditioner.

Ligesom hand dend da 1 fæste antog, Nemlig:

1) Hand Nøed og Nyder besætningen som i Gaarden fandtis, der hannem efter hos føyede Register blev overlefveret udi 2de Mænds overværelse,

2) Formedelst indauflingens slette befindende da der intet Kom var at selge til udgifteme uden hvis Registeret om formelder, er hand og har Været fri for Skatter, Skattekorn, sampt Landgl: til denne tild Philippi Jacobi 1719.

3) Saa og været fri for hofveri til dette foraar.

4) Er ham gifvet til Vaarsæden Biug 5 tdr og haure 8 tdr,

Hvilchen Gaard med dends tilliggende Ejendom udi Bye og Marck, som det nu forefindes bem.te Jørgen Christensen Kløfve skal nyde, bruge og beholde sin Lifs Tiid, saa lenge hand deraf svarer Kongl: Skatter og benefnte Landgilde til hver sin efter Loven og de Kongl: forordninger saa og hofveriet lige med de andre medtienere upaaklagelig forretter, Gaardens biugning holder hand udi forsvarlig stand, saa dend for uvillige Mænds siun Kand Gyldig eragtis; Intet af Gaardens tilliggende udi Bye og Mark bortlejer- Mens sig i alle ting forholder, som en Erlig fæstebunde ligner og anstaar, alt efter hands Kongl: May.ts Allenaadigste Lov og forordninger, og i det øfrige er det Høy Grefl: Herskab og deris betroede hørig og Lydig; Ydermeere saa Mortificeres hermed det forige fæstebref der til ham paa bem.te Gaard blev udgifvet i andledning af allerhøjst bemelte Kongl. forordning.

Datum Løvenholm 1.te May 1719. Paa deris Høy Grefvelig Excellence Høy og Velbaarne Hr. Wilhelm Adolph Grefve til Rantzau og Løvenholm etc. Min Naadige Herris Vegne.

N. Varberg

Jørgen havde et forhold til Dorthe Hove.

Deres barn:

          i.  Mette Jørgensdatter blev født i 1698 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 29 Maj 1698 i Vivild Kirke.

Jørgen blev gift med Mette Jacobsdatter den 5 Nov. 1699 i Vivild Kirke. Mette blev født i 1673 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døde i 1750 i Lystrup i en alder af 77 år, og blev begravet den 10 Maj 1750 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: d. 26 April blev trolovede Jørgen Christensen og Mette Jacobsdatter af Lystrup. d. 5 Nov. blev samme Personer Copulerede.

Deres børn:

          i.  Christen Jørgensen Kløve blev født i 1701 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 16 Maj 1701 i Vivild Kirke, døde i 1774 i Tøjstrup i en alder af 73 år, og blev begravet den 27 Nov. 1774 på Vejlby Kirkegaard, Sønderhald. Et andet navn for Christen var Christen Kløve.

         ii.  Kiersten Jørgensdatter Kløve blev født i 1704 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 2 Mar. 1704 i Vivild Kirke.

        iii.  Jacob Jørgensen Kløve blev født i 1707 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 30 Jan. 1707 i Vivild Kirke.

504      iv.  Søren Jørgensen Kløve (født i 1710 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde i 1763 i Gjesing)

          v.  Peder Jørgensen Kløve blev født i 1714 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 6 Jan. 1714 i Vivild Kirke, døde i 1782 i Vejlby i en alder af 68 år, og blev begravet den 2 Jun. 1782 på Vejlby Kirkegaard, Sønderhald.

         vi.  Dorothe Jørgensdatter Kløve blev født i 1718 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 11 Feb. 1718 i Vivild Kirke.


1009. Mette Jacobsdatter blev født i 1673 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døde i 1750 i Lystrup i en alder af 77 år, og blev begravet den 10 Maj 1750 på Vivild Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Mette Jacobsdatter af Lystrup - 77 Aar.

Mette blev gift med Jørgen Christensen Kløve den 5 Nov. 1699 i Vivild Kirke. Jørgen blev født i 1664 i Lystrup, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døde i 1747 i Lystrup i en alder af 83 år, og blev begravet den 10 Dec. 1747 på Vivild Kirkegaard. Et andet navn for Jørgen var Jørgen Kløve.

1012. Simon Christensen Bøcher blev født i 1672, døde i 1759 i Hevring i en alder af 87 år, og blev begravet den 22 Jul. 1759 på Ørsted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Dom 6 post Trin blev Simon Christensen Bødker af Hevring begravet, gl 87 Aar.

Simon giftede sig med 'ukendt' Mette Jensdatter den 16 Okt. 1712 i Ørsted Kirke. Mette blev født i 1693 i Ørsted, blev døbt den 12 Mar. 1693 i Ørsted Kirke, døde i 1759 i Hevring i en alder af 66 år, og blev begravet den 10 Jun. 1759 på Ørsted Kirkegaard.

Parnotater: Søndagen d 16 Octobr Copuleret Simon Christensen af StorSjørup og Mette Jensd af Ørsted.

Deres barn:

506       i.  Joen Simonsen Bødker (født i 1716 i Store Sjørup, Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt - døde i 1790 i Lystrup)


1013. Mette Jensdatter, datter af Jens Johnsen og Karen Christensdatter, blev født i 1693 i Ørsted, blev døbt den 12 Mar. 1693 i Ørsted Kirke, døde i 1759 i Hevring i en alder af 66 år, og blev begravet den 10 Jun. 1759 på Ørsted Kirkegaard.

Dåbsnotater: Dominii Reminiscere d 12 Martii Jens Johnsen i Ørsted en Datter til Daaben blev kaldet Mette, Niels ___gaards Hustru bar det, Fadderne vare Peder Andersen af Allestrup, ___ Johnsen af Tøjstrup, Niels Johnsen af ___.

Begravelsesnotater: Festo Trinit blev Simon Bødkers Hustru Mette Jensdatter af Hevring begravet i sin Alders 67 Aar.

Mette giftede sig med 'ukendt' Simon Christensen Bøcher den 16 Okt. 1712 i Ørsted Kirke. Simon blev født i 1672, døde i 1759 i Hevring i en alder af 87 år, og blev begravet den 22 Jul. 1759 på Ørsted Kirkegaard.

1014. Anders Hansen Westergaard, søn af Hans Andersen Vestergaard og Bodil Sørensdatter, blev født i 1672, døde i 1729 i Vivild i en alder af 57 år, og blev begravet den 14 Dec. 1729 på Vivild Kirkegaard. Andre navne for Anders var Anders Hansen og Anders Vestergaard.

Begravelsesnotater: Anders Hansen Westergaard - 57 Aar.

Anders blev gift med Karen Knudsdatter den 7 Apr. 1701 i Vivild Kirke. Karen blev født i 1677, døde i 1717 i Vivild i en alder af 40 år, og blev begravet den 8 Okt. 1717 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: D. 24de April blev trolovet Anders Hansen og Karen Knudsdatter af Lystrup. d. 7de Aug. blev samme personer copulerede.

Deres børn:

507       i.  Birgitte Andersdatter Westergaard (født i 1703 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde i 1772 i Lystrup)

         ii.  Bodil Andersdatter Westergaard blev født i 1705 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 29 Nov. 1705 i Vivild Kirke, døde i 1709 i Vivild i en alder af 4 år, og blev begravet den 15 Jan. 1709 på Vivild Kirkegaard.

        iii.  Bodil Andersdatter Westergaard blev født i 1712 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 2 Jan. 1712 i Vivild Kirke.

         iv.  Hans Andersen Westergaard blev født i 1714 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 12 Aug. 1714 i Vivild Kirke.

          v.  Anne Andersdatter Westergaard blev født i 1717 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 8 Okt. 1717 i Vivild Kirke, døde i 1779 i Benterholm i en alder af 62 år, og blev begravet den 11 Apr. 1779 på Vivild Kirkegaard.

Anders blev derefter gift med Anne Thomasdatter den 13 Feb. 1718 i Vivild Kirke. Anne blev født i 1686, døde i 1742 i Vivild i en alder af 56 år, og blev begravet den 17 Mar. 1742 på Vivild Kirkegaard.

Parnotater: Anders Hansen Westergaard af Wifvilld, Anne Thomasdatter af Sorvad. Trolovet d. 26 Nov. Viede d. 13 Febr 1718.

Begravelsesnotater: d 17 Martÿ Begr. Anne Thomasdtr af Wifvild. 56 Aar gl.

Deres børn:

          i.  Hans Andersen Westergaard blev født den 1 Dec. 1718 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, døde i 1718 i Vivild, og blev begravet den 4 Dec. 1718 på Vivild Kirkegaard.

         ii.  Thomas Andersen Westergaard blev født i 1720 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 28 Jan. 1720 i Vivild Kirke.

        iii.  Karen Andersdatter Westergaard blev født i 1722 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, blev døbt den 17 Maj 1722 i Vivild Kirke, døde i 1722 i Vivild, og blev begravet den 15 Jul. 1722 på Vivild Kirkegaard.

         iv.  Karen Andersdatter Westergaard blev født i 1723 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 11 Jul. 1723 i Vivild Kirke.

          v.  Else Andersdatter Westergaard blev født i 1726 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 25 Aug. 1726 i Vivild Kirke.


1015. Karen Knudsdatter, datter af Knud Lassen og Birgitte Thomasdatter, blev født i 1677, døde i 1717 i Vivild i en alder af 40 år, og blev begravet den 8 Okt. 1717 på Vivild Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Karen Knudsdatter af Wifvild - 40 Aar

Karen dør temmelig sikkert i barselssengen, da hun bliver begravet samme dag som deres datter Anne bliver døbt.

Karen blev gift med Anders Hansen Westergaard den 7 Apr. 1701 i Vivild Kirke. Anders blev født i 1672, døde i 1729 i Vivild i en alder af 57 år, og blev begravet den 14 Dec. 1729 på Vivild Kirkegaard. Andre navne for Anders var Anders Hansen og Anders Vestergaard.

1016. Michel Pedersen døde i 1708 i Vivild og blev begravet den 14 Okt. 1708 på Vivild Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 14de Oct. blev begravet Michel Pedersen af Vivild.

Michel blev gift med Anne Thomasdatter den 15 Nov. 1696 i Vivild Kirke.

Parnotater: 20 Junÿ blev Trolovet Michel Pedersen og Anne Thomasdatter af Vivild. d. 15 Nov. blev samme Personer Copulerede.

Deres børn:

508       i.  Peder Michelsen (født i 1697 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt - døde i 1729 i Lystrup)

         ii.  Maren Michelsdatter blev født i 1697 i Vivild, Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt og blev døbt den 24 Jun. 1697 i Vivild Kirke.


1017. Anne Thomasdatter .

Anne blev gift med Michel Pedersen den 15 Nov. 1696 i Vivild Kirke. Michel døde i 1708 i Vivild og blev begravet den 14 Okt. 1708 på Vivild Kirkegaard.
Billede

forrige  11. generation  Næste
1296. Jens Pedersen blev født cirka 1600.

Jens giftede sig med 'ukendt'.

Hans barn:

648       i.  Peder Jensen Møller (født i 1638 - døde i 1712, begravet på Kolt Kirkegaard)


1302. Poul Sørensen blev født i 1633 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1707 i Lemming i en alder af 74 år, og blev begravet den 14 Jun. 1707 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 3die Pindsedag blef ___ I Kolt Kirche Povel Søfrensen i Lemming. 74 Aar gl.

Om Poul:

• Beskæftigelse: Fæstegaardmand

• Skifte: 11 Jul. 1707. Skifte efter slægt. Poul Sørensen - Maren Jensdatter, Lemming.
Børn:
1. Søren Poulsen Lemming - Hustru: 1. Birgitte Volf. 2. Regina Hansdatter Hænsken, lever i Nyborg på Fyn.
2. Jens Poulsen som har gården i fæste -Hustru: Margrethe Knudsdatter. Hendes fader er Knud Nielsen, Lemming
3. Niels Poulsen - N.N. Jegstrup.
4. Anne Poulsdatter - Husbond: Mogens Ovesen, Stautrup.
Skifte efter deres søn Clemen Mogensen, Stautrup i mappe 6.
5. Maren Poulsdatter - Husbond: 1. Michel Jensen, Kolt. 2. Peder Rasmussen fra Aaboe.
6. Maren Poulsdatter - Husbond: Jens Sørensen, Aaboe.
Han er søn af Søren Rasmussen Høfsen, Aaboe, skifte i mappe 6.

Poul blev gift med Maren Jensdatter. Maren blev født i 1634 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1711 i Lemming i en alder af 77 år, og blev begravet den 14 Jun. 1711 på Kolt Kirkegaard.

Deres børn:

          i.  Niels Poulsen

         ii.  Maren Poulsdatter

        iii.  Jens Poulsen blev født i 1666.

         iv.  Søren Poulsen blev født i 1667.

          v.  Anne Poulsdatter er født i 1670 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt og døde i 1754 i Stavtrup i en alder af 84 år.

651      vi.  Maren Poulsdatter (født i 1678 - døde i 1736 i Kolt)


1303. Maren Jensdatter blev født i 1634 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1711 i Lemming i en alder af 77 år, og blev begravet den 14 Jun. 1711 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 6 Søndag efter T. blef begrafet i Kolt Kirche Maren Jensdatter, Sl. Povl Søfrensens af Lemming, 77 Aar gl.

Maren blev gift med Poul Sørensen. Poul blev født i 1633 i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt, døde i 1707 i Lemming i en alder af 74 år, og blev begravet den 14 Jun. 1707 på Kolt Kirkegaard.

1312. Oluf .

Oluf blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

656       i.  Peder Olufsen (født i 1656 i Lemming - døde i 1711 i Lemming)

         ii.  Søren Olufsen


1322. Rasmus Nielsen, søn af Niels Rasmussen og Maren Mogensdatter, blev født i 1626, døde i 1693 i Pinds Mølle i en alder af 67 år, og blev begravet den 22 Jun. 1693 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: 22 Junii blef Rasmus Nielsen i Pinds Mølle begravet, 67 Aar.

Om Rasmus:

• Skifte: 6 Mar. 1694. Skifte efter sl. Rasmus Nielsen, Lemming - 1. sl. Anne Nielsdatter. 2. Boel Michelsdatter.
Enkens broder Søren Jensen Kattrup.
Børn af 1 ægteskab:
1. Niels Rasmussen - Anne Jørgensdatter, Lemming. 2. Peder Thøgersen, Kolt.
Karen Rasmusdatter - 1. Søren Michelsen, Blegind. 2. Simon Hansen, Blegind.
Maren Rasmusdatter - 1. Jens Pedersen Skomager, Lemming. 2. Oluf Jespersen.
Maren Rasmusdatter.
Børn af 2. ægteskab:
Jens Rasmussen,
Niels Rasmussen,
Anne Rasmusdatter - Niels Jacobsen, Lemming.
Børnenes farbrødre Knud Nielsen og Michel Nielsen, Lemming.

Rasmus blev gift med Anne Nielsdatter.

Deres børn:

661       i.  Maren Rasmusdatter (født i Lemming, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt)

         ii.  Kirsten Rasmusdatter blev født i 1686 i Pinds Mølle, Kolt Sogn Ning Herred, Aarhus Amt, blev døbt den 6 Jun. 1686 i Kolt Kirke, døde i 1686 i Pinds Mølle, og blev begravet den 3 Okt. 1686 på Kolt Kirkegaard.

Rasmus blev derefter gift med Boel Michelsdatter.


1323. Anne Nielsdatter .

Anne blev gift med Rasmus Nielsen. Rasmus blev født i 1626, døde i 1693 i Pinds Mølle i en alder af 67 år, og blev begravet den 22 Jun. 1693 på Kolt Kirkegaard.

1324. Jens Kattrup blev født i 1619, døde i 1702 i Kolt i en alder af 83 år, og blev begravet den 23 Apr. 1702 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Søndagen __ efter Pasche blef begrafven i kolt K. Gaard SL Jens Kattrup i Kolt, 83 Aar Gl.

Jens blev gift med Jens Kattrups Hustru. Jens blev født i 1628, døde i 1700 i Kolt i en alder af 72 år, og blev begravet den 17 Nov. 1700 på Kolt Kirkegaard.

Deres barn:

662       i.  Søren Jensen Kattrup (født i 1661 i Kattrup, Kolt Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt - døde i 1738 i Kolt)


1325. Jens Kattrups Hustru blev født i 1628, døde i 1700 i Kolt i en alder af 72 år, og blev begravet den 17 Nov. 1700 på Kolt Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Onsdagen d 17 Novembr. blef Begrafven i Kolt Kirkegaard Jens Kattrups Hustru, 72 Aar gl.

Jens blev gift med Jens Kattrup. Jens blev født i 1619, døde i 1702 i Kolt i en alder af 83 år, og blev begravet den 23 Apr. 1702 på Kolt Kirkegaard.

1330. Daniel Madsen Kaae, søn af Mads Danielsen Kaae, døde cirka 1690 i Hørslevgaard, Framlev Sogn.

Daniel giftede sig med 'ukendt'.

Hans børn:

665       i.  Maren Danielsdatter (født i 1661 i Hørslevgaard, Framlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt - døde i 1750 i Labing Mølle)

         ii.  Anne Danielsdatter er født i 1662 og døde i 1739 i en alder af 77 år.

        iii.  Maren Danielsdatter er født i 1663 og døde i 1737 i Framlev i en alder af 74 år.

         iv.  Mads Danielsen er født i 1665 og døde i 1712 i en alder af 47 år.

          v.  Hans Danielsen blev født i 1670, døde i 1748 i Borum i en alder af 78 år, og blev begravet den 18 Dec. 1748 på Borum Kirkegaard.


1632. Jens Mols .

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans børn:

816       i.  Christen Jensen Mols (født i 1645 - døde i 1715 i Voer)

         ii.  Niels Jensen Mols blev født i 1648, døde i 1714 i Lille Sjørup i en alder af 66 år, og blev begravet den 29 Apr. 1714 på Ørsted Kirkegaard.

        iii.  Mads Jensen Mols

         iv.  Jens Jensen Mols døde i 1732 i Voer og blev begravet den 30 Mar. 1732 på Voer Kirkegaard.


1856. Matz Christensen blev født i 1633, døde i 1691 i Bjørnsgaard, Kvissel i en alder af 58 år, og blev begravet den 18 Mar. 1691 på Aasted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Matz Christensen i Biørnsgaard, 58 Aar.

Om Matz:

• Udlagt barnefader: 6 Maj 1677. 6 Maj Dominica Jubilate: Matz Christensen i Biørnsgaard, som ___ Maren Søffrensdt. i ___lund.
20 Maj Dominica Rogate: Maren Søffensdatter i ___lund, som Matz i Biørnsgaard ___.

Matz blev gift med Johanne Madsdatter den 14 Mar. 1669 i Aasted Kirke. Johanne blev født i 1643, døde i 1711 i Bjørnsgaard, Kvissel i en alder af 68 år, og blev begravet den 3 Maj 1711 på Aasted Kirkegaard.

Parnotater: Matz Christensen i Biørnsgaard i Aasted og Johanne Matzdatter af Meiling.

Deres børn:

          i.  Maren Madsdatter Bjørn blev født i 1672 i Bjørnsgaard, Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 2 Jul. 1672 i Aasted Kirke.

         ii.  Else Madsdatter Bjørn blev født i 1678 i Bjørnsgaard, Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 28 Apr. 1678 i Aasted Kirke.

        iii.  Christen Madsen Bjørn blev født i 1680 i Bjørnsgaard, Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 25 Jul. 1680 i Aasted Kirke.

         iv.  Matz Madsen Bjørn blev født i 1683 i Bjørnsgaard, Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 18 Mar. 1683 i Aasted Kirke.

928       v.  Peder Madsen Bjørn (født i 1686 i Bjørnsgaard, Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt - døde i 1753 i Kvissel)

Matz havde et forhold til Maren Søfrensdatter.

Deres barn:

          i.  Henrich blev født i 1676 og blev døbt den 24 Sep. 1676 i Aasted Kirke.


1857. Johanne Madsdatter blev født i 1643, døde i 1711 i Bjørnsgaard, Kvissel i en alder af 68 år, og blev begravet den 3 Maj 1711 på Aasted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Johanne Matzdatter, Xtens Hustrue i Biørnsgaard, 68 Aar gl.

Johanne blev gift med Matz Christensen den 14 Mar. 1669 i Aasted Kirke. Matz blev født i 1633, døde i 1691 i Bjørnsgaard, Kvissel i en alder af 58 år, og blev begravet den 18 Mar. 1691 på Aasted Kirkegaard.

1858. Niels Christensen blev født i 1641, døde i 1687 i Kvissel i en alder af 46 år, og blev begravet den 18 Feb. 1687 på Aasted Kirkegaard.

Begravelsesnotater: Niels Christensen, ___ i ___. 46 Aar gl.

Niels blev gift med Johanne Thomsdatter den 14 Okt. 1666 i Aasted Kirke.

Parnotater: Niels Christensen i Qvissel og Johanne Thomsdatter af ___.

Deres børn:

          i.  Christen Nielsen blev født i 1670 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 13 Mar. 1670 i Aasted Kirke.

         ii.  Kirsten Nielsdatter blev født i 1671 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 15 Okt. 1671 i Aasted Kirke.

        iii.  Maren Nielsdatter blev født i 1674 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 14 Jun. 1674 i Aasted Kirke.

         iv.  Anne Nielsdatter blev født i 1677 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, blev døbt den 8 Mar. 1677 i Aasted Kirke, døde i 1678 i Qvissel i en alder af 1 år, og blev begravet den 29 Dec. 1678 på Aasted Kirkegaard.

929       v.  Anna Kirstine Nielsdatter (født i 1686 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt)

         vi.  Maren Nielsdatter blev født i 1686 i Kvissel, Aasted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt og blev døbt den 21 Nov. 1686 i Aasted Kirke.


1859. Johanne Thomsdatter .

Johanne blev gift med Niels Christensen den 14 Okt. 1666 i Aasted Kirke. Niels blev født i 1641, døde i 1687 i Kvissel i en alder af 46 år, og blev begravet den 18 Feb. 1687 på Aasted Kirkegaard.

Johanne blev derefter gift med Christen Mortensen den 13 Okt. 1689 i Aasted Kirke.

Parnotater: d. 23 Octobr: Christen Mortensen og Johanne Thomsdat. i Qvissel.


2026. Jens Johnsen .

Jens blev gift med Karen Christensdatter den 13 Okt. 1689 i Ørsted.

Parnotater: d 13 Octobr copuleret Jens Jonsen og Karen Christensdatter af ___sted.

Deres barn:

1013       i.  Mette Jensdatter (født i 1693 i Ørsted - døde i 1759 i Hevring)


2027. Karen Christensdatter .

Karen blev gift med Jens Johnsen den 13 Okt. 1689 i Ørsted.

2028. Hans Andersen Vestergaard døde i 1703 i Vivild og blev begravet den 19 Apr. 1703 på Vivild Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 19 Febr. blev begravet Hans Vestergaard af Vivild.

Hans blev gift med Bodil Sørensdatter.

Deres børn:

1014       i.  Anders Hansen Westergaard (født i 1672 - døde i 1729 i Vivild)

         ii.  Jens Hansen Westergaard blev født i 1674, døde i 1738 i Vivild i en alder af 64 år, og blev begravet den 14 Maj 1738 på Vivild Kirkegaard.

        iii.  Søren Hansen Westergaard blev født i 1676.


2029. Bodil Sørensdatter .

Bodil blev gift med Hans Andersen Vestergaard. Hans døde i 1703 i Vivild og blev begravet den 19 Apr. 1703 på Vivild Kirkegaard.

2030. Knud Lassen .

Knud blev gift med Birgitte Thomasdatter. Birgitte døde i 1702 i Vivild og blev begravet den 9 Jan. 1702 på Vivild Kirkegaard.

Deres barn:

1015       i.  Karen Knudsdatter (født i 1677 - døde i 1717 i Vivild)


2031. Birgitte Thomasdatter døde i 1702 i Vivild og blev begravet den 9 Jan. 1702 på Vivild Kirkegaard.

Begravelsesnotater: d 9 Janiu blev begravet Birgitte Thomasdatter af Wivild.

Birgitte blev gift med Knud Lassen.
Billede

forrige  12. generation  Næste
2644. Niels Rasmussen døde i Pinds Mølle.

Niels blev gift med Maren Mogensdatter. Maren døde i Pinds Mølle.

Deres barn:

1322       i.  Rasmus Nielsen (født i 1626 - døde i 1693 i Pinds Mølle)


2645. Maren Mogensdatter døde i Pinds Mølle.

Maren blev gift med Niels Rasmussen. Niels døde i Pinds Mølle.

2660. Mads Danielsen Kaae, søn af Daniel Pedersen Kaae og Anne Jensdatter, er født cirka 1587 i Harlev Præstegaard, Harlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt og døde cirka 1670 i en alder af ca. 83 år.

Om Mads:

• Beskæftigelse: Præst i Harlev 1614 - 1639

• Andet: Mads Danielsen Kaae 1614 - 1637
Men heller ikke han fik lov til uden videre at overtage gården. Hans modpart i striden var endda selveste lensmanden på Århusgård. Sagen skulle afgøres på landstinget 1615, og lensmanden sendte sin stedfortræder Jens Pedersøn på Harløfholm, men det blev hr. Mads, der bragte sejren hjem.
Nogle år senere var det sognemændene i Harlev, der måtte erkende, at man ikke uden videre kunne feje Hr. Mads til side. De havde under aftengudstjenesten i Harlev kirke pinsedag 1637 tilladt sig ved solderi at forstyrre gudstjenesten, hvorfor hr. Mads nægtede dem at nyde sakramentet.
Sognemændene klagede til provsten, der lod sagen behandle på et provstemøde i Århus. Hr. Mads får medhold, og sognemændene dømmes til at udstå "kirkens disciplin".
Om denne strid har forbindelse med præsteskiftet to år senere i begyndelsen af året 1639, foreligger der ikke noget om. Men meddelelsen i tingbogen ved skiftet efter hans død i 1670, at hæderlig og vellærd mand Mads Danielsen for sin alderdoms og skrøbeligheds skyld opsagde sit embede i 1639, kan heller ikke tages bogstaveligt.

Mads Danielsen Kaae, født omk 1570, død 1662 - 1670. Det er sandsynligt, at han i flere år hjalp faderen med driften af præstegården. Senere ejede han også gården Kiatring i Lillering, som hans arvinger solgte i 1670, hvor han var død. I 1614 fik han fæstebrev på kirkejorden i Harlev og var vel kort tid inden indsat som præst i sognet. Han virkede som sognepræst i Harlev til begyndelsen af 1639, hvor det hedder at "hæderlig og vellærde Mand Mattz Danielsen for sin Alderdom og Skrøbeligheds Skyld opsagde sit Embede".
Embedet blev nu overtaget af Hr. Laurits Sørensen, gift med Mads' datter Ingeborg Madsdatter Kaae.
Omkring 1615 havde han og faderen en strid med lensmanden på Århusgård om noget jord.
1. pinsedag 1637 under aftengudstjenesten mente han, at nogle sognemænd i Harlev ved "solderi" havde forstyrret gudstjenesten, og Hr. Mads formente derfor urostifterne at nyde sakramentet. Sognemændene klagede over dette til præstens foresatte, og sagen blev kort efter behandlet på et provstemøde i Århus. Hr. Mads fik medhold, og sognemændene blev dømt til at udstå "kirkens disciplin" (at stå offentligt skrifte). Sagen tog muligvis på Hr. Mads, således at han nogle år efter trak sig tilbage fra præstegerningen. I 44 stedet synes han at have klaret driften af præstegårdsjorden - et område svigersønnen Laurits ikke syntes at være interesseret i, idet han beskrives som mere boglig! I et videbrev af 1640 omhandlende Højbymarken nævnes Mads Danielsen Kaae og Laurids Sørensen. Ved tinglæsningen af dette i 1662 nævnes igen Mads Danielsen Kaae. Han blev gift med NN.

Mads giftede sig med 'ukendt'.

Hans børn:

          i.  Ane Madsdatter Kaae døde i 1662.

         ii.  Ingeborg Madsdatter Kaae er født i 1614 og døde i 1695 i en alder af 81 år.

1330     iii.  Daniel Madsen Kaae (døde cirka 1690 i Hørslevgaard, Framlev Sogn)


Billede

forrige  13. generation  Næste
5320. Daniel Pedersen Kaae, søn af Peder Kaae, er født cirka 1540 i Harlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt og døde cirka 1614 i Harlev i en alder af ca. 74 år.

Om Daniel:

• Beskæftigelse: Præst i Harlev fra 1567 - 1614

• Andet: Daniel Pedersen Kaae 1567 - 1614
Sønnen Daniel Pedersen Kaae var ikke knyttet til noget embede i Århus og har vel derfor ønsket at tage bolig i den gamle præstegård i Harlev og overtage det til embedet hørende landbrug.
Det var imidlertid lettere sagt end gjort, idet de hidtidge brugere ikke ville anerkende præstens ret hertil.
Kirkens ejendom tilhørte kongen. Spørgsmålet var derfor at få bevist, at der virkelig var tale om kirkejord. Lensmanden nedsatte et nævn bestående af provsten og fire præster til at undersøge sagen, og efter granskning i gamle skrifter fastslår de, at jorden fra gammel tid er tillagt kirken.
Kongen havde i kirkeordinansen af 1539 bestemt, at alle sognepræster skulle beholde deres
præstegårde med alle rettigheder og tilliggender, og Frederik d. II stadfæstede derfor det udstedte fæstebrev.
Kancelliets brevbøger 9/9 1574: Livsbrev for Daniel Kaa, sognepræst til Haløf kirke på nogle af Haløf kirkes jorde, som han for nogen tid siden har fæstet af Claus Glambeck, embedsmand på Schanderborg, nemlig nogle agre på Højby mark, Gåsekrog og Kirkens hoved mellem Haløfholm mark og Terskou og et stk. skov kaldet Kirkeskov i Ring skov. Han skal årlig svare 1 ørt havre af agrene på Højby mark og 1½ ørt byg af resten. Han må ikke lade noget af ejendommen bort-hævde. Viser han sig forsømmelig, skal brevet være brudt. J. R. 1,258.
Striden synes nu bilagt, og præsten indhøster hvert år avlen ved forskellige bønders hjælp.

1580 må kongen igen beskæftige sig med sognene.
Denne gang er det hans gårde i Framlev (antagelig de samme, der betaler tiende til provsten)

Kongen skriver 30. marts 1580 til lensmanden, at han skal skaffe kronens bønder i Framløf, hvis gårde og gods nylig er brændte, bygningstømmer og fritage dem for et års landgilde. Kanc. brevb.
Der er ingen tvivl om, at Daniel Pedersen Kaae har været sognene en god præst, der bl. a. har ført an, når det gjaldt vedligeholdelse og udsmykning af kirkerne. Begge altertavler bærer hans navn. Framlev kirkes opsat 1590 og Harlev kirkes i 1592.
Efter 40 års præstetjeneste begyndte det dog at knibe for den gamle herre at klare det hele samtidig med, at han nok ønsker at sikre sønnen et levebrød.
Vi finder flg. brev i kancelliets brevbøger:
København 14/4 1607. Missive til M. Jensen Giødtsen, superintendent i Aarhus stift.
Hr. Daniel, sognepræst til Harløf og N (d.v.s. et eller andet) sogne i Skanderborg len har berettet, at han, der er en aldrende mand, ønsker at overlade et af sine sogne til en af sine sønner ved navn Madts Danielsen, hvis kongen vil give sin tilladelse dertil. Kongen har bevilget dette og befaler M. Jens Giødtsen at lade Madts Danielsen betjene det ene sogn så længe faderen lever, og efter faderens død lade ham få begge sognene, såfremt han findes duelig og bekvem i lærdom og levned, som det sig bør, dog skal alt gå efter ordinansen. J. T. 5,334.
Det er sandsynligt, at Daniel Kaae er død omkring 1614, for i dette år får hans søn og efterfølger fæstebrev på kirkejorden.


Daniel Pedersen Kaae, født omk 1540, død omk 1614 i Harlev. Han fik fæstebrev på
kirkejorden i Harlev af lensmanden på Skanderborg slot i 1567, hvor han begyndte sin
præstegerning i Harlev. Han var ikke knyttet til noget vikariat i Århus, så han tog
formentlig bopæl i præstegården i Harlev og ønskede at drive jorden, så han havde til
eget udkomme. Her mødte han imidlertid modstand fra de tidligere brugere af jorden,
idet disse ikke ville anerkende hans ret til at bruge jorden. I den anledning blev der
nedsat et nævn bestående af 4 nabopræster og provsten Hr. Rasmus Pedersen. Efter
granskning af en gammel "Kiercke Bog" fastslår nævnet i 1570, at jorden er tillagt
kirken. Da jorden efter reformationen overgik til kronen, stadfæstede Frederik II 9.
november 1574, fæstebrevet, som Hr. Daniel tidligere havde modtaget. Striden synes
således bilagt, og senere nævnes, at Hr. Daniel 1584 ved Michel Strangesen og 1596
ved Morten Simensen af Harlev kan indbjerge avlen af den del af kirkejorden, der
grænser op til Harlev Mølledam.
Et synlig minde om Hr. Daniel findes på den gamle altertavle, hvor navnet Daniel
Pedersen Kaae og årstallet 1592 var indridset. Han var sandsynligvis præst i Harlev til
henimod 1614.

Daniel blev gift med Anne Jensdatter.

Deres børn:

2660       i.  Mads Danielsen Kaae (født cirka 1587 i Harlev Præstegaard, Harlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt - døde cirka 1670)

         ii.  Peder Danielsen Kaae er født cirka 1590 i Harlev Sogn og døde cirka 1650 i Skibby i en alder af ca. 60 år.


5321. Anne Jensdatter .

Anne blev gift med Daniel Pedersen Kaae. Daniel er født cirka 1540 i Harlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt og døde cirka 1614 i Harlev i en alder af ca. 74 år.
Billede

forrige  14. generation  Næste
10640. Peder Kaae, søn af Søren Kaae, er født cirka 1516 i Aarhus og døde cirka 1567 i Harlev i en alder af ca. 51 år.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Præst i Harlev 1546-1567

• Andet: Peder Kaae 1546 - 1567
Præsten Peder Kaae ved domkirken i Århus blev tillige sognepræst for herredskirken i Framlev og fik tillagt Harlev kirke son anneks. Hvert herred fik sin egen provst.(1570-1567) Gårdene i Framlev, der hidtil havde hørt til domkapitlet, blev tillagt provsten til underhold. Der var dog en undtagelse, nemlig den store tvillinggård "Kirkegård" (Højbygård er senere udflyttet). Den skulle betale landgilde til præsten. Gården er i jordebogen fra omkring 1600 betegnet som præstegård, så her er præsten sikkert taget ind, når han kom kørende fra Århus i sin hestevogn. I 1546 giver lensmand Peder Ebbesen af Århusgård, Peder Kaae fæstebrev på nogle jord-stykker, deriblandt nogle agre på Højbymarken, som fra gammel tid havde tilhørt Harlev kirke. Peder Kaae må være død i året 1567, for i dette år får sønnen den omtalte kirkejord i fæste.

Peder Kaae, født ind 1520 i Århus, død omk 1570. Han var vicar i Århus og tillige sognepræst i Harlev. Formentlig boede han i Århus. Før reformationen var det ikke ualmindeligt, at præsterne i domkirkerne var tilknyttet domkirkerne og tillige prædikede i landsbysognene, hvor domkirkerne ejede store jordarealer. Formentlig ejede samme Peder Kaae også en gård i Tårup i Mols herred (nævnt 1562). Navnet Kaae er kendt i Århus før reformationen, idet der nævnes en Pether Kaae i 1479 og en Seueren Kaae i 1485.

Peder giftede sig med 'ukendt'.

Hans barn:

5320       i.  Daniel Pedersen Kaae (født cirka 1540 i Harlev Sogn, Framlev Herred, Aarhus Amt - døde cirka 1614 i Harlev)


Billede

forrige  15. generation  Næste
21280. Søren Kaae, søn af Peder Kaae, blev født i 1460 i Aarhus.

Om Søren:

• Beskæftigelse: Borger i Aarhus

Søren giftede sig med 'ukendt'.

Hans barn:

10640        i.  Peder Kaae (født cirka 1516 i Aarhus - døde cirka 1567 i Harlev)


Billede

forrige  16. generation
42560. Peder Kaae blev født i 1435 i Aarhus.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Borger i Aarhus

Peder giftede sig med 'ukendt'.

Hans barn:

21280        i.  Søren Kaae (født i 1460 i Aarhus)Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Mar. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia